Gloria Gaynor — I Will Survive

Dzi­siaj bie­rze­my pod lupę utwór numer jeden na listach prze­bo­jów w latach 70 -tych, czy­li fla­go­wy hit Glo­rii Gay­nor — „I Will Survi­ve”!

Pio­sen­ka zosta­ła wyda­na w paź­dzier­ni­ku 1978 roku, a jej auto­ra­mi są Fred­die Per­ren i Dino Feka­ris. Utwór bar­dzo szyb­ko osią­gnął sta­tus dys­ko­te­ko­we­go hym­nu i pokrył się podwój­ną pla­ty­ną decy­zją RIAA (Recor­ding Indu­stry Asso­cia­tion of Ame­ri­ca), czy­li zrze­sze­nie ame­ry­kań­skich wydaw­ców muzy­ki.

Obec­nie, kie­dy myśli­my o tym utwo­rze przed ocza­mi mamy zazwy­czaj obra­zy nie­za­po­mnia­nych biu­ro­wych imprez i wie­czo­rów kara­oke. Pomi­mo upły­wu cza­su, ta pio­sen­ka nigdy się nie sta­rze­je i wciąż nowe gene­ra­cje zła­ma­nych serc czu­ją potrze­bę powie­dze­nia, że dadzą sobie radę.

Tekst pio­sen­ki Glo­ria Gay­nor — I Will Survi­ve

At first I was afra­id
I was petri­fied
Kept thin­king I could never live
Witho­ut you by my side
But then I spent so many nights
Thin­king how you did me wrong
And I grew strong
And I lear­ned how to get along
And so you’re back
From outer spa­ce
I just wal­ked in to find you here
With that sad look upon your face
I sho­uld have chan­ged that stu­pid lock
I sho­uld have made you leave your key
If I had known for just one second
You’d be back to bother me

Go on now go walk out the door
Just turn aro­und now
’Cau­se you’re not welco­me any­mo­re
Weren’t you the one who tried to hurt me with good­bye
Did you think I’d crum­ble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survi­ve
Oh as long as I know how to love
I know I will stay ali­ve
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survi­ve
I will survi­ve (hey-hey)

It took all the strength I had
Not to fall apart
Kept try­ing hard to mend
The pie­ces of my bro­ken heart
And I spent oh so many nights
Just feeling sor­ry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me
Some­bo­dy new
I’m not that cha­ined up lit­tle per­son
Still in love with you
And so you felt like drop­ping in
And just expect me to be free
And now I’m saving all my loving
For some­one who’s loving me

Go on now go walk out the door
Just turn aro­und now
’Cau­se you’re not welco­me any­mo­re
Weren’t you the one who tried to bre­ak me with good­bye
Did you think I’d crum­ble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survi­ve
Oh as long as I know how to love
I know I will stay ali­ve
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survi­ve
I will survi­ve

Go on now go walk out the door
Just turn aro­und now
’Cau­se you’re not welco­me any­mo­re
Weren’t you the one who tried to bre­ak me with good­bye
Did you think I’d crum­ble
Did you think I’d lay down and die
Oh no, not I
I will survi­ve
Oh as long as I know how to love
I know I will stay ali­ve
I’ve got all my life to live
I’ve got all my love to give
And I’ll survi­ve
I will survi­ve

Tłu­ma­cze­nie Glo­ria Gay­nor — I Will Survi­ve

Na począt­ku się bałam
Byłam prze­ra­żo­na
Utrzy­my­wa­łam się w prze­ko­na­niu, że nigdy nie mogła­bym żyć
Bez cie­bie u mego boku
Ale potem spę­dzi­łam tak wie­le nocy
Myśląc jak mnie skrzyw­dzi­łeś
I sta­łam się sil­na
I nauczy­łam się jak sobie radzić
A więc ty wró­ci­łeś
Z kosmo­su
Po pro­stu weszłam, żeby cię zna­leźć
Z tą smut­ną miną na twa­rzy
Powin­nam była zmie­nić ten prze­klę­ty zamek
Powin­nam była kazać ci zosta­wić klu­cze
Gdy­bym tyl­ko przez sekun­dę wie­dzia­ła, że
Wró­cisz, żeby mnie nie­po­ko­ić

Idź dalej, wyjdź przez te drzwi
Po pro­stu teraz się odwróć
Bo nie jesteś już tu mile widzia­ny
Czy to nie ty pró­bo­wa­łeś mnie zra­nić swo­im poże­gna­niem
Myśla­łeś, że się zała­mię
Myśla­łeś, że poło­żę się i umrę
Och nie, nie ja
Ja prze­ży­ję
Dopó­ki będę wie­działa jak kochać
Wiem, że prze­ży­ję
Mam całe życie do prze­ży­cia
Mam całą miłość do prze­ka­za­nia
I prze­ży­ję
Dam radę (hej-hej)

To wyma­ga­ło całej mojej siły
Żeby się nie roz­paść
Z tru­dem pró­bo­wa­łam skle­ić
Czę­ści moje­go zła­ma­ne­go ser­ca
I spę­dzi­łam tak wie­le nocy
Po pro­stu współ­czu­jąc samej sobie
Pła­ka­łam
Ale teraz trzy­mam gło­wę wyso­ko
I teraz widzisz mnie
Kogoś nowe­go
Nie jestem tą uwią­za­ną małą dziew­czyn­ką
Cią­gle w tobie zako­cha­ną
Więc mia­łeś ocho­tę wpaść
I ocze­ku­jesz, że będę wol­na
A teraz oszczę­dzam swo­ją całą miłość
Dla kogoś kto mnie kocha

Idź dalej, wyjdź przez te drzwi
Po pro­stu teraz się odwróć
Bo nie jesteś już tu mile widzia­ny
Czy to nie ty pró­bo­wa­łeś mnie zra­nić swo­im poże­gna­niem
Myśla­łeś, że się zała­mię
Myśla­łeś, że poło­żę się i umrę
Och nie, nie ja
Ja prze­ży­ję
Dopó­ki będę wie­działa jak kochać
Wiem, że prze­ży­ję
Mam całe życie do prze­ży­cia
Mam całą miłość do prze­ka­za­nia
I dam radę
Dam radę

Idź dalej, wyjdź przez te drzwi
Po pro­stu teraz się odwróć
Bo nie jesteś już tu mile widzia­ny
Czy to nie ty pró­bo­wa­łeś mnie zra­nić swo­im poże­gna­niem
Myśla­łeś, że się zała­mię
Myśla­łeś, że poło­żę się i umrę
Och nie, nie ja
Dam radę
Dopó­ki będę wie­działa jak kochać
Wiem, że prze­ży­ję
Mam całe życie do prze­ży­cia
Mam całą miłość do prze­ka­za­nia
I prze­ży­ję
Dam radę

Zwroty & Wyrażenia

Petrified

At first I was afra­id, I was petri­fied

Na począt­ku się bałam, byłam prze­ra­żo­na

Sło­wo petri­fied to przy­miot­nik, któ­ry ozna­cza =

= ska­mie­nia­ły, spa­ra­li­żo­wa­ny, osłu­pia­ły.

To be petri­fied with fear/terror = ska­mie­nia­ły ze strachu/grozy, np.: I was petri­fied with fear befo­re the exam. = Byłem ska­mie­nia­ły ze stra­chu przed egza­mi­nem

Grow strong

War­to wie­dzieć

to grow weak = osłab­nąć
to grow old = zesta­rzeć się
to grow dark = pociem­nieć
to grow light = roz­ja­śnić się
to grow cold(er) = ochło­dzić się
to grow warm(er) = ocie­plić się

And I grew strong

I sta­łam się sil­na

Jed­no ze zna­czeń cza­sow­ni­ka to grow = stać się, sta­wać się.

To grow strong = stać się sil­nym, np.: It took her some time but final­ly she grew strong after her divor­ce. = Tro­chę jej to zaję­ło, ale w koń­cu sta­ła się sil­na po swo­im roz­wo­dzie.

Get along

I lear­ned how to get along

Nauczy­łam się jak sobie radzić

To get along =

= radzić sobie, dawać sobie radę, np.: How are you get­ting along in your new job? = Jak sobie radzić w nowej pra­cy?

= doga­dy­wać się z kimś, być z kimś w dobrych sto­sun­kach, np.: I get along with my older bro­ther. = Dobrze się doga­du­je z moim star­szym bra­tem.

= iść, wyjść, np.: We must be get­ting along now, tom­morw is Mon­day. = Musi­my się już zbie­rać, jutro ponie­dzia­łek.

Upon

With that sad look upon your face

Z tą smut­ną miną na twa­rzy

Przy­im­ka upon uży­wa­my w języ­ku for­mal­nym, ofi­cjal­nym.

Ma on kil­ka zasto­so­wań.

Upon =

= od, np.: The futu­re of our com­pa­ny depends upon this con­tract. = Przy­szłość naszej fir­my zale­ży od tej umo­wy.

= na, np.: I don’t count upon any­bo­dy, I know I will have to do it myself. = Na niko­go nie liczę, wiem, że będę musiał to zro­bić sam.

= przed (gra­ni­ca cza­so­wa), np.: Holi­day is upon us. = Przed nami waka­cje.

Turn around

Just turn aro­und now

Po pro­stu teraz się odwróć

Bar­dzo popu­lar­ny cza­sow­nik fra­zo­wy.

To turn (a)round = odwró­cić, odwra­cać (np. jakiś przed­miot), zawró­cić (np. samo­chód), np.: I think we are going in a wrong direc­tion, we sho­uld turn aro­und. = Chy­ba jedzie­my w złym kie­run­ku, powin­ni­śmy zawró­cić.

Crumble

Czy wiesz, że… ?

crum­ble pie = szar­lot­ka z kru­szon­ką

that’s the way the cookie crum­bles = tak to już bywa

Did you think I’d crum­ble?

Myśla­łeś, że się zała­mię?

Cza­sow­nik to crum­ble ma kil­ka podob­nych do sie­bie zna­czeń.

To crum­ble =

= roz­kru­szyć, kru­szyć się (np. chleb), np.: Look out! You are crum­bling on the car­pet! = Uwa­żaj! Kru­szysz na dywan!

= popaść w ruinę (np. budy­nek, ale i np. gospo­dar­ka), np.: The eco­no­my is crum­bling. = Gospo­dar­ka popa­da w ruinę.

=  roz­paść się (np. zwią­zek), np.: Is it dif­fi­cult to fix a crum­bling rela­tion­ship? = Trud­no jest napra­wić roz­pa­da­ją­cy się zwią­zek?

W tek­ście pio­sen­ki moż­na zna­leźć dużo cza­sow­ni­ków fra­zo­wych – phra­sal verbs. Cza­sow­ni­ki te skła­da­ją się z cza­sow­ni­ka oraz przy­słów­ka lub przy­im­ka.

W lek­cji zawar­te są te, któ­re są te naj­bar­dziej god­ne uwa­gi.

Survive

Life vs. Live

I’ve got all my life to live

Mam całe życie do prze­ży­cia

Pamię­taj!

a life = życie

to live = żyć, miesz­kać

I will survi­ve

Prze­ży­ję

To survi­ve =

= prze­żyć (np. ope­ra­cję, wypa­dek), np.: All fami­ly survi­ved the car acci­dent. = Cała rodzi­na prze­ży­ła wypa­dek samo­cho­do­wy.

= prze­trzy­mać, prze­trwać (np. kry­zys), np.: It’s real­ly dif­fi­cult to survi­ve witho­ut a job. = Napraw­dę cięż­ko jest prze­trwać bez pra­cy.

= oca­leć z cze­goś (np. z kata­stro­fy), np.: She survi­ved the tsu­na­mi. = Ona oca­la­ła z tsu­na­mi.

= prze­żyć (żyć dłu­żej niż ktoś), np.: She is survi­ved by a hus­band and a son. = Pozo­sta­wi­ła męża i syna.

As long as

Oh as long as I know how to love

Dopó­ki będę wie­dzia­ła jak kochać

As long as =

= tak dłu­go jak, dopó­ki (mówiąc o cza­sie), np.: We can talk as long as you wish. = Może­my roz­ma­wiać tak dłu­go jak chcesz.

= jeśli tyl­ko, o ile, pod warun­kiem, np.: I will go on holi­day with you as long as the­re won’t be any of your friends! = Poja­dę z tobą na waka­cje o ile nie będzie tam two­ich żad­nych zna­jo­mych.

Fall apart

It took all the strength I had not to fall apart

To wyma­ga­ło całej mojej siły, żeby się nie zała­mać

To fall apart =

= roz­paść, roz­le­cieć się (np. buty), np.: I need new sho­es, my old tra­iners are sim­ply fal­ling apart! = Potrze­bu­ję nowych butów, moje sta­re adi­da­sy po pro­stu się roz­pa­da­ją!

= roz­pa­dać, walić się (np. mał­żeń­stwo), np.: If he doesn’t stop beha­ving this way, his mar­ria­ge will soon fall apart. = Jeśli on nie prze­sta­nie się w ten spo­sób zacho­wy­wać, jego mał­żeń­stwo szyb­ko się roz­pad­nie.

= zała­mać się, np.: She didn’t fall apart after the bre­ak-up of her mar­ria­ge. = Nie zała­ma­ła się po roz­pa­dzie swo­je­go mał­żeń­stwa.

Chain up

I’m not that cha­ined up lit­tle girl who’s still in love with you

Nie jestem tą uwią­za­ną, cią­gle w tobie zako­cha­ną małą dziew­czyn­ką

Słów­ko cha­in wyste­pu­je jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

A cha­in = łań­cuch.

To cha­in up = zakuć w łań­cu­chy (czło­wie­ka), uwią­zać na łań­cu­chu (np. psa), np.: When some­one visits them, they always cha­in up the­ir dog. = Kie­dy ktoś ich odwie­dza oni zawsze uwią­zu­ją swo­je­go psa.

Hold up one’s head high

Hold up
to hold sth/sb up =

= pod­trzy­my­wać (np. pół­kę), pod­pie­rać (np. ścia­nę)
= uno­sić, pod­no­sić (np. gło­wę, rękę)
= zatrzy­my­wać (np. pro­duk­cję), opóź­nić (np. lot), powstrzy­my­wać (np. strajk)
= napaść (np. na pociąg, oso­bę)

But now I hold my head up high

Ale teraz trzy­mam gło­wę wyso­ko

To hold up one’s head (high) = trzy­mać gło­wę wyso­ko, być dum­nym, np.: She won the com­pe­ti­tion, she can hold her head high. = Wygra­ła kon­kurs, może być z sie­bie dum­na.

Feel like droppin’ in

And so you feel like drop­pin’ in

Więc masz ocho­tę wpaść

Widzi­my tutaj kon­struk­cję -

To feel like sth/doing sth = mieć ocho­tę na coś/ coś zro­bić, np.: I feel like dan­cing! = Mam ocho­tę tań­czyć!

 

Czy Wy też uwa­ża­cie, że dzię­ki tej pio­sen­ce wszyst­ko grow light i każ­dy chce hold up one’s head high? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *