Baccara — Yes Sir, I Can Boogie

Utwór ten został napi­sa­ny przez nie­miec­kie­go tek­ścia­rza Fran­ka Dosta­la, a po raz pierw­szy wyko­na­ny przez hisz­pań­ską gru­pę Bac­ca­ra. „Yes Sir, I Can Boogie” został wiel­kim euro­pej­skim prze­bo­jem. To wła­śnie ten sin­giel stał się ich jedy­nym lide­rem w Wiel­kiej Bry­ta­nii, zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce przez tydzień, od 29 paź­dzier­ni­ka 1977 roku. Jed­nak, dostać się na naj­więk­szy rynek muzycz­ny — ame­ry­kań­ski — pio­sen­ce się nie uda­ło. Docze­ka­ła się nato­miast licz­nych cove­rów.

W Pol­sce pio­sen­ka “Yes Sir, I Can Boogie” sta­ła się ostat­nio zno­wu popu­lar­na za spra­wą rekla­my jed­nej z sie­ci odzie­żo­wych, w któ­rej wystę­pu­je pol­ska aktor­ka Joan­na Kulig.

Tekst pio­sen­ki Bac­ca­ra — Yes Sir, I Can Boogie

Mister
Your eyes are full of hesi­ta­tion
Sure makes me won­der
If you know what you’re looking for

Baby
I wan­na keep my repu­ta­tion
I’m a sen­sa­tion
You try me once, you’ll beg for more

Yes Sir, I can boogie
But I need a cer­ta­in song
I can boogie, boogie boogie
All night long

Yes Sir, I can boogie
If you stay, you can’t go wrong
I can boogie, boogie boogie, all night long

No Sir
I don’t feel very much like tal­king
No, neither wal­king
You wan­na know if I can dan­ce

Yes Sir, alre­ady told you in the first ver­se
And in the cho­rus
But I will give you one more chan­ce

Yes Sir, I can boogie
But I need a cer­ta­in song
I can boogie, boogie boogie
All night long

Yes Sir, I can boogie
If you stay, you can’t go wrong
I can boogie, boogie boogie, all night long…

Tłu­ma­cze­nie Bac­ca­ra — Yes Sir, I Can Boogie

Pro­szę pana
Pana oczy są peł­ne waha­nia
To z pew­no­ścią spra­wia, że się zasta­na­wiam
Czy pan wie cze­go szu­ka

Kocha­nie
Chcę zacho­wać swo­ją repu­ta­cję
Jestem sen­sa­cją
Spró­bu­jesz mnie raz, będziesz bła­gał o wię­cej

Tak, pro­szę pana, potra­fię tań­czyć
Ale potrze­bu­ję pew­nej pio­sen­ki
Potra­fię tań­czyć, tań­czyć, tań­czyć
Całą noc

Tak, pro­szę pana, potra­fię tań­czyć
Jeśli zosta­niesz, nie popeł­nisz błę­du
Potra­fię tań­czyć, tań­czyć, tań­czyć całą noc

Nie pro­szę pana
Nie mam ocho­ty na roz­mo­wę
Nie, spa­cer też nie
Ty chcesz wie­dzieć czy umiem tań­czyć

Tak, już powie­dzia­łam w pierw­szym zwrot­ce
I w refre­nie
Ale dam panu jesz­cze jed­ną szan­sę

Tak, pro­szę pana, potra­fię tań­czyć
Ale potrze­bu­ję pew­nej pio­sen­ki
Potra­fię tań­czyć, tań­czyć, tań­czyć
Całą noc

Tak, pro­szę pana, potra­fię tań­czyć
Jeśli zosta­niesz, nie popeł­nisz błę­du
Potra­fię tań­czyć, tań­czyć, tań­czyć całą noc…

Zwroty & wyrażenia

Hesitation

Your eyes are full of hesi­ta­tion

Pana oczy są peł­ne waha­nia

Hesi­ta­tion = waha­nie, nie­pew­ność, nie­zde­cy­do­wa­nie, np.:

She looked at him with hesi­ta­tion when he said that he loves her becau­se she wasn’t sure her feelings. = Spoj­rza­ła na nie­go z waha­niem kie­dy powie­dział, że ją kocha, ponie­waż nie była pew­na swo­ich uczuć.

Won­der abo­ut expres­sions
won­der at sth = dzi­wić się
won­der abo­ut sth = zasta­na­wiać się nad czymś
won­der at sb’s fooli­sh­ness = zdu­mie­wać się czy­jejś głu­po­cie
won­der whe­ther = zasta­na­wiać się, czy

Make somebody wonder

Sure makes me won­der

To z pew­no­ścią spra­wia, że się zasta­na­wiam

To make some­bo­dy won­der = spra­wiać, że ktoś się zasta­na­wia, np.:

Beha­vio­ur of new wor­ker was stran­ge and it made our boss won­der if he is guil­ty of ste­aling company’s money. = Zacho­wa­nie nowe­go pra­cow­ni­ka było dziw­ne i spra­wi­ło, że nasz szef zaczął się zasta­na­wiać czy to on jest win­ny kra­dzie­ży pie­nię­dzy fir­my.

Keep somebody’s reputation

I wan­na keep my repu­ta­tion

Chcę zacho­wać swo­ją repu­ta­cję

Expres­sions with repu­ta­tion
have a good repu­ta­tion = mieć dobrą repu­ta­cję
have a bad repu­ta­tion = mieć złą repu­ta­cję
live up to one’s repu­ta­tion = żyć przy­kład­nie
per­sons of repu­ta­tion = sza­no­wa­ni ludzie

To keep somebody’s repu­ta­tion = zacho­wać czy­jąś repu­ta­cję, np.:

The­re were a lot of rumo­urs abo­ut her, but she tried to keep her repu­ta­tion. = Było mnó­stwo plo­tek o niej, ale sta­ra­ła się zacho­wać swo­ją repu­ta­cję.

Repu­ta­cja ozna­cza opi­nię, sza­cu­nek, reno­mę, czy­jeś dobre imię. Na przy­kład:

She has a repu­ta­tion for coura­ge. = Ona jest zna­na z odwa­gi.

Sensation

I’m a sen­sa­tion

Jestem sen­sa­cją

Słów­ko sen­sa­tion ma co naj­mniej dwa zna­cze­nia.

Sen­sa­tion =

= sen­sa­cja, np.:

Our aim in doing so is not to cre­ate a sen­sa­tion or cau­se a scan­dal, but to expo­se the situ­ation objec­ti­ve­ly and reso­lve any pro­blems. = Naszym celem nie jest przy tym robie­nie sen­sa­cji czy wywo­ły­wa­nie skan­da­lu, lecz obiek­tyw­ne przed­sta­wie­nie sytu­acji i roz­wią­zy­wa­nie wszel­kich pro­ble­mów.

= dozna­nie, czu­cie, wra­że­nie, np.:

For a moment I had the sen­sa­tion he was inte­re­sted in my rese­arch. = Przez chwi­lę mia­łem wra­że­nie, że zain­te­re­so­wał się moim bada­niem.

Wer­sja spo­koj­na
Pio­sen­ka w wyko­na­niu Joan­ny Kulig

Boogie

I can boogie, boogie boogie, all night long

Potra­fię tań­czyć, tań­czyć, tań­czyć całą noc

To boogie = tań­czyć, np.:

This girl is real­ly good dan­cer but unfor­tu­na­te­ly her boy­friend can’t boogie. = Ta dziew­czy­na jest napraw­dę dobrą tan­cer­ką, ale nie­ste­ty jej chło­pak nie potra­fi tań­czyć.

War­to wie­dzieć, że ist­nie­je idiom:

To boogie down = śpie­szyć się gdzieś, np.:

I boogie down beacu­se New Year’s Eve Par­ty will start soon. = Śpie­szę się, ponie­waż przy­ję­cie syl­we­stro­we zacznie się wkrót­ce.

 

🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. agulina

    Wiel­kie dzię­ki za tę stro­nę, nauka angiel­skie­go przez muzy­kę jest przy­jem­na i ofe­ru­je cały wachlarz emo­cji wyra­żo­nych w sło­wach pio­se­nek, ale na szczę­ście są oso­by, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć sub­tel­no­ści języ­ka angiel­skie­go, wyko­rzy­stu­jąc wła­sną wie­dzę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *