Metallica — St. Anger

Daw­no nie uczy­li­śmy się angiel­skie­go z Metal­li­cą, dla­te­go nie może­my sobie odmó­wić przy­jem­no­ści zagłę­bie­nia się w tekst pio­sen­ki „St. Anger”! 🙂

Kom­po­zy­cja powsta­ła w prze­ło­mo­wym momen­cie powro­tu Jame­sa z odwy­ku, zmia­nie basi­sty oraz wal­ce zespo­łu z nie­le­gal­nym pobie­ra­niem pli­ków muzycz­nych przez użyt­kow­ni­ków sie­ci. Gniew, któ­ry towa­rzy­szył tym wyda­rze­niom, zna­lazł swo­je odzwier­cie­dle­nie nie tyl­ko w tym utwo­rze, ale rów­nież w całej pły­cie, któ­ra nosi taki sam tytuł jak oma­wia­ny utwór.

Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Metal­li­ca — St. Anger

Saint Anger ’round my neck
Saint Anger ’round my neck
He never gets respect
Saint Anger ’round my neck

You flush it out, You flush it out
Saint Anger ’round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect
You flush it out, You flush it out
Saint Anger ’round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on the­se dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuc­kin’ no regrets
I hit the lights on the­se dark sets
Medal­lion noose, I hang myself
Saint Anger ’round my neck

I feel my world sha­ke
Like an earth quake
Hard to see cle­ar
Is it me? Is it fear?

I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you

Saint Anger ’round my neck
Saint Anger ’round my neck
He never gets respect
Saint Anger ’round my neck

You flush it out, You flush it out
Saint Anger ’round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect
You flush it out, You flush it out
Saint Anger ’round my neck
You flush it out, You flush it out
He never gets respect

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on the­se dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuc­kin’ no regrets
I hit the lights on the­se dark sets
Medal­lion noose, I hang myself
Saint Anger ’round my neck

I feel my world sha­ke
Like an earth quake
Hard to see cle­ar
Is it me? Is it fear?

I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you

And I want my anger to be heal­thy
And I want my anger just for me
And I need my anger not to con­trol me
And I want my anger to be me

And I need to set my anger free
And I need to set my anger free
And I need to set my anger free
Set it free!

Fuck it all and no regrets
I hit the lights on the­se dark sets
I need a voice to let myself
To let myself go free
Fuck it all and fuc­kin’ no regrets
I hit the lights on the­se dark sets
Medal­lion noose, I hang myself
Saint Anger ’round my neck

I feel my world sha­ke
Like an earth quake
Hard to see cle­ar
Is it me? Is it fear?

I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you
I’m madly in anger with you

Tłu­ma­cze­nie Metal­li­ca — St. Anger

Świę­ty Gniew wokół mojej szyi
Świę­ty Gniew wokół mojej szyi
On nigdy nie budzi sza­cun­ku
Świę­ty Gniew wokół mojej szyi

Olej go, Olej go
Świę­ty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi sza­cun­ku
Olej go, Olej go
Świę­ty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi sza­cun­ku

Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go nie żałuj
Zapa­lę świa­tła na tych ciem­nych sce­nach
Potrze­bu­ję gło­su, któ­ry pozwo­lił­by mi
Pozwo­lił­by mi być wol­nym
Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go kur­wa nie żałuj
Zapa­lę świa­tła na tych ciem­nych sce­nach
Pętla meda­lio­nu, wie­szam się
Świę­ty Gniew wokół mojej szyi

Czu­ję jak mój świat się trzę­sie
Niczym trzę­sie­nie zie­mi
Trud­no to jed­no­znacz­nie dostrzec
Czy to ja? Czy to strach?

Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie

Świę­ty Gniew wokół mojej szyi
Świę­ty Gniew wokół mojej szyi
On nigdy nie budzi sza­cun­ku
Świę­ty gniew wokół mojej szyi

Olej go, Olej go
Świę­ty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi sza­cun­ku
Olej go, Olej go
Świę­ty Gniew, wokół mojej szyi
Olej go, Olej go
On nigdy nie budzi sza­cun­ku

Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go nie żałuj
Zapa­lę świa­tła na tych ciem­nych sce­nach
Potrze­bu­ję gło­su, któ­ry pozwo­lił­by mi
Pozwo­lił­by mi być wol­nym
Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go kur­wa nie żałuj
Zapa­lę świa­tła na tych ciem­nych sce­nach
Pętla meda­lio­nu, wie­szam się
Świę­ty gniew wokół mojej szyi

Czu­ję jak mój świat się trzę­sie
Niczym trzę­sie­nie zie­mi
Trud­no to jed­no­znacz­nie dostrzec
Czy to ja? Czy to strach?

Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie

Chcę, aby mój gniew był zdro­wy
Chcę, swo­je­go gnie­wu tyl­ko dla sie­bie
Potrze­bu­ję, aby mój gniew mnie nie kon­tro­lo­wał
chcę, aby mój gniew był mną

Potrze­bu­ję uwol­nić swój gniew
Potrze­bu­ję uwol­nić swój gniew
Potrze­bu­ję uwol­nić swój gniew
Uwol­nić go!

Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go nie żałuj
Zapa­lę świa­tła na tych ciem­nych sce­nach
Potrze­bu­ję gło­su, któ­ry pozwo­lił­by mi
Pozwo­lił­by mi być wol­nym
Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go kur­wa nie żałuj
Zapa­lę świa­tła na tych ciem­nych sce­nach
Pętla meda­lio­nu, wie­szam się
Świę­ty Gniew wokół mojej szyi

Czu­ję jak mój świat się trzę­sie
Niczym trzę­sie­nie zie­mi
Trud­no to jed­no­znacz­nie dostrzec
Czy to ja? Czy to strach?

Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
J Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie
Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie

Gramatyka

Apostrofy

Remem­ber!

Rze­czow­ni­ki w licz­bie mno­giej posia­da­ją naj­czę­ściej już jed­no s na koń­cu, dla­te­go doda­je­my tyl­ko sam apo­strof, np.: girls’.

Nie­któ­re rze­czow­ni­ki posia­da­ją nie­re­gu­lar­ną licz­bę mno­gą, np.: woman (kobie­ta) – women (kobie­ty). Wów­czas dokła­da­my ‘s, otrzy­mu­jąc women’s.

Saint Anger ’round my neck

Świę­ty Gniew wokół mojej szyi

Apo­stro­fy sto­so­wa­ne są zazwy­czaj w trzech przy­pad­kach:

  • Jako for­ma skró­ce­nia dane­go wyra­zu.

Przy­kła­dy:

She is not my sister. = She isn’t my sister. = Ona nie jest moją sio­strą.

She was very popu­lar in the 1980s. = She was very popu­lar in the ‘80s. = Była bar­dzo popu­lar­na w latach 80.

I have got a new car. = I’ve got a new car. = Mam nowy samo­chód.

  • Jako for­ma skró­ce­nia wyra­zu w rela­cjach nie­for­mal­nych (w tym slan­gu).

Przy­kła­dy:

I am going to bed. = I am goin’ to bed. = Idę do łóż­ka (idę spać).

When are you leaving? = When are you leavin’? = Kie­dy wyru­szasz?

Yes, I am taking the regu­lar col­le­ge cour­se. = Yes, I am takin’ the regu­lar col­le­ge cour­se. = Tak, bio­rę udział w zwy­kłym kur­sie w college’u.

  • Jako for­ma dzier­żaw­cza, przed lub po -s. Jest to tak zwa­ny dopeł­niacz sak­soń­ski.

Przy­kła­dy:

My parents’ house is very small. = Dom moich rodzi­ców jest bar­dzo mały.

It is rather a women’s pro­blem. = To raczej kobie­cy pro­blem.

My mother’s name is Basia. = Moja mama nazy­wa się Basia.

Zwroty & Wyrażenia

Flush sth out

You flush it out, You flush it out

Olej go, Olej go

To flush sth out = wypłu­kać,  zmyć, wypło­szyć, spła­wić, olać.

Przy­kład:

The gol­den retrie­ver jum­ped into the reeds and flu­shed out the ducks. = Gol­den retrie­ver sko­czył w trzci­ny i wpy­ło­szył kacz­ki.

Noose

Medal­lion noose, I hang myself

Pętla meda­lio­nu, wie­szam się

Noose = pętla, stry­czek, np.: She tur­ned one end of the rope into a noose. = Z jed­ne­go koń­ca liny zro­bi­ła pętlę.

Shake

Unsha­ke­able voca­bu­la­ry

unsha­ke­able = nie­wzru­szo­ny, nie­zmien­ny
to sha­ke out = uspo­ko­ić się, dojść do sie­bie
to sha­ke hands = podać rękę (przy­wi­tać się, dobić tar­gu)
to sha­ke with rage = drżeć z wście­kło­ści, trzęść się z ner­wów
a fair sha­ke = rów­ne szan­se, rów­ne trak­to­wa­nie
to sha­ke sb’s con­fi­den­ce = zachwiać czy­jąś pew­no­ścią sie­bie
to sha­ke sb’s beliefs = zachwiać czy­imiś poglą­da­mi

I feel my world sha­ke

Czu­ję, jak mój świat się trzę­sie

To sha­ke = potrzą­sać, wstrzą­snąć, np.: Sha­ke befo­re using. = Wstrzą­snąć przed uży­ciem.

Madly

I’m madly in anger with you

Jestem sza­le­nie wście­kły na cie­bie

Madly = sza­le­nie, bar­dzo moc­no, np.: Seven signs that you are madly in love. = Sie­dem zna­ków, któ­re wska­zu­ją, że jesteś sza­leń­czo zako­cha­ny.

Regret

Fuck it all and no regrets

Pier­dol to wszyst­ko i nicze­go nie żałuj

Regret = żal, smu­tek, ubo­le­wa­nie.

Przy­kład:

She ​left her ​job with no regrets. = Ode­szła z pra­cy bez żalu.

Set free

Set it free!

Uwol­nić go!

To set free = uwol­nić, oswo­bo­dzić, wypu­ścić, np.: The pri­so­ners were set free. = Więź­nio­wie zosta­li uwol­nie­ni.

 

Have you been­stu­dy­ing  madly our new voca­bu­la­ry & gram­mar? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *