Soulfly — The Prophecy

Heavy metal, gatu­nek któ­ry bez któ­re­go dla nie­któ­rych świat nie może ist­nieć, jed­nak dla innych jest nie­sa­mo­wi­tym hała­sem, w któ­rym to nie widzą jakie­go­kol­wiek prze­ka­zu.

Może dzi­siej­sza lek­cja zachę­ci Was do spoj­rze­nia przy­chyl­niej­szym okiem w kie­run­ku gatun­ków mniej zna­nych, jed­nak­że mogą­cych pochwa­lić się inte­li­gent­nie skon­stru­owa­ny­mi tek­sta­mi i ambit­nym prze­ka­zem.

Miło­śni­ków moc­niej­szych brzmień mam nadzie­ję, że do zaj­rze­nia do lek­cji przy­cią­gnie nazwa zespo­łu, czy­li Soul­fly, oraz jego front­man Max Cava­le­ra, któ­rzy to w śro­do­wi­sku metal­he­adów są dobrze zna­ni.

Tekst pio­sen­ki Soul­fly — The Pro­phe­cy

I see the Red Sea part in front of me
I see the desert clo­uds ble­ed abo­ve me
I’m with the pro­phets on the final desti­ny
We’ll fight the heathens and the ghost ene­my

This is the pro­phe­cy
This is the pro­phe­cy

I see the money beg­gars on the last temp­ta­tion
We’re mar­ching now thro­ugh the deva­sta­tion
I’m with the pro­phets on a mis­sion of salva­tion
Cities fal­ling, nations fal­ling nations

This is the pro­phe­cy
This is the pro­phe­cy

I see the new mil­len­nium tri­bal war­fa­re
I see them blind she­ep going nowhe­re
The new exo­dus, just like they said
I see the crown of thorns, you know I was the­re

This is the pro­phe­cy
This is the pro­phe­cy

I see the times in this Arma­ged­don
I see the flag of the conqu­ering lion
I must reach the moun­ta­ins of Zion
I’m with the pro­phets and the pro­phe­cy goes on

This is the pro­phe­cy
This is the pro­phe­cy

New mil­len­nium tri­bal war
New mil­len­nium tri­bal war
New mil­len­nium tri­bal war
New mil­len­nium tri­bal war

Tłu­ma­cze­nie Soul­fly — The Pro­phe­cy

Widzę Morze Czer­wo­ne, roz­stę­pu­ją­ce się przede mną
Widzę pustyn­ne chmu­ry, krwa­wią­ce nade mną
Jestem z pro­ro­ka­mi na dro­dze osta­tecz­ne­go prze­zna­cze­nia
Będzie­my wal­czyć z poga­na­mi i nie­ist­nie­ją­cym wro­giem

To jest prze­po­wied­nia
To jest prze­po­wied­nia

Widzę bła­ga­ją­cych o pie­nią­dze na ostat­nim kusze­niu
Masze­ru­je­my teraz przez spu­sto­sze­nie
Jestem z pro­ro­ka­mi na misji zba­wie­nia
Mia­sta upa­da­ją­ce, naro­dy nisz­czą­ce naro­dy

To jest prze­po­wied­nia
To jest prze­po­wied­nia

Widzę nową mile­nij­ną ple­mien­ną woj­nę
Widzę śle­pą owcę idą­cą do nikąd
Nowy exo­dus, tak jak mówi­li
Widzę koro­nę cier­nio­wą, wiesz, że tam byłem

To jest prze­po­wied­nia
To jest prze­po­wied­nia

Widzę cza­sy w tym Arma­ge­do­nie
Widzę fla­gę zwy­cię­skie­go lwa
Muszę dotrzeć do gór Syjo­nu
Jestem z pro­ro­ka­mi i prze­po­wied­nia się speł­nia

To jest prze­po­wied­nia
To jest prze­po­wied­nia

Nowa mile­nij­na ple­mien­na woj­na
Nowa mile­nij­na ple­mien­na woj­na
Nowa mile­nij­na ple­mien­na woj­na
Nowa mile­nij­na ple­mien­na woj­na

 Zwroty & Wyrażenia

Part

I see the Red Sea part in front of me

Widzę Morze Czer­wo­ne roz­stę­pu­ją­ce się przede mną

Więk­szo­ści słów­ko part koja­rzy się zapew­ne z rze­czow­ni­kiem ozna­cza­ją­cym = część. Sło­wo to jed­nak ma inne zna­cze­nia, a w tej pio­sen­ce odno­si się do przy­po­wie­ści biblij­nej, w któ­rej to Moj­żesz prze­pro­wa­dza Izra­eli­tów przez Morze Czer­wo­ne.

To part = roz­stę­po­wać, roz­dzie­lać.

Przy­kła­dy:

Till death do us part. = Dopó­ki śmierć nas nie roz­łą­czy.

Moses par­ted the Red Sea and saved the Isra­eli­tes from the Egyp­tians. = Moj­żesz roz­dzie­lił Morze Czer­wo­ne i oca­lił Izra­eli­tów przed Egip­cja­na­mi.

Bleed

Ble­ed & com­pa­ny

to ble­ed to death = wykrwa­wić się na śmierć

nose ble­ed, nose­ble­ed = krwo­tok z nosa

to ble­ed some­bo­dy dry/ to ble­ed some­bo­dy whi­te = dopro­wa­dzać kogoś do ruiny finan­so­wej (dosł. “wykrwa­wiać kogoś”)

my heart ble­eds for some­bo­dy = współ­czuć komuś (uży­wa­ne iro­nicz­nie)

to ble­ed like a stuck pig = krwa­wić jak zarzy­na­na świ­nia

I see the desert clo­uds ble­ed abo­ve me

Widzę pustyn­ne chmu­ry krwa­wią­ce nade mną

To ble­ed = krwa­wić.

Przy­kła­dy:

I’m ble­eding becau­se I’ve cut my fin­ger. = Krwa­wię bo roz­cią­łem sobie pal­ca.

He got hit in the nose and he’s ble­ding. = Został ude­rzo­ny w nos i krwa­wi.

Destiny

I’m with the pro­phets on the final desti­ny

Jestem z pro­ro­ka­mi na dro­dze osta­tecz­ne­go prze­zna­cze­nia

Desti­ny = prze­zna­cze­nie, los.

Przy­kła­dy:

It’s my desti­ny to be a teacher. = To moje prze­zna­cze­nie, żeby być nauczy­cie­lem.

Some people belie­ve that the­ir desti­ny can’t be chan­ged. = Nie­któ­rzy ludzie uwa­ża­ją, że ich prze­zna­cze­nia nie da się zmie­nić.

Heathen

We’ll fight the heathens and the ghost ene­my

Będzie­my wal­czyć z poga­na­mi i nie­ist­nie­ją­cym wro­giem

Heathen = poga­nin.

Przy­kład:

Befo­re Chri­stians this ter­ri­to­ry was inha­bi­ted by heathens. = Przed chrze­ści­ja­na­mi to tery­to­rium zamiesz­ka­ne było przez pogan.

Ghost

Ghost’s fami­ly

spec­tre = duch, zja­wa, wid­mo, mara

visi­ta­tion = zja­wa, duch

phan­tom = fan­tom, zja­wa, wid­mo

ban­shee = zja­wa zwia­stu­ją­ca śmierć

evil spi­rit = zły duch

polter­ge­ist = zło­śli­wy duch

gho­ul = upiór, demon, gho­ul

wra­ith = upiór, zja­wa, duch

genie = dżin

We’ll fight the heathens and the ghost ene­my

Będzie­my wal­czyć z poga­na­mi i nie­ist­nie­ją­cym wro­giem

Naj­bar­dziej zna­ne zna­cze­nie sło­wa ghost to oczy­wi­ście = duszek, duch. Jed­nak przy­miot­nik ghost ma inne zna­cze­nie.

Ghost = nie­ist­nie­ją­ce, wid­mo­we.

Przy­kład:

They all swe­ar that they’ve seen a ghost ship. = Wszy­scy przy­rze­ka­ją, że widzie­li sta­tek wid­mo.

Prophecy

This is the pro­phe­cy

To jest prze­po­wied­nia

Pro­phe­cy = prze­po­wied­nia.

Przy­kła­dy:

In the Bible you can find pro­phe­cies abo­ut the end of the world. = W Biblii możesz zna­leźć prze­po­wied­nie o koń­cu świa­ta.

Nostra­da­mus is well known thanks to his pro­phe­cies. = Nostra­da­mus jest powszech­nie zna­ny dzię­ki swo­im prze­po­wied­niom.

Beggar

Beg­gar belief

Czy wie­cie jak powie­dzieć po angiel­sku, że coś jest zbyt pięk­ne, żeby mogło być praw­dzi­we?

Otóż idiom to beg­gar belief ozna­cza = być zbyt pięk­nym, żeby być praw­dzi­wym.

Przy­kład:

It beg­gars belief that a gro­up of local coun­cil­lors can real­ly belie­ve the­re is any merit in this option. = To jest zbyt pięk­ne, żeby mogło być praw­dzi­we, aby gru­pa lokal­nych rad­nych napraw­dę potra­fi­ła uwie­rzyć, że jest jakaś zale­ta tej opcji.

I see the money beg­gars on the last temp­ta­tion

Widzę bła­ga­ją­cych o pie­nią­dze na ostat­nim kusze­niu

Beg­gar = żebrak.

Przy­kła­dy:

The­re is a beg­gar in the stre­et  asking for money. = Na uli­cy jest żebrak pro­szą­cy o pie­nią­dze.

Temptation

I see the money beg­gars on the last temp­ta­tion

Widzę bła­ga­ją­cych o pie­nią­dze na ostat­nim kusze­niu

Temp­ta­tion = kusze­nie, poku­sa.

Przy­kła­dy:

Lead us not into temp­ta­tion. = Nie wódź nas na poku­sze­nie.

You must resist the temp­ta­tion. = Musisz oprzeć się poku­sie.

Salvation

I’m with the pro­phets on a mis­sion of salva­tion

Jestem z pro­ro­ka­mi na misji zba­wie­nia

Salva­tion = zba­wie­nie.

Przy­kład:

Most of us belie­ve in the salva­tion after our death. = Więk­szość z nas wie­rzy w zba­wie­nie po naszej śmier­ci.

Warfare

I see the new mil­len­nium tri­bal war­fa­re

Widzę nową mile­nij­ną ple­mien­ną woj­nę

War­fa­re = woj­na.

Przy­kład:

Cyber war­fa­re is an eve­ry­day prac­ti­ce. = Woj­na cyber­ne­tycz­na jest codzien­ną prak­ty­ką.

Exodus

The new exo­dus, just like they said

Nowy exo­dus, tak jak mówi­li

Exo­dus = exo­dus, maso­wa emi­gra­cja (tłu­ma­czo­ne tak­że w odnie­sie­niu do Biblii jako wyj­ście z Egip­tu).

Przy­kład:

We must stop the exo­dus of young people from rural are­as. = Musi­my powstrzy­mać maso­wą emi­gra­cję ludzi z tere­nów wiej­skich.

Crown of thorns

Nie ma róży bez kol­ców…

The­re is no rose witho­ut a thorn. = Nie ma róży bez kol­ców (wszyst­ko ma swo­je wady i zale­ty).

to be a thorn in somebody’s side = być solą w czy­imś oku

thor­ny sub­ject/ pro­blem = draż­li­wy temat/ trud­ny pro­blem

I see the crown of thorns, you know I was the­re

Widzę koro­nę cier­nio­wą, wiesz, że tam byłem

Crown of thorns = koro­na cier­nio­wa.

Przy­kład:

Jesus was for­ced to wear a crown of thorns. = Jezus został zmu­szo­ny do nosze­nia koro­ny cier­nio­wej.

Conquer

I see the flag of the conqu­ering lion

Widzę fla­gę  zwy­cię­skie­go lwa

To conqu­er  = pod­bi­jać, poko­ny­wać, np.: He has final­ly conqu­ered his fear of spi­ders. = W koń­cu poko­nał swój strach przed pają­ka­mi.

Reach

I must reach the moun­ta­ins of Zion

Musi­my dotrzeć do gór Syjo­nu

To reach = dotrzeć, się­gnąć.

Przy­kład:

Pass me the salt becau­se I can’t reach it. = Podaj mi sól, bo nie mogę się­gnąć.

 

Czy Soul­fly sku­sił Was cie­ka­wy­mi słów­ka­mi do nauki angiel­skie­go? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. termos

    Myślę, że wła­ści­wiej było­by tłu­ma­czyć sło­wo “pro­phe­cy” jako pro­roc­two a nie prze­po­wied­nia.

  2. Paweł Teodorczuk
    Author

    Pro­roc­two i prze­po­wied­nia są syno­ni­ma­mi i oba dobrze spraw­dzą się w tłu­ma­cze­niu. Tak­że w tym wypad­ku uwa­żam, że wybór sło­wa zale­ży od subiek­tyw­nej opi­nii, mi oso­bi­ście pasu­je prze­po­wied­nia. Nie­mniej jed­nak dzię­ku­ję za komen­tarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *