Scorpions — Wind Of Change

„Winds Of Chan­ge” to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych pio­se­nek nie­miec­kie­go zespo­łu roc­ko­we­go Scor­pions.

Powsta­ła w 1991 roku, po puczu sierp­nio­wym — nie­uda­nej pró­bie zama­chu sta­nu, prze­pro­wa­dzo­nej przez czo­ło­wych radziec­kich dzia­ła­czy komu­ni­stycz­nych, darem­nie chcą­cych odzy­skać wła­dzę w ZSRR. Owa nie­uda­na pró­ba przy­spie­szy­ła prze­mia­ny pro­wa­dzą­ce do roz­pa­du ZSRR i upad­ku „żela­znej kurtyny”-podziału Euro­py na demo­kra­tycz­ny Zachód i komu­ni­stycz­ny Wschód.

Posłu­chaj­cie, jak Scor­pions upa­mięt­ni­li sym­bo­licz­ne zjed­no­cze­nie Euro­py.

Tekst pio­sen­ki Scor­pions — Wind Of Chan­ge

I fol­low the Moskva
Down to Gor­ky Park
Liste­ning to the wind of chan­ge
An August sum­mer night
Sol­diers pas­sing by
Liste­ning to the wind of chan­ge

The world is clo­sing in
Did you ever think
That we could be so clo­se, like bro­thers
The future’s in the air
I can feel it eve­ry­whe­re
Blo­wing with the wind of chan­ge

Take me to the magic of the moment
On a glo­ry night
Whe­re the chil­dren of tomor­row dre­am away
In the wind of chan­ge

Wal­king down the stre­et
Distant memo­ries
Are buried in the past fore­ver
I fol­low the Moskva
Down to Gor­ky Park
Liste­ning to the wind of chan­ge

Take me to the magic of the moment
On a glo­ry night
Whe­re the chil­dren of tomor­row sha­re the­ir dre­ams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glo­ry night
Whe­re the chil­dren of tomor­row dre­am away
In the wind of chan­ge

The wind of chan­ge
Blows stra­ight into the face of time
Like a storm­wind that will ring the fre­edom bell
For peace of mind
Let your bala­la­ika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glo­ry night
Whe­re the chil­dren of tomor­row sha­re the­ir dre­ams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glo­ry night
Whe­re the chil­dren of tomor­row dre­am away
In the wind of chan­ge

Tłu­ma­cze­nie Scor­pions — Wind Of Chan­ge

Prze­mie­rzam Moskwę
W dół, do Par­ku Gor­kie­go
Słu­cha­jąc wia­tru zmia­ny
Let­nia sierp­nio­wa noc
Żoł­nie­rze prze­cho­dzą­cy obok
Słu­cha­jąc wia­tru zmia­ny

Świat się zbli­ża
Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łeś
Że mogli­by­śmy być tak bli­sko, jak bra­cia
Przy­szłość jest w powie­trzu
Mogę poczuć ją wszę­dzie
Wie­ją­cą z wia­trem zmia­ny

Zabierz mnie do magii chwi­li
W noc chwa­ły
Gdzie dzie­ci jutra marzą
W wie­trze zmia­ny

Idąc w dół uli­cy
Odle­głe wspo­mnie­nia
Są pogrze­ba­ne w prze­szło­ści na zawsze
Prze­mie­rzam Moskwę
W dół, do Par­ku Gor­kie­go
Słu­cha­jąc wia­tru zmia­ny

Zabierz mnie do magii chwi­li
W noc chwa­ły
Gdzie dzie­ci jutra dzie­lą swo­je marze­nia
Z tobą i mną
Zabierz mnie do magii chwi­li
W noc chwa­ły
Gdzie dzie­ci jutra marzą
W wie­trze zmia­ny

Wiatr zmia­ny
Wie­je pro­sto w twarz cza­su
Jak burza, któ­ra będzie dzwo­ni­ła dzwo­nem wol­no­ści
Dla spo­ko­ju umy­słu
Pozwól swej bała­łaj­ce śpie­wać
To, co moja gita­ra chce powie­dzieć

Zabierz mnie do magii chwi­li
W noc chwa­ły
Gdzie dzie­ci jutra dzie­lą swo­je marze­nia
Z tobą i mną
Zabierz mnie do magii chwi­li
W noc chwa­ły
Gdzie dzie­ci jutra marzą
W wie­trze zmia­ny

Zwroty & Wyrażenia

Soldier

Żoł­nierz żoł­nie­rzo­wi nie­rów­ny

Pri­va­te = sze­re­go­wy
Cor­po­ral = kapral
Ser­ge­ant = sier­żant
Lieu­te­nant = porucz­nik
Cap­ta­in = kapi­tan
Major = major
Colo­nel = puł­kow­nik
Gene­ral = gene­rał

Sol­diers pas­sing by

Żoł­nie­rze prze­cho­dzą­cy obok

Sol­dier = żoł­nierz, np.: Sol­diers were patrol­ling the stre­ets. = Żoł­nie­rze patro­lo­wa­li uli­ce.

Pass by

Sol­diers pas­sing by

Żoł­nie­rze prze­cho­dzą­cy obok

To pass sb/sth = wymi­nąć, przejść (obok cze­goś).

Przy­kład:

You sho­uld pass the rail­way sta­tion and then turn left. = Powi­nie­neś minąć dwo­rzec, a potem skrę­cić w lewo.

To pass by = prze­cho­dzić obok, prze­jeż­dżać obok.

Przy­kład:

When I was sit­ting on the bench, a gari­sh­ly clo­thed girl pas­sed by. = Gdy sie­dzia­łem na ław­ce, obok prze­szła jaskra­wo ubra­na dziew­czy­na.

Dream away

Whe­re the chil­dren of tomor­row dre­am away

Gdzie dzie­ci jutra marzą

To dre­am away tutaj ozna­cza = marzyć, naj­czę­ściej jed­nak wystę­pu­je jako cza­sow­nik prze­chod­ni i ozna­cza = tra­cić czas na marze­nia, np.:  You sho­uld start to act inste­ad of dre­aming next day away. = Powi­nie­neś zacząć dzia­łać, zamiast tra­cić kolej­ny dzień na marze­nia.

Peace of mind

For peace of mind
Let your bala­la­ika sing
What my guitar wants to say

Dla spo­ko­ju umy­słu
Pozwól swej bała­łaj­ce śpie­wać
To, co moja gita­ra chce powie­dzieć

Peace of mind = spo­kój, spo­kój umy­słu, relaks.

Przy­kład:

Medi­ta­tion helps to incre­ase the peace of mind. = Medy­ta­cja poma­ga zwięk­szyć spo­kój umy­słu.

War­to zwró­cić uwa­gę na bała­łaj­kę (bala­la­ika), jest to rosyj­ski stru­no­wy instru­ment muzycz­ny.

Bury

Bury the new voca­bu­la­ry in your memo­ry

dead and buried = prze­sta­rza­ły, nie­ak­tu­al­ny

Przy­kład:

That the­ory is dead and buried sin­ce the 70’s. = Ta teo­ria jest nie­ak­tu­al­na od lat 70-tych.

Distant memo­ries
Are buried in the past fore­ver

Odle­głe wspo­mnie­nia
Są pogrze­ba­ne w prze­szło­ści na zawsze

To bury = pogrze­bać, pocho­wać, np.: Edgar Allan Poe is buried in Bal­ti­mo­re. = Edgar Alan Poe jest pocho­wa­ny w Bal­ti­mo­re.

Gramatyka

Past Simple/ Present Perfect

Did you ever think
That we could be so clo­se, like bro­thers

Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łeś
Że mogli­by­śmy być tak bli­sko, jak bra­cia

Jeśli pyta­nie nie doty­czy kon­kret­ne­go momen­tu w prze­szło­ści, w bry­tyj­skiej odmia­nie języ­ka angiel­skie­go uży­li­by­śmy raczej cza­su Pre­sent Per­fect — Have you ever tho­ught…?.

W ame­ry­kań­skiej odmia­nie oby­dwie for­my są popraw­ne, jed­nak for­ma w cza­sie Past Sim­ple, uży­ta w pio­sen­ce, jest nie­for­mal­na — w ofi­cjal­nych wypo­wie­dziach lepiej uży­wać for­my w Pre­sent Per­fect.

 

Have you ever tho­ught that English with Scor­pions would be so easy? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *