Abba — Dancing Queen

Dzi­siej­szą lek­cję dedy­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na par­kie­cie czu­ją się jak ryby w wodzie, a zwłasz­cza paniom, któ­re za każ­dym razem, gdy tań­czą, czu­ją się jak „Dan­cing Queen”. Chy­ba wia­do­mo o jaki zespół i utwór cho­dzi:). Oczy­wi­ście o ABBĘ i ich fla­go­wy hit „Dan­cing Queen”.

ABBA to żywa legen­da muzy­ki pop XX wie­ku i cho­ciaż zespół roz­padł się w 1982 roku, to jego hity wciąż spra­wia­ją, że noga sama podry­gu­je :). O prze­bo­jach ABBY i feno­me­nie zespo­łu przy­po­mniał, mają­cy w 2008 roku swo­ją pre­mie­rę, film „Mam­ma Mia”, w któ­rym mogli­śmy podzi­wiać Meryl Stre­ep, Pierce’a Brosnan’a, Colin’a Firth’a czy Aman­dę Sey­fried któ­rzy odświe­ży­li utwo­ry ABBY i spra­wi­li, że nie­któ­rzy z nostal­gią powró­ci­li wspo­mnie­nia­mi do cza­su zabaw z lat 70. i 80. Nie pozo­sta­je, więc nic inne­go, jak zapro­sić wszyst­kich na języ­ko­wy par­kiet z „Dan­cing Queen”!

Tekst pio­sen­ki Abba — Dan­cing Queen

You can dan­ce, you can jive
Having the time of your life
See that girl, watch that sce­ne
Dig in the Dan­cing Queen

Fri­day night and the lights are low
Looking out for the pla­ce to go
Whe­re they play the right music
Get­ting in the swing
You come to look for a
Any­bo­dy could be that guy
Night is young and the music’s high
With a bit of rock music
Eve­ry­thing is fine
You’re in the mood for a dan­ce
And when you get the chan­ce

You are the Dan­cing Queen
Young and swe­et only seven­te­en
Dan­cing Queen
Feel the beat from the tam­bo­uri­ne, oh yeah
You can dan­ce, you can jive
Having the time of your life
See that girl, watch that sce­ne
Dig in the Dan­cing Queen

You’re a teaser, you turn ’em on
Leave ’em bur­ning and then you’re gone
Looking out for ano­ther
Any­one will do
You’re in the mood for a dan­ce
And when you get the chan­ce

You are the Dan­cing Queen
Young and swe­et only seven­te­en
Dan­cing Queen
Feel the beat from the tam­bo­uri­ne, oh yeah
You can dan­ce, you can jive
Having the time of your life
See that girl, watch that sce­ne
Dig in the Dan­cing Queen

Tłu­ma­cze­nie Abba — Dan­cing Queen

Możesz tań­czyć, możesz tań­czyć jive’a,
Bawić się jak nigdy w życiu
Popatrz na tę dziew­czy­nę, obser­wuj to wido­wi­sko
Zachwyć się tań­czą­cą kró­lo­wą

Piąt­ko­wa noc i świa­tła są nisko
Szu­kasz miej­sca, do któ­re­go mogła­byś iść
Gdzie gra­ją dobrą muzy­kę
Zaczy­nasz się koły­sać
Przy­szłaś zna­leźć swo­je­go kró­la
Każ­dy może być tym face­tem
Noc jest mło­da a muzy­ka na wyso­kim pozio­mie
Tro­chę roc­ka
Wszyst­ko jest w porząd­ku
Jesteś w nastro­ju do tań­ca
A kie­dy masz oka­zję

Jesteś Tań­czą­cą Kró­lo­wą
Mło­dą i uro­czą, tyl­ko sie­dem­na­sto­let­nią
Tań­czą­cą Kró­lo­wą
Czu­jesz rytm tam­bu­ry­nu, o tak
Możesz tań­czyć, możesz tań­czyć jive’a,
Bawić się jak nigdy w życiu
Popatrz na tę dziew­czy­nę, obser­wuj tę sce­nę
Zachwyć się tań­czą­cą kró­lo­wą

Jesteś kokiet­ką, pod­nie­casz ich
Zosta­wiasz ich roz­pa­lo­nych, a potem zni­kasz
Szu­ka­jąc kolej­ne­go
Każ­dy się nada
Jesteś w nastro­ju do tań­ca
A kie­dy masz oka­zję

Jesteś Tań­czą­cą Kró­lo­wą
Mło­dą i uro­czą, tyl­ko sie­dem­na­sto­let­nią
Tań­czą­cą Kró­lo­wą
Czu­jesz rytm tam­bu­ry­nu, o tak
Możesz tań­czyć, możesz tań­czyć jive’a,
Bawić się jak nigdy w życiu
Popatrz na tę dziew­czy­nę, obser­wuj tę sce­nę
Zachwyć się tań­czą­cą kró­lo­wą

Zwroty & wyrażenia

Jive

Czy to Ty jesteś Dan­cing Queen?
Pew­nie nie­jed­na dziew­czy­na śpie­wa­ją­ca ten utwór myśla­ła, że jest tytu­ło­wą Dan­cing Queen, tym­cza­sem to okre­śle­nie odno­si się do szwedz­kiej kró­lo­wej Syl­wii.

Wią­że się to rów­nież z pierw­szym wyko­na­niem utwo­ru, któ­re mia­ło miej­sce 18 czerw­ca 1876 roku w Ope­rze Kró­lew­skiej w Sztok­hol­mie pod­czas gali na cześć kró­la Karo­la XVI Gusta­wa i jego przy­szłej żony Syl­wii Som­mer­lath w przeded­niu ich ślu­bu.

You can dan­ce, you can jive

Możesz tań­czyć, możesz tań­czyć jive’a

Jive = jive (rodzaj tań­ca).

To jive = tań­czyć jive’a.

Przy­kład:

Derek and Julian­ne Hough dan­ced an ama­zing Jive at the show “Dan­cing with the stars”. = Derek i Julian­ne Hough zatań­czy­li nie­zwy­kłe­go Jive’a w pro­gra­mie „Taniec z Gwiaz­da­mi”.

Intry­gu­ją­ce jest to, że na począt­ku taniec ten nazy­wa­no jit­ter­bug (jit­ter = drga­nie, bug = insekt, robak, plu­skwa), dopie­ro z cza­sem zaczę­to nazy­wać go jivem. Poprzed­nia nazwa praw­do­po­dob­nie nawią­zu­je do jego kro­ków, któ­re przy­wo­dzą na myśl dyna­micz­ne roz­gnia­ta­nie ucie­ka­ją­cych plu­skiew.

Wyda­wać by się mogło, że sło­wo jive zwią­za­ne jest tyl­ko z tań­cem, jed­nak ten wyraz posia­da tak­że kil­ka zaska­ku­ją­cych zna­czeń, któ­rym war­to się przyj­rzeć.

Jive = pusta gada­ni­na, gad­ka (AmE — w mowie potocz­nej).

Przy­kład:

Don’t give me that jive. = Skończ z tą pustą gadaniną/ Nie dawaj mi tej gad­ki.

War­to poznać tak­że trzy inne zna­cze­nie cza­sow­ni­ka to jive, któ­re nale­żą do nie­for­mal­nych lub slan­go­wych wyra­żeń.

To jive = nabie­rać, nabi­jać się np. z kogoś (AmE — w mowie potocz­nej)

Przy­kład:

I noti­ced my mom was jiving my dad a lit­tle, from her tone of voice. = Zauwa­ży­łem, że moja mama nabi­ja­ła się tro­chę z moje­go taty przez jej ton gło­su.

To jive = robić w balo­na, oszu­ki­wać (AmE w slan­gu)

Przy­kład:

Quit jiving me and just tell me whe­re you were! = Prze­stań mnie oszu­ki­wać i powiedz mi pro­stu, gdzie byłeś.

To jive = być zgod­nym, paso­wać.

Przy­kład:

It doesn’t jive with what Chip told the poli­ce­man at all. = To wca­le się nie zga­dza z tym, co Chip powie­dział poli­cjan­to­wi.

Dig in

Dig in the Dan­cing Queen

Zachwyć się tań­czą­cą kró­lo­wą

W utwo­rze mamy do czy­nie­nia z afir­ma­cją „Dan­cing Queen”. Jej mło­dość, nie­win­ność oraz radość z życia budzą zachwyt.

Ten frag­ment pio­sen­ki zawie­ra phra­sal verb — to dig in, cza­sa­mi moż­na spo­tkać się z tek­stem tego utwo­ru, gdzie zamiast tego mamy do czy­nie­nia z cza­sow­ni­kiem to dig w for­mie cią­głej, co spra­wia, że cięż­ko jest nam roz­róż­nić, któ­ra for­ma wystę­pu­je w pio­sen­ce, gdyż dig in brzmi tak samo jak dig­gin’.

Ofi­cjal­na stro­na zespo­łu ABBA poda­je jed­nak tekst pio­sen­ki z uży­ciem phra­sal ver­ba to dig in, co powo­du­je pew­ne trud­no­ści w zro­zu­mie­niu utwo­ru, jeże­li spoj­rzy­my na jego zna­cze­nie:

To dig in = oko­pać się (np. żoł­nie­rze).

To dig sth in = wko­pać coś (np. w zie­mię).

Któ­re łóż­ko wybrać, żeby się wyspać?
Każ­dy kto kie­dy­kol­wiek miał moż­li­wość rezer­wo­wa­nia poko­ju w hote­lu zagra­ni­cą , kie­dyś spo­tkał się z róż­ny­mi ter­mi­na­mi okre­śla­ją­cy­mi łóż­ka.
Spró­buj­my roz­szy­fro­wać kil­ka z nich:

Sin­gle bed= łóż­ko poje­dyn­cze
Twin bed = łóż­ko jed­no­oso­bo­we (zwy­kle gdy mówi­my o jed­nym z dwóch poje­dyn­czych łóżek w poko­ju dwu­oso­bo­wym)
Mar­ria­ge bed = łóż­ko mał­żeń­skie
Double bed = łóż­ko podwój­ne
Bunk bed/ bunk beds = łóż­ko pię­tro­we
Queen-sized bed = więk­sze niż nor­mal­ne, ale nie naj­więk­sze łóż­ko
King-sized bed = ozna­cza wiel­kie, ogrom­ne łóż­ko; king-sized bed jest więk­sze od queen-sized bed.

W każ­dym pań­stwie ist­nie­ją inne wymia­ry łóżek, któ­re przyj­mu­ją nazwy queen-sized i king-sized, np. king-sized bed z Wiel­kiej Bry­ta­nii jest takiej samej wiel­ko­ści jak queen-sized bed ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych.

Dodat­ko­wo ist­nie­je idiom: to dig in = wci­nać, zabie­rać się za jedze­nie, np.: The food is get­ting cold – dig in! = Jedze­nie wysty­ga – wci­naj!

Z kolei sam cza­sow­nik to dig ozna­cza:

To dig = kopać, wyko­pać (np. dziu­rę, coś w zie­mi); zanu­rzyć, wsa­dzić głę­bo­ko (np. ręce do kie­sze­ni).

Przy­kła­dy:

He dug into his pocket and took out a few coins. = Zanu­rzył rękę w kie­sze­ni i wyjął kil­ka monet.

My neigh­bo­ur is dig­ging a trench. = Mój sąsiad wyko­pu­je rów.

Ostat­nie, sta­ro­mod­ne zna­cze­nie tego cza­sow­ni­ka naj­le­piej pasu­je do tłu­ma­cze­nia pio­sen­ki.

To dig = lubić (coś), rozu­mieć.

Przy­kła­dy:

Hey, I real­ly dig tho­se sho­es! = Hej, napraw­dę podo­ba­ją mi się/ lubię te buty!

Do you dig? = Rozu­miesz?

Swing

Get­ting in the swing

Zaczy­nasz się koły­sać

To swing =

= koły­sać, machać czymś (tam i z powro­tem), zamach­nąć się, wyma­chi­wać, np.:

He wal­ked bri­skly along the path swin­ging his rol­led-up umbrel­la. = Szedł żwa­wo wzdłuż ścież­ki, macha­jąc swo­ją zwi­nię­tą para­sol­ką.

= zawra­cać, zakrę­cać, zmie­niać np.: His mood swings betwe­en ela­tion and despa­ir. = Jego nastrój waha się pomię­dzy eufo­rią i roz­pa­czą.

= zała­twić coś, sfi­na­li­zo­wać, np.: If you want an inte­rview with Pedro, I could pro­ba­bly swo­ing it for you. = Jeśli chcesz wywia­du z Pedro, pew­nie mógł­bym, to dla cie­bie zała­twić.

Rze­czow­nik swing ozna­cza = huś­taw­ka (wiszą­ca), wymach, zwrot, swing (ter­min muzycz­ny), zaś przy­miot­nik swin­ging okre­śla coś eks­cy­tu­ją­ce­go, sza­lo­ne­go, szam­pań­skie­go i mod­ne­go, np.:

It’s a nostal­gia trip back into the youth cul­tu­re of the swin­ging 60s. = To nostal­gicz­na podróż w prze­szłość do cza­su mło­dzie­żo­wej kul­tu­ry sza­lo­nych lat 60.

W języ­ku angiel­skim funk­cjo­nu­je wie­le idio­mów zwią­za­nych z wyra­zem swing.

Oto kil­ka z nich:

To swing for it = zostać suro­wo uka­ra­nym za coś, np.: If there’s an error in the cal­cu­la­tions, you know who will swing for it. = Jeże­li poja­wi się błąd w obli­cze­niach, wiesz, kto zosta­nie za to uka­ra­ny.

To swing into action = szyb­ko zacząć pra­co­wać, dzia­łać, np.: The emer­gen­cy servi­ces swung into action as soon as the news of the bomb explo­sion reached them. = Służ­by ratow­ni­cze szyb­ko zaczę­ły dzia­łać, jak tyl­ko dotar­ły do nich infor­ma­cje o wybu­chu bom­by.

To swing the lead (BrE) = wymi­gi­wać się, np.: I real­ly want to work, and I hate being tre­ated as some­one who is con­stan­tly swin­ging the lead. = Napraw­dę chcę pra­co­wać i nie cier­pię być trak­to­wa­na jako oso­ba, któ­ra cały czas się wymi­gu­je.

To get into the swing of it/things = wcią­gnąć się (w coś), np.: They repe­ated the routi­ne three times, and Tess began to get into the swing of it. = Powtó­rzy­li układ trzy razy i Tess zaczę­ła się w to wcią­gać.

Swings and roun­da­bo­uts (BrE) = jaką­kol­wiek podej­mie­my decy­zję zyski i stra­ty będą takie same (kie­dy mamy dwie opcje do wybo­ru a ich rezul­ta­ty są do sie­bie podob­ne), np.: Well, it’s just swings and roun­da­bo­uts. = Więc, wła­ści­wie jaką­kol­wiek podej­mie­my decy­zję zyski i stra­ty będą takie same.

Teaser

You’re a teaser, you turn ’em on

Jesteś kokiet­ką, pod­nie­casz ich

Tań­czą­ca kró­lo­wa flir­tu­je w tań­cu, wszyst­kie oczy zwró­co­ne są w jej kie­run­ku i budzi ona pożą­da­nie.

Teaser (nie­for­mal­nie) = kokiet­ka.

Przy­kład:

She is always acting like a teaser when she goes to the par­ties. = Ona zawsze zacho­wu­je się, jak kokiet­ka, kie­dy wycho­dzi na impre­zy.

Wyraz teaser to rze­czow­nik poli­se­micz­ny, co ozna­cza, że ma on wię­cej niż jed­no zna­cze­nie.

Oto jego inne zna­cze­nia:

Teaser (nie­for­mal­nie) = kpiarz, zło­śli­wiec, prze­śmiew­ca

Przy­kład:

I could now say for sure that he wasn’t a teaser. = Teraz mogę powie­dzieć z pew­no­ścią, że on nie był zło­śliw­cem.

Teaser = zapo­wiedź, zwia­stun (fil­mu, pro­gra­mu, pro­duk­tu); rekla­ma wstęp­na mają­ca na celu wzbu­dze­nie cie­ka­wo­ści, zain­te­re­so­wa­nia, bez poda­wa­nia szcze­gó­łów

Przy­kła­dy:

We saw the teaser that offe­red to make people a spe­cial deal if they signed up for a new cre­dit card. = Widzie­li­śmy rekla­mę wstęp­ną (zapo­wiedź), w któ­rej ofe­ro­wa­no ludziom spe­cjal­ną umo­wę, jeże­li wyra­zi­li chęć posia­da­nia nowej kar­ty kre­dy­to­wej.

A teaser for the sequ­el appe­ared at the end of the movie. = Zwia­stun kon­ty­nu­acji poja­wi­ła się na koń­cu fil­mu.

Mood

Uwa­ga!
Nie mylić tego idio­mu z wyra­że­niem to be in a mood = być w złym humo­rze.
Przy­kład:
I was in a mood and I took it out on you. = Byłam w złym humo­rze i wyła­do­wa­łam to na tobie.

You’re in the mood for a dan­ce

Jesteś w nastro­ju do tań­ca

Mood =

= nastrój, humor, np.: She’s always in a bad mood. = Ona zawsze jest w złym humo­rze.

= tryb (w gra­ma­ty­ce), np.: Impe­ra­ti­ve mood. = Tryb roz­ka­zu­ją­cy.

W tek­ście pio­sen­ki mamy jed­nak do czy­nie­nia z idio­mem to be in the mood.

To be in the mood = być w nastro­ju (do zro­bie­nia cze­goś), mieć ocho­tę (coś zro­bić)

Przy­kład:

I’m not real­ly in the mood for shop­ping. = Nie mam tak napraw­dę ocho­ty na zaku­py.

 

Mam nadzie­ję, że ta lek­cja wpra­wi­ła Was w good mood :).

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. eli

    To naj­lep­sza stro­na tłu­ma­czą­ca pio­sen­ki, dzię­ki. Pro­szę o prze­tłu­ma­cze­nie­Dia­monds, What­now, Kel­ly Row­land: Kis­ses down low, Cla­ri­ty- Zett, Don’t wor­ry you child-Swe­dish House Mafii, 22, Ho hey- the lumi­ners, Roar, I cry- Flo rida, Kis­ses down low, Day­li­ght — Maroon5, Kre­wel­la- Ali­ve, Tim­ber, True love- Pink i Try. Mam wię­cej anglo­ję­zycz­nych pio­se­nek któ­re mi się podo­ba­ją, poda­łam tyl­ko nie­któ­re z 2013 hits, Wystar­czy mi jeśli prze­tłu­ma­czy­cie kil­ka z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *