A Great Big World — This Is The New Year

When the New Year is aro­und it’s com­mon to con­si­der it as the new begin­ning and look for­ward to the new chan­ces waiting for us in the new year.

Song, which per­fec­tly fits in this time and topic is „This Is the New Year” sung by A Gre­at Big World. This Ame­ri­can two-mem­ber musi­cial gro­up is mostly well-known for this sin­gle, which was per­for­med in one of the epi­so­des of Glee.  Addio­ti­nal­ly, the sin­gle reached Bil­l­bo­ard Main­stre­am Top 40 Chart in May 2013.

Tekst pio­sen­ki A Gre­at Big World — This Is The New Year

Ano­ther year you made a pro­mi­se
Ano­ther chan­ce to turn it all aro­und
And do not save this for tomor­row
Embra­ce the past and you can live for now
And I will give the world to you

Spe­ak louder than the words befo­re you
And give them meaning no one else has found
The role we play is so impor­tant
We are the voices of the under­gro­und
And I will give the world to you

Say eve­ry­thing you’ve always wan­ted
Be not afra­id of who you real­ly are
‘Cau­se in the end we have each other
And that’s at least one thing worth living for
And I will give the world to you

A mil­lion suns that shi­ne upon me
A mil­lion eyes you are the bri­gh­test blue
Let’s tear the walls down that divi­de us
And build a sta­tue strong eno­ugh for two

I pass it back to you
And I will wait for you
‘Cau­se I would give the world
And I would give the world
And I would give the world to you

This is the new year
A new begin­ning
You made a pro­mi­se
You are the bri­gh­test
We are the voices
This is the new year
We are the voices
This is the new year

Tłu­ma­cze­nie A Gre­at Big World — This Is The New Year

Kolej­ny rok skła­dasz obiet­ni­cę
Kolej­na szan­sa, żeby to wszyst­ko zmie­nić
Nie cze­kaj do jutra
Weź w obję­cia (swo­ją) prze­szłość i od teraz możesz żyć
I ja dam ci (cały) świat

Mów gło­śniej niż sło­wa przed tobą
I daj im zna­cze­nie, jakie­go jesz­cze nikt nie zna­lazł
Rola, któ­rą gra­my jest bar­dzo waż­na
Jeste­śmy gło­sem pod­zie­mia
I ja dam ci (cały) świat

Powiedz wszyst­ko, co zawsze chcia­łeś powie­dzieć
Nie bój się tego, kim napraw­dę jesteś
Bo osta­tecz­nie mamy sie­bie
I to przy­naj­mniej jed­na rzecz dla, któ­rej war­to żyć
I ja dam ci (cały) świat

Milion słońc, któ­re świe­cą nade mną
Milion oczu, ty jesteś naj­ja­śniej­szy­mi nie­bie­ski­mi
Zniszcz­my ścia­ny, któ­re nas dzie­lą
I wybu­duj­my posąg, któ­ry będzie wystar­cza­ją­co moc­ny dla dwóch

Poda­ję ci to z powro­tem
I będę na cie­bie cze­kać
Bo dał­bym (cały) świat
I dał­bym (cały) świat
I dał­bym ci (cały) świat

To jest nowy rok
Nowy począ­tek
Zło­ży­łeś obiet­ni­cę
Jesteś naj­ja­śniej­szy
Jeste­śmy gło­sa­mi
To nowy rok
Jeste­śmy gło­sa­mi
To jest nowy rok

Zwroty & wyrażenia

New Year’s Tra­di­tions and Super­sti­tions
•    Did you know, that the noise of sin­ging and fire­works is sup­po­se to sca­re away evil spi­rits?
•    The other thing is, that the first day of the New Year is belie­ved by many people to be a day of thin­king abo­ut past and make a reso­lu­tion (= posta­no­wie­nie).
•    We sho­uld also pay off all our debts til Janu­ary 1, in order to have a fresh start.
•    At mid­ni­ght eve­ry­bo­dy sho­uld kiss some­one. The New Year’s Eve kiss is a sym­bol that your lovin­gness (= czu­łość) will last the who­le year. Some­ti­mes it’s just bet­ter t give a hug to your friend, than kiss some stran­ger. Don’t be despe­ra­te to find some­one to kiss 🙂

•    Ano­ther tra­di­tion is sin­ging „Auld Lang Syne”, which is a Scot­tish poem from the 1700′s; it lite­ral­ly means “old long sin­ce” or, in Ame­ri­can English  “days of long ago” or “the good old days.”
Lyrics:
Sho­uld old acqu­ain­tan­ce be for­got,
and never bro­ught to mind?
Sho­uld old acqu­ain­tan­ce be for­got,
and days of auld lang syne?
Cho­urs:
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we’ll take a cup o’ kind­ness yet,
for auld lang syne.

Trans­la­tion:
Czy sta­ry zna­jo­my powi­nien zostać zapo­mnia­ny
i nigdy przy­po­mnia­ny?
Czy sta­ry zna­jo­my powi­nien zostać zapo­mnia­ny
i sta­re dobre cza­sy?
Refren:
Za sta­re dobre cza­sy, mój dro­gi,
za sta­re dobre cza­sy,
weź­my fili­żan­kę peł­ną życz­li­wo­ści jesz­cze,
za sta­re dobre cza­sy.
Taking a cup o’ kind­ness refers to a drink sha­red by people, which sym­bo­li­se friend­ship.
•    What you do during New Year’s Day is what will do during the who­le day.
•    The first per­son, who cross the thre­shold (= próg) of your house sho­uld be a man. Espe­cial­ly, the good looking one with dark hair.
•    The­re is also super­sti­tion abo­ut food you sho­uld eat during the first day of the New Year. 12 gra­pes stand for 12 moths of the year. Gre­en colo­ur of food resem­bles colo­ur of dol­lars and is belie­ved to bring money in the new year.

Turn around

New Year can bring you lots of oppor­tu­ni­ties, eve­ry­thing is in your hands, you can chan­ge your life.

Ano­ther year you made a pro­mi­se

Ano­ther chan­ce to turn it all aro­und

Kolej­ny rok skła­dasz obiet­ni­cę

Kolej­na szan­sa, żeby to wszyst­ko zmie­nić

To turn some­thing aro­und = zmie­nić coś, odmie­nić coś ( tak­że zmie­nić na lep­sze).

Exam­ple:

She has tur­ned aro­und the lives of both father and son. = Odmie­ni­ła życie zarów­no ojca jak i syna.

Gene­ral­ly, we under­stand turn aro­und as moving in the new direc­tion.

Don’t turn aro­und. = Nie odwra­caj się.

The old man had tur­ned aro­und to look at them. = Sta­ry męż­czy­zna odwró­cił się, żeby na nich spoj­rzeć.

Embrace

In order to be capa­ble to start some­thing new, we have to deal with our past.

Embra­ce the past and you can live for now

And I will give the world to you

Weź w obję­cia (swo­ją) prze­szłość i od teraz możesz żyć

I ja dam ci (cały) świat

To embra­ce = wziąć w obję­cia, obej­mo­wać, wyści­skać.

Exam­ple:

She saw them embra­ce on the sta­tion plat­form. = Widzia­ła, jak się obej­mo­wa­li na pero­nie.

To embra­ce can also mean:

To embra­ce = przyj­mo­wać, obej­mo­wać, zawie­rać

Exam­ple:

Lin­gu­istics embra­ces a diver­se ran­ge of sub­jects such as pho­ne­tics and sty­li­stics. = Języ­ko­znaw­stwo (lin­gwi­sty­ka) obej­mu­je sze­ro­ki zakres tema­tów tj. fone­ty­ka czy sty­li­sty­ka.

Actions speak louder than words

Refe­ren­ce to idiom — actions spe­ak louder than words:

Spe­ak louder than the words befo­re you

And give them meaning no one else has found

Mów gło­śniej niż sło­wa przed tobą

I daj im zna­cze­nie, jakie­go jesz­cze nikt nie zna­lazł

Actions spe­ak louder than words = what you do is more impor­tant and shows your inten­tions and feelings more cle­ar­ly than what you say (= to co robisz jest waż­niej­sze i poka­zu­je two­je inten­cje i uczu­cia wyraź­niej niż to co mówisz).

Tear down

We sho­uld also for­get abo­ut eve­ry­thing bad, that hap­pe­ned betwe­en us and begin the new year in peace.

Let’s tear the walls down that divi­de us

And build a sta­tue strong eno­ugh for two

Zniszcz­my ścia­ny, któ­re nas dzie­lą

I wybu­duj­my posąg, któ­ry będzie wystar­cza­ją­co moc­ny dla dwóch

To tear some­thing down = demo­lo­wać coś, nisz­czyć coś, zbu­rzyć.

Exam­ple:

They are going to tear down the old hospi­tal and build a new one. = Mają zamiar zbu­rzyć sta­ry szpi­tal i zbu­do­wać nowy.

Pass back

Glee
You can com­pa­re here the ori­gi­nal ver­sion with the cover sung by the cast of Glee.

This idiom  means giving some­thing back to some­one.

I pass it back to you

And I will wait for you

Poda­ję ci to z powro­tem

I będę na cie­bie cze­kać

To pass some­thing back = oddać coś z powro­tem.

Exam­ple:

Kel­ly pas­sed the pic­tu­res back to Bet­ty. = Kel­ly zwró­ci­ła Bet­ty zdję­cia.

 

Czy podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie tego utwo­ru? 🙂

Cze­ka­my na wasze komen­ta­rze!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Olggie

    Tro­chę szko­da, że obja­śnie­nia też są po angiel­sku, bo cięż­ko było mi wszyst­ko rozu­mieć… Ale ogól­nie faj­nie i cie­szę się, że doda­no cover z Glee <3

  2. Aga

    Fan­ta­stycz­na stro­na, napraw­dę ją uwiel­biam, czy mogła­bym zasu­ge­ro­wać obja­śnie­nie pio­sen­ki Acci­den­ta­ly in love — Coun­ting Crows lub I’m On My Way — The Proc­la­imers ? To pio­sen­ki, któ­re wszy­scy lubią i myślę, że post się spodo­ba 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *