Miesiąc: Luty 2014

Lorde — Royals

Każ­dy zazdro­ści Kate Mid­dle­ton, księ­ciu Wil­lia­mo­wi czy księ­ciu Harry’emu kró­lew­skie­go splen­do­ru, dla­te­go dzi­siaj pozwo­lę wam się poczuć jak człon­ko­wie rodzi­ny kró­lew­skiej z odno­szą­cą ogrom­ne suk­ce­sy…

U2 — Ordinary Love

Sły­sze­li­ście nową pio­sen­kę U2 pt. “Ordi­na­ry Love” ? Bar­dzo mi się spodo­ba­ła. To pierw­szy, po pię­cio­let­niej prze­rwie sin­giel U2, któ­ry został nagra­ny spe­cjal­nie do fil­mu…

Tom Odell — Another Love

Kto nie zako­chał się w cudow­nym gło­sie mło­de­go Bry­tyj­czy­ka, ma wła­śnie oka­zję odkryć nie­zwy­kły talent tego intry­gu­ją­ce­go dwu­dzie­sto­pa­ro­lat­ka z Chi­che­ster, któ­ry w 2012 roku zdo­był…