Portugal. The Man — Feel It Still

„Feel it still” gru­py Por­tu­gal. The Man to chwy­tli­wy, ener­ge­tycz­ny utwór, któ­ry szyb­ko wpa­da w ucho i zapa­da w pamięć. Jed­nak oprócz lek­kiej melo­dii, powin­ni­śmy zwró­cić uwa­gę na tekst.

Autor John Gou­r­ley nawią­zu­je do lat 60, do ówcze­snych ruchów poli­tycz­nych i spo­łecz­nych. Znaj­dzie­my tak­że infor­ma­cje nawią­zu­ją­ce do histo­rii świa­to­wej, głów­nie tego, co dzia­ło się w USA. Woka­li­sta oba­wia się powro­tu cza­sów peł­nych nie­to­le­ran­cji i lęku. Tele­dysk utrzy­ma­ny jest w tema­ty­ce ame­ry­kań­skich lat 60.

Utwór jest pełen idio­mów i cha­rak­te­ry­stycz­nych wyra­żeń — prze­ko­naj­cie się sami!

Tekst pio­sen­ki Por­tu­gal. The Man — Feel It Still

Can’t keep my hands to myself
Think I’ll dust ‘em off, put ‘em back up on the shelf
In case my lit­tle baby girl is in need
Am I coming out of left field?

Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now
I been feeling it sin­ce 1966, now
Might be over now, but I feel it still
Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now
Let me kick it like it’s 1986, now
Might be over now, but I feel it still

Got ano­ther mouth to feed
Leave it with a baby sit­ter, mama, call the gra­ve dig­ger
Gone with the fal­len leaves
Am I coming out of left field?

Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now
I been feeling it sin­ce 1966, now
Might’ve had your fill, but you feel it still
Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now
Let me kick it like it’s 1986, now
Might be over now, but I feel it still

We could fight a war for peace
(Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now)
Give in to that easy living
Good­bye to my hopes and dre­ams
Start flip­ping for my ene­mies
We could wait until the walls come down
(Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now)
It’s time to give a lit­tle tip
Kids in the mid­dle, move over ‘til it falls
Don’t bother me

Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming?
Is it coming back?

Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, yeah
Your love is an abyss for my heart to eclip­se, now
Might be over now, but I feel it still

Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now
I’ve been feeling it sin­ce 1966, now
Might be over now, but I feel it still
Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now
Let me kick it like it’s 1986, now
Might be over now, but I feel it still
Might’ve had your fill, but I feel it still

Tłu­ma­cze­nie Por­tu­gal. The Man — Feel It Still

Nie potra­fię utrzy­mać rąk przy sobie
Myślę,że je odku­rzę i odło­żę spo­wro­tem na pół­kę
W przy­pad­ku gdy­by moja córecz­ka była w potrze­bie
Czy poja­wiam się jak grom z jasne­go nie­ba?

Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Czu­ję to już od 1966-go
To mógł­by być koniec, ale wciąż to czu­ję
Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Pozwól mi teraz dzia­łać tak jak w 1986
To mógł­by być koniec, ale wciąż to czu­ję

Mam kolej­ną gębę do wykar­mie­nia
Zosta­wię ją z nianią;mamo, zadzwoń po gra­ba­rza
Prze­pa­dłem z jesien­ny­mi liść­mi
Czy poja­wiam się jak grom z jasne­go nie­ba?

Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Czu­ję to już od 1966-go.
Może masz już dosyć, ale wciąż to czu­jesz
Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Pozwól mi teraz dzia­łać tak jak w 1986
To mógł­by być koniec, ale wciąż to czu­ję

Mogli­śmy wal­czyć na woj­nie o pokój
(Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy)
Pod­dać się łatwe­mu życiu
Poże­gnać się z moimi nadzie­ja­mi i marze­nia­mi
Zacząć kochać swo­ich wro­gów
Mogli­śmy pocze­kać, aż mury runą
(Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy)
To czas, aby dać nie­wiel­ki napi­wek
Dzie­cia­ki w środ­ku, rusz­cie się zanim to spad­nie
Nie zawra­caj­cie mi gło­wy

Czy to wra­ca?
Czy to wra­ca?
Czy to wra­ca?
Czy to wra­ca?
Czy to wra­ca?
Czy to powra­ca??

Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Two­ja miłość jest teraz otchła­nią dla moje­go ser­ca do zaćmie­nia
To mógł­by być koniec, ale wciąż to czu­ję

Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Czu­ję to już od 1966-go
To mógł­by być koniec, ale wciąż to czu­ję
Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy
Pozwól mi teraz dzia­łać tak jak w 1986
To mógł­by być koniec, ale wciąż to czu­ję
Może masz już dosyć, ale wciąż to czu­ję

Zwroty & wyrażenia

Dust off

Think I’ll dust ‘em off, put ‘em back up on the shelf

Myślę, że je odku­rzę i odło­żę z powro­tem na pół­kę

To dust off = odku­rzyć (np. sta­re ubra­nie).

Przy­kład uży­cia:

Dust off your dan­cing sho­es as we have the com­pe­ti­tion for you. = Odkurz swo­je buty do tań­ca, bo mamy dla cie­bie kon­kurs.

Baby girl

In case my lit­tle baby girl is in need

W przy­pad­ku gdy­by moja dzie­cin­ka była w potrze­bie

Baby girl = dzie­cin­ka (o kobie­cie), mała dziew­czyn­ka lub córecz­ka.

Przy­kła­dy uży­cia:

Look at this baby girl, she is so cute! = Spójrz na tę dziew­czyn­kę, jest taka słod­ka!

My lit­tle baby girl is so small and swe­et. = Moja córecz­ka jest taka malut­ka i słod­ka.

Come out of left field

Am I coming out of left field?

Czy poja­wiam się jak grom z jasne­go nie­ba?

To come out of left field = spaść jak grom z jasne­go nie­ba, wyda­rzyć się nie­spo­dzie­wa­nie, nie­ocze­ki­wa­nie, np.: The­ir divor­ce came out of left field. = Ich roz­wód spadł jak grom z jasne­go nie­ba.

To be out of left field = być zaska­ku­ją­cym, nie z tej zie­mi, np.: All of his pain­tings are right out of left field. = Wszyst­kie jego obra­zy są nie z tej zie­mi.

Rebel

I’m a rebel just for kicks
rebel aga­inst some­bo­dy = bun­to­wać się prze­ciw­ko komuś
rebel angel = zbun­to­wa­ny anioł
rebel leader = prze­wod­nik bun­tu
rebel­lio­us = nie­po­słusz­ny, bun­tow­ni­czy

Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now

Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy

Rebel = bun­tow­nik, rebe­liant, np.:

Some people want to be seen as the rebels. = Nie­któ­rzy chcą być postrze­ga­ni jako bun­tow­ni­cy.

To rebel = bun­to­wać się, np.:

When she was 13 she rebel­led aga­inst her parents. = Kie­dy ona mia­ła 13 lat, bun­to­wa­ła się prze­ciw­ko swo­im rodzi­com.

For kicks

Ooh woo, I’m a rebel just for kicks, now

Juhu, teraz jestem bun­tow­ni­kiem tyl­ko dla zaba­wy

For kicks = dla zaba­wy, np.:

I’m not gon­na per­su­ade you, but I’d real­ly do it, just for kicks. = Nie mam zamia­ru cie­bie prze­ko­ny­wać, ale serio bym to zro­bił, tak dla zaba­wy.

Mouth to feed

Got ano­ther mouth to feed

Mam kolej­ną gębę do wykar­mie­nia

Mouth to feed (lub hun­gry mouth) = gęba do wykar­mie­nia, głod­na gęba, np.:

They can’t afford ano­ther child. They alre­ady have too many mouths to feed. = Nie mogą sobie pozwo­lić na kolej­ne dziec­ko. Mają już wystar­cza­ją­co dużo gęb do wykar­mie­nia.

Give in to something

Give in to that easy living

Pod­dać się łatwe­mu życiu

To give in to some­thing =

= ugiąć się przed czymś, pod­dać się cze­muś (np. argu­men­tom), np.: He didn’t give in to his father’s opi­nion and had his way. = On nie ugiął się przed opi­nią swo­je­go ojca i posta­wił na swo­im.

= pod­dać się cze­muś (np. pra­gnie­niu), np.: She gave in to his sul­try kis­ses.= Ona pod­da­ła się jego namięt­nym poca­łun­kom.

Flip for

Start flip­ping for my ene­mies

Zacząć kochać swo­ich wro­gów

To flip for (somebody/something) = kochać, uwiel­biać, zare­ago­wać entu­zja­stycz­nie, np.:

Fashio­na­ble clients have flip­ped for her desi­gns. = Mod­ni klien­ci zare­ago­wa­li entu­zja­stycz­nie na jej pro­jek­ty.

To filp = rzu­cić o coś mone­tą, zagrać w orzeł i resz­ka, np.:

Mark and John wan­ted the last sli­ce of pie,so they flip­ped for it. = Marek i Janek chcie­li ostat­ni kawa­łek piz­zy, więc rzu­ci­li o to mone­tą.

Bother

A bit of bother
Don’t bother= Nie zawra­caj sobie głowy/Nie przej­muj się
Bother it! = A niech to!niech to licho!
Am I bothe­ring you? = Czy ci prze­szka­dzam?
go to the bother = zada­wać sobie trud
not bothe­red = taki, któ­re­mu jest wszyst­ko jed­no
spot of bother = mały pro­blem

Don’t bother me

Nie zawra­caj­cie mi gło­wy

To bother =

= silić się, sta­rać się (np. zro­bić coś), np.: He didn’t even bother to open the door for me. = Nawet nie posta­rał się otwo­rzyć dla mnie drzwi.

= mar­twić się,przejmować się, kło­po­tać się, np.: It bothe­red me that she didn’t call me. = Mar­twi­ło mnie, że ona do mnie nie zadzwo­ni­ła.

= drę­czyć, prze­szka­dzać, np.: Don’t bother your sister, she’s stu­dy­ing. = Nie prze­szka­dzaj swo­jej sio­strze, uczy się.

Have one’s fill of something

Might’ve had your fill, but you feel it still

Może masz dosyć, ale wciąż to czu­jesz

To have one’s fill of some­thing = mieć cze­goś do syta, mieć dosyć.

Przy­kład uży­cia:

I’ve had my fill of Star Wars movies. I never want to see ano­ther one as long as live. = Mam dosyć Gwiezd­nych Wojen. Nie chcę zoba­czyć żad­ne­go z tych fil­mów do koń­ca moje­go życia.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *