Taylor Swift — Bad Blood

Dzi­siaj uczy­my się w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie Tay­lor Swift i jej przy­ja­ció­łek z tele­dy­sku do jej naj­now­szej pio­sen­ki „Bad Blo­od”, stwo­rzo­nej przy współ­pra­cy z Ken­dric­kem Lama­rem.

Wśród zna­ko­mi­tych gwiazd, któ­re poja­wi­ły się w tele­dy­sku może­my wyróż­nić Sele­nę Gomez, Kar­lie Kloss, Jes­si­cę Albę, Lenę Dun­ham, Gigi Hadid czy Cin­dy Craw­ford.

Zapra­sza­my na lek­cję peł­ną cie­ka­wych słó­wek, któ­re prze­nio­są Was wprost do świa­ta z „Bad Blo­od”! 😉

Tekst pio­sen­ki Tay­lor Swift — Bad Blo­od

‘Cau­se, baby, now we got bad blo­od
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
’Cau­se, baby, now we got bad blo­od
Hey
Now we got pro­blems
And I don’t think we can solve them
You made a real­ly deep cut
And, baby, now we got bad blo­od
Hey

Did you have to do this?
I was thin­king that you could be tru­sted
Did you have to ruin what was shi­ny?
Now it’s all rusted
Did you have to hit me, whe­re I’m weak?
Baby, I couldn’t bre­athe
And rub it in so deep, salt in the wound
Like you’re lau­ghing right at me

Oh, it’s so sad to think abo­ut the good times, you and I

‘Cau­se, baby, now we got bad blo­od
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
’Cau­se, baby, now we got bad blo­od
Hey
Now we got pro­blems
And I don’t think we can solve them
You made a real­ly deep cut
And, baby, now we got bad blo­od
Hey

Did you think we’d be fine?
Still got scars on my back from your kni­fe
So don’t think it’s in the past
The­se kin­da wounds they last and they last
Now did you think it all thro­ugh?
All the­se things will catch up to you
And time can heal but this won’t
So if you’re coming my way
Just don’t

Oh, it’s so sad to think abo­ut the good times, you and I

‘Cau­se, baby, now we got bad blo­od
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
’Cau­se, baby, now we got bad blo­od
Hey
Now we got pro­blems
And I don’t think we can solve them
You made a real­ly deep cut
And, baby, now we got bad blo­od
Hey

Band-aids don’t fix bul­let holes
You say sor­ry just for show
If you live like that, you live with gho­sts (gho­sts)
Band-aids don’t fix bul­let holes (hey)
You say sor­ry just for show (hey)
If you live like that, you live with gho­sts (hey)
If you love like that blo­od runs cold

‘Cau­se, baby, now we got bad blo­od
You know it used to be mad love (mad love)
So take a look what you’ve done
’Cau­se, baby, now we got bad blo­od
Hey
Now we got pro­blems
And I don’t think we can solve them (think we can solve them)
You made a real­ly deep cut
And, baby, now we got bad blo­od
(Hey)

‘Cau­se, baby, now we got bad blo­od
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done (look what you’ve done)
‘Cau­se, baby, now we got bad blo­od
Hey
Now we got pro­blems
And I don’t think we can solve them
You made a real­ly deep cut
And, baby, now we got bad blo­od
Hey

Tłu­ma­cze­nie Tay­lor Swift — Bad Blo­od

Bo, skar­bie, teraz mamy złe sto­sun­ki
Wiesz, że to była sza­lo­na miłość
Więc spójrz co zro­bi­łeś
Że teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej
Mamy teraz pro­ble­my
I nie sądzę że je roz­wią­że­my
Głę­bo­ko mnie zra­ni­łeś
I skar­bie teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej

Musia­łeś to robić?
Myśla­łam, że mogę ci zaufać
Musia­łeś zruj­no­wać to co lśni­ło?
Teraz to wszyst­ko jest zardze­wia­łe
Czy musia­łeś ude­rzyć w mój sła­by punkt?
Skar­bie nie mogę oddy­chać
I tyl­ko pogar­szasz sytu­ację
Kie­dy śmie­jesz mi się pro­sto w twarz

Oh, to takie smut­ne myśleć o dobrych cza­sach, mnie i tobie

Bo, skar­bie, teraz mamy złe sto­sun­ki
Wiesz, że to była sza­lo­na miłość
Więc spójrz co zro­bi­łeś
Że teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej
Mamy teraz pro­ble­my
I nie sądzę że je roz­wią­że­my
Głę­bo­ko mnie zra­ni­łeś
I skar­bie teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej

Myśla­łeś że się uda?
Wciąż mam bli­zny na ple­cach od two­je­go noża
Więc nie myśl, że to wszyst­ko to prze­szłość
Ten rodzaj ran trwa i trwa
Czy teraz myślisz, że to wszyst­ko minę­ło?
Wszyst­kie te rze­czy cię dogo­nią
Czas leczy rany ale nie tym razem
Więc jeśli nada­rzysz się na mojej dro­dze
Po pro­stu tego nie rób

Oh, to takie smut­ne myśleć o dobrych cza­sach, mnie i tobie

Bo, skar­bie, teraz mamy złe sto­sun­ki
Wiesz, że to była sza­lo­na miłość
Więc spójrz co zro­bi­łeś
Że teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej
Mamy teraz pro­ble­my
I nie sądzę że je roz­wią­że­my
Głę­bo­ko mnie zra­ni­łeś
I skar­bie teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej

Pla­stry nie zaklei dziur po poci­sku
Prze­pra­szasz tyl­ko na pokaz
Jeśli żyjesz tak, żyjesz z ducha­mi (ducha­mi)
Pla­ster nie zaklei dziur po poci­sku (hej)
Prze­pra­szasz tyl­ko na pokaz (hej)
Jeśli żyjesz tak, żyjesz z ducha­mi (hej)
Jeśli tak kochasz two­ja krew sta­nie się zim­na

Bo, skar­bie, teraz mamy złe sto­sun­ki
Wiesz, że to była sza­lo­na miłość (sza­lo­na miłość)
Więc spójrz co zro­bi­łeś
Że teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej
Mamy teraz pro­ble­my
I nie sądzę, że je roz­wią­że­my (sądzę, że je roz­wią­że­my)
Głę­bo­ko mnie zra­ni­łeś
I skar­bie teraz mamy złe sto­sun­ki
(Hej)

Bo, skar­bie, teraz mamy złe sto­sun­ki
Wiesz, że to była sza­lo­na miłość
Więc spójrz, co zro­bi­łeś (spójrz, co zro­bi­łeś)
Że teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej
Mamy teraz pro­ble­my
I nie sądzę że je roz­wią­że­my
Głę­bo­ko mnie zra­ni­łeś
I skar­bie teraz mamy złe sto­sun­ki
Hej

Gramatyka

Used to

You know it used to be mad love

Wiesz, że to była sza­lo­na miłość

Kon­struk­cji used to uży­wa­my, gdy mówi­my o czymś, co zwy­kli­śmy robić w prze­szło­ści, ale się to zmie­ni­ło.  Po kon­struk­cji used to cza­sow­nik wystę­pu­je w for­mie bez­oko­licz­ni­ka.

Przy­kład:

I used to read a lot of books but now I don’t have time to do it. = Kie­dyś dużo czy­ta­łam, ale teraz nie mam na to cza­su.

Zwroty & Wyrażenia

Bad blood

Cau­se, baby, now we got bad blo­od

Bo, skar­bie, teraz mamy złe sto­sun­ki

Bad blo­od = złe sto­sun­ki.

Przy­kład:

Sin­ce our argu­ment we have had bad blo­od. = Odkąd się pokłó­ci­li­śmy, są mię­dzy nami złe sto­sun­ki.

Mad

Mad voca­bu­la­ry

mad money = pie­nią­dze zaosz­czę­dzo­ne na przy­jem­no­ści

to dri­ve some­bo­dy mad = dopro­wa­dzać kogoś do sza­łu

to be mad abo­ut some­thing = mieć bzi­ka na punk­cie cze­goś

to be as mad as a March hare = mieć nie­rów­no pod sufi­tem

You know it used to be mad love

Wiesz, że to była sza­lo­na miłość

Mad = sza­lo­ny, zwa­rio­wa­ny, zły.

Przy­kład:

It makes me mad when you leave socks on the flo­or. = Zło­ści mnie, gdy zosta­wiasz skar­pet­ki na pod­ło­dze.

Take a look

So take a look what you’ve done

Więc spójrz co zro­bi­łeś

To take a look = spoj­rzeć.

Przy­kład:

Just take a look on that mess. = Tyl­ko spójrz na ten bała­gan.

Solve

And I don’t think we can solve them

I nie sądzę, że je roz­wią­że­my

To solve = roz­wią­zać.

Przy­kład:

I don’t know what to do to solve this pro­blem. = Nie wiem, co zro­bić żeby roz­wią­zać ten pro­blem.

Ruin

Ruin & com­pa­ny

as good as ruined = pra­wie zruj­no­wa­ny

to fall into ruin = popaść w ruinę

vir­tu­al ruin = kom­plet­na ruina

to go to rack and ruin = pod­upaść

Did you have to ruin what was shi­ny?

Musia­łeś zruj­no­wać to, co lśni­ło?

To ruin = zruj­no­wać, zepsuć.

Przy­kład:

Eve­ry time when some­thing goes well you ruin that. = Za każ­dym razem gdy coś idzie dobrze, ty to ruj­nu­jesz.

Rust

Now it’s all rusted

Teraz to wszyst­ko jest zardze­wia­łe

To rust = rdze­wieć.

Przy­kład:

Be care­ful it’s rusted away. = Uwa­żaj, bo to jest cał­ko­wi­cie zardze­wia­łe.

Good times

Good time

War­to pamię­tać, że good time to nie to samo co good times.

good time = sto­sow­na, odpo­wied­nia pora

Przy­kład:

It’s not a good time to talk abo­ut it. = To nie jest odpo­wied­nia pora, aby o tym roz­ma­wiać.

Oh, it’s so sad to think abo­ut the good times, you and I

Oh, to takie smut­ne myśleć o dobrych cza­sach, mnie i tobie

Good times = szczę­śli­wy, dobry czas.

Przy­kład:

I remem­ber good times when we were toge­ther. = Pamię­tam ten szczę­śli­wy czas gdy byli­śmy razem.

Scar

Still got scars on my back from your kni­fe

Wciąż mam bli­zny na ple­cach od two­je­go noża

Scar = bli­zna, np.: The scar was visi­ble but small. = Bli­zna była widocz­na, ale mała.

Catch up

All the­se things will catch up to you

Wszyst­kie te rze­czy cię dogo­nią

To catch up = nad­ro­bić stra­tę, dogo­nić.

Przy­kład:

After a few days of abscen­ce in scho­ol I had a lot of to catch up. = Po kil­ku dniach nie­obec­no­ści w szko­le mia­łam dużo do nad­ro­bie­nia.

Heal

Healing glos­sa­ry

faith healing = uzdra­wia­nie

to heal over = zago­ić się

to heal the bre­ach = dopro­wa­dzić do popra­wy sto­sun­ków

to heal the divi­sion = zała­go­dzić podzia­ły

heal-all = uni­wer­sal­ne lekar­stwo, pana­ceum

Time is a gre­at healer. /Time heals all wounds. = Czas leczy rany.

And time can heal but this won’t, so if you’re coming my way, just don’t

Czas leczy rany ale nie tym razem, więc jeśli nada­rzysz się na mojej dro­dze po pro­stu tego nie rób

To heal = leczyć.

Przy­kład:

I couldn’t go swim­ming becau­se I had to heal the wound. = Nie mogłam pójść popły­wać, bo musia­łam wyle­czyć ranę.

Bullet hole

Band-aids don’t fix bul­let holes

Pla­stry nie zaklei dziur po poci­sku

Bul­let hole = dziu­ra po poci­sku.

Przy­kład:

The bul­let hole was so big that he died. = Dziu­ra po poci­sku była tak duża, że zmarł.

 

Co sądzi­cie o tej lek­cji? Czy mie­li­ście good times z Tay­lor i jej eki­pą? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *