Janis Joplin — Piece Of My Heart

„Pie­ce Of My Heart” to utwór, któ­ry pier­wot­nie został wyko­na­ny przez Ermę Fran­klin, star­szą sio­strę zna­nej wszyst­kim fanom muzy­ki gospel i R&B, Are­thy Fran­klin.

Szer­szą publicz­ność zdo­by­ło jed­nak wyko­na­nie Janis Joplin, któ­re zna­la­zło się na 353 miej­scu listy maga­zy­nu Rol­ling Sto­ne, czy­li 500 naj­lep­szych utwo­rów wszech cza­sów.

Prze­ko­naj­cie się sami dla­cze­go!

Tekst pio­sen­ki Janis Joplin — Pie­ce Of My Heart

Oh, come on, come on, come on, come on!

Didn’t I make you feel like you were the only man — yeah!
An’ didn’t I give you near­ly eve­ry­thing that a woman possi­bly can?
Honey, you know I did!
And each time I tell myself that I, well I think I’ve had eno­ugh
But I’m gon­na show you, baby, that a woman can be tough

I want you to come on, come on, come on, come on and take it
Take it!
Take ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby!
Oh, oh, bre­ak it!
Bre­ak ano­ther lit­tle bit of my heart now
Dar­ling, yeah, yeah, yeah
Oh, oh, have a!
Have ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby
You know you got it if it makes you feel good
Oh, yes inde­ed

You’re out on the stre­ets looking good
And baby deep down in your heart I guess you know
That it ain’t right
Never, never, never, never, never
Never hear me when I cry at night
Babe, and I cry all the time!
But each time I tell myself that I
Well I can’t stand the pain
But when you hold me in your arms
I’ll sing it once aga­in

I’ll say come on, come on, come on, come on and take it!
Take it!
Take ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby.
Oh, oh, bre­ak it!
Bre­ak ano­ther lit­tle bit of my heart now
Dar­ling, yeah
Oh, oh, have a!
Have ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby
You know you got it, child, if it makes you feel good

I need you to come on, come on, come on, come on and take it
Take it!
Take ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby!
Oh, oh, bre­ak it!
Bre­ak ano­ther lit­tle bit of my heart, now
Dar­ling, yeah, c’mon now
Oh, oh, have a!
Have ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby
You know you got it — who­ahhhhh!!

Take it!
Take it! Take ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby
Oh, oh, bre­ak it!
Bre­ak ano­ther lit­tle bit of my heart now
Dar­ling, yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, oh, have a
Have ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby, hey
You know you got it, child, if it makes you feel good

Tłu­ma­cze­nie Janis Joplin — Pie­ce Of My Heart

Och, chodź, chodź, chodź, chodź!

Czy nie spra­wi­łam, że czu­łeś się jedy­nym męż­czy­zną — tak!
Czy nie dałam ci pra­wie wszyst­kie­go, co kobie­ta może dać?
Kocha­nie, ty wiesz, że tak!
I za każ­dym razem mówię sobie że ja, no ja myślę że mam dość
Ale poka­żę ci, skar­bie, że kobie­ta może być twar­da

Chcę żebyś przy­szedł, chodź, chodź, chodź, chodź i weź go
Weź go!
Weź teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie!
Och, och, złam go!
Złam teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca
Kocha­nie, tak, tak, tak
Och, och, miej!
Miej teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie
Wiesz, że go masz, jeśli spra­wia ci to przy­jem­ność
Och, tak dokład­nie.

Jesteś na uli­cach, wyglą­dasz dobrze
I skar­bie myślę, że głę­bo­ko w ser­cu wiesz
Że to nie w porząd­ku
Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy
Nigdy nie sły­sza­łeś mnie jak pła­czę w nocy
Skar­bie, a ja pła­czę cały czas!
Ale za każ­dym razem, mówię sobie, że ja
No nie potra­fię znieść bólu
Ale kie­dy trzy­masz mnie w swo­ich ramio­nach
Zaśpie­wam to jesz­cze raz

Powiem, chodź, chodź, chodź, chodź i weź go!
Weź go!
Weź teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie!
Och, och, złam go!
Złam teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca
Kocha­nie, tak
Och, och, miej!
Miej teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie
Wiesz, że masz go, dzie­ci­no, jeśli spra­wia ci to przy­jem­ność

Potrze­bu­ję żebyś przy­szedł, chodź, chodź, chodź i weź go
Weź go!
Weź teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie!
Och, och, złam go!
Złam teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca
Kocha­nie tak, chodź teraz
Och, och, miej!
Miej teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie
Wiesz, że go masz — who­ahhhhh!!

Weź go!
Weź go! Weź teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie!
Och, och, złam go!
Złam teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca
Kocha­nie, tak, tak, tak, tak,
Och, och, miej!
Miej teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie, hej
Wiesz, że masz go, dzie­ci­no, jeśli spra­wia ci to przy­jem­ność

Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

Wyjąt­ki

Nale­ży nauczyć się ich na pamięć. Dwa naj­bar­dziej popu­lar­ne to:

goodbet­terthe best 

badwor­sethe worst

Stop­niu­jąc przy­miot­ni­ki może­my podzie­lić je na nastę­pu­ją­ce gru­py:

  • Wyra­zy jed­no­sy­la­bo­we

Stop­niu­je­my przy pomo­cy koń­ców­ki -er w stop­niu wyż­szym oraz the i koń­ców­ki -est w stop­niu naj­wyż­szym, np.: oldolderthe oldest.

  • Wyra­zy koń­czą­ce sie na -y

Stop­niu­je­my przy pomo­cy koń­ców­ki -ier w stop­niu wyż­szym oraz the i koń­ców­ki -iest w stop­niu naj­wyż­szym, pomi­ja­jąc -y, np.: dir­tydir­tierthe dir­tiest.

  • Wyra­zy zawie­ra­ją­ce dwie syla­by lub wię­cej

Stop­niu­je­my przy pomo­cy doda­nia more przed danym wyra­zem w stop­niu wyż­szym oraz the most przed danym wyra­zem w stop­niu naj­wyż­szym, np.: boringmore boringthe most boring.

Erma Fran­klin

Zwroty & Wyrażenia

Nearly

An’ didn’t I give you near­ly eve­ry­thing that a woman possi­bly can?

Czy nie dałam ci pra­wie wszyst­kie­go, co kobie­ta może dać?

Near­ly = nie­mal, pra­wie, np.: It’s been near­ly two weeks. = Minę­ły pra­wie dwa tygo­dnie.

Tough

But I’m gon­na show you, baby, that a woman can be tough

Ale poka­żę ci, skar­bie, że kobie­ta może być twar­da

Tough = twar­dy, nie­ustę­pli­wy, wyma­ga­ją­cy, sil­ny, trwa­ły, np.: This was a tough deci­sion. = To była trud­na decy­zja.

Piece

Watch out: piece/piss/peace

pie­ce = kawa­łek

to piss = sikać

peace = pokój (prze­ci­wień­stwo woj­ny)

Take ano­ther lit­tle pie­ce of my heart now, baby!

Weź teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, skar­bie!

Pie­ce = kawa­łek, część, np.: Would you like a pie­ce of cake? = Masz ocho­tę na kawa­łek cia­sta?

Indeed

Oh, yes inde­ed

Och, tak dokład­nie

Inde­ed = dokład­nie, rze­czy­wi­ście, w rze­czy samej, istot­nie, fak­tycz­nie.

Przy­kład:

A: This book is very good. B: Inde­ed. = A: Ta książ­ka jest bar­dzo dobra. B: Dokład­nie.

Myself

But each time I tell myself that I, well I can’t stand the pain

Ale za każ­dym razem, mówię sobie, że ja, no nie potra­fię znieść bólu

Myself = sie­bie, się, np.: I was pro­ud of myself. = Byłam z sie­bie dum­na.

Once

Yeah, learn it!

YEAH = YEA

yeah = tak, no pew­nie

oh yeah = o tak

yeah right = ta, jasne

hell yeah = ooo tak

yeah baby = tak skar­bie

But when you hold me in your arms, I’ll sing it once aga­in

Ale kie­dy trzy­masz mnie w swo­ich ramio­nach, zaśpie­wam to jesz­cze raz

Once = jeden raz, jed­no­krot­nie, daw­niej, np.: I will say it only once. = Powiem to tyl­ko raz.

Once upon a time… = Daw­no, daw­no temu…

Darling

Bre­ak ano­ther lit­tle bit of my heart, now dar­ling, yeah, yeah, yeah, yeah

Złam teraz kolej­ny mały kawa­łek moje­go ser­ca, kocha­nie, tak, tak, tak, tak

Dar­ling = Kocha­nie, naj­droż­szy, np.: How are you dar­ling? = Jak się masz kocha­nie?

 

Do you like this new “pie­ce” of English voca­bu­la­ry? 😀

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *