Gotye — Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)

Ten kawa­łek Gotye napraw­dę mnie zasko­czył. Już daw­no nie mia­łam oka­zji posłu­chać nowej, ory­gi­nal­nej pio­sen­ki, któ­ra była­by takim maj­stersz­ty­kiem. Słu­cha­nie “Some­bo­dy That I Used to Know” to dla mnie praw­dzi­wa przy­jem­ność.

Tele­dysk do utwo­ru rów­nież pozy­tyw­nie zaska­ku­je. Nie jest to kolej­ny banał, ale prze­my­śla­ny, sub­tel­ny i miły dla oka obra­zek. Cie­szy mnie fakt, że mogę natknąć się na ten utwór słu­cha­jąc popu­lar­nych sta­cji radio­wych. To krok w dobrym, gustow­nym kie­run­ku.

Mam nadzie­ję, że i Wy połknę­li­ście haczyk i jeste­ście cho­ciaż tro­chę zauro­cze­ni Gotye i Kim­brą. Jeśli tak, to tym bar­dziej ucie­szy Was moje opra­co­wa­nie pio­sen­ki i to, że przy oka­zji może­cie nauczyć się wie­lu cie­ka­wych rze­czy.

Tekst pio­sen­ki Gotye — Some­bo­dy That I Used To Know (feat. Kim­bra)

Now and then I think of when we were toge­ther
Like when you said you felt so hap­py
You could die
Told myself that you were right for me
But felt so lone­ly in your com­pa­ny
But that was love and it’s an ache I still remem­ber

You can get addic­ted to a cer­ta­in kind of sad­ness
Like resi­gna­tion to the end
Always the end
So when we found that we could not make sen­se
Well you said that we would still be friends
But I’ll admit that I was glad that it was over

But you didn’t have to cut me off
Make out like it never hap­pe­ned
And that we were nothing
I don’t even need your love
But you tre­at me like a stran­ger
And that feels so rough
No, you didn’t have to sto­op so low
Have your friends col­lect your records
And then chan­ge your num­ber
I guess that I don’t need that tho­ugh

Now you’re just some­bo­dy that I used to know

Now and then I think of all the times
you scre­wed me over
But had me belie­ving
it was always some­thing that I’d done
And I don’t want to live that way
Reading into eve­ry word you say
You said that you could let it go
And I wouldn’t catch you
Hung up on some­bo­dy
That you used to know…

But you didn’t have to cut me off
Make out like it never hap­pe­ned
And that we were nothing
I don’t even need your love
But you tre­at me like a stran­ger
And that feels so rough
No, you didn’t have to sto­op so low
Have your friends col­lect your records
And then chan­ge your num­ber
I guess that I don’t need that tho­ugh
Now you’re just some­bo­dy that I used to know

Some­bo­dy that I used to know
That I used to know
Some­bo­dy that I used to know
That I used to know
Some­bo­dy that I used to know
That I used to know
Some­bo­dy that I used to know
That I used to know

Some­bo­dy…

Tłu­ma­cze­nie Gotye — Some­bo­dy That I Used To Know (feat. Kim­bra)

Cza­sa­mi myślę o tym gdy byli­śmy razem
Jak wte­dy, kie­dy powie­dzia­łaś, że jesteś tak szczę­śli­wa
Że mogła­byś umrzeć
Mówi­łem sobie, że jesteś odpo­wied­nia dla mnie
Ale czu­łem się tak samot­ny w two­im towa­rzy­stwie
Ale to była miłość i to jest ból, któ­ry wciąż pamię­tam

Moż­na się uza­leż­nić od pew­ne­go rodza­ju smut­ku
Jak pogo­dze­nie się z koń­cem
Na zawsze koń­cem
Więc gdy stwier­dzi­li­śmy, że to nie ma sen­su
Powie­dzia­łaś, że wciąż może­my być przy­ja­ciół­mi
Ale przy­znam że byłem zado­wo­lo­ny, że to koniec

Ale nie musia­łaś mnie odci­nać
Uda­wać, że to nigdy się nie wyda­rzy­ło
Że mię­dzy nami nic nie było
I nawet nie potrze­bu­ję two­jej miło­ści
Ale ty trak­tu­jesz mnie jak obce­go
I to jest takie trud­ne
Nie musia­łaś się zni­żać do tego pozio­mu
Żeby pro­sić zna­jo­mych o odbiór two­ich płyt
A potem zmie­niać numer
Cho­ciaż sądzę, że nie jest mi teraz potrzeb­ny

Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem

Cza­sem myślę o tych wszyst­kich momen­tach
kie­dy zro­bi­łeś mnie w konia
I spra­wia­łeś że wie­rzy­łam
że to moja wina
Nie chcę tak żyć
Wczy­tu­jąc się w każ­de two­je sło­wo, któ­re wypo­wia­dasz
Powie­dzia­łeś, że możesz to sobie odpu­ścić
I nie zła­pię cię na tym
Jak rzu­casz słu­chaw­ką pod­czas roz­mo­wy z kimś
Kogo kie­dyś zna­łeś…

Ale nie musia­łaś mnie odci­nać
Uda­wać, że to nigdy się nie wyda­rzy­ło
Że mię­dzy nami nic nie było
I nawet nie potrze­bu­ję two­jej miło­ści
Ale ty trak­tu­jesz mnie jak obce­go
I to jest takie trud­ne
Nie musia­łaś się zni­żać do tego pozio­mu
Żeby pro­sić zna­jo­mych o odbiór two­ich płyt
A potem zmie­niać numer
Cho­ciaż sądzę, że nie jest mi teraz potrzeb­ny
Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem

Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem
Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem
Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem
Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem
Kie­dyś zna­łem

Kimś…

Gramatyka

Budo­wa
Struk­tu­rę Used to + bez­oko­licz­nik sto­su­je­my do wszyst­kich osób, do licz­by poje­dyn­czej i mno­giej

Used to

Now you’re just some­bo­dy that I used to know

Teraz jesteś tyl­ko kimś kogo kie­dyś zna­łem

Struk­tu­ry used to uży­wa­my w odnie­sie­niu do prze­szło­ści, wte­dy gdy:

Coś w prze­szło­ści było naszym zwy­cza­jem, nawy­kiem, robi­li­śmy coś regu­lar­nie, ale obec­nie już to już nie ma miej­sca, nie dzie­je się.

Przy­kła­dy:

I used to smo­ke. = Pali­łem. = Mia­łem zwy­czaj palić, ale już nie palę.

I used to run eve­ry mor­ning for thir­ty minu­tes. = Bie­ga­łem codzien­nie rano przez trzy­dzie­ści minut. = Mia­łem zwy­czaj bie­gać przez trzy­dzie­ści minut codzien­nie rano, ale już nie bie­gam.

He used to ride a motor­bi­ke. = On jeź­dził na moto­rze. = On miał zwy­czaj jeź­dzić na moto­rze, ale już na nim nie jeź­dzi.

They used to go toge­ther eve­ry Sun­day. = Oni cho­dzi­li razem do kościo­ła każ­dej nie­dzie­li. = Oni mie­li zwy­czaj cho­dzić razem do kościa­ła każ­dej nie­dzie­li, ale już nie cho­dzą.

We used to live in the city cen­tre. = Miesz­ka­li­śmy w cen­trum mia­sta. = Miesz­ka­li­śmy w cen­trum mia­sta, ale już tam nie miesz­ka­my.

Stan rze­czy z prze­szło­ści uległ obec­nie zmia­nie.

Przy­kła­dy:

He used to remem­ber abo­ut our wed­ding anni­ver­se­ry. = On (kie­dyś) pamię­tał o naszej rocz­ni­cy ślu­bu.

I used to belie­ve in horo­sco­pes. = Wie­rzy­łam (kie­dyś) w horo­sko­py.

She used to love that song. = Ona (kie­dyś) uwiel­bia­ła tę pio­sen­kę.

It used to be a nice pla­ce. = To było (kie­dyś) ład­ne miej­sce.

We used to have a dog. = Mie­li­śmy (kie­dyś) psa.

Forma pytająca

For­ma pyta­ją­ca z kon­struk­cją used to two­rzy się tak samo jak w cza­sie Past Sim­ple.

To zna­czy — na począt­ku pyta­nia sta­wia­my słów­ko did, a cza­sow­nik zmie­nia się nam w bez­oko­licz­nik. Oczy­wi­ście sto­su­je­my taki sche­mat do wszyst­kich osób — w licz­bie mno­giej i poje­dyn­czej.

Przy­kła­dy:

Did you use to have a dog? = Czy (kie­dyś) miałeś/mieliście psa?

Did she use to like him? = Czy ona go (kie­dyś) lubi­ła?

Did they use to come here eve­ry sum­mer? = Czy oni przy­jeż­dża­li tu każ­de­go lata?

Did he used to play basket­ball? = Czy on grał w koszy­ków­kę?

Never
Prze­cze­nie moż­na rów­nież two­rzyć doda­jąc przed used to przy­słó­wek never. Wte­dy used to pozo­sta­je bez zmian. Przy­kła­dy:
I never used to like her. = Nigdy jej nie lubi­łem.
We never used to spend our holi­days in the moun­ta­ins. = Nigdy nie spę­dza­li­śmy naszych waka­cji w górach (nie mie­li­śmy takie­go zwy­cza­ju)

Forma przecząca

Prze­cze­nia z used to two­rzy­my rów­nież tak samo jak w cza­sie Past Sim­ple.

Przy­kła­dy:

She didn’t use to smo­ke. = Ona kie­dyś nie pali­ła. = Ona nie mia­ła w zwy­cza­ju palić.

They didn’t use to like each other. = Oni kie­dyś się nie lubi­li.

It didn’t use to be a cine­ma. = To kie­dyś nie było kino.

He didn’t use to spend so much time with her. = On kie­dyś nie spę­dzał z nią tyle cza­su. = On nie miał w zwy­cza­ju spę­dzać z nią tyle cza­su.

Used to vs. To use

Pamię­taj­my, że samo słów­ko to use jest cza­sow­ni­kiem i zna­czy = uży­wać, zuży­wać, wyko­rzy­sty­wać.

Mimo, że sło­wo jest takie samo, to cza­sow­nik nie ma nic wspól­ne­go z kon­struk­cją used to.

Na szczę­ście cięż­ko pomy­lić cza­sow­nik to use i kon­struk­cje used to. Dla­cze­go? Spójrz­my na te przy­kła­dy:

I used this sham­poo yester­day. = Wczo­raj zuży­łem ten szam­pon.

I used to wash my hair with this sham­poo when I was a child. = Myłem wło­sy tym szam­po­nem, kie­dy byłem dziec­kiem.

Used to do sth vs. Be used to sth
Ist­nie­je jesz­cze taka struk­tu­ra jak to be used to sth = być do cze­goś przy­zwy­cza­jo­nym. Przy­kła­dy:
I am used to my com­pu­ter. = Jestem przy­zwy­cza­jo­ny do moje­go kom­pu­te­ra.
I got used to get­ting up ear­ly. = Przy­zwy­cza­iłem się do poran­ne­go wsta­wa­nia.
She is used to wor­king eight hours a day. = Ona jest przy­zwy­cza­jo­na do pra­cy osiem godzin dzien­nie.

Obie struk­tu­ry gra­ma­tycz­ne  są bar­dzo podob­ne i łatwo je pomy­lić ze sobą pomy­lić!

Róż­ni­ca?

Przy kon­struk­cji zawsze będzie­my mie­li po used słów­ko to. Moż­na powie­dzieć, że są nie roz­łącz­ne. Poza tym — jak łatwo zauwa­żyć — po used to jest cza­sow­nik, a po use (uży­wać) jest rze­czow­nik.

Podob­nie będzie w pyta­niach:

Did you use this sham­poo yester­day? = Czy zuży­łeś wczo­raj ten szam­pon?

Did you use to wash your hair with this sham­poo when you were a child? = Czy zwy­kłeś myć wło­sy tym szam­po­nem kie­dy byłeś dziec­kiem?

Oraz w prze­cze­niach:

I didn’t use this sham­poo yester­day. = Nie zuży­łem wczo­raj tego szam­po­nu.

I didn’t use to wash my hair with this sham­poo when I was a child. = Nie mia­łem zwy­cza­ju myć wło­sów tym szam­po­nem kie­dy byłem dziec­kiem.

Phrasal Verbs

W pio­sen­ce mamy kil­ka cza­sow­ni­ków zło­żo­nych.

Cie­ka­wost­ki
to be cut off = być odcię­tym (od świa­ta)
to get cut off = zostać roz­łą­czo­nym (w roz­mo­wie tele­fo­nicz­nej)
to cut sb off witho­ut a pen­ny = zosta­wić kogoś bez gro­sza
to cut off your nose to spi­te your face = na złość mamie odmro­zić sobie uszy

Cut off

But you didn’t have to cut me off

Ale nie musia­łaś mnie odci­nać

To cut off zna­czy mię­dzy inny­mi = odci­nać, prze­ry­wać.

Mamy tutaj do wybo­ru kil­ka opcji. Na przy­kład:

I always cut the labels off with scis­sors. = Zawsze odci­nam met­ki nożycz­ka­mi.

They cut the elec­tri­ci­ty off. = Wyłą­czy­li (odcię­li) prąd.

Some­thing has just cut off our pho­ne call. = Coś wła­śnie prze­rwa­ło naszą roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną.

Some woman cut me off when I was dri­ving my car. = Jakaś kobie­ta zaje­cha­ła mi dro­gę kie­dy jecha­łem samo­cho­dem.

Don’t cut me off eve­ry sec! = Nie prze­ry­waj mi co chwi­la!

He final­ly cut off his nephew. = On w koń­cu wydzie­dzi­czył swo­je­go bra­tan­ka.

War­to wie­dzieć
(USA) to make out = powo­dzić się
(USA) to make out = cało­wać się, obści­ski­wać się, pie­ścić się
(GB) to make out a meal out of sth = robić zamie­sza­nie wokół cze­goś
to make a mon­key out of sb = robić z kogoś idio­tę

Make out

Make out like it never hap­pe­ned

Uda­wać, że to nigdy się nie wyda­rzy­ło

W pio­sen­ce Gotye to make out zna­czy= twier­dzić, uwa­żać.

Poznaj­my inne naj­istot­niej­sze zna­cze­nia tego cza­sow­ni­ka zło­żo­ne­go.

To make out = pora­dzić sobie, dawać sobie radę, np: How are you making out in your new job? = Jak dajesz sobie radę w swo­jej nowej pra­cy?

To make sth out =

= dostrzec, doj­rzeć, dosły­szeć coś, zro­zu­mieć np.: Could you repe­at that? I didn’t make that out. = Czy mógł­byś to powtó­rzyć? Nie usły­sza­łem.

= poła­pać się, roz­gryźć, np.: I can’t make out whe­ther he likes me or not. = Nie mogę roz­gryźć czy on nie lubi czy nie.

= wypi­sać, spo­rzą­dzać, np.: Make out the che­que, ple­ase. = Wystaw czek, pro­szę.

To make sb out = zro­zu­mieć czy­jeś zacho­wa­nie, np.: Now I make you out. = Teraz cię rozu­miem.

Uwa­ga!
Cza­sow­nik to screw to prze­kleń­stwo, zna­czy = pie­przyć. Tak­że uży­ty przez Gotye cza­sow­nik zło­żo­ny moż­na prze­tłu­ma­czyć bar­dzo dobit­nie.

Aha, poza tym to screw zna­czy = przy­krę­cić, zakrę­cić. A screw trak­to­wa­ny jako rze­czow­nik to śrub­ka. Tak­że się nie zdziw­cie, gdy zoba­czy­cie ten wyraz na przy­kład na pudeł­ku ze śru­ba­mi.

Screw over

Now and then I think of all the times you scre­wed me over

Cza­sem myślę o tych wszyst­kich momen­tach kie­dy zro­bi­łeś mnie w konia

Według słow­ni­ka Urban Dic­tio­na­ry to screw over ozna­cza = celo­wo posta­wić kogoś w nie­ko­rzyst­nej dla nie­go sytu­acji, poło­że­niu, któ­re mu się nie spodo­ba.

Hang up

And I wouldn’t catch you hung up on some­bo­dy that you used to know

I nie zła­pię cię na tym jak rzu­casz słu­chaw­ką pod­czas roz­mo­wy z kimś kogo kie­dyś zna­łeś

To hang up on sb = rzu­cić słu­chaw­ką pod­czas roz­mo­wy z kimś.

To hang up = roz­łą­czyć się pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej, np.: Ok, bye, I am han­ging up. = Ok, pa, roz­łą­czam się.

Zwroty & wyrażenia

Now and then

Now and then I think of all the times

Cza­sem myślę o tych wszyst­kich momen­tach

Now and then = cza­sa­mi, od cza­su do cza­su.

Betwe­en now and then = w tym cza­sie, do tego cza­su.

Now then = a więc (uży­wa­ne przed zada­niem pyta­nia lub prze­ka­za­nia pole­ce­nia, aby przy­cią­gnąć uwa­gę roz­mów­cy).

Inne bóle
a sore thro­at, sore­ness = ból gar­dła
a back pain = ból krzy­ża
a chest pain = ból w klat­ce pier­sio­wej
a neck pain = ból szyi

Ache

It’s an ache I still remem­ber

To jest ból, któ­ry wciąż pamię­tam

An ache = ból.

A sto­mach ache = ból brzu­cha.

A heada­che = ból gło­wy.

An eara­che = ból ucha.

A bac­ka­che = ból ple­ców, krzy­ża.

A tootha­che = ból zęba.

Get addicted to

You can get addic­ted to a cer­ta­in kind of sad­ness

Moż­na się uza­leż­nić od pew­ne­go rodza­ju smut­ku

To get/ beco­me addic­ted to sth = stać się uza­leż­nio­nym od cze­goś, np.: I got addi­ced to gre­en tea. = Uza­leż­ni­łem się od zie­lo­nej her­ba­ty.

An addict = oso­ba uza­leż­nio­na, nało­go­wiec, fana­tyk.

Świet­ny cover

Przed­sta­wiam Wam rewe­la­cyj­ny cover pio­sen­ki Gotye wyko­na­ny przez zespół Walk Off the Earth.

Rough

And that feels so rough

I to jest takie trud­ne

Sło­wo rough ma wie­le zna­czeń w języ­ku angiel­skim. Wymie­nię tyl­ko te naj­waż­niej­sze:

= szorst­ki, chro­po­wa­ty (np. skó­ra).

= burz­li­wy, nie­spo­koj­ny, trud­ny.

= przy­bli­żo­ny.

= ostry, bru­tal­ny, szorst­ki (np. oso­ba, oso­bo­wość).

= suro­wy, pry­mi­tyw­ny.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *