Miesiąc: Marzec 2015

Alicia Keys — No One

„No One” to pio­sen­ka z trze­cie­go stu­dyj­ne­go albu­mu Keys zaty­tu­ło­wa­ne­go „As I Am” z 2007 roku. Utwór został skom­po­no­wa­ny przez Ali­cię Keys, Dir­r­ty Harry’ego i Kerry’ego…

Pearl Jam — Jeremy

„Jere­my” to utwór odwo­łu­ją­cy się do praw­dzi­wych wyda­rzeń. Tra­gicz­na śmierć chłop­ca  posłu­ży­ła Eddie­mu Ved­de­ro­wi za inspi­ra­cję dla trze­cie­go sin­gla z pły­ty „Ten”. Pio­sen­ka ta zdo­by­ła…

Iron Maiden — The Trooper

Miło­śni­kom cięż­kie­go gra­nia zespo­łu tak wiel­kie­go jak Iron Maiden nie trze­ba przed­sta­wiać. Ta legen­dar­na bry­tyj­ska gru­pa ist­nie­je od 1975 roku i raczy nas heavy-meta­­lo­­wą muzy­ką.…

Nickelback — Hero

Cha­ry­zma­tycz­ny, bar­dzo roz­po­zna­wal­ny wokal, moc­ne gita­ro­we gra­nie — zespół wie jak ide­al­nie łączyć roc­ko­we brzmie­nie z nie­ba­nal­nym tek­stem. Bar­dzo wie­le osób koja­rzy ten utwór z…