Paweł Teodorczuk

Nauczyciel angielskiego, który od ponad dekady przekazuje wiedzę młodszym pokoleniom. Fan apokaliptycznej literatury a muzycznie „metalhead”, który czasami zapuszcza się w rejony łagodniejszej muzyki.

Meredith Brooks — Bitch

Cza­sa­mi trze­ba dać upust swo­jej fru­stra­cji i po pro­stu wykrzy­czeć wszyst­ko całe­mu świa­tu. W tym może pomóc nasza dzi­siej­sza pio­sen­ka, czy­li utwór Mere­dith Bro­oks pt. „Bitch”.…

Soulfly — The Prophecy

Heavy metal, gatu­nek któ­ry bez któ­re­go dla nie­któ­rych świat nie może ist­nieć, jed­nak dla innych jest nie­sa­mo­wi­tym hała­sem, w któ­rym to nie widzą jakie­go­kol­wiek prze­ka­zu.…

Mungo Jerry — In The Summertime

Podob­no woka­li­sta zespo­łu Mun­go Jer­ry potrze­bo­wał tyl­ko dzie­się­ciu minut, aby skom­po­no­wać pio­sen­kę „In The Sum­mer­ti­me”. Fascy­nu­ją­ce jest to, jak nie­wie­le cza­su wystar­czy poświę­cić, aby stwo­rzyć…