Britney Spears — Toxic

„Toxic” to dru­gi sin­gel Brit­ney Spe­ars z czwar­te­go albu­mu Brit­ney “In The Zone”. Pio­sen­kę skom­po­no­wa­li Cathy Den­nis, C. Karls­son, P. Win­n­berg i H. Jon­back.

Według maga­zy­nu “Rol­ling Sto­ne” to 44 pozy­cja wśród naj­lep­szych utwo­rów ostat­niej deka­dy, za któ­ry Brit­ney Spe­ars otrzy­ma­ła swo­ją pierw­szą nagro­dę Gram­my.

Fani, któ­rzy bacz­nie śle­dzą karie­rę ame­ry­kań­skiej woka­list­ki wie­dzą też, że wyko­na­nie tej pio­sen­ki zapro­po­no­wa­no począt­ko­wo Kylie Mino­gue. Austra­lij­ka odrzu­ci­ła jed­nak pro­po­zy­cję, a tym samym umoż­li­wi­ła Brit­ney powrót na szczy­ty zagra­nicz­nych list prze­bo­jów.

Tekst pio­sen­ki Brit­ney Spe­ars — Toxic

Baby, can’t you see
I’m cal­ling
A guy like you
Sho­uld wear a war­ning
It’s dan­ge­ro­us
I’m fal­lin’

There’s no esca­pe
I can’t wait
I need a hit
Baby, give me it
You’re dan­ge­ro­us
I’m lovin’ it

Too high
Can’t come down
Losing my head
Spin­ning ‘round and ‘round
Do you feel me now

With a taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic I’m slip­ping under
With a taste of a poison para­di­se
I’m addic­ted to you
Don’t you know that you’re toxic
And I love what you do
Don’t you know that you’re toxic

It’s get­ting late
To give you up
I took a sip
From my devil’s cup
Slow­ly
It’s taking over me

Too high
Can’t come down
It’s in the air
And it’s all aro­und
Can you feel me now

With a taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic I’m slip­ping under
With a taste of a poison para­di­se
I’m addic­ted to you
Don’t you know that you’re toxic
And I love what you do
Don’t you know that you’re toxic

Don’t you know that you’re toxic

With a taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic I’m slip­ping under
With a taste of a poison para­di­se
I’m addic­ted to you
Don’t you know that you’re toxic

With a taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic I’m slip­ping under
With a taste of a poison para­di­se
I’m addic­ted to you
Don’t you know that you’re toxic

Into­xi­ca­te me now
With your lovin’ now
I think I’m ready now
I think I’m ready now
Into­xi­ca­te me now
With your lovin’ now
I think I’m ready now

Tłu­ma­cze­nie Brit­ney Spe­ars — Toxic

Kocha­nie, czy ty nie widzisz
Wołam
Facet taki jak ty
Powi­nien nosić ostrze­że­nie
To nie­bez­piecz­ne
Spa­dam

Nie ma uciecz­ki
Nie mogę cze­kać
Potrze­bu­ję ude­rze­nia
Kocha­nie, daj mi je
Jesteś nie­bez­piecz­ny
Kocham to

Za wyso­ko
Nie mogę zejść
Tra­cąc gło­wę
Obra­ca­jąc się woko­ło
Czy mnie teraz czu­jesz

Ze sma­kiem two­ich ust
Jestem na prze­jażdż­ce
Jesteś tok­sycz­ny, zsu­wam się
Ze sma­kiem raju tru­ci­zny
Jestem od cie­bie uza­leż­nio­na
Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny
Kocham to co robisz
Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny

Robi się póź­no
Aże­by z cie­bie zre­zy­gno­wać
Wzię­łam łyk
Z sza­tań­skie­go kie­li­cha
Powo­li
Tra­cę nad sobą kon­tro­lę

Za wyso­ko
Nie mogę zejść
To jest w powie­trzu
I to jest wokół
Czy mnie teraz czu­jesz

Ze sma­kiem two­ich ust
Jestem na prze­jażdż­ce
Jesteś tok­sycz­ny, zsu­wam się
Ze sma­kiem raju tru­ci­zny
Jestem od cie­bie uza­leż­nio­na
Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny
Kocham to co robisz
Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny

Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny

Ze sma­kiem two­ich ust
Jestem na prze­jażdż­ce
Jesteś tok­sycz­ny, zsu­wam się
Ze sma­kiem raju tru­ci­zny
Jestem od cie­bie uza­leż­nio­na
Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny

Ze sma­kiem two­ich ust
Jestem na prze­jażdż­ce
Jesteś tok­sycz­ny, zsu­wam się
Ze sma­kiem raju tru­ci­zny
Jestem od cie­bie uza­leż­nio­na
Czy ty nie wiesz, że jesteś tok­sycz­ny

Odurz mnie teraz
Teraz swo­ją miło­ścią
Myślę, że jestem teraz goto­wa
Myślę, że jestem teraz goto­wa
Odurz mnie teraz
Teraz swo­ją miło­ścią
Myślę, że jestem teraz goto­wa

Zwroty & Wyrażenia

Warning

We are addic­ted to English!
to be addic­ted to some­thing = być uza­leż­nio­nym od cze­goś
a drug addict = nar­ko­man
high­ly addic­ti­ve = sil­nie uza­le­znia­ją­cy
to be on a high = być na haju
to take to drink = roz­pi­jać się
doper = ćpun
to take drugs = brać nar­ko­ty­ki

A guy like you
Sho­uld wear a war­ning

Facet taki jak ty
Powi­nien nosić ostrze­że­nie

War­ning = prze­stro­ga, ostrze­że­nie, np.: Poli­ce issu­ed a war­ning that spe­eding and drink-dri­ving will be stric­tly puni­shed. = Poli­cja wyda­ła ostrze­że­nie, że jaz­da z nad­mier­ną pręd­ko­ścią oraz jaz­da pod wpły­wem alko­ho­lu będę suro­wo kara­ne.

War­ning to = ostrze­że­nie do, np.: a war­ning to dri­vers = ostrze­że­nie do kie­row­ców.

Witho­ut war­ning = bez ostrze­że­nia.

War­ning aga­inst = prze­stro­ga prze­ciw­ko.

War­ning sign = znak ostrze­gaw­czy.

Hit

I need a hit

Potrze­bu­ję ude­rze­nia

Hit = ude­rze­nie, tra­fie­nie, prze­bój, np.: I will play a lot of old hits from the 70s. = Zagram wie­le sta­rych hitów z lat sie­dem­dzie­sią­tych.

To hit = ude­rzać, ata­ko­wać, doty­kać (mieć wpływ), osią­gać (jakiś wynik, licz­bę) np.: In 2003, Euro­pe was hit by the finan­cial cri­sis. = W 2003 roku Euro­pa zosta­ła dotknię­ta kry­zy­sem finan­so­wym.

Hit-and-run acci­dent = to taki wypa­dek, w któ­rym win­ny kie­row­ca ucie­ka z miej­sca zda­rze­nia, nie zatrzy­mu­jąc swo­je­go samo­cho­du.

Spin

Spin­ning ‘round and ‘round

Obra­ca­jąc się woko­ło

To spin = wiro­wać, krę­cić się, obra­cać, np.: I drank too much and my head was spin­ning aro­und. = Wypi­łem za dużo i krę­ci­ło mi się w gło­wie.

Spin of a coin = rzut mone­tą.

Spin-drier = suszar­ka do ubrań.

Ride

More than a ride…

to hitch a ride = zła­pać sto­pa, zła­pać oka­zję
sle­igh ride = kulig
to give some­bo­dy a ride = pod­wieźć kogoś
to take some­one for a ride = oszu­kać kogoś, nabrać kogoś
to let some­thing ride = dać cze­muś spo­kój

I’m on a ride

Jestem na prze­jażdż­ce

Ride = jaz­da, prze­jażdż­ka, bry­ka, fura, np.: My parents bought me a new ride. = Rodzi­ce kupi­li mi nową furę.

To ride = jeź­dzić (na czymś), np.: I’ve never rid­den a bike. = Nigdy nie jecha­łam rowe­rem.

Slip

You’re toxic I’m slip­ping under

Jesteś tok­sycz­ny, zsu­wam się

Get a taste of new words & expres­sions!

a mat­ter of taste = kwe­stia gustu
in bad taste = w złym guście
sen­se of taste = zmysł sma­ku
for somebody’s taste = jak na czyjś gust
to have expen­si­ve taste = lubić to, co kosz­tow­ne
to have dif­fe­rent tastes = mieć róż­ne gusta, mieć inne gusta
man of taste = czło­wiek z gustem

Slip = pośli­zgnąć się, wśli­zgnąć się, wsu­nąć, zsu­nąć się, np.:I slip­ped on the ice and twi­sted my ankle. = Pośli­zgną­łem się na lodzie i skrę­ci­łem kost­kę.

Rze­czow­nik slip ma wie­le cie­ka­wych zna­czeń.

Slip =

= błąd/gafa, np.: She’s made one or two slips — main­ly spel­ling errors — but it’s basi­cal­ly well writ­ten. = Zro­bi­ła jeden czy dwa błę­dy — głów­nie orto­gra­ficz­ne — ale ogól­nie rzecz bio­rąc, to dobrze napi­sa­na pra­ca.

= kawa­łek papie­ru, np.: I left a note for you on a slip of paper. = Zosta­wi­łem dla cie­bie wia­do­mość na świst­ku papie­ru.

Ten rze­czow­nik może ozna­czać tak­że = hal­kę.

 

Czy lek­cja angiel­skie­go z Brit­ney jest inte­re­sting for your taste? 🙂

 

Pole­ca­my dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Brit­ney Spe­ars Pol­ska

Britneyspears.pl

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. fanka

    Świet­na stron­ka, a że jestem raczej zwo­len­nicz­ką popu niż moc­niej­szych brzmień to angiel­ski z Brit­ney jak naj­bar­dziej mi pasu­je:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *