Joanna Andrzejewska

Absolwentka filologii angielskiej z językiem niemieckim. Pracuje jako lektorka angielskiego. Języki to jej wielka pasja, a praca daje ogromną radość. Udziela korepetycji w Bydgoszczy (kontakt pod nr 783 675 577). W wolnych chwilach bloguje, czyta i nieustannie poszukuje pomysłów kreatywnego przekazywania wiedzy.

Michael Jackson — Black or White

Utwór „Black or Whi­te”, pierw­szy sin­giel Micha­ela Jack­so­na, to wyraz arty­stycz­ne­go bun­tu, któ­ry skie­ro­wa­ny jest prze­ciw­ko rasi­zmo­wi i sze­ro­ko poję­tej dys­kry­mi­na­cji. War­to pamię­tać, że arty­sta był…