Elliott Smith — Between The Bars

Muzy­ka Elliot­ta Smi­tha jest uni­ka­to­wa, jedy­na w swo­im rodza­ju. O pio­sen­ka­rzu mówi­ło się że był on
„naj­niesz­czę­śliw­szym czło­wie­kiem na zie­mi”, a jego muzy­ka nie była głów­nie do słu­cha­nia, ale bar­dziej do wywo­ły­wa­nia lito­ści i współ­czu­cia jemu same­mu.

Dla jed­nych tłu­ma­cze­nie pio­sen­ki skła­nia się bar­dziej w kie­run­ku rela­cji męż­czy­zna i uko­cha­na kobie­ta, miłość, cier­pie­nie. Inni uwa­ża­ją, że pio­sen­ka zosta­ła napi­sa­na z punk­tu widze­nia czło­wie­ka uza­leż­nio­ne­go od alko­ho­lu, któ­ry bez­u­stan­nie jest kuszo­ny przez swój nałóg do zro­bie­nia rze­czy, któ­re pozwo­lą mu zapo­mnieć na chwi­le o rze­czy­wi­sto­ści.

To, jaka jest praw­dzi­wa inter­pre­ta­cja utwo­ru, pozo­sta­wia­my wam.

Tekst pio­sen­ki Elliott Smith — Betwe­en The Bars

Drink up baby, stay up all night
With the things you could do
You won’t but you might
The poten­tial you’ll be
That you’ll never see
The pro­mi­ses you’ll only make

Drink up with me now
And for­get all abo­ut
The pres­su­re of days
Do what I say
And I’ll make you okay
And dri­ve them away
The ima­ges stuck in your head

People you’ve been befo­re
That you don’t want aro­und any more
That push and sho­ve
And won’t bend to your will
I’ll keep them still

Drink up baby, look at the stars
I’ll kiss you aga­in betwe­en the bars
Whe­re I’m seeing you the­re
With your hands in the air
Waiting to final­ly be cau­ght

Drink up one more time
And I’ll make you mine
Keep you apart
Deep in my heart
Sepa­ra­te from the rest
Whe­re I like you the best
And keep the things to for­get

People you’ve been befo­re
That you don’t want aro­und any more
That push and sho­ve
And won’t bend to your will
I’ll keep them still

Tłu­ma­cze­nie Elliott Smith — Betwe­en The Bars

Pij do dna kocha­nie, nie śpij całą noc
Z rze­cza­mi, któ­re mogła­byś zro­bić
Któ­rych nie zro­bisz a mogła­byś
Poten­cjał, któ­rym będziesz
Ale któ­re­go nigdy nie zoba­czysz
Obiet­ni­ce, któ­re jedy­nie zło­żysz

Wypij do dna ze mną teraz
I zapo­mnij o wszyst­kim
O pre­sji dni
Rób, co mówię
A spra­wię że poczu­jesz się dobrze
I roz­pro­szę je
Obra­zy któ­re utknę­ły w two­jej gło­wie

Ludzie, któ­ry­mi byłaś wcze­śniej
Ale któ­rych nie chcesz już wię­cej wokół sie­bie
Któ­rzy pcha­ją i roz­py­cha­ją się
I nie ugną się przed two­ją wolą
Zatrzy­mam ich

Pij do dna kocha­nie, spójrz na gwiaz­dy
Poca­łu­je cię zno­wu pomię­dzy bara­mi
Gdzię cię widzę
Z two­imi ręko­ma w górze
Cze­ka­ją­cy­mi żeby zostać w koń­cu zła­pa­ne

Wypij wszyst­ko jesz­cze raz
I spra­wie ze będziesz moja
Zatrzy­mam cie z dala
Głę­bo­ko w moim ser­cu
Odse­pa­ru­je cię od resz­ty
Gdzie lubię cię naj­bar­dziej
I zacho­wam rze­czy, o któ­rych zapo­mnia­łaś

Ludzie, któ­ry­mi byłaś wcze­śniej
Ale któ­rych nie chcesz już wię­cej wokół sie­bie
Któ­rzy pcha­ją i roz­py­cha­ją się
I nie ugną się przed two­ją wolą
Zatrzy­mam ich

Zwroty & wyrażenia

Drink up

Sło­wo o Ellio­cie
Elliott Smith to postać nie­zwy­kle tra­gicz­na — zbu­rzo­ne dzie­ciń­stwo, wcze­sne przy­go­dy z alko­ho­lem a póź­niej z nar­ko­ty­ka­mi — to wszyst­ko wpły­nę­ło na jego doro­słe życie i jego fatal­ny finał. Jego twór­czość jest więc ponie­kąd odzwier­cie­dle­niem tego, co doświad­czył — używ­ki, brak sta­bil­no­ści emo­cjo­nal­nej i w koń­cu depre­sja, z któ­ra zma­gał się przez cale swo­je życie.

Drink up baby

Pij do dna kocha­nie

To drink up = wypić coś do ostat­niej kro­pli, do dna, np.: They drank all the oran­ge juice. = Wypi­li cały sok.

Stay up

Stay up all night

Nie śpij całą noc

To stay up = nie zasy­piać, „sie­dzieć” całą noc, np.: Tom usu­al­ly stays up until 3 o clock in the mor­ning. = Tomasz zazwy­czaj sie­dzi ( w nocy ) do 3 nad ranem.

Might

You won’t but you might

Któ­rych nie zro­bisz a mogła­byś

Might = móc; mógł­by.

Might jest cza­sow­ni­kiem modal­nym i peł­ni w języ­ku angiel­skim kil­ka funk­cji.

Jest to for­ma prze­szła od cza­sow­ni­ka may.

Przy­kład:

I bro­ught him some san­dwi­ches becau­se I tho­ught he might be hun­gry. = Przy­nio­słem mu kil­ka kana­pek, ponie­waż pomy­śla­łem że mógł­by być głod­ny.

Cza­sow­ni­ka uży­wa­my rów­nież, gdy chce­my wyra­zić moż­li­wość cze­goś, co się wyda­rzy lub będzie zro­bio­ne lub gdy coś jest praw­dzi­we mimo ze mało praw­do­po­dob­ne

Przy­kład:

I might come and visit you next year, If I can save eno­ugh money. = Mogła­bym przy­je­chać i cię odwie­dzić, jeśli uzbie­ram wystar­cza­ją­co pie­nię­dzy.

Drive away

And dri­ve them away

I roz­pro­szę je

To dri­ve sb/sth away = odpę­dzać, odstra­szać kogoś/coś, np.: I was dri­ven away by her igno­rant beha­vio­ur. = Odpy­cha­ło mnie jej pro­stac­kie zacho­wa­nie.

Push & shove

Push vs. sto­ve
Oba cza­sow­ni­ki mają mniej wię­cej takie samo zna­cze­nie jed­na posia­da­ją pew­ne róż­ni­ce. W przy­pad­ku cza­sow­ni­ka to sho­ve, będzie to zawsze wydźwięk nega­tyw­ny, zaba­wio­ny agre­sja. Jeśli wiec ktoś powie he sho­ved me będzie to ozna­czać ze oso­ba ta uży­ła wobec kogoś siły, aby celo­wo ja usu­nąć z np. dro­gi. Z kolei cza­sow­nik to push ma wydźwięk raczej pozba­wio­ny nega­tyw­nych cech tak więc jeśli powie­my I pushed my books to one side ozna­cza to że w spo­sób deli­kat­ny je prze­su­nę­li­śmy.

That push and sho­ve

Któ­rzy pcha­ją i prze­py­cha­ją się

Push = pchać, np.: Mar­tha began to push away from the table. = Mar­ta zaczę­ła odpy­chać się od sto­łu.

Sho­ve = roz­py­chać się, popy­chać (kogoś), np.: Poli­ce star­ted pushing and sho­ving people down the stre­et. = Poli­cja zaczę­ła popy­chać i prze­py­chać ludzi na uli­cy.

Keep apart

Keep you apart

Zatrzy­mam cię z dala

Keep apart = oddzie­lić, odse­pa­ro­wać, np.: Tho­se people were kept apart from the rest. = Tam­ci ludzie byli oddzie­le­ni od resz­ty.

Separate

Sepa­ra­te from the rest

Odse­pa­ru­ję cię od resz­ty

To sepa­ra­te (from sth) = oddzie­lić od cze­goś; odróż­nić od cze­goś, np.: This rock was sepa­ra­te from the rest of the moun­ta­in. = Ta ska­la była oddzie­lo­na od resz­ty góry.

Present Perfect

People you’ve been befo­re

Ludzie, któ­ry­mi byłaś wcze­śniej

W powyż­szym zda­niu został uży­ty czas Pre­sent Per­fect. Czas ten skła­da się ze słów­ka posił­ko­we­go have lub has oraz nastę­pu­ją­ce­go po nim cza­sow­ni­ka w for­mie past par­ti­ci­ple.

Stuck in love
Pio­sen­ka „ Betwe­en the bars” zna­la­zła się na ścież­ce dźwię­ko­wej m.in. do fil­mu „ Stuck in love”.

Cza­su Pre­sent Per­fect uży­wa­my w odnie­sie­niu do kil­ku sytu­acji, ale wszyst­kie ona maja wspól­ne zna­cze­nie: czas ten opi­su­je czyn­no­ści któ­re roz­po­czę­ły w pew­nym momen­cie w prze­szło­ści i były kon­ty­nu­owa­ne bez prze­rwy, cią­gle, powta­rza­ne do obec­ne­go cza­su.

Poni­żej przed­sta­wiam kil­ka przy­kła­dów któ­re poka­zu­ją to zna­cze­nie:

I have known him sin­ce we were in gra­de scho­ol. = Zna­łam go od zawsze od kie­dy byli­śmy w szko­le śred­niej.

We have lived in River City for five years. = Miesz­ka­my w Rover City od 5 lat.

Pyta­nia i prze­cze­nia w cza­sie Pre­sent Per­fect nie powin­ny spra­wiać trud­no­ści ponie­waż w przy­pad­ku two­rze­nia pytań sto­su­je­my inwer­sje czy­li np :

Have you ever been to Fran­ce? = Czy kie­dy­kol­wiek byłaś we Fran­cji?

Nato­miast prze­cze­nia two­rzy­my przez doda­nie not do słów­ka posił­ko­we­go have/has np.:

I have not (haven’t) seen him sin­ce. = Nie widzia­łam go wie­ki.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *