AC/DC — You Shook Me All Night Long

AC/DC to gru­pa hard-roc­ko­wa zało­żo­na w Syd­ney w 1973 roku przez bra­ci Mal­col­ma i Angu­sa Young. Na począt­ku gra­li rock ‘n’ rol­la, póź­niej prze­kształ­ci­li się w zespół o bar­dziej wyra­zi­stym brzmie­niu. To wła­śnie AC/DC sta­ło się syno­ni­mem kla­sycz­ne­go suro­we­go hard roc­ka. Zespół cechu­je cha­rak­te­ry­stycz­ny wokal Bria­na John­so­na i „elek­try­zu­ją­ce” brzmie­nie.

Angus i Mal­colm Young twier­dzą, że pomysł na nazwę zespo­łu poja­wił się po zoba­cze­niu skró­tu  „AC/DC”  na maszy­nie do szy­cia. „AC/DC” jest ozna­cze­niem dla „alter­na­ting current/direct cur­rent”, czy­li prąd prze­mien­ny i prąd sta­ły. Zało­ży­cie­le zespo­łu byli zda­nia, że ta nazwa sym­bo­li­zu­je ener­gię gru­py.

Tekst pio­sen­ki AC/DC — You Sho­ok Me All Night Long

She was a fast machi­ne she kept her motor cle­an
She was the best damn woman that I ever seen
She had the sigh­tless eyes tel­ling me no lies
Knoc­king me out with tho­se Ame­ri­can thi­ghs
Taking more than her sha­re
Had me figh­ting for air
She told me to come but I was alre­ady the­re
Cau­se the walls start sha­king
The earth was quaking
My mind was aching
And we were making it
And you sho­ok me all night long
Yeah you sho­ok me all night long

I’m wor­king double time on the seduc­tion line
She’s one of a kind she’s just mine all mine
Wan­ted no applau­se, it’s just ano­ther cour­se
Made a meal out­ta me
And come back for more
Had to cool me down to take ano­ther round
Now I’m back in the ring to take ano­ther swing
Cau­se the walls were sha­king the earth was quaking
My mind was aching
And we were making it
And you sho­ok me all night long
Yeah you sho­ok me all night long
Knoc­ked me out I said you
Sho­ok me all night long
You had me sha­king and you
Sho­ok me all night long
Yeah you sho­ok me
When you took me

You real­ly took me and you
Sho­ok me all night long
You sho­ok me all night long
Yeah, yeah, you sho­ok me all night long
You real­ly got me and you
Sho­ok me all night long
Yeah you sho­ok me
Yeah you sho­ok me
All night long

Tłu­ma­cze­nie AC/DC — You Sho­ok Me All Night Long

Była szyb­ką maszy­ną, utrzy­my­wa­ła swój sil­nik w czy­sto­ści
Była naj­lep­szą kobie­tą, jaką kie­dy­kol­wiek widzia­łem
Mia­ła bez­dusz­ne oczy, któ­re nigdy nie kła­ma­ły
Powa­la­ła mnie swo­imi ame­ry­kań­ski­mi uda­mi
Bra­ła wię­cej niż powin­na
Musia­łem wal­czyć o powie­trze
Mówi­ła, żebym przy­szedł, ale już tam byłem
Ścia­ny zaczę­ły drżeć
Zie­mia się zatrzę­sła
Pęka­ła mi gło­wa
I robi­li­śmy to
Trzę­słaś mną całą noc
Wła­śnie ty, trzę­słaś mną całą noc

Pra­cu­ję za dwóch na linii uwo­dze­nia
Ona jest jedy­na w swo­im rodza­ju i nale­ży tyl­ko do mnie
Nie chcia­ła okla­sków, tyl­ko kolej­ne danie
Zro­bi­ła sobie ze mnie posi­łek
I wró­ci­ła po wię­cej
Musia­łem ochło­nąć przed kolej­ną run­dą
Teraz jestem z powro­tem na rin­gu, żeby zno­wu się poko­ły­sać
Ścia­ny drża­ły, zie­mia się trzę­sła
Pęka­ła mi gło­wa
I robi­li­śmy to
Trzę­słaś mną całą noc
Wła­śnie ty, trzę­słaś mną całą noc
Zno­kau­to­wa­łaś mnie
I trzą­sa­łaś mną całą noc
Drża­łem przez cie­bie
Trzę­słaś mną całą noc
Tak, trzę­słaś mną
Gdy mnie posia­dłaś

Napraw­dę mnie posia­dłaś
I trzę­słaś mną całą noc
Trzę­słaś mną całą noc
Trzę­słaś mną całą noc
Napraw­dę mnie mia­łaś
I trzę­słaś mną całą noc
Tak, trzę­słaś mną
Tak, trzę­słaś mną
Całą noc

Zwroty & Wyrażenia

Ache

My mind was aching

Pęka­ła mi gło­wa

To ache = boleć, np.: Her who­le body was aching after the inten­se tra­ining. = Po inten­syw­nym tre­nin­gu bola­ło ją całe cia­ło.

Syno­ni­mem cza­sow­ni­ka to ache  jest cza­sow­nik = to hurt.

Ache = ból, np.: I had such a ter­ri­ble heada­che yester­day that I wasn’t able to focus on any­thing. = Wczo­raj tak bar­dzo bola­ła mnie gło­wa, że nie mogłam się na niczym sku­pić.

Syno­ni­mem rze­czow­ni­ka ache jest rze­czow­nik = pain.

Rze­czow­nik ache czę­sto spo­ty­ka­my w połą­cze­niu z nie­któ­ry­mi czę­ścia­mi cia­ła, oto one:

Bac­ka­che = ból ple­ców, krzy­ża.

Heada­che = ból gło­wy.

Sto­ma­cha­che = ból brzu­cha.

Tootha­che = ból zęba.

Może­my tak­że spo­tkać się ze sło­wem hear­ta­che, któ­re ma bar­dziej meta­fo­rycz­ne zna­cze­nie = cier­pie­nie, smu­tek.

Just a few lines to be smar­ter and don’t stand in a line

along/down the line = za jakiś czas
in line with some­thing = w parze z czymś, zgod­nie z czymś
the bot­tom line = sed­no spra­wy
to bring some­bo­dy into line = zmu­sić kogoś do postą­pie­nia tak samo jak inni
to cross the line = prze­sa­dzić
to drop a line = napi­sać do kogoś
to lay it on the line = mówić bez ogró­dek
to put some­thing on the line = ryzy­ko­wać coś
to read betwe­en the lines = czy­tać mię­dzy wier­sza­mi
to step out of line = wyła­my­wać się

Line

I’m wor­king double time on the seduc­tion line

Pra­cu­ję za dwóch na linii uwo­dze­nia

Słów­ko line ma wie­le zna­czeń:

= linia, kre­ska, np.: He was stan­ding on the beach and dra­wing lines in the sand. = Stał na pla­ży i ryso­wał linie na pia­sku.

= linia, wers, np.: Ann has writ­ten only 10 lines of her essay so far. = Ania napi­sa­ła do tej pory tyl­ko 10 lini­jek ese­ju.

= seria, kolek­cja (ubrań), np.: H&M and Rese­rved rele­ased the­ir new win­ter lines last week. = H&M i Rese­rved wypu­ści­ły w zeszłym tygo­dniu nowe kolek­cje zimo­we.

= linia fron­tu (w cza­sie woj­ny), np.: Many sol­diers died on the front lines during the Second World War. = Wie­lu żoł­nie­rzy zgi­nę­ło na liniach fron­tu pod­czas II woj­ny świa­to­wej.

= sznur, lina, np.: A sailor threw a line to a drow­ning woman. = Żeglarz rzu­cił linę toną­cej kobie­cie.

= kre­cha (nar­ko­ty­ku), np.: They snif­fed two lines of coca­ine and car­ried on par­ty­ing. = Wcią­gnę­li 2 kre­chy koka­iny i kon­ty­nu­owa­li impre­zę.

= kolej­ka (w skle­pie), np.: I wan­ted to buy a hot dog but the line was too long. = Chcia­łam kupić hot doga, ale kolej­ka była za dłu­ga.

Line, ame­ry­kań­skie słów­ko ozna­cza­ją­ce kolej­kę, ma swo­je­go bry­tyj­skie­go kuzy­na = queue.

Kind

She’s one of a kind she’s just mine all mine

Ona jest jedy­na w swo­im rodza­ju i nale­ży tyl­ko do mnie

Kind =

= rodzaj, np.: What kind of sho­es do you usu­al­ly wear? = Jaki rodzaj butów zazwy­czaj nosisz?

= uprzej­my, miły, np.: Peter was kind eno­ugh to give me a lift after work. = Piotr był tak miły, że odwiózł mnie po pra­cy.

Course

Wan­ted no applau­se, it’s just ano­ther cour­se

Nie chcia­ła okla­sków, tyl­ko kolej­ne danie

Cour­se =

Skró­ty

W języ­ku angiel­skim może­my zna­leźć jesz­cze wie­le nie­for­mal­nych “skró­tów” podob­nych do out­ta. A oto naj­bar­dziej zna­ne z nich:

a lot of = a lot­ta
abo­ut = bout
come on = c’mon
don’t know = dun­no
give me = gim­me
going to = gon­na (w zna­cze­niu = zamie­rzać)
got to = got­ta
isn’t it = innit
kind of = kin­da
let me = lem­me
ought to = ough­ta
sort of = sor­ta
want to = wan­na

= danie, np.: At my grandmother’s home the­re is always a three-cour­se din­ner. = U mojej bab­ci zawsze jest trzy­da­nio­wy obiad.

= kurs, np.: I star­ted a mana­ge­ment cour­se three weeks ago. = Roz­po­czę­łam kurs zarzą­dza­nia trzy tygo­dnie temu.

= prze­bieg (zda­rzeń, cho­ro­by), np.: Her new doctor asked abo­ut the cour­se of her recent ill­ness. = Jej nowy dok­tor zapy­tał o prze­bieg nie­daw­no prze­by­tej cho­ro­by.

Cour­se poja­wia się tak­że w ter­mi­no­lo­gii spor­to­wej:

Golf cour­se = pole gol­fo­we.

Obstac­le cour­se = tor prze­szkód.

A tak­że w of cour­se = oczy­wi­ście.

Outta

Made a meal out­ta me

Zro­bi­ła sobie ze mnie posi­łek

Out­ta = out of = z, np.: Four out­ta ten teena­gers are addic­ted to social networks. = Czte­rech na dzie­się­ciu nasto­lat­ków jest uza­leż­nio­nych od por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych.

 

Czy ta pio­sen­ka też  sho­ok you all night long? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

 1. Uczeń

  Super!

  Śle­dzę tę stro­nę już napraw­dę dłu­go i cie­szy mnie że od jesie­ni jest doda­wa­ne dużo mate­ria­łu, a tak­że tro­chę ruszy­ły like’i na face­bo­oku.
  Faj­nie że się­ga­cie też po moc­niej­sze brzmie­nia, kla­sy­ka taka jak AC/DC, SOAD, Guns N’ Roses czy Meta­lii­ca, jest zawsze mile widzia­na.
  Hity RHCP, Bry­ana Adam­sa, Bru­ca Spring­ste­ena, 4 Non Blon­des, Goo Goo Dolls, Bon Jovi czy Kings of Leon to też super spra­wa.

  Nie wiem czy taką teraz macie stra­te­gię żeby umiesz­czać głów­nie pio­sen­ki zna­ne i kla­sy­kę, ale dla mnie przy­kła­do­wo jest to naj­lep­sza opcja, bo i tak prze­ra­biam dogłęb­nie wła­śnie te tłu­ma­cze­nia, któ­re doty­czą pio­se­nek „osłu­cha­nych”, któ­re zawsze gdzieś się usły­szy i na bie­żą­co moż­na pod nosem nucić powta­rza­jąc sobie przy oka­zji tłu­ma­cze­nie. Doty­czy to zarów­no moc­niej­szych brzmień sprzed dobrych paru lat, jak i dosyć świe­żych hitów (Ade­le, Cold­play). Cho­ciaż z dru­giej stro­ny, pierw­szy raz natkną­łem się tutaj na wyda­je mi się dosyć niszo­wy utwór „That I would be good” i zago­ścił u mnie na play­li­ście, bar­dzo kli­ma­tycz­na pio­sen­ka.

  Utrwa­lam angiel­ski dzię­ki Wam już kupę cza­su, dla­te­go wysła­nie smsa potrak­to­wa­łem jako obo­wią­zek i sym­bo­licz­ne podzię­ko­wa­nie za cało­kształt Waszej pra­cy.

  Życzę dal­szej owoc­nej pra­cy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *