Cliff Richard — Mistletoe and Wine
“Mistle­toe and Wine” to jed­na z ulu­bio­nych świą­tecz­nych pio­se­nek. Lubię jej słu­chać, w szcze­gól­no­ści wte­dy, kie­dy za oknem pró­szy śnieg, a na kalo­ry­fe­rze leżą skór­ki poma­rań­czy. Nie spo­dzie­wa­łam się jed­nak, że tak dobrze zna­na szer­szej publicz­no­ści wer­sja Clif­fa Richar­da, nie jest pier­wo­wzo­rem.

Oka­zu­je się bowiem, że ten nie­po­zor­ny utwór został napi­sa­ny przez Jere­mie­go Pau­la, Leslie Ste­wart i Keith Stra­chan na potrze­by musi­ca­lu Scraps, któ­ry był adap­ta­cją utwo­ru „Dziew­czyn­ka z Zapał­ka­mi” Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na. Pier­wot­nie „Mistle­toe and Wine” nie mia­ła być świą­tecz­ną, pozy­tyw­ną pio­sen­ką. W zało­że­niu musi­ca­lu mia­ła mieć nega­tyw­ny, iro­nicz­ny wydźwięk, zaśpie­wa­na w momen­cie, kie­dy dziew­czyn­ka z zapał­ka­mi zosta­je wyrzu­co­na na mróz. Richard posta­no­wił nadać jej bar­dziej pozy­tyw­ny, świą­tecz­ny nastrój.

Tekst pio­sen­ki Cliff Richard — Mistle­toe and Wine

The child is a king, the caro­lers sing
The old has pas­sed, there’s a new begin­ning
Dre­ams of San­ta, dre­ams of snow
Fin­gers numb, faces aglow

Chri­st­mas time, mistle­toe and wine
Chil­dren sin­ging Chri­stian rhy­me
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejo­ice in the good that we see

A time for living, a time for belie­ving
A time for tru­sting, not dece­iving
Love and lau­gh­ter and joy ever after
Ours for the taking, just fol­low the master

Chri­st­mas time, mistle­toe and wine
Chil­dren sin­ging Chri­stian rhy­me
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejo­ice in the good that we see

(Silent night, holy night)
A time for giving, a time for get­ting
A time for for­gi­ving and for for­get­ting
Chri­st­mas is love, Chri­st­mas is peace
A time for hating and figh­ting to cease

Chri­st­mas time, mistle­toe and wine
Chil­dren sin­ging Chri­stian rhy­me
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejo­ice in the good that we see

Chri­st­mas time, mistle­toe and wine
Chil­dren sin­ging Chri­stian rhy­me
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejo­ice in the good that we see

Chri­st­mas time, mistle­toe and wine
Chil­dren sin­ging Chri­stian rhy­me
With logs on the fire and gifts on the tree
A time to rejo­ice in the good that we see

Tłu­ma­cze­nie Cliff Richard — Mistle­toe and Wine

Dzie­ciąt­ko jest kró­lem, kolęd­ni­cy śpie­wa­ją
To co sta­re, jest prze­szło­ścią, nad­cho­dzi nowy począ­tek
Marze­nia o Świę­tym Miko­ła­ju, marze­nia o śnie­gu
Zdrę­twia­łe pal­ce, roz­pro­mie­nio­ne twa­rze

Świą­tecz­ny czas, jemio­ła i wino
Dzie­ci śpie­wa­ją­ce chrze­ści­jań­skie pie­śni
Z drew­nem dorzu­ca­nym do komin­ka i pre­zen­ta­mi pod cho­in­ką
To czas rado­wa­nia się dobrem, któ­re widzi­my

To czas, by żyć, czas, by uwie­rzyć
Czas, by zaufać, a nie zwo­dzić
Miłość, śmiech i wiecz­na radość
Nasz by brać, po pro­stu podą­żać za Panem

Boże Naro­dze­nie, jemio­ła i wino
Dzie­ci śpie­wa­ją­ce chrze­ści­jań­skie pie­śni
Z drew­nem dorzu­ca­nym do komin­ka i pre­zen­ta­mi pod cho­in­ką
To czas rado­wa­nia się dobrem,którego jeste­śmy świad­ka­mi

( Cicha noc, świę­ta noc)
To czas, by dawać i dosta­wać w zamian
Czas, by wyba­czać i zapo­mi­nać o tym, co było złe
Boże Naro­dze­nie to miłość i spo­kój,
To czas, w któ­rym nie­na­wiść i kłót­nie usta­ją.

Boże Naro­dze­nie, jemio­ła i wino
Dzie­ci śpie­wa­ją­ce chrze­ści­jań­skie pie­śni
Z drew­nem dorzu­ca­nym do komin­ka i pre­zen­ta­mi pod cho­in­ką
To czas rado­wa­nia się dobrem,którego jeste­śmy świad­ka­mi

Boże Naro­dze­nie, jemio­ła i wino
Dzie­ci śpie­wa­ją­ce chrze­ści­jań­skie pie­śni
Z drew­nem dorzu­ca­nym do komin­ka i pre­zen­ta­mi pod cho­in­ką
To czas rado­wa­nia się dobrem,którego jeste­śmy świad­ka­mi

Boże Naro­dze­nie, jemio­ła i wino
Dzie­ci śpie­wa­ją­ce chrze­ści­jań­skie pie­śni
Z drew­nem dorzu­ca­nym do komin­ka i pre­zen­ta­mi pod cho­in­ką
To czas rado­wa­nia się dobrem,którego jeste­śmy świad­ka­mi

Zwroty & wyrażenia

Caroler

Spo­dzie­wa­li­ście się takiej histo­rii?
Cały musi­cal może­cie obej­rzeć tutaj:

The child is a king, the caro­lers sing

Dzie­ciąt­ko jest kró­lem, kolęd­ni­cy śpie­wa­ją

Caro­ler = kolęd­nik, np.: Carol­lers were sin­ging carolls all eve­ning. = Kolęd­ni­cy śpie­wa­li kolę­dy cały wie­czór.

Numb

Fin­gers numb, faces aglow

Zdrę­twia­łe pal­ce, roz­pro­mie­nio­ne twa­rze

Numb =

= zdrę­twia­ły, bez czu­cia, np.: I got numb in the cold. = Zdrę­twia­łem na zim­nie.

= otę­pia­ły, spa­ra­li­żo­wa­ny, np.: She was num­bed with fear, when she saw the sha­dow of the man in the mir­ror. = Była spa­ra­li­żo­wa­na stra­chem, kie­dy zoba­czy­ła cień męż­czy­zny w lustrze.

To numb (rów­nież to ease) = uśmie­rzać (ból), np.: How to numb the pain? = Jak uśmie­rzyć ból?

Aglow

Fin­gers numb, faces aglow

Zdrę­twia­łe pal­ce, roz­pro­mie­nio­ne twa­rze

To aglow = lśnić, pło­nąć ( np. nie­bo), np.: Yester­day the sky was red aglow. = Wczo­raj nie­bo pło­nę­ło czer­wie­nią.

Aglow = pro­mie­nie­ją­cy, roz­pro­mie­nio­ny, np.: You are all aglow! The pre­gnan­cy is wor­king out well for you. = Pro­mie­nie­jesz! Cią­ża ci słu­ży.

Mistletoe

Chri­st­mas time, mistle­toe and wine

Boże Naro­dze­nie, jemio­ła i wino

Mistle­toe = jemio­ła, np.:

I wish he kis­sed me under the mistle­toe then. It would be so roman­tic. = Chcia­ła­bym, żeby poca­ło­wał mnie pod jemio­łą. To było­by takie roman­tycz­ne.

Let’s rhy­me!
Nur­se­ry rhy­me = rymo­wan­ka
Coun­ting rhy­me = wyli­czan­ka
Skip­ping rhy­me = rymo­wa­na wyli­czan­ka
Run one’s rhy­mes = wyra­zić swo­je zda­nie
Witho­ut rhy­me or reason = ni stąd, ni zowąd, bez powo­du
No rhy­me or reason = bez ładu i skła­du

Rhyme

Chil­dren sin­ging Chri­stian rhy­me

Dzie­ci śpie­wa­ją­ce chrze­ści­jań­skie pie­śni

W tym wer­sie instynk­tow­nie, z kon­tek­stu prze­tłu­ma­czy­my jako „ pie­śni”. Cho­ciaż pieśń to tak napraw­dę = can­to.

Rhy­me = wiersz, rym, np.: You have to learn this rhy­me by heart. = Musisz nauczyć się tego wier­sza na pamięć.

To rhy­me = rymo­wać się, np.: What rhy­mes with „dog”? = Co się rymu­je z „ psem”?

Gift

With logs on the fire and gifts on the tree

Z drew­nem dorzu­ca­nym do komin­ka i pre­zen­ta­mi pod cho­in­ką

Gift =

Are you gifted?
Be gifted = być uta­len­to­wa­nym
The gift of gab = gad­ka, gada­ne, nawij­ka
Have the gift of the gab = być wyga­da­nym
Rare gift = rzad­ki talent
Unso­li­ci­ted gift = nie­chcia­ny pre­zen 

= poda­ru­nek, pre­zent, np.: Do you think this gift is suita­ble for a girl? = Czy myślisz, że ten pre­zent jest odpo­wied­ni dla dziew­czyn­ki?

= talent, dar (wro­dzo­na umie­jęt­ność), np.: Sarah has a gift for get­ting into tro­uble. = Sarah ma talent do pako­wa­nia się w kło­po­ty.

= daro­wi­zna, np.: A gift from imme­dia­te fami­ly is not taxed. = Daro­wi­zna od naj­bliż­szej rodzi­ny nie jest opo­dat­ko­wa­na.

Rejoice

A time to rejo­ice in the good that we see

To czas rado­wa­nia się dobrem,którego jeste­śmy świad­ka­mi

To rejo­ice = rado­wać się, cie­szyć się ( czymś, z cze­goś), np.: You sho­uld rejo­ice in your accom­pli­sh­ments. = Powi­nie­neś cie­szy się ze swo­ich osią­gnięć.

Deceive

A time for tru­sting, not dece­iving

Czas, by zaufać, a nie zwo­dzić

To dece­ive =

= oszu­ki­wać, okła­my­wać, np.: I can­not belie­ve she dece­ived me. = Nie mogę uwierzyć,że mnie oszu­ka­ła.

= zwo­dzić, mamić (kogoś), mylić (o pozo­rach), np.: If my eyes don’t dece­ive me, Aria is still han­ging out with this fool. = O ile mnie oczy nie mylą, Aria cią­gle zada­je się z tym idio­tą.

Cease

A time for hating and figh­ting to cease

To czas, w któ­rym nie­na­wiść i kłót­nie usta­ją

To cease =

= prze­stać, prze­rwać, zanie­chać, np.: Cease making efforts. It won’t chan­ge any­thing any­way. = Prze­stań się sta­rać, to i tak nic nie zmie­ni.

= ustać, skoń­czyć się, np.: The whi­spe­ring ceased when the cur­ta­in went up. = Szep­ta­nie usta­ło kie­dy pod­nio­sła się kur­ty­na.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *