Sia — Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler

„Ela­stic Heart” to utwór nagra­ny na potrze­by fil­mu „Igrzy­ska Śmier­ci: W pier­ście­niu ognia”. Tele­dysk przed­sta­wia zamknię­tą w klat­ce parę, któ­ra poprzez taniec sta­ra się wyra­zić swo­je uczu­cia zwią­za­ne z roz­sta­niem. W role boha­te­rów wcie­li­li sie 28-let­ni aktor Shia LaBe­ouf oraz 12-let­nia tan­cer­ka Mad­die Zie­gler zna­na z kli­pu do „Chan­de­lier”.

Sia Kate Iso­bel­le Fur­ler, zna­na pod pseu­do­ni­mem Sia, swo­ją karie­rę roz­po­czę­ła śpie­wa­jąc w zespo­le Crisp, z któ­rym nagra­ła album “Only See”. Przed 2000 prze­pro­wa­dzi­ła się do Anglii, gdzie pod­pi­sa­ła kon­trakt z Dan­ce Pool (sub-label Sony Music). W tym samym roku roz­po­czę­ła karie­rę solo­wą, wyda­jąc pły­tę „Healing Is Dif­fi­cult”. Utwór „Taken For Gran­ted”, zamiesz­czo­ny w tym samym albu­mie, zna­lazł się w pierw­szej dzie­siąt­ce na liście angiel­skich prze­bo­jów. W 2004 pod­pi­sa­ła kon­trakt z Go!Beat Records. Wte­dy też nagra­ła album „Colo­ur the Small One”.

Tekst pio­sen­ki Sia — Ela­stic Heart feat. Shia LaBe­ouf & Mad­die Zie­gler

And ano­ther one bites the dust
Oh, why can I not conqu­er love
And I might have tho­ught that we were one
Wan­ted to fight this war witho­ut weapons
And I wan­ted it, I wan­ted it bad
But the­re were so many red flags
Now ano­ther one bites the dust
Yeah, let’s be cle­ar, I’ll trust no one

You did not bre­ak me
I’m still figh­ting for peace

Well, I’ve got thick skin and an ela­stic heart
But your bla­de it might be too sharp
I’m like a rub­ber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won’t see me fall apart
’Cau­se I’ve got an ela­stic heart

I’ve got an ela­stic heart
Yeah, I’ve got an ela­stic heart

And I will stay up thro­ugh the night
Yeah, let’s be cle­ar, won’t clo­se my eyes
And I know that I can survi­ve
I’ll walk thro­ugh fire to save my life
And I want it, I want my life so bad
I’m doing eve­ry­thing I can
Then ano­ther one bites the dust
It’s hard to lose a cho­sen one

You did not bre­ak me
I’m still figh­ting for peace

Well, I’ve got thick skin and an ela­stic heart
But your bla­de it might be too sharp
I’m like a rub­ber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won’t see me fall apart
’Cau­se I’ve got an ela­stic heart

Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Well, I’ve got thick skin and an ela­stic heart
But your bla­de it might be too sharp
I’m like a rub­ber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won’t see me fall apart
’Cau­se I’ve got an ela­stic heart

Well, I’ve got thick skin and an ela­stic heart
But your bla­de it might be too sharp
I’m like a rub­ber band
Until you pull too hard
Yeah, I may snap and I move fast
But you won’t see me fall apart
’Cau­se I’ve got an ela­stic heart

I’ve got an ela­stic heart

Tłu­ma­cze­nie Sia — Ela­stic Heart feat. Shia LaBe­ouf & Mad­die Zie­gler

I kolej­na oso­ba gry­zie zie­mię
Dla­cze­go nie mogę prze­zwy­cię­żyć miło­ści
A mogłam pomy­śleć, że byli­śmy jed­no­ścią
Chcia­łam wal­czyć w tej woj­nie bez bro­ni
Pra­gnę­łam tego, bar­dzo chcia­łam
Jed­nak było tak wie­le czer­wo­nych flag
Teraz kolej­na oso­ba gry­zie zie­mię
Tak, bądź­my szcze­rzy, nie zaufam niko­mu

Nie zła­ma­łeś mnie
Nadal wal­czę o spo­kój

Jestem gru­bo­skór­na i mam ela­stycz­ne ser­ce
Ale two­je ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gum­ka recep­tur­ka
Dopó­ki nie pocią­gniesz zbyt moc­no
Mogę pęk­nąć i poru­szać się szyb­ko
Ale nie zoba­czysz, jak roz­pa­dam się na kawał­ki
Bo mam ela­stycz­ne ser­ce

Mam ela­stycz­ne ser­ce
Mam ela­stycz­ne ser­ce

I nie poło­żę się spać w nocy
Bądź­my szcze­rzy, nie zamknę oczu
I wiem, że mogę prze­trwać
Przej­dę przez ogień, aby oca­lić swo­je życie
Pra­gnę tego, tak bar­dzo chcę żyć
Robię wszyst­ko, co mogę
Póź­niej kolej­na oso­ba gry­zie zie­mię
Cięż­ko jest stra­cić tego wybra­ne­go

Nie zła­ma­łeś mnie
Nadal wal­czę o spo­kój

Jestem gru­bo­skór­na i mam ela­stycz­ne ser­ce
Ale two­je ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gum­ka recep­tur­ka
Dopó­ki nie pocią­gniesz zbyt moc­no
Mogę pęk­nąć i poru­szać się szyb­ko
Ale nie zoba­czysz, jak roz­pa­dam się na kawał­ki
Bo mam ela­stycz­ne ser­ce

Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh
Oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Jestem gru­bo­skór­na i mam ela­stycz­ne ser­ce
Ale two­je ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gum­ka recep­tur­ka
Dopó­ki nie pocią­gniesz zbyt moc­no
Mogę pęk­nąć i poru­szać się szyb­ko
Ale nie zoba­czysz, jak roz­pa­dam się na kawał­ki
Bo mam ela­stycz­ne ser­ce

Jestem gru­bo­skór­na i mam ela­stycz­ne ser­ce
Ale two­je ostrze może być zbyt ostre
Jestem jak gum­ka recep­tur­ka
Dopó­ki nie pocią­gniesz zbyt moc­no
Mogę pęk­nąć i poru­szać się szyb­ko
Ale nie zoba­czysz, jak roz­pa­dam się na kawał­ki
Bo mam ela­stycz­ne ser­ce

Mam ela­stycz­ne ser­ce

Gramatyka

Might

Might vs May

Zamien­nie do cza­sow­ni­ka modal­ne­go might, może­my użyć may.

Zwy­kle uży­wa­my might gdy coś jest mniej praw­do­po­dob­ne, zaś may, kie­dy coś jest bar­dziej praw­do­po­dob­ne.

And I might have tho­ught that we were one

A mogłam pomy­śleć, że byli­śmy jed­no­ścią

Cza­sow­ni­ka modal­ne­go might uży­wa­my, by powie­dzieć, że coś jest moż­li­we.

Przy­kład:

She might be right. = Ona może mieć rację.

Might sto­su­je­my rów­nież do wyra­że­nia moż­li­wych zda­rzeń lub czyn­no­ści w przy­szło­ści.

Przy­kład zda­nia:

I don’t know yet what to do toni­ght. I might go to the the­atre. = Nie wiem, co dziś robić. Może pój­dę do teatru.

Odpo­wied­ni­kiem prze­szłym might jest might have (done).

Przy­kład:

The home­work might have been too dif­fi­cult for them. = Zada­nie domo­we mogło być dla nich za trud­ne.

Zwroty & Wyrażenia

Bite the dust

And ano­ther one bites the dust

I kolej­na oso­ba gry­zie zie­mię

To bite the dust =

= gryźć zie­mię (zostać poko­na­nym, zostać zabi­tym), np.: Tom bites the dust. = Tomek gry­zie zie­mię.

= wziąć w łeb (np. plan), np.: The who­le plan will bite the dust! = Cały plan weź­mie w łeb!

Conquer

Unco­nqu­era­ble voca­bu­la­ry
conqu­eror = zwy­cięz­ca, zdo­byw­ca
unco­nqu­era­ble = nie­po­ko­na­ny (np. boha­ter), nie­zdo­by­ty (np. zamek), nie­po­skro­mio­ny (o woli)
to divi­de and conqu­er = dzie­lić i rzą­dzić
conqu­era­ble = dają­cy się pod­bić, do zdo­by­cia
to conqu­er the mar­ket = pod­bić rynek
Love conqu­ers all. = Miłość wszyst­ko zwy­cię­ża.

Oh, why can I not conqu­er love

Dla­cze­go nie mogę prze­zwy­cię­żyć miło­ści

To conqu­er = pod­bi­jać, poko­ny­wać.

Przy­kład:

I’m not here becau­se I want to conqu­er the world. = Nie jestem tu, bo chcę pod­bi­jać świat.

Red flag

But the­re were so many red flags

Jed­nak było tak wie­le czer­wo­nych flag

Czer­wo­na fla­ga sta­no­wi ostrze­że­nie. Czę­sto może­my je zna­leźć nad morzem, nad zale­wem, jezio­rem, itd. Ozna­cza wte­dy zakaz kąpie­li, zwy­kle z powo­du ska­że­nia wody.

Red flag = czer­wo­na fla­ga (cho­rą­giew) ostrze­gaw­cza.

Przy­kład:

Two red flags means the bathing is for­bid­den here. = Dwie czer­wo­ne fla­gi ozna­cza­ją, że nie wol­no tu się kąpać.

Clear

Cle­ar & com­pa­ny

as cle­ar as day = oczy­wi­ste, jasne jak słoń­ce
as cle­ar as mud = nie­ja­sny, nie­przej­rzy­sty, zagma­twa­ny, męt­ny
to keep a cle­ar head = utrzy­mać trzeź­we myśle­nie
with a cle­ar con­scien­ce = z czy­stym sumie­niem
to cle­ar the air = oczy­ścić atmos­fe­rę, wyja­śnić sytu­ację
to cle­ar the decks = przy­go­to­wać grunt (pod coś), przy­go­to­wać się do akcji
to give some­bo­dy the all cle­ar = dać komuś zie­lo­ne świa­tło

Yeah, let’s be cle­ar, I’ll trust no one

Tak, bądź­my szcze­rzy, nie zaufam niko­mu

Przy­miot­nik cle­ar ma wie­le zna­czeń =

= prze­zro­czy­sty, przej­rzy­sty, np.: The water in the lake was very cle­ar. = Woda w jezio­rze była bar­dzo przej­rzy­sta.

= wyraź­ny, ostry, kla­row­ny, np.: This new moni­tor has a very cle­ar pic­tu­re. = Ten nowy moni­tor ma bar­dzo wyraź­ny obraz.

= oczy­wi­sty, jasny, kla­row­ny, np.: Did I make myself cle­ar? = Czy wyra­zi­łem się jasno?

= pew­ny, zro­zu­mia­ły, prze­ko­na­ny, np.: Is it cle­ar? = Czy to jest zro­zu­mia­łe?

= czy­sty (o nie­bie), np.: Look! The sky is so cle­ar. = Patrz! Nie­bo jest takie czy­ste.

= wyra­zi­sty, czy­sty (np. dźwięk), np.: Her voice on the pho­ne was real­ly cle­ar. = Jej głos przez tele­fon był napraw­dę czy­sty.

= wol­ny, nie­za­pla­no­wa­ny (np. dzień, okres cza­su), np.: I’ve got two cle­ar days this week. = Mam dwa wol­ne dni w tym tygo­dniu.

Have a thick skin

Well, I’ve got thick skin and an ela­stic heart

Jestem gru­bo­skór­na i mam ela­stycz­ne ser­ce

To have a thick skin = być gru­bo­skór­nym; mieć gru­bą skó­rę (nie przej­mo­wać się kry­ty­ką).

Przy­kład:

You’ve got to have a thick skin to be in our team. = Musisz być gru­bo­skór­ny, aby być w naszej dru­ży­nie.

Blade

But your bla­de it might be too sharp

Ale two­je ostrze może być zbyt ostre

Bla­de =

= ostrze, np.: The kni­fe was black with a silver bla­de. = Nóż był czar­ny ze srebr­nym ostrzem.

= klin­ga, brzesz­czot, np.: He is wor­king on cre­ating the bla­des. = Pra­cu­je nad two­rze­niem kling.

= skrzy­dło (wia­tra­ka), np.: The bla­de of the wind­mill is 8 metres long. = Skrzy­dło wia­tra­ka ma 8 metrów.

= pió­ro (wio­sła lub wycie­racz­ki samo­cho­do­wej), np.: The bla­de to this oar  costs 5$. = Pió­ro do tego wio­sła kosz­tu­je 5 dola­rów.

= ostrze (dol­na część łyż­wy), np.: My ice ska­tes bla­des need shar­pe­ning. = Moje łyż­wy muszą być naostrzo­ne.

= wiór (odłu­pek kamien­ny), np.: The length of the bla­de is twi­ce its width. = Dłu­gość wió­ry prze­kra­cza dwu­krot­nie jej sze­ro­kość.

Rubber band

I’m like a rub­ber band until you pull too hard

Jestem jak gum­ka recep­tur­ka dopó­ki nie pocią­gniesz zbyt moc­no

Rub­ber band = gum­ka recep­tur­ka.

Przy­kład:

Take some rub­ber bands from my dra­wer. = Weź parę gumek recep­tu­rek z mojej szu­fla­dy.

Snap

Snap (as a noun) =

= trzask (np. łama­nej gałę­zi), kłap­nię­cie (zębów)

= fot­ka, zdję­cie

= zatrzask (w ubra­niach), zame­czek (np. w bran­so­let­ce)

= łatwi­zna

= dow­cip, kawał, żart

Yeah, I may snap and I move fast

Mogę pęk­nąć i poru­szać się szyb­ko

To snap =

= pękać (o gałę­zi, linie), łamać się, np.: A twig snap­ped under his feet. = Gałąź zła­ma­ła się pod jego noga­mi.

= zatrza­ski­wać (np. kaj­dan­ki), zamy­kać z hała­sem (np. waliz­kę), np.: The hand­cuffs snap­ped on his wri­sts. = Kaj­dan­ki zatrza­snę­ły się na jego nad­garst­kach.

= puścić (o ner­wach), np.: She snap­ped when she heard it. = Puści­ły jej ner­wy, kie­dy to usły­sza­ła.

= kła­pać zęba­mi (o psie), np.: The dog snap­ped his teeth waiting for a tre­at. = Pies kła­pał zęba­mi cze­ka­jąc na prze­ką­skę.

= robić zdję­cie, np.: I snap­ped a pic­tu­re of the land­sca­pe. = Robi­łem zdję­cie kra­jo­bra­zu.

 

Did Sia cle­ar the decks for you to learn more English words? 🙂

Co sądzi­cie o tym utwo­rze i tele­dy­sku do tej pio­sen­ki?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *