Alanis Morissette — Ironic

Wie­lo­znacz­ność słów w języ­ku angiel­skim, to jeden z naj­więk­szych pro­ble­mów osób uczą­cych się tego języ­ka. Para­doks, iro­nia pole­ga na tym, że im wię­cej się go uczy­my, im wię­cej wie­my, tym wię­cej ujaw­nia się nam zna­czeń dane­go wyra­zu czy fra­zy. Co za tym idzie? Otóż cza­sem cięż­ko zro­zu­mieć, jakie­go wyra­zu nale­ży użyć w kon­kret­nej sytu­acji.

Słów­ka i wyra­że­nia angiel­skie są bar­dzo waż­ne, jeśli chce­my mówić popraw­nie i płyn­nie.

Na szczę­ście ist­nie­ją spo­so­by, aby nauczyć się dużej ilo­ści mate­ria­łu lek­ko i bez­bo­le­śnie – na przy­kład słu­cha­jąc swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek czy oglą­da­jąc inte­re­su­ją­ce fil­my i seria­le.

Zwra­caj­my uwa­gę na to, cze­go słu­cha­my, co mówią akto­rzy ponie­waż bar­dzo wie­le moż­na się nauczyć „przy oka­zji” jeśli cho­ciaż tro­chę będzie nam zale­ża­ło, aby zro­zu­mieć „co autor miał na myśli”.

Tekst pio­sen­ki Ala­nis Moris­set­te — Iro­nic

An old man tur­ned nine­ty-eight
He won the lot­te­ry and died the next day
It’s a black fly in your Char­don­nay
It’s a death row par­don two minu­tes too late
And isn’t it iro­nic… don’t you think

It’s like rain on your wed­ding day
It’s a free ride when you’ve alre­ady paid
It’s the good advi­ce that you just didn’t take
Who would’ve tho­ught… it figu­res

Mr. Play It Safe was afra­id to fly
He pac­ked his suit­ca­se and kis­sed his kids good­bye
He waited his who­le damn life to take that fli­ght
And as the pla­ne cra­shed down he tho­ught
“Well isn’t this nice…”
And isn’t it iro­nic… don’t you think

It’s like rain on your wed­ding day
It’s a free ride when you’ve alre­ady paid
It’s the good advi­ce that you just didn’t take
Who would’ve tho­ught… it figu­res

Well life has a fun­ny way of sne­aking up on you
When you think everything’s okay
And everything’s going right
And life has a fun­ny way of hel­ping you out when
You think everything’s gone wrong
And eve­ry­thing blows up in your face

A traf­fic jam when you’re alre­ady late
A no-smo­king sign on your ciga­ret­te bre­ak
It’s like ten tho­usand spo­ons when all you need is a kni­fe
It’s meeting the man of my dre­ams
And then meeting his beau­ti­ful wife
And isn’t it ironic…don’t you think
A lit­tle too ironic…and, yeah, I real­ly do think…

It’s like rain on your wed­ding day
It’s a free ride when you’ve alre­ady paid
It’s the good advi­ce that you just didn’t take
Who would’ve tho­ught… it figu­res

Life has a fun­ny way of sne­aking up on you
Life has a fun­ny, fun­ny way of hel­ping you out
Hel­ping you out

Tłu­ma­cze­nie Ala­nis Moris­set­te — Iro­nic

Sta­ru­szek skoń­czył dzie­więć­dzie­siąt osiem lat
Wygrał na lote­rii i zmarł następ­ne­go dnia
To czar­na mucha w two­im Char­don­nay
To wyrok śmier­ci daro­wa­ny dwie minu­ty za póź­no
Czyż to nie iro­nia? Nie sądzisz?

To jak deszcz w dzień two­je­go ślu­bu
To dar­mo­wa prze­jażdż­ka za któ­rą już zapła­ci­łeś
To dobra rada, któ­rej nie posłu­cha­łeś
Bo kto by pomy­ślał… że to ma sens

Pan ‘Ostroż­ny’ bał się latać
Spa­ko­wał waliz­kę i poże­gnał się z dzieć­mi
Całe swo­je cho­ler­ne życie cze­kał na tę podróż
A gdy samo­lot spa­dał w dół pomy­ślał
“No to ład­nie…“
Czyż to nie iro­nia? Nie sądzisz?

To jak deszcz w dzień two­je­go ślu­bu
To dar­mo­wa prze­jażdż­ka za któ­rą już zapła­ci­łeś
To dobra rada, któ­rej nie posłu­cha­łeś
Bo kto by pomy­ślał… że to ma sens

Życie w zabaw­ny spo­sób pod­kra­da się do cie­bie
Gdy myślisz, że wszyst­ko jest ok
Że wszyst­ko idzie dobrze
Życie w zabaw­ny spo­sób poma­ga ci gdy
Myślisz, że wszyst­ko idzie źle
I że wszyst­ko idzie nie­zgod­nie z pla­nem

Korek na mie­ście, gdy już jesteś spóź­nio­ny
Zakaz pale­nia pod­czas two­jej prze­rwy na papie­ro­sa
To jak dzie­sięć tysię­cy łyże­czek gdy potrze­bu­jesz tyl­ko noża
Spo­tka­nie męż­czy­zny moich marzeń
A potem pozna­nie jego pięk­nej żony
Czyż to nie iro­nia? Nie sądzisz?
Tro­chę zbyt iro­nicz­ne… Tak myślę…

To jak deszcz w dzień two­je­go ślu­bu
To dar­mo­wa prze­jażdż­ka za któ­rą już zapła­ci­łeś
To dobra rada, któ­rej nie posłu­cha­łeś
Bo kto by pomy­ślał… że to ma sens

Życie w zabaw­ny spo­sób pod­kra­da się do cie­bie
Życie w zabaw­ny, zabaw­ny spo­sób poma­ga ci
Poma­ga ci

Gramatyka

Cza­sow­ni­ki Regu­lar­ne
to die → died = umie­rać
to pack → pac­ked = pako­wać
to kiss → kis­sed = cało­wać
to wait → waited = cze­kać
to crash → cra­shed = roz­bić się

Past Simple

Czas Past Sim­ple (nazy­wa­ny cza­sem prze­szłym pro­stym lub doko­na­nym) jest naj­waż­niej­szym cza­sem prze­szłym w języ­ku angiel­skim. Jeśli chce­my posłu­gi­wać się języ­kiem angiel­skim na pozio­mie komu­ni­ka­tyw­nym — po pro­stu musi­my go znać.

Past Sim­ple mówi nam o:

 • jed­no­ra­zo­wych wyda­rze­niach, któ­re mia­ły miej­sce w prze­szło­ści, np.:

I went to scho­ol yester­day. = Posze­dłem wczo­raj do szko­ły.; I ate din­ner two hours ago. = Zja­dłem obiad dwie godzi­ny temu; I wor­ked from home today. = Pra­co­wa­łem dziś z domu.

 • naszych zwy­cza­jach z prze­szło­ści, czyn­no­ściach powta­rza­ją­cych się w okre­ślo­nym prze­dzia­le cza­so­wym, np.:

I visi­ted him eve­ry sum­mer = Odwie­dzia­łem go każ­de­go lata; He went by bus to scho­ol eve­ry day = On codzien­nie jeź­dził do szko­ły auto­bu­sem.

 • sta­nach, uczu­ciach ist­nie­ją­cych w danym momen­cie w prze­szło­ści, np.:

It seemed easy = To wyda­wa­ło się pro­ste, I liked her = Lubi­łem ją.

W tek­ście pio­sen­ki poja­wia się wie­le cza­sow­ni­ków w cza­sie prze­szłym — Past Sim­ple – zarów­no nie­re­gu­lar­nych jak i regu­lar­nych.

Do każ­de­go cza­sow­ni­ka regu­lar­ne­go w cza­sie Past Sim­ple doda­je­my koń­ców­kę -ed, z wyjąt­kiem cza­sow­ni­ków koń­czą­cych się na -e, gdzie doda­je­my tyl­ko -d.

Już w pierw­szej zwrot­ce mamy cza­sow­nik  regu­lar­ny to turn  → tur­ned = krę­cić, tu: skoń­czyć ileś lat, gdzie zgod­nie z zasa­dą zosta­ła doda­na koń­ców­ka -ed.

 

Cza­sow­ni­ki Nie­re­gu­lar­ne
to win → won = wygry­wać
to think → tho­ught = myśleć; sądzić; uwa­żać
to be → was/were = być

Trosz­kę trud­niej jest z cza­sow­ni­ka­mi nie­re­gu­lar­ny­mi – ich nale­ży się po pro­stu nauczyć na pamięć. Tabe­le z cza­sow­ni­ka­mi nie­re­gu­lar­ny­mi może­cie zna­leźć na koń­cu więk­szo­ści pod­ręcz­ni­ków do angiel­skie­go.

Pocie­sza­ją­ce jest to, że mamy ich znacz­nie mniej niż regu­lar­nych — zarów­no w życiu, jak i w pio­sen­ce Ala­nis.

W pio­sen­ce “Iro­nic” mamy już na począt­ku pio­sen­ki:to win → won = wygry­wać. W dal­szej czę­ści pio­sen­ki znaj­dzie­my jesz­cze dwa cza­sow­ni­ki nie­re­gu­lar­ne uży­te w Past Sim­ple: to be  → was/were, oraz: to think → tho­ught.

Przeczenie w Past Simple

A jak wyglą­da prze­cze­nie w tym cza­sie? Spra­wa jest pro­sta – przed cza­sow­ni­kiem zarów­no regu­lar­nym jak i nie­re­gu­lar­nym, przed wszyst­kim zaim­ka­mi oso­bo­wy­mi (czy­li: I, you, he, she, we itd.) – sta­wia­my słów­ko: didn’t (= did not), a następ­nie cza­sow­nik w bez­oko­licz­ni­ku.

Ala­nis uży­ła kon­struk­cji prze­czą­cej w refre­nie:

It’s the good advi­ce that you just didn’t take. = Jak dobra rada, któ­rej nie posłu­cha­łeś.

 

Przy­dat­ne słów­ka z pio­sen­ki
to turn (nine­ty-eight) = skoń­czyć (98 lat)
a wed­ding day = dzień slu­bu
to be afra­id of (sth) = bać się (cze­goś)
a suit­ca­se = waliz­ka
a fli­ght = lot
a pla­ne = samo­lot
to take the advi­ce = przy­jąć, posłu­chać rady
a traf­fic jam = korek
a bre­ak = prze­rwa
a spo­on = łyż­ka
a kni­fe = nóż
a sign = znak
a way = spo­sób; dro­ga

Wyrażenia przyimkowe

Duży pro­blem w języ­ku angiel­skim spra­wia­ją wyra­że­nia przy­im­ko­we oraz cza­sow­ni­ki zło­żo­ne. Bar­dzo czę­sto jed­no wyra­że­nie posia­da kil­ka zupeł­nie odmien­nych zna­czeń.

War­to zwra­cać uwa­gę na powta­rza­ją­ce się fra­zy, aby utrwa­lić sobie ich zna­cze­nie. W tek­ście Ala­nis poja­wi­ły się czte­ry wyra­że­nia przy­im­ko­we:

To blow up = wybuch­nąć; wyle­cieć w powie­trze; roz­dmu­chi­wać (jakiś pro­blem).

W pio­sen­ce Ala­nis mamy uży­ty idiom: to blow up in sb’s face = pójść źle, pójść nie­zgod­nie z czy­imś pla­nem.

To sne­ak up on (sb) = pod­kra­dać, zakra­dać się.

Co cie­ka­we, podob­ne wyra­że­nie: to sne­ak on sb = donieść na kogoś, naskar­żyć na kogoś

To help (sb) out = poma­gać komuś, słu­żyć komuś pomo­cą.

Porów­naj­my z powyż­szym: to help sb on with sth = pomóc komuś coś na sie­bie zało­żyć.

To crash down (onto sth/to) = spaść z trza­skiem (na coś), runąć (na).

5 x crash
air/plane crash = kata­stro­fa lot­ni­cza
a crash cour­se = inten­syw­ny kurs (np. języ­ko­wy)
to crash and burn = ponieść bły­ska­wicz­ną klę­skę
a crash pad = kąt do spa­nia
a head-on crash = zde­rze­nie czo­ło­we

Zwroty & wyrażenia

Figure

Who would’ve tho­ught… it figu­res

Bo kto by pomy­ślał… że to ma sens

To figu­re w zna­cze­niu nie­for­mal­nym to = mieć sens, zga­dzać się, np.: That figu­res. = To jasne.

Figure out

Czę­sto oglą­da­jąc ame­ry­kań­skie fil­my czy seria­le może­my usły­szeć  takie zda­nie: I will figu­re out some­thing.

Wyra­że­nie to figu­re out powta­rza się rów­nież czę­sto w języ­ku angiel­skim potocz­nym, kolo­kwial­nym —  któ­ry może­my spo­tkać na  co dzień miesz­ka­jąc w anglo­ję­zycz­nych kra­jach.

Co to zna­czy?

To figu­re out (sth) ma kil­ka zna­czeń:

= wymy­śleć coś, wykom­bi­no­wać coś, wymy­śleć spo­sób na coś. Np.: I figu­red out yester­day how to get bet­ter gra­des. = Wymy­śli­łem wczo­raj jak dostwać lep­sze oce­ny.

= zro­zu­mieć coś, dojść do cze­goś, domy­śleć się cze­goś. Np.: How did he figu­re it out? = Jak on do tego doszedł?

Dla porów­na­nia:

to figu­re sb out = roz­gryźć kogoś, zro­zu­mieć kogoś. Np.: She can’t figu­re out her boy­friend. = Ona nie może zro­zu­mieć swo­je­go chło­pa­ka.

Do think

A dla­cze­go w wer­sie Yeah, I real­ly do think… — jest uży­ty cza­sow­nik do w zda­niu twier­dzą­cym?

Cza­sa­mi dodat­ko­wo uży­wa­my do (lub does) w twier­dze­niach w cza­sie Pre­sent Sim­ple, żeby moc­niej pod­kre­ślić swo­je sta­no­wi­sko, wzmoc­nić opi­nię.

Uży­te przez Ala­nis wzmoc­nie­nie I real­ly do think moż­na tłu­ma­czyć jako = Ja napraw­dę tak myślę.

To nie zna­czy po pro­stu — tak myślę, czy — myślę, że, ale = napraw­dę, na serio tak myślę.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Gabriela

  Chy­ba się tro­chę pogu­bi­łam, bar­dzo przej­rzy­ście było napi­sa­ne na każ­dym innym tek­ście gdzie pod zwro­tem lub wyra­że­niem było napi­sa­ne z któ­re­go momen­tu pio­sen­ki ono pocho­dzi. Tu nie­ste­ty tego nie ma i prze­glą­dam tekst szu­ka­jąc “figu­re out” już od dłuż­szej chwi­li i nie mogę go zna­leźć , może prze­oczam go za każ­dym razem, dla­te­go też pro­szę o pomoc. Bar­dzo lubię uczyć się prze­pi­su­jąc te tek­sty i ich “dodat­ki”, nie­ste­ty jestem dość nie­złą pedant­ką w spra­wie czy­tel­ne­go pro­wa­dze­nia zeszy­tu i jest mi ten frag­ment bar­dzo potrzeb­ny 🙂

 2. Anna Rozmus
  Author

  Dzię­ku­je­my za komen­tarz i infor­ma­cję.

  Figu­re out w zasa­dzie nie wystę­pu­je w pio­sen­ce, ale sam cza­sow­nik to figu­re. Lek­cja zosta­ła tro­chę zmie­nio­na, pro­szę zoba­czyć 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *