Bob Marley — No Women No Cry

Zde­cy­do­wa­nie naj­bar­dziej zna­ny utwór Boba Mar­leya, któ­ry stał się nie­ja­ko hym­nem całej muzy­ki reg­gae. Sam tytuł pio­sen­ki budzi wie­le emo­cji i kon­tro­wer­sji, dzie­ląc słu­cha­czy na dwa fron­ty, tych co uwa­ża­ją, że bez kobiet nie ma pła­czu oraz tych, co uwa­ża­ją, że jest to pocie­sze­nie pła­czą­cej kobie­ty.

War­to dodać, że utwór powstał w celach cha­ry­ta­tyw­nych. Wszel­kie tan­tie­my oraz wpły­wy finan­so­we Mar­ley prze­ka­zał swo­je­mu nie­peł­no­spraw­ne­mu przy­ja­cie­lo­wi, Vin­cen­to­wi For­do­wi, któ­ry pro­wa­dził jadło­daj­nie dla ubo­gich. Dzię­ki temu wspar­ciu, mógł ją utrzy­mać przez dłu­gie lata. Maga­zyn Rol­ling Sto­ne umie­ścił ten utwór na 37 miej­scu naj­lep­szych kawał­ków wszech cza­sów.

Tekst pio­sen­ki Bob Mar­ley — No Women No Cry

No, woman, no cry
No, woman, no cry

Said, said, said,
I remem­ber when we used to sit
In the govern­ment yard in Trench­town
Oba — oba­se­rving the ‘ypo­cri­tes
As they would min­gle
with the good people we meet
Good friends we have, oh, good friends we’ve lost

Along the way
In this gre­at futu­re
You can’t for­get your past
So dry your tears, I seh

No, woman, no cry
No, woman, no cry
’Ere, lit­tle dar­lin’, don’t shed no tears
No, woman, no cry

Said, said, said
I remem­ber when-a we used to sit
In the govern­ment yard in Trench­town
And then Geo­r­gie would make the fire lights
As it was logwo­od bur­nin’ thro­ugh the nights

Then we would cook corn­me­al por­rid­ge
Of which I’ll sha­re with you
My feet is my only car­ria­ge
So I’ve got to push on thro­ugh
But whi­le I’m gone, I mean

Everything’s gon­na be all right!
Everything’s gon­na be all right!
Everything’s gon­na be all right!
Everything’s gon­na be all right!
I said, everything’s gon­na be all right-a!
Everything’s gon­na be all right!
Everything’s gon­na be all right, now!
Everything’s gon­na be all right!

So, woman, no cry
No, no, woman, woman, no cry
Woman, lit­tle sister, don’t shed no tears
No, woman, no cry

Tłu­ma­cze­nie Bob Mar­ley — No Women No Cry

Nie, kobie­to, nie płacz
Nie, kobie­to, nie płacz

Powie­dzia­łem, powie­dzia­łem, powie­dzia­łem,
Pamię­tam, kie­dy sia­dy­wa­li­śmy
Na rzą­do­wym podwór­ku w Trench­town
Obser­wu­jąc hipo­kry­tów
Któ­rzy mie­sza­li się
Z dobry­mi ludź­mi któ­rych spo­ty­ka­my
Mamy dobrych przy­ja­ciół, och, dobrych przy­ja­ciół stra­ci­li­śmy

Po dro­dze
W tej wspa­nia­łej przy­szło­ści
Nie możesz zapo­mi­nać swo­jej prze­szło­ści
Więc osusz swo­je łzy, mówię

Nie, kobie­to, nie płacz
Nie, kobie­to, nie płacz
Małe kocha­nie, nie roń łez
Nie, kobie­to, nie płacz

Powie­dzia­łem, powie­dzia­łem, powie­dzia­łem
Pamię­tam, kie­dy sia­dy­wa­li­śmy
Na rzą­do­wym podwór­ku w Trench­town
I wte­dy Geo­r­gie mógł roz­pa­lić ogień
Drew­no pło­nę­ło przez noce

Wte­dy mogli­śmy goto­wać kasz­kę kuku­ry­dzia­ną
Któ­rą podzie­lę się z Tobą
Moje sto­py to mój jedy­ny trans­port
Więc muszę naci­skać na wskroś
Ale zanim pój­dę, ja myślę

Wszyst­ko będzie dobrze!
Wszyst­ko będzie dobrze!
Wszyst­ko będzie dobrze!
Wszyst­ko będzie dobrze!
Powie­dzia­łem, wszyst­ko będzie dobrze!
Wszyst­ko będzie dobrze!
Wszyst­ko będzie dobrze, teraz!
Wszyst­ko będzie dobrze!

Więc, kobie­to, nie płacz
Nie, nie, kobie­to, kobie­to, nie płacz
Kobie­to, mała sio­stro, nie roń łez
Nie, kobie­to, nie płacz

Gramatyka

Would

Cie­ka­wost­ka
Logwo­od jest to rodzaj drze­wa, któ­re­go kłą­cza i kora bar­wą na nie­bie­sko, fio­le­to­wo, sza­ro i czar­no. Uży­wa­ny szcze­gól­nie w prze­my­śle tek­styl­nym czy ręko­dzie­le. Rośnie głów­nie w Ame­ry­ce środ­ko­wej, Gwa­te­ma­li i Nika­ra­gui.

As they would min­gle with the good people we meet

Któ­rzy mie­sza­li się z dobry­mi ludź­mi któ­rych spo­ty­ka­my

Would sto­so­wa­ny jest naj­czę­ściej do wyra­ża­nia próśb, chę­ci zro­bie­nia cze­goś, ale tak­że odmo­wy. Nie posia­da kon­kret­ne­go tłu­ma­cze­nia, inter­pre­tu­je się go w zależ­no­ści od sytu­acji.

W pio­sen­ce cza­sow­nik modal­ny would został uży­ty do stwo­rze­nia cza­su prze­szłe­go. Moż­na użyć would w ten spo­sób, tyl­ko w zda­niach twier­dzą­cych (nie prze­cze­niach i pyta­niach), aby powie­dzieć o zwy­cza­jach z prze­szło­ści, rze­czach któ­re dzia­ły się regu­ral­nie.

Przy­kła­dy:

When I was a child I would get up very ear­ly on Satur­day and read books. = Kie­dy byłem dziec­kiem wsta­wa­łem bar­dzo wcze­śnie w sobo­tę i czy­ta­łem książ­ki.

They would go visit the­ir cousins on the week­ends. = Jeź­dzi­li odwie­dzić swo­ich kuzy­nów w week­en­dy.

W tym zna­cze­niu would jest podob­ne do wyra­że­nia used to. Tyle, że nie wystę­pu­je w pyta­niach oraz prze­cze­niach.

W innych wypad­kach would uży­wa­my aby:
• Wyra­zić cele i zamia­ry
• Wypo­wie­dzieć życze­nia
• Grzecz­nie zapy­tać, popro­sić lub zapro­po­no­wać kon­kret­ne dzia­ła­nia
• W nie­któ­rych okre­sach warun­ko­wych
• Okre­śla­jąc nie­pew­ność, wąt­pli­wość czy przy­pusz­cze­nia

Przy­kła­dy uży­cia:
Would you help me? = Czy możesz mi pomóc?
I would like to be rich. = Chcia­ła­bym być boga­ta.
I don’t think he would do that. = Nie sądzę aby on to zro­bił.
Would you mind if I smo­ked? = Czy będzie Ci to prze­szka­dzać, jak zapa­lę?
I would love to see you. = Z przy­jem­no­ścią Cię zoba­czę.

Zwroty & wyrażenia

ypocrites

Oba — oba­se­rving the ‘ypo­cri­tes

Obser­wu­jąc hipo­kry­tów

‘ypo­cri­tes = hypo­cri­tes = hipo­kry­ci, obłud­ni­cy, np.: You’ re an una­ba­shed hypo­cri­te! = Jesteś bez­wstyd­nym hipo­kry­tą!

Mingle

Pod­sta­wo­we jed­nost­ki impe­rial­ne:
1 cal = 25,4 mm
1 sto­pa = 12 cali = 0,30 metra
1 jard = 3 sto­py = 0,91 metra
1 mila = 1.609,3 metra
1 uncja = 28,41 ml
1 funt = 453,59 gram
1 pin­ta = 0,568 litra
1 galon = 3,78 litra
1 sto­pień Fah­ren­he­ita = — 17,2 stop­nia Cel­cju­sza

As they would min­gle with the good people we meet

Któ­rzy mie­sza­li się z dobry­mi ludź­mi któ­rych spo­ty­ka­my

To min­gle = mie­szać, łączyć, wpla­tać, np.: He would leave the car and min­gle with the­se people. = On opu­ści samo­chód i wto­pi się w tłum.

Along

Along the way

Po dro­dze

Along = naprzód, dalej, wzdłuż, pod­czas, np.: What did she say to him along the way? = Co ona mu powie­dzia­ła pod­czas dro­gi?

Dry

So dry your tears, I seh

Więc osusz swo­je łzy, mówię

To dry = suszyć, wysy­chać, np.: Dry your­self and I’ll get you some­thing hot to drink. = Osusz się a ja przy­nio­sę Ci coś cie­płe­go do picia.

Yard

In the govern­ment yard in Trench­town

Na rzą­do­wym podwór­ku w Trench­town

Yard = podwór­ko, jard (0,9 metra), np.: The house is just a few yards from the main road. = Ten dom jest zale­d­wie parę jar­dów od głów­nej dro­gi.

Car­ria­ge

My feet is my only car­ria­ge

Moje sto­py to mój jedy­ny trans­port

Car­ria­ge = powóz, kare­ta, trans­port, np.: Her car­ria­ge is waiting. = Jej karo­ca cze­ka.

Mean

But whi­le I’m gone, I mean

Ale zanim pój­dę, ja myślę

Cover
Pio­sen­ka “No woman no cry” docze­ka­ła się wie­lu cove­rów, w tym m.in. The­Fu­ge­es.

To mean = mieć na myśli, zamie­rzać, ozna­czać, sądzić, np:

Let me give you an exam­ple of what I mean. = Podam ci przy­kład, o co mi cho­dzi.

I didn’t mean to hurt you. = Nie chcia­łem cię skrzyw­dzić.

That’s not what I meant. = Nie to mia­łem na myśli.

Shed

Woman, lit­tle sister, don’t shed no tears

Kobie­to, mała sio­stro, nie roń łez

To she­ad = ronić, prze­lać, roz­rzu­cać, rzu­cać, np.: Could you shed some light on the pro­blem? = Mógł­byś rzu­cić tro­chę świa­tła na pro­blem?

Jako rze­czow­nik a she­ad ozna­cza np. szo­pę, han­gar.Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *