Ed Sheeran — Thinking Out Loud

Burza rudych wło­sów, gita­ra w ręce i magicz­ny głos – tak moż­na krót­ko opi­sać Edwar­da Chri­sto­phe­ra She­era­na. Naj­po­pu­lar­niej­szy bry­tyj­ski woka­li­sta mło­de­go poko­le­nia, lau­re­at dwóch BRIT Awards, nagro­dy Ivor Novel­lo, jego debiu­tanc­ki krą­żek „+” został dobrze oce­nio­ny przez kry­ty­ków. Pio­sen­karz, ma na swo­im kon­cie spo­ro pre­sti­żo­wych wystę­pów. Jed­nym z nich był występ na zakoń­cze­nie Let­nich Igrzysk Olim­pij­skich w Lon­dy­nie w 2012. Ed She­eran wystą­pi 13 lute­go na war­szaw­skim Tor­wa­rze.

Gdy zapy­ta­no Eda, jak­by opi­sał styl swo­ich pio­se­nek, odpo­wie­dział: „Pio­sen­ki, do którch kobie­ty pła­czą i jedzą lody”. Co Wy na to, dziew­czy­ny? 🙂

„Thin­king Out Loud” to ulu­bio­na pio­sen­ka Eda z albu­mu X. W jed­nym z wywia­dów przy­znał, że jest to pio­sen­ka o jego obec­nej dziew­czy­nie — Athi­nie Andre­los.

Tekst pio­sen­ki Ed She­eran — Thin­king Out Loud

When your legs don’t work like they used to befo­re
And I can’t swe­ep you off of your feet
Will your mouth still remem­ber the taste of my love?
Will your eyes still smi­le from your che­eks?

And, dar­ling, I will be loving you ’til we’re 70
And, baby, my heart could still fall
As hard at 23
And I’m thin­king ’bout how people fall in love in myste­rio­us ways
May­be just the touch of a hand
Well, me—I fall in love with you eve­ry sin­gle day
And I just wan­na tell you I am

So honey now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a tho­usand stars
Pla­ce your head on my beating heart
I’m thin­king out loud
That may­be we found love right whe­re we are

When my hair’s all but gone and my memo­ry fades
And the crowds don’t remem­ber my name
When my hands don’t play the strings the same way
I know you will still love me the same

‘Cau­se honey your soul could never grow old, it’s ever­gre­en
And, baby, your smile’s fore­ver in my mind and memo­ry
I’m thin­king ’bout how people fall in love in myste­rio­us ways
May­be it’s all part of a plan
Well, I’ll just keep on making the same mista­kes
Hoping that you’ll under­stand

But, baby, now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a tho­usand stars
Pla­ce your head on my beating heart
Thin­king out loud
That may­be we found love right whe­re we are

So, baby, now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a tho­usand stars
Oh, dar­ling, pla­ce your head on my beating heart
I’m thin­king out loud
That may­be we found love right whe­re we are
Oh, baby, we found love right whe­re we are
And we found love right whe­re we are

Tłu­ma­cze­nie Ed She­eran — Thin­king Out Loud

Kie­dy two­je nogi nie będą już pra­co­wać tak jak kie­dyś
I nie będę mógł cię rzu­cić na kola­na
Czy two­je usta wciąż będą pamię­tać smak mojej miło­ści?
Czy two­je oczy nadal będą się uśmie­cha­ły znad Two­ich policz­ków?

Skar­bie, będę cię kochał aż do sie­dem­dzie­siąt­ki
Kocha­nie, moje ser­ce mogło­by kochać
Tak moc­no, jak­bym był 23-lat­kiem
Myślę o tym, jak ludzie zako­chu­ją się w tajem­ni­czy spo­sób
Może tyl­ko przez dotyk dło­ni
A ja zako­chu­ję się w tobie każ­de­go dnia
I chcę tobie po pro­stu powie­dzieć, że jestem

Więc, skar­bie, teraz
Weź mnie teraz w swo­je kocha­ją­ce ramio­na
Poca­łuj mnie w świe­tle tysią­ca gwiazd
Ułóż swo­ją gło­wę na moim biją­cym ser­cu
Zasta­na­wiam się na głos
Że może zna­leź­li­śmy miłość wła­śnie tu, gdzie jeste­śmy

Kie­dy stra­cę już wszyst­kie wło­sy i moja pamięć nie będzie już tak dobra
Tłu­my nie będą pamię­tać moje­go imie­nia
Kie­dy moje dło­nie nie będą już tak spraw­nie gra­ły
Wiem, że nadal będziesz mnie kochać

Kocha­nie, two­ja dusza nigdy się nie zesta­rze­je, jest wiecz­nie mło­da
I Twój uśmiech będzie na zawsze w moich myślach i pamię­ci
Myślę o tym, jak ludzie zako­chu­ją się w tajem­ni­czy spo­sób
Może to jest część pla­nu
Będę nadal popeł­niał te same błę­dy
Mając nadzie­ję, że mnie zro­zu­miesz

Ale, skar­bie, teraz
Weź mnie w swo­je kocha­ją­ce ramio­na
Poca­łuj mnie w świe­tle tysią­ca gwiazd
Ułóż swo­ją gło­wę na moim biją­cym ser­cu
Zasta­na­wiam się na głos
Że może zna­leź­li­śmy miłość wła­śnie tu, gdzie jeste­śmy

Więc, skar­bie, teraz
Weź mnie w swo­je kocha­ją­ce ramio­na
Poca­łuj mnie w świe­tle tysią­ca gwiazd
Ułóż swo­ją gło­wę na moim biją­cym ser­cu
Zasta­na­wiam się na głos
Że może zna­leź­li­śmy miłość wła­śnie tu, gdzie jeste­śmy
Kocha­nie, zna­leź­li­śmy miłość wła­śnie tu, gdzie jeste­śmy
Zna­leź­li­śmy miłość wła­śnie tu, gdzie jeste­śmy

Zwroty & Wyrażenia

Sweep somebody off their feet

And I can’t swe­ep you off of your feet

I nie będę mógł cię rzu­cić na kola­na

To swe­ep some­bo­dy off the­ir feet = zawró­cić komuś w gło­wie, rzu­cić kogoś na kola­na, np.: The first time he met her, he was com­ple­te­ly swept off his feet. = Gdy spo­tkał ją pierw­szy raz, od razu zawró­ci­ła mu w gło­wie.

Jak jesz­cze może­my się zwra­cać do naszych dru­gich połó­wek?

angel = anioł­ku
belo­ved = uko­cha­ny
one and only = ten jedy­ny
sugar = cukie­recz­ku
sun­shi­ne = słon­ko
swe­etie = skar­bie
swe­ethe­art = kocha­nie

Darling/Baby/Honey

And, dar­ling, I will be loving you ’til we’re 70
And, baby, my heart could still fall as hard at 23

Skar­bie, będę cię kochał aż do sie­dem­dzie­siąt­ki
Kocha­nie, moje ser­ce mogło­by kochać wte­dy tak moc­no, jak­bym był 23-lat­kiem

So, honey, now

Więc, skar­bie, teraz

Darling/baby/honey = kocha­nie, skar­bie, np.: Do you facy going to the ciem­na tomor­row, dar­ling? = Kocha­nie, czy masz ocho­tę jutro pójść do kina?

„Cału­śne” wyra­że­nia
kiss and tell = opo­wie­ści o roman­sie ze zna­ną oso­bą
kiss of death = śmier­tel­ny cios
kiss of life = sztucz­ne oddy­cha­nie
to kiss good­bye to some­thing = poże­gnać się z czymś
to kiss somebody’s arse = pod­li­zy­wać się
to kiss up = pod­li­zy­wać się
to ste­al a kiss = skraść cału­sa

Kiss

Kiss me under the light of a tho­usand stars

Poca­łuj mnie w świe­tle tysią­ca gwiazd

To kiss = cało­wać, np.: She kis­sed him on the che­ek. = Ona poca­ło­wa­ła go w poli­czek.

Kiss = poca­łu­nek, całus, np.: I still remem­ber my first kiss. = Wciąż pamię­tam swój pierw­szy poca­łu­nek.

War­to wie­dzieć!

KISS to skrót od Keep It Short and Sim­ple, czy­li = mów krót­ko i pro­sto.

Think out loud

I’m thin­king out loud

Zasta­na­wiam się na głos

To think out loud/aloud = gło­śno myśleć, np.: Don’t think alo­ud, you’re distrac­ting me. = Nie myśl gło­śno, roz­pra­szasz mnie.

String

When my hands don’t play the strings the same way

Kie­dy moje dło­nie nie będą już tak spraw­nie gra­ły

String =

= stru­na, np.: The guitar has six strings. = Gita­ra ma sześć strun.

= sznu­rek, np.: We need a pie­ce of string to secu­re this box. = Potrze­bu­je­my kawa­łek sznur­ka, żeby zabez­pie­czyć to pudeł­ko.

To pull strings = pocią­gać za sznur­ki, uży­wać wpły­wów.

With no strings atta­ched = bez zobo­wią­zań.

Za kuli­sa­mi tele­dy­sku

Evergreen

‘Cau­se honey your soul could never grow old, it’s ever­gre­en

Kocha­nie, two­ja dusza nigdy się nie zesta­rze­je, jest wiecz­nie mło­da

Ever­gre­en =

= rośli­na wiecz­nie zie­lo­na, np.: It is a lar­ge, ever­gre­en tree that grows up to 30 m. = To jest duże, wiecz­nie drze­wo, któ­re rośnie do 30 m.

= nie­sta­rze­ją­cy się, zawsze mło­dy, np.: Many of his songs are ever­gre­ens. = Wie­le z jego pio­se­nek jest wiecz­nie mło­dych.

 

Faj­na lek­cja?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie 🙂

 

Pole­ca­my:

Muzy­ka jest dobra na wszyst­ko

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

7 komentarzy

 1. fiommy

  bar­dzo się cie­szę, że tra­fi­łam na tą stro­nę! dobre tłu­ma­cze­nia i do tego moż­na się cze­goś nauczyć. 😀

 2. czupisek

  Dzię­ki wiel­kie, że jeste­ście 🙂 Uczę się przez muzy­kę, a to co robi­cie baaaar­dzo mi poma­ga, dzię­ku­ję 🙂 ehh a poza tym pięk­na pio­sen­ka… pozdra­wiam

 3. iksik

  Witam, a moż­na pro­sić o opra­co­wa­nie pio­sen­ki Ed She­eran One. Bar­dzo, bar­dzo pro­szę szcze­gól­nie piew­sza zwrot­ka jest dla mnie bar­dzo skom­pi­lo­wa­na 😀
  pozdra­wiam

 4. Vito

  Bat­dzo lubię sobie poczy­tać tutaj tek­sty. To dla mnie praw­dzi­wy relaks i zdo­by­wa­nie wie­dzy w przy­jem­ny spo­sób. Może tro­chę Pink Floyd .… ☺

 5. trux

  kiss of death = śmier­telny cios? Raczej punch of death. A kiss of death bym prze­tłu­ma­czył jako poca­łu­nek śmier­ci. Też w kono­ta­cji mafij­nej i reli­gij­nej wystę­pu­je taki poca­łu­nek zapo­wia­da­ją­cy rychła śmierć.

  Poza tym świet­na stron­ka. Dużo rze­czy moż­na się dowie­dzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *