Adele — Skyfall

Widzie­li­ście “Sky­fall”? Ten dwu­dzie­sty trze­ci z serii  fil­mów o Jame­sie Bon­dzie miał ofi­cjal­ną pre­mie­rę 23 paź­dzier­ni­ka, a w Pol­sce na ekra­nach moż­na było go zoba­czyć zale­d­wie trzy dni póź­niej. “Sky­fall” to nie lada grat­ka dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li Agen­ta 007, ale nie tyl­ko.

Na liście moich pio­se­nek nie mogło zabrak­nąć Ade­le, któ­rej pio­sen­ka “Sky­fall” jest muzycz­nym tema­tem całe­go fil­mu. Zapo­zna­jąc się z tłu­ma­cze­niem tej pio­sen­ki nale­ży pamię­tać, o tym, że tekst utwo­ru ma raczej sym­bo­licz­ne zna­cze­nie i nie nale­ży go rozu­mieć dosłow­nie. Fani fil­mów o Jame­sie Bon­dzie mogą w nim zna­leźć pew­ne odnie­sie­nia do wąt­ków z poprzed­nich przy­gód agen­ta.

Wszyst­kich zachę­cam do nauki angiel­skie­go  z pio­sen­ką Ade­le i “Sky­fall”! Enjoy!

Tekst pio­sen­ki Ade­le — Sky­fall

This is the end
Hold your bre­ath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst aga­in

For this is the end
I’ve drow­ned and dre­amt this moment
So over­due I owe them
Swept away, I’m sto­len

Let the sky fall
When it crum­bles
We will stand tall
Face it all toge­ther

Let the sky fall
When it crum­bles
We will stand tall
Face it all toge­ther
At sky­fall

Sky­fall is whe­re we start
A tho­usand miles and poles apart
Whe­re worlds col­lide and days are dark
You may have my num­ber, you can take my name
But you’ll never have my heart

Let the sky fall
When it crum­bles
We will stand tall
Face it all toge­ther

Let the sky fall
When it crum­bles
We will stand tall
Face it all toge­ther
At sky­fall

Whe­re you go I go
What you see I see
I know I’d never be me
Witho­ut the secu­ri­ty
Of your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we’ll stand

Let the sky fall
When it crum­bles
We will stand tall
Face it all toge­ther

Let the sky fall
When it crum­bles
We will stand tall
Face it all toge­ther
At sky­fall

Let the sky fall
We will stand tall
At sky­fall

Tłu­ma­cze­nie Ade­le — Sky­fall

To jest koniec
Wstrzy­maj swój oddech i policz do dzie­się­ciu
Poczuj jak zie­mia się poru­sza a potem
Usłysz jak zno­wu pęka moje ser­ce

Na teraz to koniec
Uto­nę, wyśni­łam tę chwi­lę
Taka spóź­niona im dłuż­na
Porwa­na, skra­dziona

Niech spad­nie nie­bo
Kie­dy się roz­pad­nie
Unie­siemy wyso­ko gło­wę
Razem sta­wimy temu czo­ło

Niech spad­nie nie­bo
Kie­dy się roz­pad­nie
Unie­siemy wyso­ko gło­wę
Razem sta­wimy temu czo­ło
Tam gdzie upa­da nie­bo

Nie­bo upa­da tam gdzie zaczy­na­my
Tysiąc mil i bie­guny od sie­bie
Gdzie świa­ty się zde­rzają i dni są ciem­ne
Możesz wziąć mój numer, możesz wziąć nazwi­sko
Ale nigdy nie dosta­niesz moje­go ser­ca

Niech spad­nie nie­bo
Kie­dy się roz­pad­nie
Unie­sie­my wyso­ko gło­wę
Razem sta­wi­my temu czo­ło

Niech spad­nie nie­bo
Kie­dy się roz­pad­nie
Unie­sie­my wyso­ko gło­wę
Razem sta­wi­my temu czo­ło
Tam gdzie upa­da nie­bo

Gdzie pój­dziesz, ja pój­dę
Co zoba­czysz, ja zoba­czę
Wiesz. że nigdy nie będę sobą
Bez ochro­ny
Two­ich kocha­ją­cych ramion
Chro­nią­cych mnie od złe­go
Daj mi rękę
A razem to znie­sie­my

Niech spad­nie nie­bo
Kie­dy się roz­pad­nie
Unie­sie­my wyso­ko gło­wę
Razem sta­wi­my temu czo­ło

Niech spad­nie nie­bo
Kie­dy się roz­pad­nie
Unie­sie­my wyso­ko gło­wę
Razem sta­wi­my temu czo­ło
Tam gdzie upa­da nie­bo

Niech spad­nie nie­bo
Unie­sie­my wyso­ko gło­wę
Tam gdzie upa­da nie­bo

Zwroty & wyrażenia

Sweep away

Swept away, I’m sto­len

Porwa­na, skra­dziona

W pio­sen­ce Ade­le “Sky­fall” wystę­pu­je tyl­ko jeden Phra­sal Verb (cza­sow­nik zło­żo­ny): to swe­ep away.

Cza­sow­nik to swe­ep jest nie­re­gu­lar­ny i ma nastę­pu­ją­ce for­my: past ten­se: swept, past par­ti­ci­ple: swept.

Cza­sow­nik to swe­ep ma kil­ka zna­czeń, wystę­pu­je rów­nież w for­mie rze­czow­ni­ka.

Jako cza­sow­nik zna­czy mię­dzy inny­mi =

= zamia­tać, np.: Don’t for­get to swe­ep under the table. = Nie zapo­mnij poza­mia­tać pod sto­łem.

= zmieść, wymieść np.: Yester­day I was swe­eping the leaves for a few hours. = Wczo­raj zamia­ta­łem liście przez kil­ka godzin.

Cza­sow­nik zło­żo­ny to swe­ep away (sb/sth) zna­czy prak­tycz­nie to samo co sam cza­sow­nik to swe­ep, docho­dzi tyl­ko jesz­cze parę zna­czeń =

= uno­sić, pory­wać (np. kogoś), np.: She was swept away by a giant wave. = Ona zosta­ła porwa­na przez ogrom­ną falę.

= znieść, usu­nąć (np. ogra­ni­cze­nie, limit, prze­szko­dę), np.: This spe­ed limit was swept away last cen­tu­ry. = Ten limit pręd­ko­ści został znie­sio­ny w zeszłym stu­le­ciu.

= ogar­nąć, owład­nąć, np.: He was swept away by his pas­sion. = Owład­nę­ła nim namięt­ność.

Podob­ne zwro­ty
don’t hold your bre­ath = nie spo­dzie­waj się zbyt wie­le
save your bre­ath = nie wysi­laj się
don’t waste your bre­ath = nie gadaj nie próż­no
catch your bre­ath = złap oddech
to take sb’s bre­ath away = zapie­rać komuś dech (w pier­siach)
to say sth under one’s bre­ath = bąk­nąć coś pod nosem

Hold

W tek­ście pio­sen­ki mamy wyra­że­nie:

Hold your bre­ath

Wstrzy­maj swój oddech

Hold your bre­ath. = Wstrzy­maj oddech (przed waż­nym wyda­rze­niem).

Cza­sow­nik to hold jest tutaj uży­ty w zna­cze­niu = powstrzy­my­wać.

W języ­ku angiel­skim wystę­pu­je oko­ło dwu­dzie­stu zna­czeń cza­sow­ni­ka to hold.

Każ­dy musi znać przy­naj­mniej trzy z nich =

= trzy­mać, np.: I want to hold your hand. = Chcę potrzy­mać two­ją dłoń.

= odby­wać, prze­pro­wa­dzać (np. spo­tka­nie cere­mo­nię, roz­mo­wę), np.: Yester­day we held the meeting abo­ut the new road. = Wczo­raj odby­li­śmy spo­tka­nie na temat nowej dro­gi.

= pomie­ścić, zawie­rać, np.: This bus holds 33 people. = Ten auto­bus ma 33 miej­sca.

Count

Hold your bre­ath and count to ten

Wstrzy­maj swój oddech i policz do dzie­się­ciu

Cza­sow­nik to count ozna­cza = liczyć. Zarów­no liczyć jakieś licz­by, cyfry, punk­ty jak i liczyć się, być waż­nym lub zali­cza­nym do jakiejś gru­py.

Przy­kła­dy:

I count on you. = Liczę na cie­bie.

Count it aga­in. Some­thing is wrong. = Policz to jesz­cze raz. Coś się nie zga­dza.

Uwa­ga!
Bar­dzo waż­na spra­wa. Trze­ba uwa­żać, żeby nie pomy­lić słów­ka count z prze­kleń­stwem i wyzwi­skiem cunt.
Sło­wo to jest bar­dzo wul­gar­nym okre­śle­niem żeń­skich narzą­dów płcio­wych, jest wul­ga­ry­zmem uży­wa­nym do okre­śle­nia zarów­no kobiet jak i męż­czyzn.

Don’t count on it! = Nie licz na to!

I coun­ted Lisa, she is going with us. = Poli­czy­łem Lisę, ona jedzie z nami.

Jako rze­czow­nik count zna­czy mię­dzy inny­mi = licz­ba.

Dla­te­go słów­ko to jest czę­sto uży­wa­ne, aby okre­ślić licz­bę cze­goś (w czymś), poziom czy stę­że­nie.

Na przy­kład:

Body count. = Licz­ba ofiar śmier­tel­nych.

Blo­od count. = Mor­fo­lo­gia.

Traf­fic count. = Pomiar ruchu ulicz­ne­go.

Cho­le­ste­rol count. = Poziom cho­le­ste­ro­lu.

Co cie­ka­we słów­ko count ma jed­no odmien­ne zna­cze­nie od pozo­sta­łych, ozna­cza bowiem = hra­bia.

Burst

Hear my heart burst aga­in

Usłysz jak zno­wu pęka moje ser­ce

Kolej­ny cza­sow­nik, któ­ry posia­da bar­dzo wie­le zna­czeń. Poni­żej przed­sta­wiam naj­waż­niej­sze.

To burst = pękać, wybu­chać, roz­ry­wać się.

Przy­kła­dy:

She burst into tears and told the who­le truth. = Ona wybu­chła pła­czem i powie­dzia­ła całą praw­dę.

The car burst a tyre on my way home. = W samo­cho­dzie pękła opo­na, kie­dy wra­ca­łem do domu.

When he came he saw at once a burst pipe. = Kie­dy wszedł od razu zoba­czył pęk­nię­tą rurę.

Drown vs. Sink
Cza­sow­ni­ki to sink oraz to drown zna­czą teo­re­tycz­nie to samo = tonąć.
Róż­ni­ca pole­ga na tym, że to drown, uży­wa­my, aby powie­dzieć o tonię­ciu czło­wie­ka lub zwie­rzę­cia (isto­ty żywej), a to sink do opi­su tonię­cia np. stat­ku, łodzi.

Drown

I’ve drow­ned and dre­amt this moment

Uto­nę, wyśni­łam tę chwi­lę

To drown =

= uto­pić się, uto­nąć, np.: Be cafe­ful Tom! It’s easy to drown when you swim after alco­hol. = Uwa­żaj Tom! Łatwo uto­nąć, kie­dy pły­wasz po alko­ho­lu.

= zanu­rzyć, zalać (np. posi­łek w jakimś sosie itp.), np.: Drawn the meat in the mari­na­de. = Polej mię­so mary­na­tą.

To drown one’s sor­rows. = Zale­wać roba­ka (topić smut­ki w alko­ho­lu).

Overdue

So over­due I owe them

Taka spóź­niona im dłuż­na

Przy­miot­nik over­due ozna­cza =

= opóź­nio­ny (np. samo­lot, pociąg), zale­gły (np. rachu­nek), prze­ter­mi­no­wa­ny, nie zwró­co­ny w ter­mi­nie (np. książ­ka z biblio­te­ki).

To be over­due = spóź­niać się, opóź­niać się, np.: The car is over­due for servi­ce. = Już po ter­mi­nie prze­glą­du samo­cho­du.

Owe — zwor­ty i wyra­że­nia
to owe money = być win­nym pie­nią­dze
to owe an exple­na­tion = być win­nym wyja­śnie­nia
to owe sb an apo­lo­gy = być win­nym komuś prze­pro­si­ny
I owe you one = dzię­ku­ję, jestem ci wdzięcz­ny
to think that the world owes you a living = myśleć, że życie będzie roz­piesz­czać

Owe

So over­due I owe them

Taka spóź­niona im dłuż­na

Gene­ral­nie cza­sow­nik to owe ozna­cza = być komuś coś win­nym (mogą być to pie­nią­dze, przy­słu­ga, drink itp.) lub zawdzię­czać coś komuś (np. życie, suk­ces).

Przy­kła­dy uży­cia:

I owe him 20 $ for din­ner. = Jestem mu winien 20 $ za obiad.

I owe you. = Jestem two­im dłuż­ni­kiem.

I owe her eve­ry­thing. = Wszyt­ko jej zawdzię­czam.

Skyfall

Let the sky fall

Niech spad­nie nie­bo

Słów­ko sky­fall jest połą­cze­niem sło­wa sky = nie­bo oraz to fall = upa­dać. Nie da się go prze­tłu­ma­czyć w spo­sób jed­no­znacz­ny, ponie­waż w dużej mie­rze ma odnie­sie­nie do fil­mu o Bon­dzie “Sky­fall” i histo­rii, któ­ra tam ma miej­sce.

Ogól­nie rzecz bio­rąc sky­fall zna­czy zała­ma­nie pogo­dy (“zała­ma­nie nie­ba”), coś w sty­lu kata­stro­fy np. gigan­tycz­ne ule­wy, burza, pio­ru­ny itp.

Czę­sto się mówi np.: the sky is fal­ling, co ozna­cza w języ­ku kolo­kwial­nym wiel­ką kata­stro­fę, któ­ra może wszystkim(i) wstrzą­snąć.

Jeśli cho­dzi o uży­cie tego słów­ka w pio­sen­ce ma ono z pew­no­ścią podwój­ne dno i war­to o tym pamię­tać słu­cha­jąc utwo­ru Ade­le.

Cie­ka­wost­ka
Słów­ko (apple) crum­ble ozna­cza rów­nież nazwę cia­sta = szar­lot­kę z kru­szon­ką.

Crumble

When it crum­bles

Kie­dy się roz­pad­nie

Cza­sow­nik ten ma kil­ka podob­nych zna­czeń.

To crum­ble = kru­szyć się (np. ska­ły, chleb, ser), roz­drob­nić (np. gle­bę), popaść w ruinę (np. budy­nek. gospo­dar­ka), pęk­nąć, roz­paść się (np. zwią­zek).

Stand tall

We will stand tall

Unie­siemy wyso­ko gło­wę

To stand tall jest idio­mem, któ­ry ozna­cza = nosić wyso­ko gło­wę.

Face

Face it all toge­ther

Razem sta­wimy temu czo­ło

To face sth = sta­wić czo­ło (cze­muś), wyjść, sta­nąć naprze­ciw cze­muś. Przy­kła­dy:

I didn’t want to face him. = Nie chcia­łem sta­wić czo­ło praw­dzie (Nie chcia­łem spoj­rzeć praw­dzie w oczy).

You have to face the dif­fi­cul­ties. = Musisz wyjść naprze­ciw trud­no­ściom.

Let’s face it! = Spójrz­my pra­wie w oczy!

Poles apart

Kolej­na gra słów w pio­sen­ce Ade­le.

To be poles apart. = Krań­co­wo się róż­nić.

W pio­sen­ce mamy:

A tho­usand miles and poles apart

Tysiąc mil i bie­gu­ny od sie­bie

Moż­na to tłu­ma­czyć jako meta­fo­rę, prze­no­śnię — na róż­nych bie­gu­nach cha­rak­te­ru = róż­niąc się od sie­bie.

Harm — zwro­ty i wyra­że­nia
phy­si­cal harm = krzyw­da fizycz­na
serio­us harm = poważ­na krzyw­da
to do harm = wyrzą­dzać krzyw­dę
no harm done = nic się nie sta­ło
to mean no harm = nie chcieć niko­go skrzyw­dzić
out of harm’s way = w bez­piecz­nym miej­scu

Harm

Keeping me from harm

Chro­nią­cych mnie od złe­go

Harm = szko­da, krzyw­da (wyrzą­dzo­na komuś).

To harm = skrzyw­dzić (kogoś), spo­wo­do­wać szko­dę, znisz­czyć (np. plo­ny), uszko­dzić (np. budy­nek).

Przy­kła­dy:

He won’t harm you. = On cię nie skrzyw­dzi.

He wouldn’t harm a fly. = On nie skrzyw­dził­by muchy.

A lit­tle cof­fee won’t harm you. = Trosz­kę kawy ci nie zaszko­dzi.

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów Ade­le w sie­ci:

Pol­ska stro­na fanów Ade­le

Ade­le­Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

8 komentarzy

 1. chameleon soul

  Wła­ści­wie przy­pad­kiem tra­fi­łam na tę stro­nę , ale mam ocho­tę zostać na dłu­żej. Dosko­na­ły pomysł nauki języ­ka angiel­skie­go przez tek­sty pio­se­nek. I just love it!

 2. mesh

  “When he came he saw at ones a burst pipe” — tu jest błąd, powin­no być at once. super stron­ka, będe zaglą­dać. regards

 3. dżejkop

  Powin­no być “I’ve drawn and dre­amt this moment” Czy­li w wol­nym tłu­ma­cze­niu: wyobra­zi­łam i wyśni­łam tę chwi­lę

  • Anna Rozmus
   Author

   W ofi­cjal­nym tek­ście Ade­le “Sky­fall” jest “I’ve drow­ned and dre­amt this moment”.

   (Uwa­ga! Małe spo­ile­ry :))
   W fil­mie “Sky­fall”, pio­sen­ka zaczy­na się dosłow­nie po tym jak Bond został postrze­lo­ny i wpadł do wody. Potem widzi­my róż­ne pod­wod­ne obra­zy gro­bow­ców, pisto­le­tów.

   50 lat przed fil­mem “Sky­fall” w pierw­szym fil­mie Bon­da “Dr No”, dziew­czy­na agen­ta 007 Honey Ryder jest zwią­za­na, wsa­dzo­na pod wodę, żeby uto­nę­ła. Na szczę­ście Bond ją ratu­je 🙂

 4. mm

  jak dla mnie powi­nien sie znaj­do­wac caly tekst pio­sen­ki a nie tyl­ko wyje­te z niej zwro­ty. Pomysl faj­ny jad­nak popra­co­wa­la­bym nad wyko­na­niem

  • Anna Rozmus
   Author

   Tekst ory­gi­nalny i jego tłu­ma­cze­nie jest na począt­ku lek­cji — pod spi­sem tre­ści. Wystar­czy wci­snąć “Pokaż/ Ukryj Tekst Pio­sen­ki”.

 5. ela

  A ja sie zasta­na­wiam, czy “sky fall” i “Sky­fall” powin­ny byc tlu­ma­czo­ne tak samo. W fil­mie Ska­fall to nazwa dom­ku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *