One Direction — Little Things

Kie­dy pro­wa­dzę zaję­cia angiel­skie­go zazwy­czaj pytam się moich uczniów jakiej muzy­ki słu­cha­ją, jakie lubią zespo­ły czy wyko­naw­ców. Czę­sto (wśród dziew­czyn) pada nazwa One Direc­tion — szcze­rze mówiąc jesz­cze do nie daw­na nie zna­łam tego zespo­łu, ale posta­no­wi­łam spraw­dzić co to takie­go. Kie­dy po raz pierw­szy słu­cha­łam ich pio­se­nek, uśmie­cha­łam się, bo przy­po­mnia­ły mi się sta­re cza­sy, kie­dy jako nasto­lat­ka słu­cha­łam tego typu zespo­łów.

Posta­no­wi­łam omó­wić ich naj­now­szy sin­giel z pły­ty “Take me home”. To bar­dzo słod­ka pio­sen­ka i słu­cha­jąc jej moż­na wpaść w nostal­gię za mło­dy­mi lata­mi. Mam nadzie­ję, że dzię­ki niej nie­któ­rzy z Was zapra­gną uczyć się języ­ka angiel­skie­go, aby w przy­szło­ści same­mu móc zro­zu­mieć co śpie­wa­ją chłop­cy z One Direc­tion.

 

Tekst pio­sen­ki One Direc­tion — Lit­tle Things

Your hand fits in mine
Like it’s made just for me
But bear this in mind
It was meant to be
And I’m joining up the dots
With the frec­kles on your che­eks
And it all makes sen­se to me

I know you’ve never loved
The crin­kles by your eyes when you smi­le
You’ve never loved
Your sto­mach or your thi­ghs
The dim­ples in your back at the bot­tom of your spi­ne
But I’ll love them endles­sly

I won’t let the­se lit­tle things slip out of my mouth
But if I do
It’s you
Oh it’s you
They add up to
I’m in love with you
And all the­se lit­tle things

You can’t go to bed
Witho­ut a cup of tea
And may­be that’s the reason why you talk in your sle­ep
And all tho­se conver­sa­tions
Are the secrets that I keep
Tho­ugh it makes no sen­se to me

I know
You’ve never loved the sound of your voice on tape
You never want to know how much you weigh
You still have to squ­eeze into your jeans
But you’re per­fect to me

I won’t let the­se lit­tle things slip out of my mouth
But if it’s true
It’s you
Oh it’s you
They add up to
I’m in love with you
And all the­se lit­tle things

You’ll never love your­self
Half as much as I love you
You’ll never tre­at your­self right, dar­lin’
But I want you to
If I let you know, I’m here for you
May­be you’ll love your­self
Like I love you
Oh

And I’ve just let
The­se lit­tle things slip out of my mouth
Becau­se it’s you
Oh it’s you
It’s you
They add up to
And I’m in love with you
And all the­se lit­tle things

I won’t let the­se lit­tle things slip out of my mouth
But if it’s true
It’s you
Oh it’s you
They add up to
I’m in love with you
And all your lit­tle things

Tłu­ma­cze­nie One Direc­tion — Lit­tle Things

Two­ja dłoń pasu­je do mojej
Tak jak­by zosta­ła zro­bio­na wła­śnie dla mnie
Ale pamię­taj
Tak wła­śnie mia­ło być
I łączę punk­ty
Z pie­ga­mi na two­ich policz­kach
I to wszyst­ko ma dla mnie sens

Wiem, że nigdy nie kocha­łaś
Zmarsz­czek przy two­ich oczach kie­dy się uśmie­chasz
Nigdy nie kocha­łaś
Swo­je­go brzu­cha czy ud
Dołecz­ków na dole two­ich ple­ców
Ale ja będę kochał je bez­gra­nicz­nie

Nie pozwo­lę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się sta­nie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zako­cha­ny
I w tych wszyst­kich dro­bia­zgach

Nie możesz iść spać
Bez fili­żan­ki her­ba­ty
I może dla­te­go mówisz we śnie
I te wszyst­kie roz­mo­wy
Są sekre­ta­mi któ­rych strze­gę
Cho­ciaż nie ma to dla mnie sen­su

Wiem
Że nigdy nie kocha­łaś dźwię­ku swo­je­go nagra­ne­go gło­su
Nigdy nie chcesz wie­dzieć ile ważysz
Nadal musisz się wci­skać w swo­je jean­sy
Ale dla mnie jesteś ide­al­na

Nie pozwo­lę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się sta­nie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zako­cha­ny
I w tych wszyst­kich dro­bia­zgach

Nigdy nie poko­chasz sie­bie
W poło­wie tak moc­no jak ja cie­bie kocham
Nigdy nie będziesz trak­to­wać sie­bie odpo­wied­nio kocha­nie
Ale ja chcę żebyś to zro­bi­ła
Jeśli dam znak, jestem tu dla cie­bie
Może poko­chasz sie­bie
Tak jak ja cię kocham
Oh

I wła­śnie pozwo­li­łem
Tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Bo to z tobą
Oh z tobą
Z tobą
Mają one sens
A ja jestem w tobie zako­cha­ny
I w tych wszyst­kich dro­bia­zgach

Nie pozwo­lę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust
Ale jeśli to się sta­nie
To z tobą
Z tobą
Mają one sens
Jestem w tobie zako­cha­ny
I w tych wszyst­kich two­ich dro­bia­zgach

Gramatyka

Pre­sent Per­fect — zda­nia twier­dzą­ce
Czas Pre­sent Per­fect skła­da się z cza­sow­ni­ka posił­ko­we­go have odmie­nio­ne­go przez oso­by oraz cza­sow­ni­ka w for­mie Past Par­ti­ci­ple. Przy­kła­dy:
I have tal­ked to my boss. = Roz­ma­wia­łam z moim sze­fem.
She has tra­vel­led a lot recen­tly. = Ona ostat­nio dużo podró­żo­wa­ła.
We have just had bre­ak­fast. = Wła­śnie zje­dli­śmy śnia­da­nie.
They have alre­ady seen this film. = Oni już widzie­li ten film

Present Perfect

Chłop­cy z One Direc­tion w swo­jej pio­sen­ce śpie­wa­ją o zabaw­nych nawy­kach, sła­bo­ściach swo­ich uko­cha­nych. Wymie­nia­ją rze­czy, któ­re według nich tyl­ko doda­ją uro­ku dziew­czy­nom, ale one nigdy za tymi rze­cza­mi nie prze­pa­da­ły. Auto­rzy uży­wa­ją do tego cza­su teraź­niej­sze­go Pre­sent Per­fect.

W pio­sen­ce mamy powta­rza­ny zwrot:

You’ve never loved

Nigdy nie kocha­łaś

Gdzie: you’ve = you have.

Każ­dy z pio­sen­ka­rzy śpie­wa ogól­nie o drob­nych nawy­kach, któ­rych nigdy lubi­ły ich uko­cha­ne. Jest to jed­na z sytu­acji, kie­dy może­my użyć cza­su Pre­sent Per­fect — mówi­my bowiem o okre­sie cza­su, któ­ry trwa do chwi­li obec­nej.

Tutaj mówi­my o rze­czach, któ­rych uko­cha­ne nie lubią w swo­im życiu — czy­li okre­sie, któ­ry trwa do tej pory.

Inne przy­kła­dy z tej serii:

I have never been to Mexi­co. = Nigdy nie byłem w Mek­sy­ku. (Patrząc na całe moje życie — do tej pory. Jesz­cze mogę tam poje­chać.

She has never liked spi­nach. = Ona nigdy nie lubi­ła szpi­na­ku. ( W całym swo­im życiu, do tej pory.)

We have never had a car. = Nigdy nie mie­li­śmy samo­cho­du. (Do tej pory, ale jesz­cze może­my mieć.)

Kolej­nym przy­kła­dem na uży­cie cza­su Pre­sent Per­fect jest wers pio­sen­ki:

I’ve just let the­se lit­tle things slip out of my mouth

Wła­śnie pozwo­li­łem tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust

Czas Pre­sent Per­fect jest cza­sem teraź­niej­szym, dla­te­go zawsze ma połą­cze­nie, powią­za­nie z teraź­niej­szo­ścią. Czyn­ność w prze­szło­ści, ma rezul­tat w teraź­niej­szo­ści.

Inne przy­kła­dy opar­te na tej zasa­dzie:

- Would you like some­thing to eat? — No, thanks. I have just eaten din­ner. = — Chciał­byś coś zjeść? — Nie, dzię­ki. Wła­śnie zja­dłem obiad. (Zja­dłem, więc jestem naje­dzo­ny.)

He can’t get into his house, becau­se he has lost his keys. = On nie może wejść do domu, bo zgu­bił klu­cze.

They have for­got­ten our names. = Oni zapo­mnie­li jak mamy na imię. (Zapo­mnie­li i nie wie­dzą jak mamy na imię.)

Czas Pre­sent Per­fect wystę­pu­je jesz­cze w kil­ku innych sytu­acjach, jed­nak chcia­ła­bym dziś tyl­ko się sku­pić na zasa­dach, któ­re moż­na wytłu­ma­czyć na pod­sta­wie tek­stu pio­sen­ki “Lit­tle Things”.

Zwroty & wyrażenia

Join — cie­ka­we zwro­ty
to join for­ces = połą­czyć siły, zjed­no­czyć się
to join hands = złą­czyć ręce
a sub join = dopi­sek
join the club! = witaj w klu­bie!
to join in the fun = przy­łą­czyć się do zaba­wy
to join a band = dołą­czyć do zespo­łu

Join up

And I’m joining up the dots

I łączę punk­ty

Już sam cza­sow­nik to join wie­le mówi nam o tym cza­sow­ni­ku zło­żo­nym, ozna­cza mię­dzy inny­mi =

= dołą­czyć, przy­łą­czyć się, spo­tkać się, zapi­sać się.

Przy­kła­dy:

Will you join us for din­ner? = Zjesz z nami obiad?

- Can I join you? — Yes, sure! = — Czy mogę się do was dołą­czyć? — Tak, jasne.

Join our club, and you will get spe­cial offer eve­ry week. = Wstąp do nasze­go klu­bu, a co tydzień otrzy­masz wyjąt­ko­wą ofer­tę.

Jeśli cho­dzi o cza­sow­nik zło­żo­ny to join up, trze­ba pamię­tać o dwóch zna­cze­niach

= złą­czyć, połą­czyć ze sobą, np.: She could be a gre­at detec­ti­ve — she can easi­ly join up the clu­es and get to the truth. = Ona mogła­by być świet­nym detek­ty­wem — potra­fi z łatwo­ścią połą­czyć ze sobą wska­zów­ki i dotrzeć do praw­dy.

= wstą­pić do woj­ska, np.: He joined up right after high scho­ol. = On wstą­pił do woj­ska od razu po szko­le śred­niej.

Slip out

I won’t let the­se lit­tle things slip out of my mouth

Nie pozwo­lę tym dro­bia­zgom wymknąć się z moich ust

Cza­sow­nik zło­żo­ny to slip out posia­da w zasa­dzie jed­no tłu­ma­cze­nie, któ­re ma wie­le zasto­so­wań.

To slip out = wymknąć się.

A teraz przy­kła­dy uży­cia tego cza­sow­ni­ka:

I must slip out in a moment. = Muszę się wymknąć za chwi­lę.

I think he has just slip­ped out to the bath­ro­om. = Sądzę, że on wła­śnie wymknął się do łazien­ki.

The unfor­tu­na­te words slip­ped out befo­re he could think. = Przy­kre sło­wa wymknę­ły mu się zanim zdą­żył pomy­śleć.

It just slip­ped out! = Tak mi się wymknę­ło!

Add — war­to wie­dzieć
add-on = dodat­ko­wy; doda­tek
add-on servi­ce = usłu­ga dodat­ko­wa
to add fuel to the fla­mes = dole­wać oli­wy do ognia
to add poin­te­dly = dodać zna­czą­co

Add up

They add up to

Mają one sens

To add ozna­cza = doda­wać. I cho­dzi tutaj nie tyl­ko o licz­by, ale rów­nież o inne rze­czy, np.:

“I want to spend some time with you” he added. = “Chcę spę­dzić z tobą tro­chę cza­su” dodał.

Why did you add so much salt to this soup? = Dla­cze­go doda­łeś tyle soli do tej zupy?

Do you have any­thing to add? = Czy masz coś do doda­nia?

To add up = mieć sens, zga­dzać się, “trzy­mać się kupy”.

Przy­kła­dy:

It doesn’t add up. = To się nie trzy­ma kupy. (To nie ma sen­su.)

Thanks to you my life adds up. = Dzię­ki tobie moje życie ma sens.

Bear in mind

But bear this in mind

Tak wła­śnie mia­ło być

To bear (sth) in mind = brać coś pod uwa­gę, mieć coś na uwa­dze, pamię­tać o czymś.

Przy­kła­dy:

Bearing in mind his lack of expe­rien­ce, his per­for­man­ce was incre­di­ble. = Bio­rąc pod uwa­gę jego brak doświad­cze­nia, jego występ był nie­sa­mo­wi­ty.

I will bear it in mind. = Będę o tym pamię­tać.

Mean — zwro­ty & wyra­że­nia
I mean… = to zna­czy…; mam na myśli…
mean-spi­ri­ted = mało­dusz­ny
to mean nothing = nic nie zna­czyć, być nie­waż­nym
mean-looking = zło­śli­wy, wred­ny
to turn mean = zro­bić się nie­przy­jem­nym (o czło­wie­ku)
mean-min­ded = wred­ny
gol­den mean = zło­ty śro­dek
no mean (USA) = nie naj­gor­szy

Mean

W pio­sen­ce cza­sow­nik to mean mamy uży­ty w stro­nie bier­nej w wer­sie:

It was meant to be

Tak wła­śnie mia­ło być

Słów­ko mean jest popu­lar­ne i wystę­pu­je w języ­ku angiel­skim jako cza­sow­nik i przy­miot­nik.

Jako cza­sow­nik to mean =

= zna­czyć, np.: What does it mean? = Co to zna­czy?

= mieć na myśli, np.: Sor­ry,  I didn’t mean it. = Prze­pra­szam, nie mia­łam tego na myśli.

= mówić serio, na poważ­nie, np.: Do you mean it? = Mówisz serio?

To mean to do sth = mieć zamiar coś zro­bić, np.: I didn’t mean to hurt you. = Nie mia­łem zamia­ru cię zra­nić.

Jako przy­miot­nik mean =

= zło­śli­wy, wred­ny.

= ską­py.

Ale w języ­ku potocz­nym zna­czy rów­nież = świet­ny, rewe­la­cyj­ny.

Though

Tho­ugh it makes no sen­se to me

Cho­ciaż nie ma to dla mnie sen­su

Spój­nik tho­ugh ozna­cza = cho­ciaż, mimo że, ale, jed­nak.

Cie­ka­wost­ka
tho­ugh = altho­ugh = tho’ = cho­ciaż

Przy­kła­dy:

I like him tho­ugh he is very con­ce­ited. = Lubię go, cho­ciaż jest bar­dzo zaro­zu­mia­ły.

I am hun­gry even tho­ugh I’ve just eaten din­ner. = Jestem głod­ny, cho­ciaż wła­śnie zja­dłem obiad.

Tho­ugh lear­ning fore­ign lan­gu­ages is some­ti­mes dif­fi­cult, I love it. = Cho­ciaż nauka języ­ków obcych jest cza­sa­mi trud­na, ja to uwiel­biam.

Make sense

Tho­ugh it makes no sen­se to me

Cho­ciaż nie ma to dla mnie sen­su

To make sen­se = mieć sens, być sen­sow­nym, sta­no­wić logicz­ną całość, np.: It doesn’t make any sen­se. = To nie ma żad­ne­go sen­su.

To make sen­se of sth = zro­zu­mieć coś, np.: She can’t make sen­se of this poem. = Ona nie może zro­zu­mieć tego wier­sza.

Crinkle

I know you’ve never loved the crin­kles by your eyes when you smi­le

Wiem, że nigdy nie kocha­łaś zmarsz­czek przy two­ich oczach kie­dy się uśmie­chasz

Sło­wo crin­kle wystę­pu­je zarów­no jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

A crin­kle = zmarszcz­ka (np. na twa­rzy, tka­ni­nie), fał­da (np. na spód­ni­cy)

To crin­kle = zmarsz­czyć (np. czo­ło, papier), zmru­żyć (np. oczy)

Dimple

The dim­ples in your back at the bot­tom of your spi­ne

Dołecz­ków na dole two­ich ple­ców

Wyraz dim­ple ma bar­dzo zbli­żo­ne zna­cze­nie do crin­kle.

A dim­ple = dołe­czek, wgłę­bie­nie, zmarszcz­ka (ale zmarszcz­ka np. na wodzie, a nie na skó­rze)

Bot­tom — to trze­ba wie­dzieć
bot­tom line = rezul­tat, wynik
bot­tom-up = od pod­staw, sys­te­mo­wy
rock-bot­tom = na naj­niż­szym moż­li­wym pozio­mie (np.cena)
bot­tom-pri­ce = naj­niż­sza cena
to get to the bot­tom of a mat­ter = dotrzeć do sed­na spra­wy
bot­tom flo­or = par­ter
at bot­tom = w grun­cie rze­czy
from the bot­tom of one’s heart = z całe­go ser­ca, z głę­bi ser­ca

To dim­ple = mieć dołecz­ki, np.: Her che­eks dim­pled as she smi­led. = W uśmie­chu robi­ły jej się w policz­kach dołecz­ki.

Dim­pled = z dołecz­ka­mi.

Bottom

The dim­ples in your back at the bot­tom of your spi­ne

Dołecz­ków na dole two­ich ple­ców

Bot­tom gene­ral­nie ozna­cza = dół cze­goś, dol­ną część cze­goś. Mam na myśli =

= spodnie (czy­li dół stro­ju).

= pod­nó­że (dół góry).

= dno (oce­anu, morza).

= pupa (kul­tu­ral­ne okre­śle­nie :))

Squeeze

You still have to squ­eeze into your jeans

Nadal musisz się wci­skać w swo­je jean­sy

To squ­eeze = ści­skać, uści­snąć, wyci­skać. Przy­kła­dy:

He squ­eezed her hands with a big smi­le. = On uści­snął jej ręce z uśmie­chem.

Jak powsta­wał tele­dysk?

You need to squ­eeze the truth out of Bob. = Musisz wyci­snąć z Boba praw­dę.

Endlessly

But I’ll love them endles­sly

Ale ja będę kochał je bez­gra­nicz­nie

Endles­sly =

= nie­skoń­cze­nie, bez­gra­nicz­nie, w nie­skoń­czo­ność (np. cier­pli­wy, tole­ran­cyj­ny), np.: I think you are endles­sly patient. = Sądzę, że jesteś bez­gra­nicz­nie cier­pli­wy.

= bez koń­ca, bez ustan­ku, wiecz­nie (np. gadać, pró­bo­wać), np.: She is endles­sly tal­king abo­ut her pro­blems. = Ona bez ustan­ku mówi o swo­ich pro­ble­mach.

 

Naj­lep­sze miej­sce dla fanów zespo­łu:

One Direc­tion Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *