Miesiąc: Wrzesień 2014

Train — Hey, Soul Sister

Pio­sen­ka, któ­rą kil­ka lat temu moż­na było usły­szeć dosłow­nie wszę­dzie, aż do znu­dze­nia – „Hey, soul sister” – to sin­giel z pią­te­go albu­mu stu­dyj­ne­go zespo­łu…

Lana Del Rey — Born To Die

“Born To Die” to sin­giel z dru­gie­go albu­mu stu­dyj­ne­go ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki Lany Del Rey. Wydaw­nic­two oka­za­ło się wiel­kim komer­cyj­nym suk­ce­sem, otrzy­ma­ło jed­nak mie­sza­ne recen­zje od…

MAGIC! — Rude

Kana­dyj­ski zespół MAGIC! cza­ru­je swo­im utwo­rem pod tytu­łem „Rude”, pod­bi­ja­jąc listy prze­bo­jów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Austra­lii, Nowej Zelan­dii, Danii, Holan­dii i Szwe­cji. MAGIC!…