Karolina

Jestem Karolina. Obecnie studiuję na trzecim roku filologii angielskiej. Kibicuję idei slow life. Lubię sztukę bio-art, muzykę Damiana Marley’a i Jeffa Buckley :)

Lana Del Rey — Born To Die

“Born To Die” to sin­giel z dru­gie­go albu­mu stu­dyj­ne­go ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki Lany Del Rey. Wydaw­nic­two oka­za­ło się wiel­kim komer­cyj­nym suk­ce­sem, otrzy­ma­ło jed­nak mie­sza­ne recen­zje od…