Miesiąc: Sierpień 2012

4 Non Blondes — What’s up

Ostat­nio, kie­dy słu­cha­łam radia przy­pad­kiem natknę­łam się na tę pio­sen­kę i od razu zro­bi­łam gło­śniej. Uwiel­biam słu­chać jak woka­list­ka wykrzy­ku­je dźwię­ki refre­nu, jest w tym…