Bastille — Things We Lost In The Fire

14 lipiec to dzień, któ­ry koja­rzy nam się ze zbu­rze­niem Basty­lii, jed­nak fanom zespo­łu Bastil­le koja­rzy się przede wszyst­kim z datą uro­dze­nia woka­li­sty Bastil­le Dana Smi­tha, bez któ­re­go nie mie­li­by­śmy moż­li­wo­ści odna­leźć swo­ich uczuć i emo­cji w takich pio­sen­kach jak „Flaws” czy „Pom­pe­ii”, któ­re na sta­łe zago­ści­ły w naszych roz­gło­śniach radio­wych. Tym razem zaj­mie­my się ich innym hitem pt. „Things We Lost In The Fire”.

Zespół Bastil­le powstał w 2010 roku i skła­da się z czte­rech człon­ków, któ­ry­mi są: Dan Smith, Chris Wood, Wil­liam Farqu­ar­son and Kyle Sim­mons. Począt­ko­wo Bastil­le było solo­wym pro­jek­tem Dana Smi­tha, od któ­re­go daty uro­dzin pocho­dzi nazwa zespo­łu (14 lipiec – Świę­to Naro­do­we Fran­cji – zbu­rze­nie Basty­lii).

Od tego cza­su minę­ły czte­ry lata, a zespół ma na swo­im kon­cie wie­le hitów. Jak mówi Dan Smith, nie spo­dzie­wa­li się takie­go suk­ce­su. Od zawsze byli gru­pą pesy­mi­stów i ich muzycz­ny suk­ces poza Anglią, a co dopie­ro Wiel­ką Bry­ta­nią był dla nich ogrom­ną nie­spo­dzian­ką.

Tekst pio­sen­ki Bastil­le — Things We Lost In The Fire

Things we lost to the fla­mes
Things we’ll never see aga­in
All that we’ve amas­sed
Sits befo­re us, shat­te­red into ash

The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

We sat and made a list
Of all the things that we had
Down the backs of table tops
Tic­ket stubs and your dia­ries

I read them all one day
When lone­li­ness came and you were away
Oh they told me nothing new,
But I love to read the words you used

The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

I was the match and you were the rock
May­be we star­ted this fire
We sat apart and wat­ched
All we had bur­ned on the pyre

(You said) we were born with nothing
And we sure as hell have nothing now
(You said) we were born with nothing
And we sure as hell have nothing now

The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

Do you under­stand that we will never be the same aga­in?
Do you under­stand that we will never be the same aga­in?
The future’s in our hands
And we will never be the same aga­in
The future’s in our hands
And we will never be the same aga­in

The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire
The­se are the things, the things we lost
The things we lost in the fire fire fire

The­se are the things, the things we lost
The­se are the things we lost in the fire fire fire

Fla­mes – they lic­ked the walls
Ten­der­ly they tur­ned to dust all that I ado­re

Tłu­ma­cze­nie Bastil­le — Things We Lost In The Fire

Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w pło­mie­niach
Rze­czy, któ­rych już nigdy wię­cej nie zoba­czy­my
Wszyst­ko co zbie­ra­li­śmy
Znaj­du­je się przed nami, obró­co­ne w proch

To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu

Usie­dli­śmy i zro­bi­li­śmy listę
Wszyst­kich tych rze­czy, któ­re mie­li­śmy
Pod sto­ło­wym bla­tem
Odcin­ki kon­tro­l­ne bile­tów i two­je pamięt­ni­ki

Prze­czy­ta­łem je wszyst­kie pew­ne­go dnia
Kie­dy przy­szła samot­ność, a cie­bie nie było
Nie powie­dzia­ły mi nic nowe­go,
Ale kocham czy­tać sło­wa, któ­rych uży­wa­łaś

To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu

Ja byłem zapał­ką, a ty byłaś kamie­niem
Może to my roz­po­czę­li­śmy ten pożar
Sie­dzie­li­śmy osob­no i patrzy­li­śmy
Jak wszyst­ko, co mie­li­śmy, pło­nie na sto­sie pogrze­bo­wym

(Powie­dzia­łaś), że rodzi­my się z niczym
I na sto pro­cent nie mamy teraz nic
(Powie­dzia­łaś), że rodzi­my się z niczym
I na sto pro­cent nie mamy teraz nic

To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu

Czy rozu­miesz, że już nigdy nie będzie­my tacy sami?
Czy rozu­miesz, że już nigdy nie będzie­my tacy sami?
Przy­szłość jest w naszych rękach
I już nigdy nie będzie­my tacy sami
Przy­szłość jest w naszych rękach
I już nigdy nie będzie­my tacy sami

To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu
To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu

To są rze­czy, rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy
Rze­czy, któ­re stra­ci­li­śmy w ogniu, ogniu, ogniu

Pło­mie­nie – liza­ły języ­ka­mi ścia­ny
Czu­le zamie­ni­ły w pył wszyst­ko to co uwiel­bia­łem

Zwroty & wyrażenia

Amass

Cie­ka­wost­ka
Pio­sen­ka „Things We Lost in the Fire” pocho­dzi z ich debiu­tanc­kie­go albu­mu Bastil­le “Bad Blo­od”.
Tele­dysk do niej był krę­co­ny w Kiej­da­nach na Litwie. Jeże­li koja­rzy­cie sobie skądś to mia­sto, to praw­do­po­dob­nie z „Poto­pu” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, w któ­rym ksią­żę Janusz Radzi­wiłł miał wła­śnie swo­ją sie­dzi­bę w Kiej­da­nach.

All that we’ve amas­sed

Wszyst­ko co zbie­ra­li­śmy

Utwór zespo­łu Bastil­le opo­wia­da o roz­sta­niu. Zwią­zek roz­pa­da się i wszyst­kie wspól­ne rze­czy giną w pło­mie­niach, co może­my rozu­mieć nie tyl­ko dosłow­nie.

W pło­mie­niach ginie wszyst­ko to, co dotych­czas mia­ła para, zarów­no rze­czy mate­ria­le jak i ich wspól­ne prze­ży­cia.

To amass = aku­mu­lo­wać, gro­ma­dzić, nagro­ma­dzić (np. infor­ma­cje), zbie­rać.

Przy­kład:

Some of his col­le­agu­es envy the enor­mo­us wealth that he has amas­sed. = Nie­któ­rzy z jego współ­pra­cow­ni­ków zazdrosz­czą my wiel­kie­go mająt­ku, któ­ry nagro­ma­dził.

Ten cza­sow­nik jest tak­że uży­wa­ny, gdy chce­my powie­dzieć, że ktoś ‘naro­bił dłu­gów’ = amass debts.

Shatter

Don’t be shat­te­red, czy­li inne zwro­ty z ‘shat­ter’ 🙂
shat­te­red = wstrzą­śnię­ty, zdru­zgo­ta­ny zruj­no­wa­ny, stra­co­ny (np. życie, ide­ał) zszar­ga­ny (np. zdro­wie, ner­wy)
shat­te­ring = dru­zgo­cą­cy, wyczer­pu­ją­cy
to break/shatter the silen­ce = prze­rwać ciszę
earth-shat­te­ring = waż­ny i wstrzą­sa­ją­cy (np. wyda­rze­nie, tra­ge­dia)
shat­te­red ide­al = ide­ał, któ­ry się­gnął bru­ku
to feel shat­te­red = czuć się roz­bi­tym
shat­ter­pro­of = nie­tłu­ką­cy

Sits befo­re us, shat­te­red into ash

Znaj­du­je się przed nami, obró­co­ne w proch

Nic nie pozo­sta­ło ze związ­ku pary, o któ­rej śpie­wa zespół. Wszyst­ko ule­gło znisz­cze­niu i wpły­wo­wi pło­mie­ni.

To shat­ter = nisz­czyć (zdro­wie), roz­wie­wać (złu­dze­nia), burzyć (marze­nia).

Przy­kła­dy:

The glass was shat­te­red into a tho­usand tiny pie­ces. = Szkło roz­bi­ło się na tysiąc małych kawa­łecz­ków.

The book shat­te­red all her illu­sions abo­ut the Romans. = Książ­ka zbu­rzy­ła jej całe wyobra­że­nie o Rzy­mia­nach.

Noisy motor­bi­kes shat­te­red the peace. = Gło­śne moto­ry zbu­rzy­ły ciszę.

Ash

Sits befo­re us, shat­te­red into ash

Znaj­du­je się przed nami, obró­co­ne w proch

Ash to nie­zwy­kle cie­ka­wy rze­czow­nik, któ­ry ma wię­cej niż jed­no zna­cze­nie.

Jego pierw­sze zna­cze­nie to:

Na popie­le i jesio­nie nie koniec, czy­li więk­sza daw­ka ash-owych wyra­żeń
moun­ta­in ash = jarząb pospo­li­ty
Ash Wednes­day = Popie­lec, Śro­da Popiel­co­wa
ash-colo­ured (BrE), ash-colo­red (AmE) = popie­la­ty
to turn to ashes in one’s mouth = stać się gorz­ko roz­cza­ro­wu­ją­cym, nie­speł­nia­ją­cym ocze­ki­wań lub bez­war­to­ścio­wym
to rise (or emer­ge) from the ashes = powstać z pro­chów (powstać po upad­ku)
to rise like a pho­enix from the ashes = powstać jak feniks z popio­łów

Ash = popiół.

Przy­kład:

She found her ring in the ashes of the fire. = Zna­la­zła swój pier­ścio­nek w popie­le po poża­rze.

Uży­wa­my tego rze­czow­ni­ka tak­że, gdy mówi­my o popie­le z papie­ro­sa = ciga­ret­te ash.

Ashes to rów­nież pro­chy, któ­re pozo­sta­ją po czło­wie­ku po kre­ma­cji.

Przy­kład:

His ashes were scat­te­red on the waters of the Gan­ges River. = Jego pro­chy zosta­ły roz­sy­pa­ne nad woda­mi rze­ki Gan­ges.

Inne zna­cze­nie tego rze­czow­ni­ka to = jesion (gatu­nek drze­wa).

Przy­kład:

The cuc­koo was per­ched among the bran­ches of a tall ash. = Kukuł­ka była usa­do­wio­na wśród gałę­zi wyso­kie­go jesio­nu.

Stub

Tic­ket stubs and your dia­ries

Odcin­ki kon­tro­l­ne bile­tów i two­je pamięt­ni­ki

A stub to kolej­ny rze­czow­nik, któ­ry znaj­du­je swo­je zasto­so­wa­nie w wie­lu kon­tek­stach.

Może ozna­czać = oga­rek świe­cy, nie­do­pa­łek (np. papie­ro­sa), przy czym war­to zauwa­żyć, że to stub out ozna­cza gasić np. papie­ro­sa.

A stub to tak­że koń­ców­ka (np. ołów­ka), odci­nek kon­tro­l­ny (bile­tu, rachun­ku) oraz pień (drze­wa), pie­niek (zęba), kikut (koń­czy­ny).

Pyre

All we had bur­ned on the pyre

Jak wszyst­ko, co mie­li­śmy, pło­nie na sto­sie pogrze­bo­wym

W pio­sen­ce odnaj­du­je­my wie­le odnie­sień do moty­wu prze­mi­ja­nia i śmier­ci, dla­te­go nie dzi­wi nawet poja­wie­nie się wyra­zu pyre.

Pyre = stos pogrze­bo­wy (tak­że fune­ral pyre).

Przy­kład:

I hope that the­se pyres will no lon­ger be needed in the futu­re. = Mam nadzie­ję, że te sto­sy pogrze­bo­we nie będą w przy­szło­ści potrzeb­ne.

Dust

Odku­rza­my inne zwro­ty i wyra­że­nia z ‘dust’
clo­ud of dust = chmu­ra pyłu
dust devil = burza pyło­wa
dust storm = burza pia­sko­wa
dust clo­ud = tuman kurzu
to gather dust = pokryć się kurzem
gold dust = zło­ty pył
dust-up = bój­ka, spię­cie, sprzecz­ka (BrE infor­mal)
dust bun­ny = kul­ka kurzu (powsta­ją­ca np. pod mebla­mi, infor­mal)
to dust sth off = strzep­nąć dło­nią
speck of dust = dro­bin­ka kurzu
dust clo­ak = far­tuch, kitel (jako ochro­na przed kurzem)
dust con­ta­mi­na­tion = zanie­czysz­cze­nie kurzem
hap­py dust = koka­ina (infor­mal)
dust cloth = ścier­ka do kurzu (AmE)

Ten­der­ly they tur­ned to dust all that I ado­re

Czu­le zamie­ni­ły w pył wszyst­ko, co tak kocha­łem

Dust to przede wszyst­kim kurz i koja­rzą­ce się nam z nim ście­ra­nie kurzu, odku­rza­nie czy to dust off/down = odku­rzyć.

Chcia­łam jed­nak zwró­cić uwa­gę na ten rze­czow­nik, ponie­waż zwią­za­ny z nim cie­ka­wy idiom: to bite the dust.

Może­cie go koja­rzyć z pio­sen­ki zespo­łu Queen “Ano­ther One Bites the Dust”, gdzie Fred­die Mer­cu­ry śpie­wa wła­śnie sło­wa zawar­te w tytu­le.

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co to może zna­czyć?

Otóż zna­czy to = gryźć zie­mię (zostać poko­na­nym, zostać zabi­tym).

Przy­kład:

By the time I got to them, most had bit­ten the dust. = Do cza­su kie­dy tam przy­by­łem, wie­lu z nich już nie żyło.

 

Podo­ba­ją się Wam utwo­ry Bastil­le?

Co sądzi­cie o tej lek­cji?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *