Tom Odell — Another Love

Kto nie zako­chał się w cudow­nym gło­sie mło­de­go Bry­tyj­czy­ka, ma wła­śnie oka­zję odkryć nie­zwy­kły talent tego intry­gu­ją­ce­go dwu­dzie­sto­pa­ro­lat­ka z Chi­che­ster, któ­ry w 2012 roku zdo­był nagro­dę Brits Cri­tics’ Cho­ice Award. Tom Odell w swo­jej pio­sen­ce „Ano­ther Love”, jak zresz­tą w swo­ich innych utwo­rach, ujaw­nia swo­ją roman­tycz­ność, wraż­li­wość, wręcz bez­bron­ność, jeże­li cho­dzi o miłość.

Jego pio­sen­ki uka­zu­ją jego praw­dzi­we uczu­cia. Jak sam mówi, lepiej pisze mu się tek­sty pio­se­nek, któ­re opo­wia­da­ją o jego wła­snych doświad­cze­niach. Nawet jeże­li może, to się wyda­wać nie­zręcz­ne w sto­sun­ku do przy­ja­ciół czy dziew­czyn, któ­rzy zosta­ją wspo­mnie­ni w pio­sen­ce. Jed­nak jako arty­sta ma on ten przy­wi­lej, że obo­wią­zu­je go swo­bo­da twór­cza.

Zapra­szam do pozna­nia cza­ru­ją­ce­go świa­ta utwo­ru „Ano­ther Love” i ete­rycz­ne­go gło­su Toma Odel­la.

Tekst pio­sen­ki Tom Odell — Ano­ther Love

I wan­na take you some­whe­re so you know I care
But it’s so cold and I don’t know whe­re
I bro­ught you daf­fo­dils in a pret­ty string
But they won’t flo­wer like they did last spring

And I wan­na kiss you, make you feel alri­ght
I’m just so tired to sha­re my nights
I wan­na cry and I wan­na love
But all my tears have been used up

On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up
On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up
On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up

And if some­bo­dy hurts you, I wan­na fight
But my hands been bro­ken, one too many times
So I’ll use my voice, I’ll be so fuc­king rude
Words they always win, but I know I’ll lose

And I’d sing a song, that’d be just ours
But I sang ‘em all to ano­ther heart
And I wan­na cry I wan­na learn to love
But all my tears have been used up

On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up
On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up
On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up

I wan­na sing a song, that’d be just ours
But I sang ‘em all to ano­ther heart
And I wan­na cry, I wan­na fall in love
But all my tears have been used up

On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up
On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up
On ano­ther love, ano­ther love
All my tears have been used up

Tłu­ma­cze­nie Tom Odell — Ano­ther Love

Chcę cię gdzieś zabrać, żebyś wie­dzia­ła, że mi zale­ży
Ale jest tak zim­no i nie wiem gdzie
Przy­nio­słem ci żon­ki­le w ład­nej tasiem­ce
Ale nie będą tak kwi­tły jak zeszłej wio­sny

I chcę cię poca­ło­wać, spra­wić, że będziesz czu­ła się dobrze
Jestem po pro­stu zbyt zmę­czo­ny, żeby dzie­lić się swo­imi noca­mi
Chcę pła­kać i chcę kochać
Ale zuży­łem wszyst­kie swo­je łzy

Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy
Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy
Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy

I jeże­li ktoś cię zra­ni, ja chcę wal­czyć
Ale moje ręce zosta­ły zła­ma­ne o jeden raz za dużo
Więc uży­ję swo­je­go gło­su, będę tak cho­ler­nie wul­gar­ny
Sło­wa zawsze wygry­wa­ją, ale ja wiem, że prze­gram

I zaśpie­wał­bym pio­sen­kę, któ­ra była­by nasza
Ale zaśpie­wa­łem je już wszyst­kie dla inne­go ser­ca
I chcę pła­kać, chcę się nauczyć, jak kochać
Ale zuży­łem wszyst­kie moje łzy

Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy
Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy
Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy

I zaśpie­wał­bym pio­sen­kę, któ­ra była­by nasza
Ale zaśpie­wa­łem je już wszyst­kie dla inne­go ser­ca
I chcę pła­kać, chcę się zako­chać
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy

Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy
Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy
Na inną miłość, na inną miłość
Zuży­łem wszyst­kie moje łzy

Zwroty & wyrażenia

Care

I wan­na take you some­whe­re so you know I care

Chcę cię gdzieś zabrać, żebyś wie­dzia­ła, że mi zale­ży

Tom Odell pra­gnie zabrać kogoś, kogo darzy szcze­gól­ny­mi uczu­cia­mi, w nie­zwy­kle miej­sce, aby poka­zać, że mu zale­ży na tej rela­cji.

To wła­śnie cza­sow­nik to care ozna­cza zale­żeć komuś na kimś, trosz­czyć się.

To care = inte­re­so­wać się (czymś), przej­mo­wać się( czymś), dbać, trosz­czyć się o kogoś/ o coś.

Może­my tak­że spo­tkać się ze zwro­tem: take care of some­thing.

To take care of some­thing = zająć się czymś/kimś, zapła­cić za coś.

Przy­kła­dy:

Do care abo­ut me at all? = Zale­ży ci w ogó­le na mnie? (Inte­re­su­jesz się mną jesz­cze w ogó­le?)

She never cared very much abo­ut her appe­aran­ce. = Nigdy spe­cjal­nie nie przej­mo­wa­ła się swo­im wyglą­dem.

I don’t care how much it costs, just buy it. = Nie inte­re­su­je mnie, ile to kosz­tu­je, po pro­stu to kup.

Take good care of that girl of yours, Patrick – she is very spe­cial. = Opie­kuj się dobrze swo­ją dziew­czy­ną, Patrick – ona jest wyjąt­ko­wa.

Don’t wor­ry abo­ut me, I can take care of myself (= I don’t need any­one else to pro­tect me). = Nie martw się o mnie, umiem o sie­bie zadbać (= Nie potrze­bu­ję niko­go, żeby się mną opie­ko­wał).

War­to zwró­cić uwa­gę na cie­ka­wy zwrot: take care (of your­self).

Take care (of your­self)! = Trzy­maj się! Uwa­żaj na sie­bie!

String

Cie­ka­wost­ka
Żon­kil to kwiat sym­bo­li­zu­ją­cy sza­cu­nek, nie­odwza­jem­nio­ną miłość.
Żon­kil jest tak­że sym­bo­lem Walii. Jest on noszo­ny w dzień św. Dawi­da (1 mar­ca). Nie ma jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi, dla­cze­go aku­rat żon­kil jest sym­bo­lem Walii. Do spo­pu­la­ry­zo­wa­nia tego sym­bo­lu przy­czy­nił się David Lloyd Geo­r­ge (pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii w latach 1916 – 1922) w XX wie­ku.
Nazwa żon­ki­la w języ­ku walij­skim nawią­zu­je do pora, któ­ry jest tak­że sym­bo­lem Walii — cen­hi­nen i cen­nin to po walij­sku por nato­miast cen­nin pedr to żon­kil.

I bro­ught you daf­fo­dils in a pret­ty string

Przy­nio­słem ci żon­ki­le w ład­nej tasiem­ce

String = sznu­rek, stru­na, tasiem­ka.

A string of onions/garlic = war­kocz cebuli/czosnku.

To pull the strings = pocią­gać za sznur­ki.

Flower

But they won’t flo­wer like they did last spring

Ale nie będą tak kwi­tły jak zeszłej wio­sny

Tutaj mamy do czy­nie­nia z uży­ciem wyra­zu flo­wer jako cza­sow­nik.

To flo­wer = kwit­nąć, roz­kwi­tać.

Przy­kład:

When does this plant flo­wer? = Kie­dy ta rośli­na kwit­nie?

Jest to syno­nim cza­sow­ni­ka to blos­som.

Tego cza­sow­ni­ka może­my tak­że użyć, jeże­li chce­my powie­dzieć, że roz­kwitł czyjś talent lub umie­jęt­no­ści.

To flo­wer = roz­wi­jać (np. talent).

Przy­kład:

Her talent flo­we­red during the com­pe­ti­tion. = Jej talent roz­wi­nął się pod­czas kon­kur­su.

Share

I’m just so tired to sha­re my nights

Jestem po pro­stu taki zmę­czo­ny, żeby dzie­lić swo­je noce

To sha­re = współ­dzie­lić, wspól­nie korzy­stać z cze­goś, wspól­nie pono­sić (np. odpo­wie­dzial­ność).

Przy­kła­dy:

One order was lar­ge eno­ugh for two or four to sha­re. = Jed­no zamó­wie­nie było wystar­cza­ją­co duże, aby mogły się nim podzie­lić dwie lub czte­ry oso­by.

I tho­ught I would sha­re what my mum recen­tly did. = Pomy­śla­łem, że podzie­lił­bym się z inny­mi tym, co moja mama zro­bi­ła ostat­nio.

War­to zwróć uwa­gę na zna­cze­nie tego wyra­zu jako rze­czow­nik.

Sha­re = akcja, udział, część.

Przy­kład:

The company’s sha­res are going up. = Akcje fir­my idą w górę.

Use up

But all my tears have been used up

Ale zuży­łem wszyst­kie swo­je łzy

Jest to cza­sow­nik fra­zo­wy (phra­sal verb).

To use some­thing up = zużyć coś, zuży­wać coś.

Przy­kła­dy:

Don’t use up all the milk, we need some for bre­ak­fast. = Nie zużyj całe­go mle­ka, potrze­bu­je­my tro­chę na śnia­da­nie.

The Earth’s reso­ur­ces are being used up at an alar­ming rate. = Zró­dła Zie­mi są żuży­wa­ne w zastra­sza­ją­cym tem­pie.

’em

But I sang ’em all to ano­ther heart

Ale zaśpie­wa­łem je już wszyst­kie dla inne­go ser­ca

W momen­cie, gdy Odell śpie­wa, że zaśpie­wał już wszyst­kie pio­sen­ki komuś inne­mu. Uży­wa skró­tu ’em. Jest to skrót od them.

Fall in love

And I wan­na cry, I wan­na fall in love

I chcę pła­kać, chcę się zako­chać

Męż­czy­zna bar­dzo chciał­by się zako­chać, mimo że tyle wycier­piał przez poprzed­ni obiekt swo­ich wes­tchnień.

To fall in love = zako­chać się.

Przy­kład:

May­be I sho­uld make him fall in love with me, she tho­ught. = Może powin­nam zmu­sić go, żeby się we mnie zako­chał, pomy­śla­ła.

Intry­gu­ją­cy może być phra­sal verb: to fall in with some­bo­dy.

To fall in with some­bo­dy = spo­ty­kać się z kimś, zada­wać się z kimś, zaprzy­jaź­nić się z kimś

Przy­kład: She fell in with a stran­ge crowd of people at uni­ver­si­ty. = Zaprzy­jaź­ni­ła się z dziw­ną gru­pą ludzi na stu­diach.

Jest to syno­nim to get in with some­bo­dy.

 

Na koniec moje pyta­nie: Did you fall in with Tom Odell? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

 1. Uwiel­biam tę piosenkę…chociaż jest nie­sa­mo­wi­cie smut­na i auto­ma­tycz­nie mam łzy w oczach, kie­dy jej słu­cham.
  Dzię­ku­ję za kolej­ne świet­ne opra­co­wa­nie! 🙂

  • Ola

   To ja bar­dzo dzię­ku­ję za takie miłe sło­wa :).
   Rze­czy­wi­ście, ta pio­sen­ka ma w sobie coś, co poru­sza za każ­dym razem, gdy jej się słu­cha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *