I Wish It Was Christmas Today — Julian Casablancas

Dzi­siej­sza pio­sen­ka ide­al­nie nada­je się do nuce­nia pod­czas ocze­ki­wa­nia na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Utwór ten zna­lazł się na ścież­ce dźwię­ko­wej czwar­te­go sezo­nu seria­lu „Pamięt­ni­ki Wam­pi­rów” oraz w dru­gim sezo­nie seria­lu „Wyklę­ci”.

Julian Casa­blan­cas wyko­nał „I Wish It Was Chri­st­mas Today” w Late Night z Jim­mym Fal­lo­nem.

Tekst pio­sen­ki I Wish It Was Chri­st­mas Today — Julian Casa­blan­cas

I don’t care what the neigh­bors say
Chri­st­mas time is near
I don’t care what any­one says
Chri­st­mas is full of che­er
All I know is that Santa’s sle­igh
Is making its way to the U.S.A.
I wish it was Chri­st­mas today

I wish it was Chri­st­mas today
I wish it was Chri­st­mas today, oh, oh
I wish it was Chri­st­mas today
I wish it was Chri­st­mas today, oh, oh
All I know is that San­ta Claus
Doesn’t care abo­ut bre­aking or apply­ing laws
I wish it was, I wish it was
Wish it was, wish it was, oh

I don’t care abo­ut any­thing else
Chri­st­mas is almost here
And I don’t care what the news man said
Chri­st­mas is full of che­er
I don’t care abo­ut any­thing
Except hearing tho­se sle­igh bells a’ringading ding
I wish it was Chri­st­mas today
In the good old U.S. of A.

I wish it was Chri­st­mas today
I wish it was Chri­st­mas today, oh, oh
I wish it was Chri­st­mas today
I wish it was Chri­st­mas today, oh, oh
Santa’s brin­ging goodies to the boys and girls
In eve­ry nook and cran­ny of this cra­zy ass world
I want it, I want it
I want it, I want it

Tłu­ma­cze­nie I Wish It Was Chri­st­mas Today — Julian Casa­blan­cas

Nie obcho­dzi mnie to, co mówią sąsie­dzi
Czas Boże­go Naro­dze­nia jest bli­sko
Nie obcho­dzi mnie to, co mówi kto­kol­wiek
Boże Naro­dze­nie jest peł­ne rado­ści
Wszyst­ko, co wiem to, że sanie Świę­te­go Miko­ła­ja
Są w dro­dze do USA
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia

Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, och, och
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, och, och
Wszyst­ko, co wiem, to że Świę­ty Miko­łaj
Nie dba o łama­nie lub prze­strze­ga­nie pra­wa
Chciał­bym, żeby były, chciał­bym, żeby były
Chciał­bym, żeby były, chciał­bym, żeby były, och

Nie obcho­dzi mnie nic inne­go
Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia już pra­wie tu są
Nie obcho­dzi mnie, co mówi pre­zen­ter wia­do­mo­ści
Boże Naro­dze­nie jest peł­ne rado­ści
Nie obcho­dzi mnie nic
Poza słu­cha­niem tych dzwon­ków sań
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia
W dobrych, sta­rych Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki

Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, och, och
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia
Chciał­bym, żeby dziś były Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, och, och
Świę­ty Miko­łaj przy­no­si pysz­no­ści chłop­com i dziew­czyn­kom
W naj­głęb­szych zaka­mar­kach tego sza­lo­ne­go świa­ta
Chcę ich, chcę ich
Chcę ich, chcę ich

Gramatyka

I wish

I wish it was Chri­st­mas today

Chciał­bym, żeby dzi­siaj były świę­ta

Make sure that you know the­se expres­sions
to make sure = upew­nić się
to make a dif­fe­ren­ce = robić róż­ni­cę
to make some­bo­dy do some­thing = zmu­sić kogoś do zro­bie­nia cze­goś
to make pro­gress = robić postę­py
to make chan­ge = wydać resz­tę, roz­mie­niać (pie­nią­dze)
to make a mista­ke = popeł­nić błąd
to make a deci­sion = pod­jąć decy­zję
to make friends = zaprzy­jaź­nić się
to make money = zara­biać pie­nią­dze

Kon­struk­cja I wish wyra­ża życze­nie. W zda­niach doty­czą­cych teraź­niej­szo­ści lub przy­szło­ści po wish wystę­pu­je cza­sow­nik w cza­sie Past Sim­ple, np.:

I wish I knew Spa­nish. = Gdy­bym tyl­ko znał hisz­pań­ski.

I wish I was rich. = Chciał­bym być boga­ty.

W zda­niach doty­czą­cych prze­szło­ści i wyda­rzeń, na któ­re nie mamy już wpły­wu (nie może­my już nicze­go zmie­nić) po wish wystę­pu­je cza­sow­nik w for­mie Past Per­fect, np.:

I wish I had been wiser when I was youn­ger. = Szko­da, że nie byłem mądrzej­szy kie­dy byłem młod­szy.

I wish I hadn’t sold that house. = Żału­ję, że sprze­da­łem ten dom.

Zwroty & Wyrażenia

Neighbors

I don’t care what the neigh­bors say

Nie obcho­dzi mnie to, co mówią sąsie­dzi

Neigh­bors (AmE)/ Neigh­bo­urs (BrE) = sąsie­dzi.

Przy­kład:

After she moved in she went to gre­et her neigh­bors. = Po tym jak się wpro­wa­dzi­ła, poszła przy­wi­tać się z sąsia­da­mi.

Make one’s way

Is making its way to the U.S.A.

Są w dro­dze do USA

To make one’s way = poko­ny­wać dro­gę, być w dro­dze.

Przy­kład:

They have to make the­ir way from Ala­ba­ma to Arkan­sas to visit the­ir fami­ly during Chri­st­mas time. = Oni muszą poko­nać dro­gę z Ala­ba­my do Arkan­sas, żeby odwie­dzić swo­ją rodzi­nę pod­czas świąt Boże­go Naro­dze­nia.

Goodies

Ciiii…
Grzecz­ne dzie­ci nie powin­ny tak mówić, ale powin­ny wie­dzieć, że cra­zy ass może zna­czyć = sza­lo­ny, eks­tre­mal­ny, fan­ta­stycz­ny, dzi­wacz­ny, cudacz­ny.

Santa’s brin­ging goodies to the boys and girls

Świę­ty Miko­łaj przy­no­si pysz­no­ści chłop­com i dziew­czyn­kom

Goodies = pysz­no­ści, np.: Emma has a swe­et tooth, we may buy her some goodies. = Emma lubi sło­dy­cze, my może­my kupić jej tro­chę pysz­no­ści.

W licz­bie poje­dyn­czej może­my ten wyraz zapi­sy­wać na dwa spo­so­by:

Goody/ goodie = sma­ko­łyk, np.: Do we have any goodie at home? = Czy mamy w domu jakiś sma­ko­łyk?

Every nook and cranny

In eve­ry nook and cran­ny of this cra­zy ass world

W naj­głeb­szych zaka­mar­kach tego sza­lo­ne­go świa­ta

Eve­ry nook and cran­ny = naj­głęb­sze zaka­mar­ki.

Przy­kład:

We sho­uld search in eve­ry nook and cran­ny, my wal­let must be here. = Powin­ni­śmy prze­szu­kać naj­głęb­sze zaka­mar­ki, mój port­fel musi być tutaj.

 

Jak idą Wam przy­go­to­wa­nia do Świąt?

Czy nasze lek­cja poma­ga­ją Wam poczuć magię Świąt? 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Aga C.

    Bar­dzo lubię panią Syl­wię. Ma bar­dzo inno­wa­cyj­ne spo­so­by na naukę języ­ka angiel­skie­go. Lubi eks­pe­ry­men­to­wać. Lek­cje są cie­ka­we. Pole­cam tę nauczy­ciel­kę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *