Daft Punk — Get Lucky

Pano­wie w lśnią­cych heł­mach i mary­na­recz­kach w ceki­ny skum­plo­wa­li się z Phar­rel­lem i Nilem Rod­ger­sem by wydać na świat ostat­nio bar­dzo popu­lar­ną pio­sen­kę „Get Luc­ky” będą­cą sin­glem do ich czwar­te­go LP = (n) long-play­ing record = pły­ta dłu­go­gra­ją­ca, pt. „Ran­dom Access Memo­ries”. W tym momen­cie utwór ma już ponad sto milio­nów odsłon na youtu­be, docze­kał się kil­ku­dzie­się­ciu prze­ró­bek = (n) cover, w wyko­na­niu róż­nych arty­stów i w róż­nych kli­ma­tach.

Pio­sen­ka sama w sobie ma dosyć luź­ną, by nie rzec fry­wol­ną tema­ty­kę. Wyobra­żam sobie jakie­goś sza­cow­ne­go jego­mo­ścia na zło­ci­stej pla­ży, któ­ry myśli, że dane­go wie­czo­ru poszczę­ści mu się = to get luc­ky. Wyglą­da na to, że dopi­na swe­go, gdyż zaim­ki oso­bo­we „I” i „She” z pierw­szej zwrot­ki pio­sen­ki zmie­nia się póź­niej w „We” suge­ru­jąc, że pod­miot lirycz­ny spę­dza zacne chwi­le ze swo­ją wybran­ką.

Żeby się publi­ka za bar­dzo nie gor­szy­ła, Phar­rell wyja­śnia w jed­nym z wywia­dów, że „get­ting luc­ky” nie ozna­cza jedy­nie miło­ści cie­le­snej. Para­fra­zu­jąc go, jest to rów­nież uczu­cie towa­rzy­szą­ce pierw­sze­mu spo­tka­niu, pozna­wa­niu sie­bie i świe­że­mu powie­wo­wi mię­ty.

Tekst pio­sen­ki Daft Punk — Get Luc­ky

Like the legend of the pho­enix
All ends with begin­nings
What keeps the pla­net spin­ning
The for­ce from the begin­ning

We’ve come too far
To give up who we are
So let’s raise the bar
And our cups to the stars

She’s up all night to the sun
I’m up all night to get some
She’s up all night for good fun
I’m up all night to get luc­ky

We’re up all night to the sun
We’re up all night to get some
We’re up all night for good fun
We’re up all night to get luc­ky (x5)

The pre­sent has no rib­bon
Your gift keeps on giving
What is this I’m feeling?
If you want to leave, I’m with it

We’re up all night to get (x4)
We’re up all night toge­ther
We’re up all night (let’s get back toge­ther!)
We’re up all night to get fun­ky
We’re up all night to get loved aga­in
We’re up all night to get luc­ky
We’re up all night to get luc­ky

Tłu­ma­cze­nie Daft Punk — Get Luc­ky

Jak w legen­dzie o fenik­sie
Wszyst­ko koń­czy się począt­kiem
Spra­wia, że świat się krę­ci
Ta siła od same­go począt­ku

Zaszli­śmy za dale­ko
By porzu­cić to, kim jeste­śmy
Więc pod­nie­śmy poprzecz­kę
I nasze kie­lisz­ki do gwiazd

Ona nie śpi aż po świt
Ja nie śpię, żeby zali­czyć
Ona nie śpi, żeby się zaba­wić
Ja nie śpię, żeby mi się poszczę­ści­ło

Nie śpi­my aż po świt
Nie śpi­my, żeby zali­czyć
Nie śpi­my, żeby się zaba­wić
Nie śpi­my, żeby nam się poszczę­ści­ło (x5)

Pre­zent bez wstąż­ki
Wrę­czasz go cały czas
Jak nazwać to, co czu­ję?
Chcesz odejść, jestem za

Nie śpi­my całą noc, żeby się nam (x4)
Nie śpi­my całą noc razem
Nie śpi­my całą noc (wróć­my do sie­bie)
Nie śpi­my całą noc, żeby zasza­leć
Nie śpi­my całą noc, by być znów kocha­nym
Nie śpi­my całą noc, żeby się nam poszczę­ści­ło
Nie śpi­my całą noc, żeby nam się poszczę­ści­ło

Zwroty & wyrażenia

Keep

Słów­ko keep /ki:p/ (pt, pp kept) ma wie­le zna­czeń, zarów­no jako rze­czow­nik jak i cza­sow­nik.

Tutaj zaj­mie­my się dwo­ma przy­pad­ka­mi, któ­re może­my zna­leźć w pio­sen­ce: keep on doing sth i keep sb/sth doing sth.

W pio­sen­ce:

Your gift keeps on giving

Twój poda­ru­nek jest cią­gle wrę­cza­ny

Keep on doing sth

Słow­ni­ko­wych ozna­czeń ciąg dal­szy: pt i pp
Na moich dwóch ostat­nich lek­cjach dowie­dzie­li­ście się jakie skró­ty mają poszcze­gól­ne czę­ści mowy w słow­ni­kach.

Poka­za­łem Wam rów­nież, czym się róż­ni cza­sow­nik prze­chod­ni = (n) trans­i­ti­ve verb od cza­sow­ni­ka nie­prze­chod­nie­go = (n) intran­si­ti­ve verb, oraz jak się je ozna­cza przy wpi­sach słow­ni­ko­wych: odpo­wied­nio (vt) i (vi).

Dzi­siaj kró­ciut­ka pre­zen­ta­cja dwóch skró­tów znaj­do­wa­nych przy cza­sow­ni­kach nie­re­gu­lar­nych.
pt = past ten­se = czas prze­szły
pp = past par­ti­ci­ple = imie­słów prze­szły

Języ­kiem szkol­nym i zwy­kłych ludzi, skrót pt ozna­cza nam dru­gą for­mę cza­sow­ni­ka nie­re­gu­lar­ne­go, czy­li for­mę, któ­rą uży­wa­my dla doko­na­nych czyn­no­ści w prze­szło­ści.
Np. I drank a bot­tle of paint thin­ner yester­day. = Wczo­raj wypi­łem butel­kę roz­pusz­czal­ni­ka.

Nato­miast, pp stoi za trze­cią for­mę cza­sow­ni­ka, czy­li taką, któ­rą sto­su­je­my głów­nie w stro­nie bier­nej i cza­sach per­fect.
Np. I’m having a sto­mach pum­ping becau­se I have drunk a bot­tle of paint thin­ner. = Robią mi płu­ka­nie żołąd­ka, bo wypi­łem butel­kę roz­pusz­czal­ni­ka.

Wpis w słow­ni­ku dla drink będzie wyglą­dał z grub­sza tak:
drink (pt drank; pp drunk) pić

Nie­któ­re cza­sow­ni­ki mają obie for­my takie same. W tym przy­pad­ku, wpis będzie nastę­pu­ją­cy:
keep (pt, pp kept) zatrzy­mać (coś)

Oczy­wi­ście, cza­sow­ni­ki regu­lar­ne rów­nież mają for­my cza­su prze­szłe­go i imie­sło­wo­we, lecz w obu przy­pad­kach jest to powszech­na koń­ców­ka –ed, dla­te­go nie uwzględ­nia się ich we wpi­sach słow­ni­ko­wych.

Keep on doing sth= (vi) cią­gle coś robić, nie prze­ry­wać jakiejś czyn­no­ści.

Zazwy­czaj moż­na użyć zamien­nie z con­ti­nue lub car­ry on, któ­re zna­my z lek­cji z pio­sen­ką Kan­sas, z tą róż­ni­cą, że uży­wa­jąc keep on doing sth kła­dzie­my nacisk na powta­rzal­ność i swo­istą nie­ustę­pli­wość wyko­naw­cy czyn­no­ści.

Przy­kła­dy:

Now he’s got to keep on doing it week in and week out. = Teraz będzie musiał to (cią­gle) robić z tygo­dnia na tydzień.

The auti­stic boy just kept on sway­ing back and forth. = Chłop­czyk z auty­zmem cią­gle bujał się w przód i w tył.

W pio­sen­ce:

What keeps the pla­net spin­ning

Co spra­wia, że pla­ne­ta się krę­ci

Keep sb/sth doing sth

Keep sb/sth doing sth = (vi) spra­wić, że ktoś/coś wciąż wyko­nu­je jakąś czyn­ność.

Przy­kład:

Jane kept the engi­ne run­ning. = Jane nie wyłą­cza­ła sil­ni­ka. (sil­nik cią­gle cho­dził)

Zamiast cza­sow­ni­ka z –ing moż­na użyć wie­lu innych czę­ści mowy.

Keep sb awa­ke = spra­wiać, że ktoś nie śpi, np.:

A distant rum­ble of an angry mob kept the priest awa­ke. = Odle­gły gwar wzbu­rzo­nej tłusz­czy spra­wił, że ksiądz nie mógł spać.

Keep sth to one­self = trzy­mać coś dla sie­bie.

Przy­kład:

Judy knew a hor­ri­fy­ing secret, but she kept it to her­self. = Judy zna­ła strasz­ny sekret, ale trzy­ma­ła go dla sie­bie.

Get

Słów­ko get /get/ (pp, pt got, pt got­ten (US)) jest bar­dzo powszech­ne w mówio­nym angiel­skim.

Naj­bar­dziej ogól­nie, wyra­że­nia typu get + sth ozna­cza­ją, że coś się przy­tra­fia oso­bie mówią­cej. Oczy­wi­ście mówi­my tu o prze­no­śnym zna­cze­niu tego słów­ka.

Każ­da kon­fi­gu­ra­cja z get ma swo­je zna­cze­nie.

Get some

Get some = zali­czyć (panien­kę).

W pio­sen­ce:

I’m up all night to get some

Nie śpię całą noc, żeby zali­czyć

Get some może odno­sić się nie tyl­ko do sek­su, lecz rów­nież do innych miłych rze­czy, któ­re się nam przy­tra­fia­ją. Może to być zwy­cię­stwo, pie­nią­dze, czy chwa­ła.

You are toge­ther with Mary for over a month. Have you got some alre­ady? = Jeste­ście z Mary ponad mie­siąc. Zali­czy­łeś ją w koń­cu?

I fini­shed that test in 10 minu­tes. I got some! = Napi­sa­łem ten test w 10 minut. Dobry jestem!

Get lucky

Get luc­ky = poszczę­ścić się (komuś).

I’m up all night to get luc­ky

Nie śpię całą noc, żeby mi się poszczę­ści­ło

Poszczę­ści­ło dosłow­nie, jak i w zna­cze­niu łóż­ko­wym:

= poszczę­ścić się (w poke­rze), np.:

I got luc­ky toni­ght and won $50 play­ing poker. = Poszczę­ści­ło mi się dziś wie­czo­rem I wygra­łem 50$.

= poszczę­ścić się (w łóż­ku), np.:

I got luc­ky at the par­ty and now nobo­dy can tell me I’m a 28-years-old vir­gin! = Poszczę­ści­ło mi się na impre­zie i już nikt mi nie powie, że jestem 28 let­nim pra­wicz­kiem!

Get funky

Get fun­ky /fʌŋki/ = (vi) zasza­leć.

We’re up all night to get fun­ky

Nie śpi­my całą noc, żeby zasza­leć

Tutaj rów­nież mie­rzy­my się z dwu­znacz­no­ścią i grą słów.

Get fun­ky ozna­cza zasza­leć zarów­no w tań­cu, jak i w łóż­ku.

= zasza­leć (w tań­cu), np.:

I got fun­ky with this girl at the par­ty yesterday’s night. = Zaba­wi­łem się z tą dziew­czy­ną wczo­raj na impre­zie.

= zasza­leć (w łóż­ku), np.:

I got fun­ky with this girl after the par­ty yesterday’s night. = Zaba­wi­łem się z tą dziew­czy­ną po impre­zie wczo­raj wie­czo­rem.

Co cie­ka­we, słów­ko fun­ky ma skraj­nie odle­głe zna­cze­nia, od bar­dzo pozy­tyw­ne­go:

I love your fun­ky swe­ater! = Uwiel­biam twój cza­do­wy swe­ter!

Przez lek­ko nega­tyw­ne: The nin­jas are plan­ning some­thing fun­ky. = Nin­ja pla­nu­ją coś podej­rza­ne­go.

Aż po skraj­nie nega­tyw­ne: The rot­ten egg smel­led fun­ky. = Zgni­łe jajo dziw­nie śmier­dzia­ło.

W pozy­tyw­nym zna­cze­niu, fun­ky ozna­cza coś inne­go, wyróż­nia­ją­ce­go się, lecz dalej akcep­to­wal­ne­go.

Raise the bar

Uwa­ga na wymo­wę — raise vs. rise
Nie nale­ży pomy­lić regu­lar­ne­go cza­sow­ni­ka raise, wymia­wia­my: /reiz/, z nie­re­gu­lar­nym cza­sow­ni­kiem rise (= wzra­stać, wzbie­rać, wscho­dzić), któ­ry wyma­wia­my /raiz/.

raise /reiz/ tutaj <ai> czy­ta­my /ei/ tak jak w sło­wach tra­in, wait, gain
rise /raiz/ <i> czy­ta­my /ai/ jak w sło­wach iPod, ride, pri­ce

Co cie­ka­we oba słów­ka ozna­cza­ją w języ­ku angiel­skim pod­wyż­kę (np. pen­sji).
Raise uży­wa się w Ame­ri­can English, a rise w Bri­tish English.

Let’s raise the bar

Pod­nie­śmy poprzecz­kę

Raise the bar /reiz/ =

= (vt) pod­nieść poprzecz­kę, np.:

My boss raised the bar for me and gave me a more deman­ding task. = Szef pod­niósł dla mnie poprzecz­kę i dał bar­dziej wyma­ga­ją­ce zada­nie.

= (vt) powo­do­wać u kogoś wzwód, pod­nie­cać kogoś – slan­go­we, np.:

Mary real­ly raised Peter’s bar. = Mary fak­tycz­nie pod­nie­ca­ła Pete’a.

Go too far

Go too far /gəʊ/ =

= posu­nąć się za dale­ko, np.:

She told me we went too far with our rela­tion­ship and allo­wed me only to kiss her che­ek. = Powie­dzia­ła, że posu­nę­li­śmy się za dale­ko w naszym związ­ku i pozwo­li­ła cało­wać się tyl­ko w poli­czek.

= zajść za dale­ko, np.:

The lie has gone too far and now eve­ry­bo­dy thinks I used to be a man. = Kłam­stwo wymknę­ło się spod kon­tro­li i teraz wszy­scy myślą, że kie­dyś byłam face­tem.

= pójść za dale­ko, np.:

We went too far and had to go back to reach the meeting point. = Poszli­śmy za dale­ko i musie­li­śmy zawró­cić, żeby dotrzeć do miej­sca spo­tka­nia.

Cover

Barack Oba­ma Sin­ging Get Luc­ky! 🙂

Cover /kʌvə/ =

= (n) prze­rób­ka utwo­ru jed­ne­go zespo­łu przez dru­gi, np.:

Per­so­nal­ly, I pre­fer the cover of „Pain­kil­ler” by Death to the ori­gi­nal. = Oso­bi­ście wolę cover “Pain­kil­ler” w wyko­na­niu zespo­łu Death od ory­gi­na­łu.

= (n) okład­ka pły­ty, książ­ki, np.:

I never jud­ge a book by its cover. = Nigdy nie oce­niam książ­ki po okład­ce.

Sys­tem of a Down got the pri­ze for the best album cover. = Sys­tem of a Down dosta­li nagro­dę za naj­lep­szą okład­kę albu­mu.

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *