Marilyn Manson — Personal Jesus

Mari­ly­na Man­so­na, a wła­ści­wie Bria­na Hugha War­ne­ra, przed­sta­wiać chy­ba nie trze­ba. Jak powszech­nie wia­do­mo Mari­lyn Man­son  jest arty­stą kon­tro­wer­syj­nym, eks­cen­try­kiem. W pew­nych krę­gach uwa­ża się go za skan­da­li­stę.

Jed­nak mało kto wie, że za takim wize­run­kiem kry­je się dusza praw­dzi­we­go arty­sty. Publi­ku­je, malu­je, udzie­la się aktor­sko, a przede wszyst­kim two­rzy muzy­kę, rów­nież do licz­nych fil­mów.

Życzy­my nie­czy­stych wibra­cji i ostrej nauki 😉

Tekst pio­sen­ki Mari­lyn Man­son — Per­so­nal Jesus

Reach out and touch faith

Your own per­so­nal Jesus
Some­one to hear your pray­ers
Some­one who cares
Your own per­so­nal Jesus
Some­one to hear your pray­ers
Some­one who’s the­re

Feeling unk­nown and you’re all alo­ne
Flesh and bone by tele­pho­ne
Lift up the rece­iver, I’ll make you a belie­ver

Take second best, put me to the test
Things on your chest that you need to con­fess
I will deli­ver you know, I’m a for­gi­ver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Your own per­so­nal Jesus
Some­one to hear your pray­ers
Some­one who cares
Your own per­so­nal Jesus
Some­one to hear your pray­ers
Some­one who’s the­re

Reach out and touch faith

Feeling unk­nown and you’re all alo­ne
Flesh and bone by tele­pho­ne
Lift up the rece­iver, I’ll make you a belie­ver
I will deli­ver, you know, I’m a for­gi­ver
Reach out and touch faith
Your own per­so­nal Jesus

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Tłu­ma­cze­nie Mari­lyn Man­son — Per­so­nal Jesus

Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry

Twój wła­sny oso­bi­sty Jezus
Ktoś, kto wysłu­cha two­je modli­twy
Ktoś, komu zale­ży
Twój wła­sny oso­bi­sty Jezus
Ktoś, kto wysłu­cha two­je modli­twy
Ktoś, kto tam jest

Czu­jesz się obco i jesteś zupeł­nie sam
Z krwi i kości przy tele­fo­nie
Pod­nieś słu­chaw­kę, zro­bię z cie­bie wyznaw­cę

Spró­buj jesz­cze raz, zrób mi test
Rze­czy leżą­ce ci na ser­cu, któ­re pra­gniesz wyznać
Dostar­czę Ci tego, wiesz, że wyba­czę

Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry
Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry

Twój wła­sny oso­bi­sty Jezus
Ktoś, kto wysłu­cha two­je modli­twy
Ktoś, komu zale­ży
Twój wła­sny oso­bi­sty Jezus
Ktoś, kto wysłu­cha two­je modli­twy
Ktoś, kto tam jest

Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry

Czu­jesz się obco i jesteś zupeł­nie sam
Z krwi i kości przy tele­fo­nie
Pod­nieś słu­chaw­kę, zro­bię z cie­bie wyznaw­cę
Dostar­czę ci tego, wiesz, że wyba­czę
Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry
Twój wła­sny oso­bi­sty Jezus

Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry
Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry
Wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry

Gramatyka

Zaimki nieokreślone

Zaim­ko­wy świat

Zaim­ki w języ­ku angiel­skim może­my podzie­lić na nastę­pu­ją­ce gru­py:

zaim­ki oso­bo­we pod­mio­to­we (np. I, you)
zaim­ki oso­bo­we dopeł­nie­nio­we (np. them, me)
zaim­ki dzier­żaw­cze (np. my, your, his)
zaim­ki zwrot­ne (np. myself, your­self)
zaim­ki wska­zu­ją­ce (np. this, that)
zaim­ki pyta­ją­ce (np. who, when)
zaim­ki nie­okre­ślo­ne (np. any­bo­dy, some­bo­dy)
zaim­ki wza­jem­ne (np. each other, one ano­ther)
zaim­ki emfa­tycz­ne i zwrot­ne (np. myself)
zaim­ki względ­ne (np. who, that)

Some­one to hear your pray­ers

Ktoś, kto wysłu­cha two­je modli­twy

Zaim­ki nie­okre­ślo­ne zastę­pu­ją rze­czow­nik w zda­niu. Poza uży­tym w tek­ście some­one = ktoś; roz­róż­nia­my nastę­pu­ją­ce zaim­ki nie­okre­ślo­ne:

Some­bo­dy = ktoś (uży­wa­my wyłącz­nie w zda­niach twier­dzą­cych), np.: Some­bo­dy has sto­len my car. = Ktoś ukradł mój samo­chód.

Everybody/everyone = wszy­scy, każ­dy, np.: Eve­ry­bo­dy sho­uld have a car. = Każ­dy powi­nien mieć samo­chód.

Each of us/you ect. = każ­dy z nas, was itd., np.: Each of them had a car. = Każ­dy z nich miał samo­chód.

Any­bo­dy = ktoś, kto­kol­wiek (sto­su­je­my wyłącz­nie w pyta­niach i prze­cze­niach), np.: Is the­re any­bo­dy home? = Czy jest ktoś w domu?

Nobo­dy = nikt (nie wystę­pu­je podwój­ne prze­cze­nie), np.: Nobo­dy was home. = Niko­go nie było w domu.

No = żaden, np.: The­re were no cars in the stre­et. = Nie było żad­nych samo­cho­dów na uli­cy.

None of = żaden z (więk­szej ilo­ści niż dwa), np.: None of the can­di­da­tes is edu­ca­ted eno­ugh, to get licen­se. = Żaden z kan­dy­da­tów nie był na tyle przy­go­to­wa­ny, aby otrzy­mać pra­wo jaz­dy.

Neither of = żaden z (dwóch), np.: I have got two dau­gh­ters but neither of them took after me. = Mam dwie cór­ki, ale żad­na z nich,  nie jest do mnie podob­na.

Przedrostki

Feeling unknown and you’re all alo­ne

Czu­jesz się obco i jesteś zupeł­nie sam

Przed­rost­ki wyra­ża­ją zazwy­czaj prze­ci­wień­stwo lub nega­cję.

un- = nie, np.: known  —  unk­nown = zna­ny – nieznany/obcy

Poza przed­rost­kiem un wyróż­nia­my rów­nież:

a- = nie, np.: sexu­alase­xu­al = sek­su­al­ny – asek­su­al­ny

Wer­sja ory­gi­nal­na
Dla fanów Depe­che Mode 🙂

anti- = prze­ciw­ko, anty-, np.: socialanti­so­cial = spo­łecz­ny – anty­spo­łecz­ny

coun­ter- = kon­tra, np.: pointcoun­ter­po­int = punkt – kon­tra­punkt

de- = czyn­ność prze­ciw­na, np.: frostdefrost = mro­zić – roz­mro­zić

dis- = prze­ci­wień­stwo, np.: advan­ta­gedisa­dvan­ta­ge = zale­ta – wada

il- = nie; sto­so­wa­ny przed wyra­za­mi zaczy­na­ją­cy­mi się na l,np.: legalille­gel = legal­ny – nie­le­gal­ny

im- =  nie, np.: przed wyra­za­mi zaczy­na­ją­cy­mi się na p/m/b, np.: possi­bleimpos­si­ble = moż­li­wy – nie­moż­li­wy

in- = nie, np.: com­ple­teincom­ple­te  = kom­plet­ny – nie­kom­plet­ny

ir- = nie; przed wyra­za­mi zaczy­na­ją­cy­mi się na r, np.: regu­larirre­gu­lar = regu­lar­ny – nie­re­gu­lar­ny

mal- = złe, nie­po­praw­ne, nie­do­bre, wadli­we, np.: func­tionmal­func­tion = funk­cjo­nal­ny – awa­ryj­ny

ill- = źle, np.: con­ce­ivedill­con­ce­ived = prze­my­śla­ny – nie­prze­my­śla­ny

mis- = błęd­nie, np.: under­standmisun­der­stand = zro­zu­mieć — błęd­nie zro­zu­mieć

non- = prze­ci­wień­stwo, np.: smo­kernon­smo­ker = palą­cy – nie­pa­lą­cy

-less = bez, np.: fru­itfru­itless = owo­co­wy – bez­owoc­ny

Zwroty & Wyrażenia

Reach out

Reach out and touch faith

wycią­gnij ręce i dotknij wia­ry

To reach out = wycią­gnąć.

Przy­kład:

Sto­re out of reach and sight of chil­dren. = Prze­cho­wy­wać w miej­scu nie­do­stęp­nym i nie­wi­docz­nym dla dzie­ci.

Own

Learn it on your own!

to own = posia­dać
own bro­ther = rodzo­ny brat
own ela­bo­ra­tion = opra­co­wa­nie wła­sne
own goal = samo­bój (bram­ka samo­bój­cza)
to own up = przy­znać się
on its own = luzem
on my own = na wła­sną rękę
in its own juice = we wła­snym sosie
on one’s own = we wła­snym zakre­sie
to one’s own heart = w czy­imś guście
to blow one’s own horn = chwa­lić się
with one’s own eyes = na wła­sne oczy
off one’s own bat = na wła­sną rękę

Your own per­so­nal Jesus

Twój wła­sny oso­bi­sty Jezus

Own = wła­sny, wła­sne.

Przy­kład:

I’ve got an opi­nion that women have rights over the­ir own bodies and health. = Moim zda­niem, kobie­ty mają pra­wo decy­do­wać o swo­im cie­le i zdro­wiu.

Lift up

Lift up the rece­iver, I’ll make you a belie­ver

Pod­nieś słu­chaw­kę, zro­bię z cie­bie wyznaw­cę

To lift up = pod­nieść, unieść, dźwi­gnąć.

Przy­kład:

She put her arms aro­und him and lifted him up. = Obję­ła go ręka­mi i pod­nio­sła do góry.

Receiver

Lift up the rece­iver, I’ll make you a belie­ver

Pod­nieś słu­chaw­kę, zro­bię z cie­bie wyznaw­cę

Rece­iver = odbior­nik (ale to rece­ive = otrzy­mać przyj­mo­wać, dostać).

Przy­kład:

Now let’s take a look at the­se won­der­ful rece­ivers up clo­se. = Przyj­rzyj­my się teraz z bli­ska tym cudow­nym odbior­ni­kom

Second best

Take second best, put me to the test

Spró­buj jesz­cze raz, zrób mi test

Second best = jesz­cze raz, dru­gi, dru­gi z kolei.

Przy­kład:

That would be the second best inve­st­ment that we could do. = To była­by dru­ga na liście naj­lep­sza inwe­sty­cja, jaką może­my zro­bić.

Flesh

Flesh vs. flash
Jed­na liter­ka w pisow­ni jest w sta­nie zmie­nić zna­cze­nie dane­go sło­wa.

Gdy uży­wa­my flesh to mówi­my o cie­le czy miąż­szu, nato­miast uży­wa­jąc flash, mamy na myśli błysk, mgnie­nie czy blask.

Flesh and bone by tele­pho­ne

Z krwi i kości przy tele­fo­nie

Flesh = cia­ło, mię­so, miąższ.

Przy­kład:

Peel the bana­na, remo­ve the skin and cut the flesh into thick sli­ces. = Obierz bana­na, usuń skór­kę i potnij miąższ na gru­be pla­stry.

 

Czy dzię­ki Mari­ly­no­wi nauczy­li­ście się dzi­siaj cze­goś cie­ka­we­go?

Spodo­ba­ła się Wam ta lek­cja?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

 

Pole­ca­my dobre miej­sce dla fanów Mari­ly­na:

Mari­lyn Man­son Polish Fan Club

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

8 komentarzy

  1. AIR

    Po pierw­sze, jak zwy­kle świet­na robo­ta z tłu­ma­cze­niem i całą lek­cją. Sam pomysł na blo­ga jest fan­ta­stycz­ny. Gra­tu­lu­ję wszyst­kim, któ­rzy nad tym pra­cu­ją! 🙂
    Po dru­gie, nawet nie macie poję­cia jak bar­dzo ucie­szy­łam się z opra­co­wa­nia tego tek­stu, nawet z tele­dy­skiem Man­so­na. Sama bar­dzo dużo nauczy­łam się angiel­skie­go dzię­ki muzy­ce Depe­che Mode, któ­rych wiel­bię całym ser­cem. (tak, tak, wiem, że to kwe­stia cał­ko­wi­cie subiek­tyw­na, ale nie była­bym sobą, gdy­bym nie wyra­zi­ła opi­nii, że ory­gi­nał lep­szy 😉 )
    Pozdra­wiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *