No Doubt — Just a Girl

“Just a Girl” to pio­sen­ka ame­ry­kań­skie­go zespo­łu roc­ko­we­go No Doubt. Pio­sen­ka zosta­ła wyda­na w 1995 roku i pomo­gła zespo­ło­wi wypro­mo­wać się na świa­to­wym ryn­ku muzycz­nym, osią­ga­jąc numer dwa­dzie­ścia trzy w ame­ry­kań­skim zesta­wie­niu Bil­l­bo­ard Hot 100.

Tekst pio­sen­ki No Doubt — Just a Girl

Take this pink rib­bon off my eyes
I’m expo­sed and it’s no big sur­pri­se
Don’t you think I know exac­tly whe­re I stand
This world is for­cing me to hold your hand

‘Cau­se I’m just a girl, a lit­tle ‘ol me
Well don’t let me out of your sight
Oh I’m just a girl, all pret­ty and peti­te
So don’t let me have any rights

Oh…I’ve had it up to here!

The moment that I step out­si­de
So many reasons for me to run and hide
I can’t do the lit­tle things I hold so dear
’Cau­se it’s all tho­se lit­tle things that I fear

‘Cau­se I’m just a girl I’d rather not be
’Cau­se they won’t let me dri­ve late at night
Oh I’m just a girl, guess I’m some kind of fre­ak
’Cau­se they all sit and sta­re with the­ir eyes

Oh I’m just a girl, take a good look at me
Just your typi­cal pro­to­ty­pe

Oh…I’ve had it up to here!

Oh…am I making myself cle­ar?

I’m just a girl
I’m just a girl in the world…
That’s all that you’ll let me be!

I’m just a girl, living in cap­ti­vi­ty
Your rule of thumb makes me wor­ry some
I’m just a girl, what’s my desti­ny?
What I’ve suc­cum­bed to is making me numb

Oh I’m just a girl, my apo­lo­gies
What I’ve beco­me is so bur­den­so­me
Oh I’m just a girl, luc­ky me
Twid­dle-dum there’s no com­pa­ri­son

Oh…I’ve had it up to!
Oh…I’ve had it up to!
Oh…I’ve had it up to here!

Tłu­ma­cze­nie No Doubt — Just a Girl

Zabierz mi sprzed oczu tą różo­wą wstąż­kę
Jestem nara­żo­na i to nie jest wiel­ka nie­spo­dzian­ka
Nie sądzisz, że wiem dokład­nie gdzie sto­ję
Ten świat zmu­sza mnie do trzy­ma­nia Cię za rękę

Bo jestem tyl­ko dziew­czy­ną, małą, sta­rą mną
Nie spusz­czaj mnie z oczu
Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, pięk­ną i malut­ką
Więc nie pozwól mi posia­dać żad­nych praw

Och, mam tego potąd!

Moment, w któ­rym z tego wyj­dę
Jest tyle powo­dów żebym ucie­kła i się scho­wa­ła
Nie mogę robić drob­nych rze­czy, któ­re tak cenię
Bo wła­śnie tych drob­nych rze­czy się boję

Bo jestem tyl­ko dziew­czy­ną, a wola­ła­bym nią nie być
Bo nie pozwa­la­ją mi jeź­dzić póź­ną nocą
Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, zapew­ne jakimś dzi­wa­dłem
Bo wszy­scy sie­dzą i gapią się na mnie

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, dobrze mi się przy­patrz
Two­im typo­wym pier­wo­wzo­rem

Och, mam tego potąd!

Och, czy wyra­żam się jasno?

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną
Jestem tyl­ko dziew­czy­ną na tym świe­cie
I tyl­ko na tyle mi pozwo­lisz!

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną żyją­cą w nie­wo­li
Two­ja prak­tycz­na zasa­da mnie tro­chę mar­twi
Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, co jest moim prze­zna­cze­niem?
To z czym mam do czy­nie­nia, para­li­żu­je mnie

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, moje prze­pro­si­ny
To, kim się sta­łam, jest takie uciąż­li­we
Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, szczę­ścia­ra ze mnie
Twid­dle-dum, nie ma porów­na­nia

Och, mam tego…
Och, mam tego…
Och, mam tego potąd!

Gramatyka

Many

So many reasons for me to run and hide

Jest tyle powo­dów żebym ucie­kła i się scho­wa­ła

Many = much = a lot of = wie­le, dużo.

Słów­kiem many opi­su­je­my rze­czow­ni­ki poli­czal­ne, np.:

We haven’t got many duties. = Nie mamy wie­lu obo­wiąz­ków.

I have many pro­blems. = Mam dużo pro­ble­mów.

Do they have many friends? = Czy oni mają dużo zna­jo­mych?

Słów­ko much okre­śla rze­czow­ni­ki nie­po­li­czal­ne, np.:

To jest tytuł pola
the many = masy, tłu­my
many a time = wie­le razy, wie­lo­krot­nie
a gre­at many = bar­dzo dużo, mnó­stwo
a good many = dobre kil­ka (np. razy)

How much money do you want? = Ile chcesz pie­nię­dzy?

I don’t have much time now. = Nie mam teraz dużo cza­su.

A lot of (albo lots of) okre­śla rze­czow­ni­ki poli­czal­ne i nie­po­li­czal­ne, np.:

We have still a lot of time. = Wciąż mamy dużo cza­su.

She earns lots of money. = Ona zara­bia dużo pie­nię­dzy.

I envy her. She’s got a life and lots of friends. = Zazdrosz­czę jej. Ma życie i mnó­stwo przy­ja­ciół.

Zwroty & wyrażenia

To jest tytuł pola
Twid­dle-dum (Twe­edle­dum and Twe­edle­dee) to posta­ci z angiel­skiej rymo­wan­ki dla dzie­ci.

Exposed

I’m expo­sed and it’s no big sur­pri­se

Jestem nara­żo­na i to nie jest wiel­ka nie­spo­dzian­ka

Expo­sed = odsło­nię­ty, nara­żo­ny, obna­żo­ny, np.:

He expo­sed him­self to dan­ger. = On nara­ził się na nie­bez­pie­czeń­stwo.

Petite

Oh I’m just a girl, all pret­ty and peti­te

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, pięk­ną i malut­ką

Peti­te = mały, drob­ny, np.: She is a small, peti­te, blon­de girl. = Ona jest małą, drob­ną, blon­dyn­ką.

Freak

To jest tytuł pola
He’s a nut! = To czu­bek!
Inne okre­śle­nia: weir­do, crank, cre­ep, odd, bizar­re, luna­tic, mad­man, mad­cap, cuc­koo.

Oh I’m just a girl, guess I’m some kind of fre­ak

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, zapew­ne jakimś dzi­wa­dłem

Fre­ak = dzi­wa­dło, dzi­wak, oszo­łom, wariat, czu­bek, np.:

You’re a fre­ak of natu­re. = Jesteś wybry­kiem natu­ry.

Stare

‘Cau­se they all sit and sta­re with the­ir eyes

Bo wszy­scy sie­dzą i gapią się na mnie

To sta­re = gapić się, wpa­try­wać, np.: Stop sta­ring at him. He might find out that you have a crush on him. = Nie gap się na nie­go. Może się dowie­dzieć, że na nie­go lecisz.

Prototype

Just your typi­cal pro­to­ty­pe

Two­im typo­wym pier­wo­wzo­rem

Pro­to­ty­pe = pie­ro­wo­zór, pro­to­typ, np.:

They tested the pro­to­ty­pe of the car. = Oni testo­wa­li pro­to­typ samo­cho­du.

Captivity

I’m just a girl, living in cap­ti­vi­ty

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną żyją­cą w nie­wo­li

Cap­ti­vi­ty = nie­wo­la, np.: I am aga­inst hol­ding ani­mals in cap­ti­vi­ty. = Jestem prze­ciw­ko trzy­ma­niu zwie­rząt w nie­wo­li.

Destiny

I’m just a girl, what’s my desti­ny?

Jestem tyl­ko dziew­czy­ną, co jest moim prze­zna­cze­niem?

Desti­ny = prze­zna­cze­nie, los, np.: This is my desti­ny. = To jest moje prze­zna­cze­nie.

Succumb

What I’ve suc­cum­bed to is making me numb

To cze­mu ule­głam, para­li­żu­je mnie

To suc­cumb = pod­da­wać się (cze­muś), ule­gać (np. poku­sie), np.: She has suc­cum­bed to his charm and fit body. = Ule­gła jego uro­ko­wi i wyspor­to­wa­ne­mu cia­łu.

To suc­cumb to ill­ness = pod­dać się cho­ro­bie, umrzeć, np.: He didn’t suc­cumb to can­cer and now he seems real­ly fine. = On nie pod­dał się rako­wi i teraz ma się napraw­dę nie­źle.

Burdensome

What I’ve beco­me is so bur­den­so­me

To, kim się sta­łam, jest takie uciąż­li­we

Bur­den­so­me = cięż­ki, uciąż­li­wy, np.: Neigh­bo­urs’ chil­dren are unbe­lie­va­bly bur­den­so­me. = Dzie­ci sąsia­dów są nie­sa­mo­wi­cie uciąż­li­we.

 

Lubi­cie muzycz­ny kli­mat lat 90.?

Cze­ka­my na Wasze opi­nie.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *