P!nk ft. Wrabel — 90 Days

„90 Days” to poru­sza­ją­cy utwór ame­ry­kań­skiej pio­sen­kar­ki, P!NK. Wyda­ny we współ­pra­cy z Wra­be­lem, został jed­nym z sin­gli naj­now­szej pły­ty artyst­ki, „Hurts 2B Human”. Utwór opi­su­je trud­ny okres w związ­ku P!NK z jej mężem, Carey’em Har­tem. A przy oka­zji zawie­ra wie­le cie­ka­wych wyra­żeń, któ­re war­to zapa­mię­tać. Rów­nież tele­dysk ide­al­nie obra­zu­je emo­cjo­nal­ność i głę­bo­ki prze­kaz pio­sen­ki.

P!NK to wła­ści­wie pseu­do­nim arty­stycz­ny Ale­cii Beth Moore, uro­dzo­nej w Doy­le­stown w sta­nie Pen­syl­wa­nia. Artyst­ka zaczę­ła swo­ją karie­rę w bar­dzo mło­dym wie­ku. Cho­ciaż jej utwo­ry z począt­ku cecho­wał mrok i tra­gizm, z bie­giem lat reper­tu­ar zmie­niał się niczym kolo­ry w kalej­do­sko­pie. P!NK z pew­no­ścią nie owi­ja w baweł­nę, a każ­dy album opi­su­je kon­kret­ny okres w życiu artyst­ki. „Hurts 2B Human” to pew­ne­go rodza­ju roz­ter­ki pio­sen­kar­ki nad ludz­ką egzy­sten­cją, cier­pie­niem, czy cho­ciaż­by, tak jak w „90 Days”, związ­kiem z part­ne­rem.

“90 days” to nie jest przy­pad­ko­wy tytuł. Wedle nauk psy­cho­lo­gicz­nych, przyj­mu­je się,że czę­sto wła­śnie 90 dni zaj­mu­je upo­ra­nie się z nało­giem.

Tekst pio­sen­ki P!nk ft. Wra­bel — 90 Days

No-no-no, no-no-no, no
Hey
No-no-no, no-no-no, no
We’re dri­ving in a black car
And it’s blac­ked out and we’re spin­nin’
We’re liste­ning to “Fast Car“
And you’re dri­ving fast and you’re sin­gin’
Don’t wan­na tell you what I’m feelin’
Don’t want this night to hit a ceiling
I’m wearing dir­ty whi­te sho­es
A whi­te t-shirt and your jac­ket
I’m lau­ghing, but I’m lying
When you’re smi­ling, I’m the sad­dest
I hide my face so you don’t see it
I think out loud, hope you don’t hear it
It’s going on 18 mon­ths now
And it’s fuc­ked up, but I’m fal­ling
I feel it eve­ry day now
But I’m stal­lin’, but I’m stal­lin’
I’m here, but I’m in pie­ces
And I don’t know how to fix this
And I don’t know how to fix this, no
If I’m just some­bo­dy that you’re gon­na leave
And you don’t feel some­thing when you look at me
You’re hol­din’ my heart, mmm, what­cha say?
Just let me down slow­ly, I’ll be okay
If you’re just some habit that I got­ta bre­ak
I could cle­ar my sys­tem in 90 days
You’re hol­din’ my heart, mmm, what­cha say?

Just let me down slow­ly
I get up, turn the lights out
And it’s four o’clock in the mor­ning
I clo­se my eyes, I can’t sle­ep
A hotel room in New York, and
I feel the spa­ce that’s in betwe­en us
Convin­ce myself that this is real love
’Cau­se you made this shit so easy
And I told you my secrets
So I don’t know why I’m ton­gue tied
At the wrong time when I need this
I’m here, but I’m in pie­ces

And I don’t know how to fix this
And I don’t know how to fix this, no
If I’m just some­bo­dy that you’re gon­na leave
And you don’t feel some­thing when you look at me
You’re hol­din’ my heart, mmm, what­cha say?
Just let me down slow­ly, I’ll be okay
If you’re just some habit that I got­ta bre­ak
I could cle­ar my sys­tem in 90 days
You’re hol­din’ my heart, mmm, what­cha say?

Just let me down slow­ly
Ooh, no
We’re dri­vin’ in your fast car
We’re dri­vin’ in your fast car
We’re dri­vin’ in your fast car
We’re dri­vin’ all night
We’re dri­vin’ in your fast car
We’re dri­vin’ in your fast car
We’re dri­vin’ in your fast car
We’re dri­vin’ all night
If I’m just some­bo­dy that you’re gon­na leave
And you don’t feel some­thing when you look at me
You’re hol­din’ my heart, mmm, what­cha say?
(Oh, you’re hol­din’ my heart)
Just let me down slow­ly, I’ll be okay
If you’re just some habit that I got­ta bre­ak (Got­ta bre­ak)
I could cle­ar my sys­tem in 90 days
You’re hol­din’ my heart, mmm, what­cha say?
(Oh, you’re hol­din’ my heart)
Just let me down slow­ly

Tłu­ma­cze­nie P!nk ft. Wra­bel — 90 Days

Nie-nie-nie, nie-nie-nie, nie
Hej
Nie-nie-nie, nie-nie-nie, nie
Jedzie­my czar­nym samo­cho­dem
Mamy odlot, krę­ci­my się
Słu­cha­my „Fast Car“
I jedziesz szyb­ko, śpie­wasz
Nie chcę ci mówić co czu­ję
Nie chcę tej nocy się wście­kać
Mam na sobie brud­ne, bia­łe buty
Bia­łą koszul­kę i two­ją kurt­kę
Śmie­ję się, ale to kłam­stwo
Jestem bar­dzo smut­na, kie­dy się uśmie­chasz
Ukry­wam twarz, żebyś tego nie widział
Gło­śno myślę, mam nadzieję,że tego nie sły­szysz
To będzie już 18 mie­się­cy
Odkąd to spie­przy­li­śmy, ja wciąż spa­dam
Czu­ję to każ­de­go dnia
I tkwię w mar­twym punk­cie, tkwię w mar­twym punk­cie
Jestem tu, ale roz­bi­ta na kawał­ki
I nie wiem jak to napra­wić
I nie wiem jak to napra­wić, nie
Jeśli jestem tyl­ko kimś kogo zamie­rzasz zosta­wić
I nie czu­jesz tego cze­goś, kie­dy na mnie patrzysz
Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?

Po pro­stu zawiedź mnie powo­li, nic mi nie będzie
Jeśli jesteś tyl­ko nało­giem, z któ­rym muszę zerwać
mogę wyczy­ścić mój sys­tem w 90 dni
Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?
Po pro­stu zawiedź mnie powo­li, nic mi nie będzie
Wsta­ję, gaszę świa­tła
Jest czwar­ta nad ranem
Zamy­kam oczy, ale nie mogę zasnąć
Hote­lo­wy pokój w Nowym Yor­ku i
Czu­ję prze­strzeń mię­dzy nami
Prze­ko­nu­ję siebie,że to praw­dzi­wa miłość
Bo spra­wi­łeś że to takie pro­ste
I zdra­dzi­łam ci moje sekre­ty
Więc nie wiem dla­cze­go zapo­mi­nam języ­ka w gębie
W nie­wła­ści­wym cza­sie, kie­dy go potrze­bu­ję
Jestem tu, ale roz­bi­ta na kawał­ki

I nie wiem jak to napra­wić
I nie wiem jak to napra­wić, nie
Jeśli jestem tyl­ko kimś kogo zamie­rzasz zosta­wić
I nie czu­jesz tego cze­goś, kie­dy na mnie patrzysz
Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?
Po pro­stu zawiedź mnie powo­li, nic mi nie będzie
Jeśli jesteś tyl­ko nało­giem, z któ­rym muszę zerwać
mogę wyczy­ścić mój sys­tem w 90 dni
Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?

Po pro­stu zawiedź mnie powo­li
Ooh, nie
Jedzie­my two­im szyb­kim samo­cho­dem
Jedzie­my two­im szyb­kim samo­cho­dem
Jedzie­my two­im szyb­kim samo­cho­dem
Jedzie­my całą noc
Jedzie­my two­im szyb­kim samo­cho­dem
Jedzie­my two­im szyb­kim samo­cho­dem
Jedzie­my two­im szyb­kim samo­cho­dem
Jedzie­my całą noc
Jeśli jestem tyl­ko kimś kogo zamie­rzasz zosta­wić
I nie czu­jesz tego cze­goś, kie­dy na mnie patrzysz
Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?
(Oh, odda­łam ci moje ser­ce)
Po pro­stu zawiedź mnie powo­li, nic mi nie będzie
Jeśli jesteś tyl­ko nało­giem, z któ­rym muszę zerwać (z któ­rym muszę zerwać)
mogę wyczy­ścić mój sys­tem w 90 dni
Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?
(Oh, odda­łam ci moje ser­ce)
Po pro­stu zawiedź mnie powo­li

Zwroty & wyrażenia

Blackout

And it’s blac­ked out

Mamy odlot

Black out może funk­cjo­no­wać zarów­no jako rze­czow­nik jak i cza­sow­nik. Jako rze­czow­nik, tak jak w pio­sen­ce może ozna­czać = odlot ( np. po zaży­ciu nar­ko­ty­ków), omdle­nie, a tak­że utra­tę przy­tom­no­ści, np.:

If you suf­fer from recur­ring blac­ko­uts, you sho­uld go to the doctor. = Jeśli cier­pisz na nawra­ca­ją­ce omdle­nia, powi­nie­neś udać się do leka­rza.

Na pro­ble­my z omdle­nia­mi…
pass out = zemdleć, stra­cić przy­tom­ność ( czę­ściej spo­ty­ka­ny syno­nim, jed­nak nale­ży uwa­żać, ponie­waż moż­na go łatwo pomy­lić z cza­sow­ni­kiem fra­zo­wym pass away = umrzeć i dopro­wa­dzić do nie­ja­snej sytu­acji )
come to = odzy­skać przy­tom­ność
bring some­bo­dy aro­und = ocu­cić kogoś

Nato­miast z powo­dze­niem może funk­cjo­no­wać też jako cza­sow­nik, np.:

He blac­ked out aga­in yester­day. = On zno­wu wczo­raj stra­cił przy­tom­ność.

Spinning

And we’re spin­ning

Krę­ci­my się

Cza­sow­nik to spin ma wie­le zna­czeń. W pio­sen­ce moż­na dopa­try­wać się wię­cej, niż jed­ne­go zna­cze­nia.

To spin =

= krę­cić się ( np. w kół­ko), np.: Stop spin­ning aro­und and sit down! = Prze­stań się krę­cić w kół­ko i usiądź!

= szyb­ko jechać np.: If you spin, you will get a tic­ket. = Jeśli będziesz jechał szyb­ko, dosta­niesz man­dat.

A żeby być jesz­cze bar­dziej zakrę­co­nym…
spin a (thre­ad) = prząść (nit­kę)
spin the laun­dry = odwi­ro­wać pra­nie
spin a tale/story = snuć opowieść/historię
spin-dry­er = wirów­ka do bie­li­zny
spin­ning top = bączek (zabaw­ka)
spin doctor = rzecz­nik pra­so­wy

Hit the ceiling

Don’t want this night to hit the ceiling

Nie chcę tej nocy się wście­kać

To hit the ceiling = wpaść w szał, np.:

Emma has hit the ceiling aga­in! You bet­ter go home. = Emma zno­wu wpa­dła w szał. Lepiej idź do domu.

Uzna­łam jed­nak, że w kon­tek­ście z pio­sen­ki, lepiej prze­tłu­ma­czyć „ wściec się”.

Think out loud

I think out loud, hope you don’t hear it

Gło­śno myślę, mam nadzie­ję, że tego nie sły­szysz.

Ten idiom na pew­no zna każ­dy fan Eda She­ere­na i jego hitu „ Thin­king Out Loud”.

Going cra­zy?
go bana­nas = wściec się
go mad/crazy/insane = wściec się, osza­leć
get angry (with some­bo­dy) = być złym (na kogoś)
burn with rage = pałać wście­kło­ścią

To think out loud = gło­śno myśleć, np.: Don’t wor­ry. I am just thin­king out loud. = Nie martw się. Po pro­stu gło­śno myślę.

Stall

But I’m stal­lin

Tkwię w mar­twym punk­cie

Cza­sow­nik to stall ma wie­le zna­czeń i wca­le nie ozna­cza „sta­li”

Pamię­taj: stal = ste­el, a bar­dzo podob­ne sta­in­less ste­el ozna­cza = stal nie­rdzew­na.

Nato­miast to stall = utknąć w mar­twym punk­cie np.:

Our rese­arch stal­led becau­se we didn’t have money. = Nasze bada­nie utknę­ło w mar­twym punk­cie, bo nie mie­li­śmy pie­nię­dzy.

A tak­że:

= zga­snąć ( o sil­ni­ku samo­cho­du) np.: The engi­ne stal­led three times yester­day. I must visit an auto mecha­nic. = Sil­nik zgasł wczo­raj trzy razy. Muszę odwie­dzić mecha­ni­ka.

= opóź­niać coś, prze­cią­gać coś np.:  He tried to stall the conver­sa­tion by asking stran­ge questions. = Chciał prze­cią­gnąć roz­mo­wę przez zada­wa­nie dziw­nych pytań.

= zby­wać kogoś, zwo­dzić np.:  Don’t stall me. I’m run­ning out of my patien­ce! = Nie zby­waj mnie. Tra­cę cier­pli­wość!

Whatcha

You’re hol­ding my heart, what­cha say?

Odda­łam ci moje ser­ce, co ty na to?

What­cha to czę­sto spo­ty­ka­ny w pio­sen­kach, fil­mach lub języ­ku potocz­nym skrót od:

What­cha doing? = Co ty robisz? = What are you doing?

Let somebody down

Just let me down slow­ly

Po pro­stu zawiedź mnie powo­li

Idiom to let some­bo­dy down = zawieść, roz­cza­ro­wać kogoś. np.:

I pro­mi­se, I will never let you down. = Obie­cu­ję, nigdy cię nie zawio­dę.

Habit

If you’re just some habit that I got­ta bre­ak

Jeśli jesteś tyl­ko nało­giem, z któ­rym muszę zerwać

W pio­sen­ce P!NK uży­wa dwóch cie­ka­wych zwro­tów, a jeden z nich już się dzi­siaj poja­wił.

To bre­ak the habit = zerwać z nało­giem, np.:

He bro­ke the drin­king habit after ten years. = Zerwał z nało­giem alko­ho­lo­wym po dzie­się­ciu latach.

Pamię­taj: Słów­ko habi­tat nie ma nic wspól­ne­go z nało­giem, ponie­waż habi­tat = śro­do­wi­sko, sie­dli­sko np. natu­ral habi­tat = śro­do­wi­sko natu­ral­ne

Convince

Convin­ce myself that this is real love

Prze­ko­nu­ję siebie,że to praw­dzi­wa miłość

Cza­sow­nik to convin­ce ozna­cza = prze­ko­nać, prze­ko­ny­wać kogoś np.:

I must find the way how to convin­ce my mother to buy me a dog. = Muszę zna­leźć spo­sób jak prze­ko­nać mamę, by kupi­ła mi psa.

Think extra!
think back = przy­po­mi­nać sobie, się­gać pamię­cią, wspo­mi­nać, wra­cać myśla­mi
think twi­ce = dwa razy się zasta­no­wić
think out = opra­co­wać jakiś plan lub pomysł, prze­my­śleć
think abo­ut some­thing , think of some­thing = myśleć o czymś

Jeśli nato­miast chce­cie zachę­cić kogoś do cze­goś, może­cie użyć cza­sow­ni­ka to enco­ura­ge = zachę­cić (kogoś do zro­bie­nia cze­goś), np.:

Don’t enco­ura­ge her if she does not want to try this. = Nie zachę­caj jej jeśli nie chce spró­bo­wać.

Be tongue — tied

So I don’t know why I’m ton­gue tied

Więc nie wiem dla­cze­go zapo­mi­nam języ­ka w gębie

Byli­ście kie­dyś w sytu­acji, kie­dy nie wie­dzie­li­ście co powie­dzieć? Dosłow­nie onie­mie­li­ście, zatka­ło was, zapo­mnie­li­ście języ­ka w gębie?

Wła­śnie wte­dy mogli­by­ście użyć idio­mu to be ton­gue-tied = zapo­mnieć języ­ka w gębie. np.:

You’ve been so smart­mo­uth befo­re a whi­le and now you’re ton­gue — tied. = Przed chwi­lą byłeś taki wyszcze­ka­ny, a teraz zapo­mnia­łeś języ­ka w gębie.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *