Miesiąc: Listopad 2012

Lana Del Rey — Ride

Uwiel­biam ten kawa­łek! Utwo­rem “Ride” kolej­ny raz Lana Del Rey udo­wod­ni­ła na co ją stać. Chy­ba nigdy nie wyglą­da­ła lepiej niż na tele­dy­sku do tej…

One Direction — Little Things

Kie­dy pro­wa­dzę zaję­cia angiel­skie­go zazwy­czaj pytam się moich uczniów jakiej muzy­ki słu­cha­ją, jakie lubią zespo­ły czy wyko­naw­ców. Czę­sto (wśród dziew­czyn) pada nazwa One Direc­tion —…