Arctic Monkeys — Do I Wanna Know?

Arc­tic Mon­keys to zespół zało­żo­ny w roku 2002 w Shef­field przez czte­rech przy­ja­ciół: Ale­xa Tur­ne­ra, Jamie’go Cooka, Mat­ta Hel­der­sa i Andy’ego Nichol­so­na.

Pomi­mo fak­tu, że na instru­men­tach gra­li sto­sun­ko­wo krót­ko, zaczę­li dawać kon­cer­ty w swo­im rodzin­nym mie­ście i oko­li­cach, pod­czas któ­rych wrę­cza­li fanom dar­mo­we dema, nagra­ne w gara­żu Ale­xa. Z racji tego, że płyt było mało w sto­sun­ku do ilo­ści osób, któ­re chcia­ły je zdo­być, fani wymie­nia­li się pio­sen­ka­mi za pośred­nic­twem Inter­ne­tu, zało­ży­li też pro­fil zespo­łu na MySpa­ce.

Przy­czy­ni­ło się to do póź­niej­sze­go suk­ce­su kape­li – wie­lu wiel­bi­cie­li zna­ło prak­tycz­nie wszyst­kie sło­wa i śpie­wa­ło wraz z Ale­xem mimo tego, że nie wyda­li oni żad­nej pły­ty.

Zespół w 2004 roku wypu­ścił na rynek swój pierw­szy sin­giel zaty­tu­ło­wa­ny “Five Minu­tes With Arc­tic Mon­keys”. Wokół gru­py zaczy­nał two­rzyć się ogrom­ny medial­ny szum – zosta­li nazwa­ni jed­nym z naj­lep­szych zespo­łów bry­tyj­skich, legen­dą, o któ­rej będzie się sły­sza­ło jesz­cze przez dłu­gie lata, jak na przy­kład o Beatle­sach.

Nie­dłu­go póź­niej pod­pi­sa­li oni kon­trakt z Domi­no Records i roz­po­czę­li pra­ce nad debiu­tanc­kim albu­mem “Wha­te­ver People Say I Am, That’s What I’m Not”. Uka­zał się on w 2006 roku i stał się hitem, przy­no­sząc Arc­tic Mon­keys jesz­cze więk­szą sła­wę. Dru­gi album, “Favo­uri­te Worst Night­ma­re”, któ­ry uka­zał się w 2007 roku, szyb­ko powtó­rzył suk­ces swo­je­go poprzed­ni­ka.

W 2009 roku Arc­tic Mon­keys wyda­li trze­cią pły­tę, nazwa­ną “Hum­bug”, kolej­ne albu­my to: “Suck It And See” (2011) i “AM” (2013).

 

Tekst pio­sen­ki Arc­tic Mon­keys — Do I Wan­na Know?

Have you got colo­ur in your che­eks?
Do you ever get that fear
That you can’t shift
The type that sticks aro­und
Like some­thing in your teeth?
Are the­re some aces up your sle­eve?
Have you no idea that you’re in deep?
I dre­amt abo­ut you near­ly eve­ry night this week
How many secrets can you keep?
‘Cau­se there’s this tune I found
That makes me think of you some­how
And I play it on repe­at
Until I fall asle­ep
Spil­ling drinks on my set­tee

Do I wan­na know
If this feeling flows both ways?
Sad to see you go
Was sort of hoping that you’d stay
Baby we both know
That the nights were main­ly made
For say­ing things
That you can’t say tomor­row day

Craw­ling back to you

Ever tho­ught of cal­ling
When you’ve had a few?
‘Cau­se I always do
May­be I’m too busy being yours
To fall for some­bo­dy new
Now I’ve tho­ught it thro­ugh

Craw­ling back to you

So have you got the guts?
Been won­de­ring if your heart’s still open
and if so I wan­na know what time it shuts
Sim­mer down and puc­ker up
I’m sor­ry to inter­rupt.
It’s just I’m con­stan­tly on the cusp
Of try­ing to kiss you
I don’t know if you feel the same as I do
But we could be toge­ther if you wan­ted to

Do I wan­na know
If this feeling flows both ways?
Sad to see you go
Was sort of hoping that you’d stay
Baby we both know
That the nights were main­ly made
For say­ing things
That you can’t say tomor­row day

Craw­ling back to you

Ever tho­ught of cal­ling
When you’ve had a few?
‘Cau­se I always do
May­be I’m too busy being yours
To fall for some­bo­dy new
Now I’ve tho­ught it thro­ugh

Do I wan­na know
If this feeling flows both ways?
Sad to see you go
Was sort of hoping that you’d stay
Baby we both know
That the nights were main­ly made
For say­ing things
That you can’t say tomor­row day

Do I wan­na know?
Too busy being yours to fall
Sad to see you go
Ever tho­ught of cal­ling dar­ling?
Do I wan­na know?
Do you want me craw­ling back to you?

Tłu­ma­cze­nie Arc­tic Mon­keys — Do I Wan­na Know?

Czy masz rumień­ce na policz­kach?
Czy kie­dy­kol­wiek oba­wia­łaś się
Że nie będziesz mogła się pozbyć
Tego typa, któ­re­go obec­ność prze­szka­dza, jak coś
Co utknie mię­dzy zęba­mi?
Czy masz jakieś asy w ręka­wie?
Czy nie masz poję­cia, jak głę­bo­ko w tym tkwisz?
Śni­łem o Tobie pra­wie każ­dej nocy w tym tygo­dniu
Ile tajem­nic jesteś w sta­nie docho­wać?
Zna­la­złem pio­sen­kę, któ­ra w jakiś spo­sób spra­wia
Że o Tobie myślę
I słu­cham jej w kół­ko
Dopó­ki nie zasnę
Roz­le­wa­jąc drin­ki na mojej sofie

Czy chcę wie­dzieć
Czy to uczu­cie jest odwza­jem­nio­ne?
Przy­kro patrzeć jak odcho­dzisz
W pew­nym sen­sie mia­łem nadzie­ję, że zosta­niesz
Kocha­nie, obo­je wie­my,
Że noce zosta­ły stwo­rzo­ne głów­nie po to,
Żeby mówić rze­czy,
Któ­rych nie potra­fisz powie­dzieć następ­ne­go dnia

Czoł­gam się z powro­tem do Cie­bie

Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łaś, żeby zadzwo­nić,
Gdy jesteś po kil­ku drin­kach?
Bo ja zawsze tak mam
Może jestem zbyt zaję­ty byciem Two­im
Żeby zako­chać się kimś nowym
Teraz już to sobie prze­my­śla­łem

Czoł­gam się z powro­tem do Cie­bie

Cie­ka­we, czy jesteś taka odważ­na
Zasta­na­wia­łem się, czy Two­je ser­ce jest nadal otwar­te,
A jeśli tak, to o któ­rej godzi­nie je zamy­kasz
Uspo­kój się i ułóż usta do poca­łun­ku
Przy­kro mi, że prze­szka­dzam,
Ale jestem cią­gle na gra­ni­cy
Poca­ło­wa­nia Cię
Nie wiem, czy czu­jesz to samo co ja
Ale mogli­by­śmy być razem, gdy­byś tyl­ko tego chcia­ła

Czy chcę wie­dzieć
Czy to uczu­cie jest odwza­jem­nio­ne?
Przy­kro patrzeć jak odcho­dzisz
W pew­nym sen­sie mia­łem nadzie­ję, że zosta­niesz
Kocha­nie, obo­je wie­my,
Że noce zosta­ły stwo­rzo­ne głów­nie po to,
Żeby mówić rze­czy,
Któ­rych nie potra­fisz powie­dzieć następ­ne­go dnia

Czoł­gam się z powro­tem do Cie­bie

Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łaś, żeby zadzwo­nić,
Gdy jesteś po kil­ku drin­kach?
Bo ja zawsze tak mam
Może jestem zbyt zaję­ty byciem Two­im
Żeby zako­chać się kimś nowym
Teraz już to sobie prze­my­śla­łem

Czy chcę wie­dzieć
Czy to uczu­cie jest odwza­jem­nio­ne?
Przy­kro patrzeć jak odcho­dzisz
W pew­nym sen­sie mia­łem nadzie­ję, że zosta­niesz
Kocha­nie, obo­je wie­my,
Że noce zosta­ły stwo­rzo­ne głów­nie po to,
Żeby mówić rze­czy,
Któ­rych nie potra­fisz powie­dzieć następ­ne­go dnia

Czy chcę wie­dzieć…
Jestem zbyt zaję­ty byciem Two­im…
Przy­kro patrzeć jak odcho­dzisz…
Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łaś, żeby zadzwo­nić, kocha­nie?
Czy chcę wie­dzieć…
Czy chcesz, żebym czoł­gał się z powro­tem do Cie­bie?

Zwroty & wyrażenia

Stick around

Wyra­że­nia ze słów­kiem stick
stick by some­bo­dy = wspie­rać kogoś
stick in somebody’s mind = utkwić w czy­jejś pamię­ci
stick out = wysta­wać
stick up = wzno­sić, pod­no­sić
stick up for some­bo­dy = popie­rać, bro­nić kogoś
stick to your guns = upie­rać się przy swo­im
stick to the facts = trzy­mać się fak­tów
stick toge­ther = trzy­mać się razem

Do you ever get that fear that you can’t shift
The type that sticks aro­und like some­thing in your teeth?

Czy kie­dy­kol­wiek oba­wia­łaś się, że nie będziesz mogła się pozbyć
Tego typa, któ­re­go obec­ność prze­szka­dza, jak coś, co utknie mię­dzy zęba­mi?

To stick aro­und = prze­by­wać w pobli­żu, np.:

A suspi­cio­us man has been stic­king aro­und my neigh­bo­ur­ho­or recen­tly. = Podej­rza­ny męż­czy­zna krę­cił się ostat­nio po mojej oko­li­cy.

Ace up your sleeve

Are the­re some aces up your sle­eve?

Czy masz jakieś asy w ręka­wie?

Idiom to have an ace up your sle­eve ozna­cza = mieć asa w ręka­wie, mieć coś w zana­drzu, np.:

The pri­me mini­ster had seve­ral other aces up his sle­eve and he didn’t have to wor­ry abo­ut any­thing. = Pre­mier miał kil­ka asów w ręka­wie i nie musiał się o nic mar­twić.

Settee

Spil­ling drinks on my set­tee

Roz­le­wa­jąc drin­ki na mojej sofie

Set­tee = sofa, np.:

That film was so boring that I fell asle­ep on my set­tee. = Ten film był tak nud­ny, że zasnę­łam na mojej sofie.

Have a few

Jak powie­dzieć, że ktoś jest na gazie?
can­ned = uchla­ny
dead drunk = kom­plet­nie pija­ny
drunk = pija­ny
ham­me­red = spi­ty
into­xi­ca­ted = nie­trzeź­wy
legless = o oso­bie, któ­ra jest tak pija­na, że nie jest w sta­nie cho­dzić
tip­sy = wsta­wio­ny
under the influ­en­ce = pod wpły­wem
under the table = schla­ny
wasted = nawa­lo­ny, urżnię­ty

Ever tho­ught of cal­ling when you’ve had a few?

Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łaś, żeby zadzwo­nić, gdy jesteś po kil­ku drin­kach?

To have a few (too many) = wypić za dużo, np.:

He had a few too many and his beha­vio­ur was real­ly annoy­ing. = Wypił za dużo i jego zacho­wa­nie było napraw­dę dener­wu­ją­ce.

Crawl

Craw­ling back to you

Czoł­gam się z powro­tem do Cie­bie

Cza­sow­nik to crawl ma kil­ka zna­czeń =

= czoł­gać się, np.: She craw­led to the pho­ne and dia­led 911. = Doczoł­ga­ła się do tele­fo­nu i wykrę­ci­ła 911.

= peł­zać, np.: There’s a worm craw­ling up your shoe. = Po Two­im bucie peł­za robak.

= racz­ko­wać, np.: Our baby is just star­ting to crawl. = Nasze dziec­ko wła­śnie zaczy­na racz­ko­wać.

The crawl/front crawl to kraul = styl pły­wac­ki.

Fall for somebody

May­be I’m too busy being yours to fall for some­bo­dy new

Może jestem zbyt zaję­ty byciem Two­im, żeby zako­chać się kimś nowym

To fall for some­bo­dy = zako­chać się, np.:

She fell for her sister’s boy­friend. = Zako­cha­ła się w chło­pa­ku swo­jej sio­stry.

Have the guts

So have you got the guts?

Cie­ka­we, czy jesteś taka odważ­na

To have the guts = mieć odwa­gę, np.:

I didn’t have the guts to say it to his face. = Nie mia­łam odwa­gi powie­dzieć mu tego pro­sto w twarz.

Simmer down

Cie­ka­wost­ka
Nauka bry­tyj­skie­go slan­gu z człon­ka­mi zespo­łu Arc­tic Mon­keys 😉

Sim­mer down and puc­ker up

Uspo­kój się i ułóż usta do poca­łun­ku

To sim­mer down = wyci­szyć się ochło­nąć, np.:

Give him time to sim­mer down, it was a hard week for him. = Daj mu czas, żeby ochło­nął, to był dla nie­go cięż­ki tydzień.

Cusp

It’s just I’m con­stan­tly on the cusp of try­ing to kiss you

Jestem cią­gle na gra­ni­cy poca­ło­wa­nia Cię

Cusp =

= prze­łom (np. wie­ku), np.: I was born on the cusp of May and June. = Uro­dzi­łem się na prze­ło­mie maja i czerw­ca.

= gra­ni­ca, np.: The coun­try was on the cusp of war. = Kraj był na gra­ni­cy woj­ny.

 

Naj­lep­sze miej­sce w sie­ci dla fanów zespo­łu:

Arc­tic Mon­keys Pol­ska

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *