Wykonawca: lata 70.

Abba — Happy New Year

Piosenka„Happy New Year” zespo­łu Abba pocho­dzi z albu­mu wyda­ne­go w 1980 roku. Abba to nie­kwe­stio­no­wa­ny eks­pert do spraw hitów, któ­re szyb­ko wpa­da­ją w ucho. Pierw­sza nazwa Abby…

Uriah Heep — Lady In Black

 „Lady in Black” jest pio­sen­ką roc­ko­wej gru­py Uriah Heep, stwo­rzo­ną przez Kena Hensley’a. Opo­wia­da histo­rię męż­czy­zny pogrą­żo­ne­go w świe­cie woj­ny, któ­ry napo­ty­ka dobro, któ­re mu…

Abba — Dancing Queen

Dzi­siej­szą lek­cję dedy­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy na par­kie­cie czu­ją się jak ryby w wodzie, a zwłasz­cza paniom, któ­re za każ­dym razem, gdy tań­czą, czu­ją się jak…