Florence + The Machine — What The Water Gave Me

„What The Water Gave Me” to kolej­ny już utwór Flo­ren­ce + The Machi­ne na naszej stro­nie. Został on napi­sa­ny przez woka­list­kę Flo­ren­ce Welch oraz Fran­ci­sa Whi­te, a jego pro­duk­cją zajął się Paul Epworth.

Flo­ren­ce Welch opra­co­wa­ła tytuł i sens utwo­ru: “To pio­sen­ka dla wody, ponie­waż w muzy­ce i sztu­ce są rze­czy, któ­re są przy­tła­cza­ją­ce, a oce­an wyda­je mi się być wiel­kim cudem natu­ry. Kie­dy pisa­łam tę pio­sen­kę myśla­łam dużo o tych wszyst­kich ludziach, któ­rzy stra­ci­li życie w próż­nych pró­bach ura­to­wa­nia swo­ich bli­skich od uto­nię­cia.”

Zapra­sza­my do nauki w atmos­fe­rze ducho­we­go unie­sie­nia i egzy­sten­cjal­nych prze­my­śleń! 😉

Tekst pio­sen­ki Flo­ren­ce + The Machi­ne — What The Water Gave Me

Time it took us
To whe­re the water was
That’s what the water gave me
And time goes quic­ker
Betwe­en the two of us
Oh, my love, don’t for­sa­ke me
Take what the water gave me

Lay me down
Let the only sound
Be the over­flow
Pockets full of sto­nes

Lay me down
Let the only sound
Be the over­flow

And oh, poor Atlas
The world’s a beast of a bur­den
You’ve been hol­ding up a long time
And all this lon­ging
And the ships are left to rust
That’s what the water gave us

So lay me down
Let the only sound
Be the over­flow
Pockets full of sto­nes
Lay me down
Let the only sound
Be the over­flow

‘Cau­se they took your loved ones
But retur­ned them in exchan­ge for you
But would you have it any other way?
Would you have it any other way?
You couldn’t have it any other way

‘Cau­se she’s a cru­el mistress
And a bar­ga­in must be made
But oh, my love, don’t for­get me
When I let the water take me

So lay me down
Let the only sound
Be the over­flow
Pockets full of sto­nes

Lay me down
Let the only sound
Be the over­flow

So lay me down
Let the only sound
Be the over­flow
Pockets full of sto­nes

Lay me down
Let the only sound
Be the over­flow

Tłu­ma­cze­nie Flo­ren­ce + The Machi­ne — What The Water Gave Me

Czas, to on nas zabrał
tam, gdzie była woda
To jest to, co woda mi dała
I czas pły­nie szyb­ciej
Mię­dzy naszą dwój­ką
Oh, moja miło­ści, nie opusz­czaj mnie
Weź to, co woda mi dała

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda
kie­sze­nie peł­ne kamie­ni

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda

I, o bied­ny Atla­sie
Świat jest brze­mie­niem
wytrzy­my­wa­łeś dłu­gi czas
I cała ta nostal­gia
I stat­ki pozo­sta­wio­ne do zardze­wie­nia
To jest to, co dała nam woda

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda
kie­sze­nie peł­ne kamie­ni
Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda

Bo wzię­li tych, któ­rych kochasz
ale zwró­ci­li ich w zamian za Cie­bie
ale czy mógł­byś zyskać to inną dro­gą
czy mógł­byś zyskać to inną dro­gą
Nie mógł­byś zyskać tego inną dro­gą

Bo ona jest okrut­ną kochan­ką
a umo­wa musi zostać zawar­ta
ale mój kocha­ny, nie zapo­mnij mnie
kie­dy pozwo­lę wodzie się zabrać

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda
kie­sze­nie peł­ne kamie­ni

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda
kie­sze­nie peł­ne kamie­ni

Połóż mnie
pozwól by jedy­nym dźwię­kiem
była prze­le­wa­ją­ca się woda

Zwroty & Wyrażenia

Forsake

Oh, my love, don’t for­sa­ke me

O moja miło­ści, nie porzu­caj mnie

To for­sa­ke = porzu­cać, opusz­czać.

Przy­kład:

Gary deci­ded to for­sa­ke his order. = Gary zde­cy­do­wał się na opusz­cze­nie swo­je­go zako­nu.

Overflow

Let the only sound be the over­flow

Pozwól, by jedy­nym dźwię­kiem była prze­le­wa­ją­ca się woda

Over­flow = nad­miar, nad­kom­plet, wylew, prze­lew (np. cie­czy), np.: We have the over­flow of weak stu­dents. = Mamy nad­miar sła­bych stu­den­tów.

To over­flow = prze­le­wać, zalać, np.: Look out! There’s the over­flow in the bath­ro­om! = Uwa­żaj! W łazien­ce prze­la­ła się woda!

Beast of burden

Tro­chę mito­lo­gii
Flo­ren­ce, uży­wa­jąc w pio­sen­ce okre­śle­nia beast of bur­den w odnie­sie­niu do Atla­sa, bez­po­śred­nio nawią­zy­wa­ła do mito­lo­gii, zgod­nie z któ­rą tytan ten za udział w woj­nie prze­ciw Bogom został przez Zeu­sa ska­za­ny na pod­trzy­my­wa­nie na bar­kach świa­ta. Stąd też porów­na­nie go do konia pocią­go­we­go, dla któ­re­go to my jeste­śmy cię­ża­rem. 😉

The world’s a beast of a bur­den

Świat jest brze­mie­niem

Beast of bur­den = oso­ba, któ­ra wszyst­ko chrzani/koń pociągowy/zwierzę jucz­ne.

Przy­kład:

Gim­me a bre­ak! It’s too heavy! I’m not your beast of bur­den! = Daj mi spo­kój! To jest za cięż­kie! Nie jestem two­im koniem pocią­go­wym!

Wyra­że­nie to ma też zna­cze­nie obraź­li­we:

Beast of bur­den = ktoś tak gruby/brzydki, że bar­dziej przy­po­mi­na zwie­rzę, niż czło­wie­ka.

Przy­kład:

She’s so ugly. She’s like a beast of bur­den! = Ona jest taka brzyd­ka. Wyglą­da, jak zwie­rzę doświad­czal­ne.

Ship

And the ships are left to rust

I stat­ki pozo­sta­wio­ne są do zardze­wie­nia

Ship = sta­tek, okręt.

It’s a bar­ga­in!
to make/stri­ke a bar­ga­in = zawrzeć umo­wę
to keep one’s side of a bar­ga­in = dotrzy­mać umo­wy
to dri­ve a hard bar­ga­in = sta­wiać twar­de warun­ki
into the bar­ga­in = na doda­tek, w dodat­ku, do tego
It’s a bar­ga­in! = Umo­wa stoi!

Przy­kład:

Do you want to send it by ship? = Czy chcesz wysłać to stat­kiem?

Bargain

And a bar­ga­in must be made

I umo­wa musi zostać zawar­ta

Bar­ga­in = deal, umo­wa, układ.

Przy­kład:

Let’s stri­ke a bar­ga­in! = Zawrzyj­my umo­wę!

 

Co Wam dała lek­cja na pod­sta­wie pio­sen­ki „What The Water Gave Me”?

Mamy nadzie­ję, że dużo i zachę­ca­my do komen­to­wa­nia! 🙂

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *