Coldplay — Paradise

Utwór „Para­di­se” Cold­play pocho­dzi z albu­mu “Mylo Xylo­to”, któ­ry kazał się 12 wrze­śnia 2011 roku. Pio­sen­ka zdo­by­ła nomi­na­cję do Nagro­dy Gram­my w kate­go­rii Best Pop Duo/Group Per­for­man­ce, a tele­dysk zdo­był nagro­dę MTV Video Music Awards.

Prze­nie­śmy się do raju razem z zespo­łem Cold­play 😉

Tekst pio­sen­ki Cold­play — Para­di­se

When she was just a girl
She expec­ted the world
But it flew away from her reach, so
She ran away in her sle­ep
And dre­amed of
Para-para-para­di­se, Para-para-para­di­se, Para-para-para­di­se
Eve­ry time she clo­sed her eyes

When she was just a girl
She expec­ted the world
But it flew away from her reach
And the bul­lets catch in her teeth
Life goes on, it gets so heavy
The whe­el bre­aks the but­ter­fly
Eve­ry tear’s a water­fall
In the night the stor­my night she’ll clo­se her eyes
In the night the stor­my night away she’d fly

And dre­ams of
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
She’d dre­am of
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

La la la la la la la la la la la la la
And so lying under­ne­ath tho­se stor­my skies
She’d say, “oh, oho­ho­hoh I know the sun must set to rise”

This could be
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

This could be
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

This could be
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Para-para-para­di­se
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

Tłu­ma­cze­nie Cold­play — Para­di­se

Kie­dy była zale­d­wie dziew­czyn­ką
Ocze­ki­wa­ła całe­go świa­ta
Ale ten odle­ciał poza jej zasięg
Ucie­kła w sen
I śni­ła o
Ra -ra — raju, Ra -ra — raju, Ra -ra — raju
Za każ­dym razem kie­dy zamy­ka­ła oczy

Kie­dy była zale­d­wie dziew­czyn­ką
Ocze­ki­wa­ła całe­go świa­ta
Ale ten odle­ciał poza jej zasięg
Wytrzy­mu­je ból i idzie dalej
Życie toczy się dalej, sta­je się takie trud­ne
Arma­ta strze­la do muchy
Każ­da łza jest wodo­spa­dem
W noc, burz­li­wą noc zamknie oczy
W noc, burz­li­wą noc odle­cia­ła­by

I śni o
Ra — ra — raju
Ra — ra — raju
Ra — ra — raju
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
Śni o
Ra — ra — raju
Ra — ra — raju
Ra — ra — raju
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh

La la la la la la la la la la la la la
I tak leżąc pod wzbu­rzo­nym nie­bem
Powie­dzia­ła­by: Wiem, że słoń­ce musi wstać

To mógł­by być
Ra — ra — raj
Ra — ra — raj
Ra — ra — raj
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

To mógł­by być
Ra — ra — raj
Ra — ra — raj
Ra — ra — raj
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

To mógł­by być
Ra — ra — raj
Ra — ra — raj
Ra — ra — raj
Oh oh oh oh oh oh-oh-oh

Zwroty & Wyrażenia

Just

It’s not just an adverb

Just jako przy­miot­nik ozna­cza =
= spra­wie­dli­wy
= słusz­ny
= zwy­kły

When she was just a girl

Kie­dy była zale­d­wie dziew­czyn­ką

Just occurs in English as an adverb or adjec­ti­ve.

Just =

= tyl­ko, zale­d­wie, np.: For­tu­na­te­ly it was just a bad dre­am. = Na szczę­ście to był tyl­ko zły sen.

= wła­śnie, dopie­ro co, np.: We’ve just fini­shed. = Wła­śnie skoń­czy­li­śmy.

= po pro­stu, np.: This lap­top is just too expen­si­ve. = Ten lap­top jest po pro­stu za dro­gi.

= wła­śnie, dokład­nie, np.: It was just what I needed! = To było dokład­nie to, cze­go potrze­bo­wa­łem!

Paradise

We will take you to para­di­se

tro­uble in para­di­se = kło­po­ty w raju
para­di­se on earth = raj na zie­mi
to be living in a fool’s para­di­se = żyć w nie­wie­dzy, żyć w uto­pii, żyć złu­dze­nia­mi

Para-para-para­di­se

Ra -ra — raju

Para­di­se =

= raj, np.: It may look like para­di­se, but living here is not easy. = Może wyglą­dać jak raj, ale życie tutaj nie jest łatwe.

= Raj (w Biblii), np.: He who looks after an orphan shall be in Para­di­se. = Kto opie­ku­je się sie­ro­tą będzie w Raju.

Bullets catch in her teeth

And the bul­lets catch in her teeth

Wytrzy­mu­je ból i idzie dalej

Autor pio­sen­ki użył w tym wer­sie cie­ka­we­go idio­mu. Dziew­czy­na poko­nu­je cier­pie­nie, napię­cie i nie pod­da­je się.

The wheel breaks the butterfly

The whe­el bre­aks the but­ter­fly

Arma­ta strze­la do muchy

To bre­ak a but­ter­fly on the whe­el = strze­lać do muchy z arma­ty.

Według Urban Dic­tio­na­ry:

To bre­ak a but­ter­fly on the whe­el = to waste effort on some­thing that the­re is no chan­ce of suc­ce­eding at.

Wyra­że­nie to ozna­cza, że dziew­czyn­ka jest przy­tło­czo­na życiem, spo­tka­ła się z nie­po­wo­dze­niem. The but­ter­fly – motyl może sym­bo­li­zo­wać wła­śnie tą małą, nie­win­ną dziew­czyn­kę.

Frag­ment ten pocho­dzi z wier­sza Ale­xan­dra Pope’a “Epi­stles to Seve­ral Per­sons: Epi­stle to Dr. Arbu­th­not”, gdzie w ory­gi­na­le brzmi: “Who bre­aks a but­ter­fly upon a whe­el?”

Underneath

Under­ne­ath – syno­nyms
bene­ath = pod, poni­żej
below = pod (czymś), poni­żej (cze­goś), niżej (niż coś)
under = pod (czymś), poni­żej (mniej niż)

And so lying under­ne­ath tho­se stor­my skies

I tak leżąc pod wzbu­rzo­nym nie­bem

Under­ne­ath =

= pod, poni­żej, np.: He looked under­ne­ath the car­pet. = On zaj­rzał pod dywan.

= spód, dol­na część (cze­goś), dół, np.: I fit­ted a new skid pla­te to pro­tect the under­si­de of my Volvo. = Dopa­so­wa­łem nową płyt­kę pośli­zgo­wą aby chro­nić spód moje­go Volvo.

The sun must set to rise

She’d say, “oh, oho­ho­hoh I know the sun must set to rise

Powie­dzia­ła­by, “oh, oho­ho­hoh wiem, że słoń­ce musi wstać”

Wyra­że­nie the sun must set to rise ozna­cza opty­mizm, nadzie­ję na lep­szą przy­szłość.

Gramatyka

Must vs. have to

She’d say, “oh, oho­ho­hoh I know the sun must set to rise”

Powie­dzia­ła­by, “oh, oho­ho­hoh Wiem, że słoń­ce musi wstać”

Must uży­wa­my, kie­dy sami czu­je­my przy­mus zro­bie­nia cze­goś, sami nakła­da­my na sie­bie przy­mus, że musi­my coś zro­bić czy chce­my wyra­zić swo­ją opi­nię.

Przy­kład zda­nia:

I must read this book. Asia recom­men­ded it to me. = Muszę prze­czy­tać tę książ­kę. Asia pole­ci­ła mi ją.

You must see a doctor. You look sick. = Musisz iść do leka­rza. Wyglą­dasz na cho­re­go.

Have to uży­wa­my mówiąc o koniecz­no­ści narzu­co­nej nam przez kogoś inne­go lub wyni­ka­ją­cej z praw, reguł czy zasad. Ale trze­ba pamię­tać, że have to może być rów­nież uży­wa­ne kie­dy sami wyra­ża­my opi­nię o czymś (ma takie samo zna­cze­nie jak must).

Przy­kład zda­nia:

I have to read this book. It is one of my set books. = Muszę prze­czy­tać tę książ­kę. To jed­na z moich lek­tur.

Uwa­ga!

W cza­sie przy­szłym i prze­szłym uży­wa­my jedy­nie odpo­wied­niej for­my cza­sow­ni­ka have to (will have to lub had to). Cza­sow­nik must nie posia­da tych form, np.:

I had to work real­ly hard to pass this test. = Musia­łem napraw­dę cięż­ko pra­co­wać, żeby zdać ten test.

 

So, guys — what do you think abo­ut para­di­se with Cold­play? 🙂 Feel free to sha­re your tho­ughts.

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Ofi­cjal­ny Fan­klub Cold­play

Cold­play Poland — Ofi­cjal­ny Fan­klub — coldplace.eu

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Szymon

    Pomysł z wyko­rzy­sta­niem pio­se­nek do nauki j. angiel­skie­go to według mnie świet­na spra­wa. Zaczy­nam i póź­niej oce­nię 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *