P.O.D. — Youth Of The Nation

P.O D. (skrót od ang. Pay­able on Death) to ame­ry­kań­ska gru­pa nu meta­lo­wa. Zespół powstał w 1992 roku, w wie­lo­kul­tu­ro­wym mia­stecz­ku San Ysi­dro, w Kali­for­nii. “Youth of the Nation” to dru­gi sin­giel z pły­ty Satel­li­te zespo­łu P.O.D. wyda­ny w grud­niu 2001.

Tekst “Youth of the Nation” zawie­ra trzy bio­gra­fie mło­dych Ame­ry­ka­nów, któ­re koń­czą się tra­gicz­nie. Pierw­szy z nich jedzie na desce do szko­ły, nie wie­dząc o tym, że zosta­nie tam zastrze­lo­ny. Autor utwo­ru zasta­na­wia się, czy chło­pak był w życiu kocha­ny. Dru­ga, 12-let­nia Suzie, zosta­ła porzu­co­na przez ojca i pogu­bi­ła się w życiu. Trze­ci, John­ny, nie może doga­dać się z rówie­śni­ka­mi i popeł­nia samo­bój­stwo.

Tekst pio­sen­ki P.O.D. — Youth Of The Nation

Last day of the rest of my life
I wish I would’ve known
Cau­se I didn’t kiss my mama good­bye

I didn’t tell her that I loved her
And how much I care
Or thank my pops for all the talks
And all the wis­dom he sha­red

Una­wa­re, I just did what I always do
Eve­ry­day, the same routi­ne
Befo­re I ska­te off to scho­ol

But who knew that this day wasn’t like the rest
Inste­ad of taking a test
I took two to the chest

Call me blind
But I didn’t see it coming
Eve­ry­bo­dy was run­ning
But I couldn’t hear nothing

Except gun bla­sts, it hap­pe­ned so fast
I don’t real­ly know this kid
Even tho­ugh I sit by him in class

May­be this kid was reaching out for love
Or may­be for a moment
He for­got who he was
Or may­be this kid just wan­ted to be hug­ged
Wha­te­ver it was
I know it’s becau­se

We are, We are
The youth of the nation

Lit­tle Suzy, she was only twe­lve
She was given the world
With eve­ry chan­ce to excel

Hang with the boys and
Hear the sto­ries they tell
She might act kind of pro­ud
But no respect for her­self

She finds love
In all the wrong pla­ces
The same situ­ations
Just dif­fe­rent faces

Chan­ged up her pace sin­ce her dad­dy left her
Too bad he never told her
She dese­rved much bet­ter

John­ny boy always play­ed the fool
He bro­ke all the rules
So you would think he was cool

He was never real­ly one of the guys
No mat­ter how hard he tried
Often tho­ught of suici­de

It’s kind of hard when you ain’t got no friends
He put his life to an end
They might remem­ber him then

You cross the line and there’s no tur­ning back
Told the world how he felt
With the sound of a gat

We are, We are
The youth of the nation

Who’s to bla­me for the lives that tra­ge­dies cla­im
No mat­ter what you say
It don’t take away the pain

That I feel insi­de, I’m tired of all the lies
Don’t nobo­dy know why
It’s the blind leading the blind

I guess that’s the way the sto­ry goes
Will it ever make sen­se
Somebody’s got to know

There’s got to be more to life than this
There’s got to be more to eve­ry­thing
I tho­ught exi­sts

We are, We are
The youth of the nation

Tłu­ma­cze­nie P.O.D. — Youth Of The Nation

Ostat­ni dzień z resz­ty moje­go życia
Szko­da, że nie wie­dzia­łem
Bo nie poca­ło­wa­łem mamy na poże­gna­nie

Nie powie­dzia­łem jej, że ją kocham
I jak bar­dzo mi na niej zale­ży
Nie podzię­ko­wa­łem też tacie za wszyst­kie roz­mo­wy
I za wszyst­kie mądro­ści, któ­ry­mi się dzie­lił

Nie­świa­do­mie po pro­stu robi­łem to co zwy­kle robię
Codzien­nie ta sama ruty­na
Zanim wyje­cha­łem na desce do szko­ły

Ale kto wie­dział, że ten dzień jest inny niż wszyst­kie
Zamiast zda­wać test
Przy­ją­łem dwie kule na pierś

Nazwij­cie mnie ślep­cem
Ale nie widzia­łem, że to się zbli­ża
Wszy­scy ucie­ka­li
Lecz ja nicze­go nie sły­sza­łem

Poza wystrza­ła­mi z pisto­le­tu, to sta­ło się tak szyb­ko
Napraw­dę nie znam tego dzie­cia­ka
Cho­ciaż sie­dzia­łem obok nie­go w kla­sie

Może ten dzie­ciak wycią­gał rękę po miłość
A może przez chwi­lę
Zapo­mniał kim jest
A może ten dzie­ciak chciał tyl­ko, by go przy­tu­lo­no
Cokol­wiek to było
Wiem to ponie­waż

Jeste­śmy, jeste­śmy
Mło­dy­mi tego naro­du

Mała Suzy mia­ła zale­d­wie dwa­na­ście lat
Dano jej świat
Z wiel­ką szan­są by zosta­ła naj­lep­sza

Trzy­ma­ła się z chło­pa­ka­mi i
Słu­cha­ła histo­rii, któ­re opo­wia­da­li
Mogła iść przez życie w mia­rę dum­nie
Ale nie sza­no­wa­ła sie­bie

Znaj­do­wa­ła miłość
We wszyst­kich nie­od­po­wied­nich miej­scach
Te same sytu­acje
Tyl­ko inne twa­rze

Zmie­ni­ła swo­je dro­gi odkąd ojciec ją zosta­wił
Szko­da, że nigdy nie powie­dział jej
Że zasłu­gu­je na wie­le wię­cej

John­ny chło­pa­czy­na zawsze się wygłu­piał
Łamał wszyst­kie zasa­dy
Pomy­ślał­byś więc, że był faj­ny

Tak napraw­dę nigdy nie był jed­nym z tych gości
Nie­waż­ne jak bar­dzo się sta­rał
Czę­sto myślał o samo­bój­stwie

Jest raczej cięż­ko gdy nie masz przy­ja­ciół
Skoń­czył z sobą
Moż­li­we, że będą go teraz pamię­tać

Prze­kra­czasz linię i nie możesz już zawró­cić
Powie­dział świa­tu jak się czuł
Wraz z dźwię­kiem pisto­le­tu

Jeste­śmy, jeste­śmy
Mło­dy­mi tego naro­du

Kogo obwi­niać za życia, któ­re spo­ty­ka­ją tra­ge­die
Nie­waż­ne co odpo­wiesz
Nie ukoi to bólu

Któ­ry czu­ję wewnątrz, mam dość tych wszyst­kich kłamstw
Nikt nie wie dla­cze­go
Śle­py pro­wa­dzi śle­pe­go

Myślę, że tak to już jest
Czy kie­dy­kol­wiek nabie­rze to sen­su
Ktoś musi wie­dzieć

Życie musi być wię­cej war­te
To wszyst­ko musi być wię­cej war­te
Niż to, co myśla­łem, że ist­nie­je

Jeste­śmy, jeste­śmy
Mło­dy­mi tego naro­du

Zwroty & wyrażenia

Turn back

W pio­sen­ce:

You cross the line and there’s no tur­ning back

Prze­kra­czasz linię i nie możesz już zawró­cić

To turn back = zawra­cać / zawró­cić, np.: They’ll kill us if we turn back! = Zabi­ją nas jeże­li zawró­ci­my!

Take away

W pio­sen­ce:

It don’t take away the pain

Nie ukoi to bólu

To take sth away = zabie­rać coś, wywo­zić coś, np.: I took my notes away from her. = Zabra­łam jej swo­je notat­ki.

Wisdom

War­to wie­dzieć
rece­ived wis­dom = powszech­na opi­nia
folk wis­dom = mądrość ludo­wa
worl­dly wis­dom = mądrość życio­wa
mani­fold wis­dom = nie­skoń­czo­na mądrość
wis­dom tooth = ząb mądro­ści

W pio­sen­ce :

And all the wis­dom he sha­red

I za wszyst­kie mądro­ści, któ­ry­mi się dzie­lił

Wis­dom = mądrość, roz­są­dek (syno­nim: saga­ci­ty), np.: My grand­mo­ther was full of wis­dom, she always knew what to do. = Moja bab­cia była peł­na mądro­ści, zawsze wie­dzia­ła co robić.

Unaware

W pio­sen­ce:

Una­wa­re, I just did what I always do

Nie­świa­do­mie po pro­stu robi­łem to co zwy­kle robię

Una­wa­re = nie­świa­do­my, nie zda­ją­cy sobie spra­wy (z cze­goś), np.: I was una­wa­re that they were in the room. = Byłam nie­świa­do­ma, że są w poko­ju.

Una­wa­res = nie­spo­dzie­wa­nie, znie­nac­ka, bez­wied­nie, nie­świa­do­mie, np.: They came aro­und the cor­ner una­wa­res. = Wyszli zza rogu nie­spo­dzie­wa­nie.

Instead

W pio­sen­ce :

Inste­ad of taking a test

Zamiast zda­wać test

Inste­ad = zamiast.

Inste­ad of sb = zamiast kogoś, np.: I saw some unfa­mi­liar people inste­ad of my friends. = Zoba­czy­łam jakis obcych ludzi zamiast moich przy­ja­ciół.

Inste­ad of sth = zamiast cze­goś, np.: I took my work­bo­ok inste­ad of taking my English book. = Zamiast pod­ręcz­ni­ka do angiel­skie­go zabra­łam ćwi­cze­nia.

Blast

Blast — cie­ka­we wyra­że­nia
blast! = a niech to!
bomb blast = wybuch bom­by
blast off = odpa­lać (np. rakie­tę)
at full blast = na cały regu­la­tor (gło­śno)
have a blast = infor­mal świet­nie się bawić
coun­ter­blast = gwał­tow­ny sprze­ciw

W pio­sen­ce:

Except gun bla­sts, it hap­pe­ned so fast

Poza wystrza­ła­mi z pisto­le­tu, to sta­ło się tak szyb­ko

Blast =

= podmuch, poryw wia­tru, np.: The blast is so strong it can even bre­ak your limbs, even if you’re not hit. = Podmuch jest tak sil­ny, że może poła­mać koń­czy­ny, nawet, gdy nie zosta­nie się tra­fio­nym odłam­kiem.

= eks­plo­zja, wybuch, np.: The blast kil­led many people. = Wybuch zabil dużo ludzi.

= (infor­mal) dobra zaba­wa, ubaw, np.: We’ve a gre­at blast on that par­ty. = Mie­li­śmy nie­zły ubaw na tej zaba­wie.

= poryw (np. uczuć), np.: I saw the blast of the­ir feeling on the­ir faces. = Widzia­łam poryw uczuć na ich twa­rzach.

To blast =

Słów­ka & zwro­ty z pio­sen­ki
cau­se = skró­co­na for­ma becau­se = ponie­waż, cha­rak­te­ry­stycz­na dla języ­ka mówio­ne­go
mama = ame­ry­kań­skie, potocz­ne sło­wo ozna­cza­ją­ce mamę
pops/pop  =  ame­ry­kań­skie, potocz­ne sło­wo ozna­cza­ją­ce tatę
ain’t = nie­stan­dar­do­wa, cha­rak­te­ry­stycz­na dla języ­ka anglo­ame­ry­kań­skie­go for­ma prze­czą­ca, zastę­pu­ją­ca  prze­cze­nia: am not, is not, are not, has not, have not
gat(w języ­ku slan­go­wym) = pisto­let, splu­wa
more to life than this = powie­dze­nie, któ­re mówi, że życie jest wię­cej war­te niż samo ziem­skie byto­wa­nie, czę­sto powie­dze­nie to wystę­pu­je w chrze­ści­jań­skim kon­tek­ście
put his life to an end = ten idio­ma­tycz­ny zwrot ozna­cza: skoń­czyć z sobą, popeł­nić samo­bój­stwo

= wysa­dzić w powie­trze, np.: They bla­sted the old buil­ding. = Wysa­dzi­li ten sta­ry budy­nek.

= spu­sto­szyć, znisz­czyć, np.: He was drunk and he bla­sted the par­ty. = Był pija­ny i znisz­czył przy­ję­cie.

= ryk­nąć, zahu­czeć, huczeć, np.: At the begin­ning of the match they bla­sted slo­gan to che­er the team. = Na począt­ku meczu ryk­nę­li hasło aby wes­przeć dru­ży­nę.

= ostro się z kimś roz­pra­wić, suro­wo skry­ty­ko­wać, np.: She bla­sted her dress. = Skry­ty­ko­wa­ła jej sukien­kę.

= (infor­mal) wal­nąć z całych sił, np.: He bla­sted him stra­ight into his face. = Wal­nął go pro­sto w twarz.

Reach out

W pio­sen­ce :

May­be this kid was reaching out for love

Może ten dzie­ciak wycią­gał rękę po miłość

To reach out = się­gnąć po (coś), wycią­gać rękę, np.: I’ve reached out for the book. = Wycią­gnę­łam rękę po książ­kę.

Hug

W pio­sen­ce :

Or may­be this kid just wan­ted to be hug­ged

A może ten dzie­ciak chciał tyl­ko, by go przy­tu­lo­no

To hug = ści­skać, tulić, uści­skać, przy­tu­lić

To hug sb = obej­mo­wać kogoś, ści­skać kogoś, np.: She hug­ged him stron­gly. = Moc­no go przy­tu­li­ła.

A hug = uścisk, np.: My grand­fa­ther has a bear hug. = Mój dzia­dek ma niedź­wie­dzi uścisk.

Youth

Zapa­mię­taj!
youth gro­up = gru­pa mło­dzie­ży
youth hostel = schro­ni­sko mło­dzie­żo­we
cal­low youth = żół­to­dziób
mis­spent youth = zmar­no­wa­na mło­dość
in sb’s youth = w czy­jejś mło­do­ści
sth of sb’s youth = coś z cza­sów czy­jejś mło­do­ści (np. marze­nia)
in the full blo­om of youth = w kwie­cie wie­ku

W pio­sen­ce:

We are, we are, (we are) the youth of the nation

Jeste­śmy, jeste­śmy mło­dy­mi tego naro­du

Youth =

= mło­dość, np.: You can make some mista­kes in your youth. = Możesz popeł­niać błę­dy w mło­do­ści.

= mło­dzie­niec, mło­dy chło­pak, np.: He is a very youth boy. = To bar­dzo mło­dy chło­pak.

= mło­dzież, np.: The youth sho­uld be at scho­ol. = Mło­dzież powin­na być w szko­le.

Excel

W pio­sen­ce:

With eve­ry chan­ce to excel

Z wiel­ką szan­są by zostać naj­lep­szą

To excel = prze­ści­gnąć, prze­ści­gać, góro­wać / celo­wać, wyróż­niać się, np.: Tom has never excel­led at sport. = Tomek nigdy nie miał osią­gnięć w spo­rcie.

Hang

Hang & co.
W języ­ku angiel­skim jest kil­ka nie­for­mal­nych zwro­tów mówią­cych o spę­dza­niu cza­su, np.:
hang about/around = pałę­tać się, krę­cić się po jakimś miej­scu
hang abo­ut sth = krę­cić się bez celu wokół cze­goś
hang about/around/out with sb =trzy­mać się z kimś
hang out = spę­dzać czas

W pio­sen­ce:

Hang with the boys and hear the sto­ries they tell

Trzy­ma­ła się z chło­pa­ka­mi i słu­cha­ła histo­rii, któ­re opo­wia­da­li

W Ame­ri­can English cza­sow­nik to hang ozna­cza = spę­dzać czas.

Play the fool

W pio­sen­ce:

John­ny boy always play­ed the fool

John­ny chło­pa­czy­na zawsze się wygłu­piał

To play the fool = uda­wać głup­ka, zgry­wać waria­ta, np.: If you play the fool, people won’t often tell you secrets. = Jeże­li będziesz grał głup­ka ludzie nie będą czę­sto mówić ci swo­ich sekre­tów.

No matter

W pio­sen­ce:

No mat­ter how hard he tried

Nie­waż­ne jak bar­dzo się sta­rał

No mat­ter = obo­jęt­nie, bez wzglę­du na.

No mat­ter what = bez wzglę­du na wszyst­ko, nie­waż­ne co, np.: We have to stick toge­ther, no mat­ter what. = Musi­my trzy­mac się razem, choć­by nie wiem co.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *