Camilla Cabello — Havana ft. Young Thug

Nic dziw­ne­go, że pio­sen­ka kubań­skiej woka­list­ki Cami­lii Cabel­lo i Young Thu­ga — rape­ra z Atlan­ty zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność, sko­ro w cią­gu paru minut dzię­ki niej może­my zapo­mnieć o zimie i prze­nieść się do sło­necz­nej Hawa­ny! Sty­li­sty­ka utwo­ru utrzy­ma­na w ryt­mach muzy­ki laty­no­skiej i pop jest ide­al­ną pro­po­zy­cją na czas kar­na­wa­łu.

W tek­ście pio­sen­ki dosłow­nie roi się od slan­gu. W lek­cji zosta­ły opi­sa­ne naj­cie­kaw­sze zwro­ty, słów­ka i wyra­że­nia. Uwa­ga, nie zawsze będzie przy­zwo­icie 😉

Tekst pio­sen­ki Camil­la Cabel­lo — Hava­na ft. Young Thug

Hava­na, ooh na-na (ay)
Half of my heart is in Hava­na, ooh-na-na (ay, ay)
He took me back to East Atlan­ta, na-na-na
Oh, but my heart is in Hava­na (ay)
There’s some­thin’ ’bout his man­ners (uh huh)
Hava­na, ooh na-na

He didn’t walk up with that “how you doin’?”
(When he came in the room)
He said there’s a lot of girls I can do with
(But I can’t witho­ut you)
I knew him fore­ver in a minu­te
(That sum­mer night in June)
And papa says he got malo in him
He got me feelin’ like

Ooh… I knew it when I met him
I loved him when I left him
Got me feelin’ like
Ooh… and then I had to tell him
I had to go, oh na-na-na-na-na

Hava­na, ooh na-na (ay)
Half of my heart is in Hava­na, ooh-na-na (ay, ay)
He took me back to East Atlan­ta, na-na-na (uh huh)
Oh, but my heart is in Hava­na (ay)
My heart is in Hava­na
Hava­na, ooh na-na

Jef­fe­ry
Just gra­du­ated, fresh on cam­pus, mmm
Fresh out East Atlan­ta with no man­ners, damn
Fresh out East Atlan­ta
Bump on her bum­per like a traf­fic jam (jam)
Hey, I was quick to pay that girl like Unc­le Sam (here you go, ay)
Back it on me, shaw­ty cra­vin’ on me
Get to eating’ on me (on me)
She waited on me (then what?)
Shaw­ty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)
This is histo­ry in the makin’ on me (on me)
Point blank, clo­se ran­ge, that B
If it cost a mil­lion, that’s me (that’s me)
I was get­tin’ mula, pret­ty baby

Hava­na, ooh na-na (ay, ay)
Half of my heart is in Hava­na, ooh-na-na (oh, ay, ay)
He took me back to East Atlan­ta, na-na-na (oh no)
Oh, but my heart is in Hava­na
My heart is in Hava­na
Hava­na, ooh na-na

Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back like
Ooh na-na, oh na-na-na
Take me back, back, back

Take me back to my Hava­na…

Hava­na, ooh na-na
Half of my heart is in Hava­na, ooh-na-na (oh, yeah)
He took me back to East Atlan­ta, na-na-na
Oh, but my heart is in Hava­na
My heart is in Hava­na (ay)
Hava­na, ooh na-na

Oh na-na-na…
No, no, no, take me back
Oh na-na-na
Hava­na, ooh na-na

Tłu­ma­cze­nie Camil­la Cabel­lo — Hava­na ft. Young Thug

Hawa­na, oh na na
Poło­wa mego ser­ca jest w Hawa­nie, oh na na
Zabrał mnie z powro­tem do wschod­niej Atlan­ty, na-na-na
Ale moje ser­ce jest w Hawa­nie
Jest coś w jego zacho­wa­niu
Hawa­na, oh na na

Nie pod­szedł z pyta­niem “jak się masz?”
(Kie­dy wszedł do poko­ju )
Powie­dział, że jest wie­le dziew­czyn, któ­re chciał­by mieć
(Ale ja nie mogę bez cie­bie)
Po chwi­li wie­dzia­łam o nim wszyst­ko
(Ta let­nia, czerw­co­wa noc)
A tata mówi, że on ma w sobie zło
Spra­wił, że tak się czu­ję

Ooh… Wie­dzia­łam to, kie­dy go spo­tka­łam
Kocha­łam go, kie­dy go zosta­wia­łam
Przez nie­go tak się czu­ję
Oh…i wte­dy musia­łam mu powie­dzieć
Że muszę odejść, oh na-na-na-na-na

Hawa­na, oh na na
Poło­wa mego ser­ca jest w Hawa­nie, oh na na
Zabrał mnie z powro­tem do wschod­niej Atlan­ty, na-na-na
Ale moje ser­ce jest w Hawa­nie
Moje ser­ce jest w Hawa­nie
Hawa­na, oh na na

Jef­fe­ry
Dopie­ro skoń­czy­łem szko­łę, świe­ży na kam­pu­sie, mmm
Pro­sto ze wschod­niej Atlan­ty bez żad­nych zasad, cho­le­ra
Pro­sto ze wschod­niej Atlan­ty
Ude­rzy­łem w jej zde­rzak jak w kor­ki
Hej, szyb­ko zapła­ci­łem tej dziew­czy­nie jak Wujek Sam (pro­szę bardzo,aj)
Wróć do mnie, maleń­ka pra­gniesz mnie
Zacznij mnie jeść
Cze­ka­ła na mnie ( i co potem?)
Panien­ka ze mną flir­tu­je, obsy­pu­ję ją pie­niędz­mi (zacze­kaj)
Ta histo­ria two­rzy się ze mną (ze mną)
Bez­po­śred­nio, w moim zasię­gu, ta lasecz­ka
Jeśli tu coś kosz­tu­je milion, to jestem ja (to ja)
Zara­bia­łem hajs ślicz­not­ko

Hawa­na, oh na na
Poło­wa mego ser­ca jest w Hawanie,oh na na
Zabrał mnie z powro­tem do wschod­niej Atlan­ty, na na na
Ale moje ser­ce jest w Hawa­nie
Moje ser­ce jest w Hawa­nie
Hawa­na, oh na na

Oh na-na, oh na-na-na
Zabierz mnie tam z powrotem,z powro­tem, z powro­tem jak
Oh na na, oh na na na
Zabierz mnie tam z powrotem,z powro­tem, z powro­tem jak
Oh na na, oh na na na
Zabierz mnie tam z powrotem,z powro­tem, z powro­tem jak
Oh na na, oh na na na
Zabierz mnie tam z powrotem,z powro­tem, z powro­tem

Zabierz mnie z powro­tem do mojej Hawa­ny

Hawa­na, oh na na
Poło­wa mego ser­ca jest w Hawanie,oh na na
Zabrał mnie z powro­tem do wschod­niej Atlan­ty, na-na-na
Ale moje ser­ce jest w Hawa­nie
Moje ser­ce jest w Hawa­nie
Hawa­na, oh na na

Oh na-na-na…
Nie, nie, nie, zabierz mnie z powro­tem
Oh na na na
Hawa­na, oh na na

Zwroty & wyrażenia

Manners

More Man­ners
table man­ners = zacho­wa­nie przy sto­le
road man­ners = kul­tu­ra jaz­dy
well-man­ne­red = dobrze wycho­wa­ny, o dobrych manie­rach, dobrze uło­żo­ny
easy man­ners = łatwe obej­ście

There’s some­thin’ ’bout his man­ners

Jest coś w jego zacho­wa­niu

Man­ners = manie­ry, spo­sób zacho­wa­nia, np.:

My parents tau­ght my man­ners. = Moi rodzi­ce nauczy­li mnie manier.

Walk up

He didn’t walk up with that “how you doin’?”

Nie pod­szedł z pyta­niem “jak się masz?”

To walk up = podejść (do kogoś, cze­goś), np.:

You could just walk up to her and invi­te her for a cof­fee. = Mógł­byś po pro­stu do niej podejść i zapro­sić ją na kawę.

Inne zna­cze­nie:

Walk-up = budy­nek bez win­dy, np.:

It’s not easy living in a 5th-flo­or walk-up. = Nie jest łatwo miesz­kać na pią­tym pię­trze bez win­dy.

Know someone forever

Cie­ka­wost­ka
Wspo­mnia­ny w pio­sen­ce Unc­le Sam to per­so­ni­fi­ka­cja Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­rej począt­ki się­ga­ją woj­ny w 1812 roku. Był on tak­że sym­bo­lem patrio­tycz­nej pro­pa­gan­dy. Young Thug w pio­sen­ce „Hava­na” porów­nu­je pła­ce­nie swo­jej dziew­czy­nie do oby­wa­te­li Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­rzy pła­ci­li podat­ki ame­ry­kań­skie­mu rzą­do­wi.

I knew him fore­ver in a minu­te

Po chwi­li wie­dzia­łam o nim wszyst­ko

To know some­one fore­ver = znać kogoś od zawsze, wie­dzieć o kimś wszyst­ko, np.:

I have this feeling that I know you fore­ver. = Czu­ję, jak­bym cię znał cię od zawsze.

Fresh out

Fresh out East Atlan­ta

Pro­sto ze wschod­niej Atlan­ty

Fresh out = świe­żo, pro­sto (po czymś,np. po stu­diach), np.:

This can­di­da­te is fresh out of col­le­ge and has no teaching expe­rien­ce. = Ten kan­dy­dat jest świe­żo po stu­diach i nie ma żad­ne­go doświad­cze­nia w naucza­niu.

Here you go

Hey, I was quick to pay that girl like Unc­le Sam (here you go, ay)

Hej,szybko zapła­ci­łem tej dziew­czy­nie jak Wujek Sam (pro­szę bar­dzo, aj)

Here you go = pro­szę (gdy komuś coś poda­je­my), np.:

The­re you go. Eat as much as you want. = Pro­szę. Zjedz tyle, na ile masz ocho­tę.

Inne moż­li­we syno­ni­my tego wyra­że­nia to — here you are albo the­re you go.

Shawty

Shaw­ty cra­vin’ on me

Maleń­ka pra­gniesz mnie

Shaw­ty = maleń­ka, lasecz­ka, panien­ka (wyra­że­nie wystę­pu­ją­ce w slan­gu).

Przy­kład uży­cia:

That’s shaw­ty is with her the homies. = Ta lasecz­ka jest ze swo­imi kupla­mi.

Crave

Wer­sja Trum­pa!
Uczcie się od naj­lep­szych 🙂

Shaw­ty cra­vin’ on me

Maleń­ka pra­gniesz mnie

To cra­ve = bar­dzo cze­goś pra­gnąć, łak­nąć, mieć chęt­kę na coś, np.:

I cra­ve for some hot and swe­et tea, I need sugar so badly. = Pra­gnę gorą­cej i słod­kiej her­ba­ty, tak strasz­nie potrze­bu­ję cukru.

Cakin’

Shaw­ty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)

Panien­ka ze mną flir­tu­je, obsy­pu­ję ją pie­niędz­mi (zacze­kaj)

Caking to popu­lar­ne wyra­że­nie uży­wa­ne przez rape­rów odno­szą­ce się do tył­ka.

Young Thug w zasa­dzie mówi, że dziew­czy­na robi mu taniec ero­tycz­ny, pod­czas gdy on ma bacon czy­li po pro­stu rzu­ca w nią pie­niędz­mi.

Bacon

Shaw­ty cakin’ on me, got the bacon on me (wait up)

Panien­ka ze mną flir­tu­je, obsy­pu­ję ją pie­niędz­mi (zacze­kaj)

Bacon = pie­nią­dze, gotów­ka, kasa (tyl­ko w slan­gu, w innym wypad­ku zna­czy po pro­stu bekon :))

Przy­kład uży­cia:

Did you see his wal­let? Yeah, that’s a lot of bacon! = Widzia­łeś jego port­fel? Tak, jest w nim dużo kasy.

Point-blank

Point blank, clo­se ran­ge, that B

Bez­po­śred­nio, w moim zasię­gu, ta lasecz­ka

Point-blank = bez­po­śred­nio, wprost, bez ogró­dek.

At point-blank = z bli­ska.

Przy­kład uży­cia:

He asked me a question point-blank. = On zadał mi pyta­nie bez ogró­dek.

Close range

Spa­nish Ver­sion
Może nie wszy­scy wie­dzą, ale ist­nie­je hisz­pań­sko­ję­zycz­na (a w zasa­dzie SPANGLISH) wer­sja pio­sen­ki. Coś dla osób uczą­cych się angiel­skie­go i hisz­pań­skie­go 🙂

Point blank, clo­se ran­ge, that B

Bez­po­śred­nio, w moim zasię­gu, ta lasecz­ka

Clo­se-ran­ge = z bli­ska, o krót­kim zasię­gu (o bro­ni).

Przy­kład uży­cia:

We alre­ady know the kil­ler shot from clo­se ran­ge. = Wie­my, że zabój­ca strze­lał z bli­skiej odle­gło­ści.

That B

Point blank, clo­se ran­ge, that B

Z bli­ska, w moim zasię­gu, ta lasecz­ka

B = babe, bae = laseczka,dziewczyna (w slan­gu), np.:

Let’s go to the par­ty and sco­pe some b’s. = Chodź­my na impre­zę rozej­rzeć się za jaki­miś lasecz­ka­mi.

Mula

I was get­tin’ mula, pret­ty baby

Zara­bia­łem hajs ślicz­not­ko

Mula = kasa, hajs, pie­nią­dze (uży­wa­ne w raper­skim slan­gu ;))

I have eno­ugh mula to pay for any­thing in this sto­re. = Mam wystar­cza­ją­co dużo kasy, zapła­cić za cokol­wiek w tym skle­pie.

 

 

Co z lek­cji było dla Was naj­cie­kaw­sze?

Cze­ka­my na Wasz feed­back.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *