The Connells — ’74-’75

Dzi­siej­sza lek­cja prze­no­si nas do lat 90., kie­dy zosta­ła to wyda­na pły­ta pt. “Ring”, z któ­rej pocho­dzi pio­sen­ka “74 — ‘75” . Tytuł ten praw­do­po­dob­nie odno­si się do rocz­ni­ka, w któ­rym autor tek­stu — Mike Con­nell — uczęsz­czał do szko­ły śred­niej.

Gru­pa, w skład, któ­rej wcho­dzą wyżej wymie­nio­ny Mike Con­nell oraz David Con­nell, Doug Mac­mil­lan i John Schulz zosta­ła utwo­rzo­na w poło­wie lat 80. — wów­czas też nagra­ła swój pierw­szy utwór „Dar­ker Days”.

Pio­sen­ka, bal­la­da z dzi­siej­szej lek­cji zosta­ła zain­spi­ro­wa­na muzy­ka cel­tyc­ką, oka­za­ła się wiel­kim hitem w Euro­pie i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest to utwór, któ­ra zna chy­ba każ­dy. Czę­sto moż­na go usły­szeć w radiu. Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś o czym on wła­ści­wie jest?

Tekst pio­sen­ki The Con­nells — ’74-’75

Got no reason for coming to me
And the rain run­ning down
There’s no reason
And the same voice coming to me
Like it’s all slo­win’ down
And belie­ve me

I was the one who let you know
I was your sor­ry-ever-after
Seven­ty-four, seven­ty-five

It’s not easy
Nothing to say ‘cau­se it’s alre­ady said
It’s never easy

When I look on in your eyes
Then I find that I will do fine
When I look on in your eyes
Then I will do bet­ter

I was the one who let you know
I was your sor­ry-ever-after
Seven­ty-four, seven­ty-five

Giving me more and I will defy
‘Cau­se you’re real­ly only
After seven­ty-four, seven­ty-five

Got no reason for coming to me
And the rain run­ning down

There’s no reason

When I look on in your eyes
Then I find that I will do fine
When I look on in your eyes
Then I will do bet­ter

I was the one who let you know
I was your sor­ry-ever-after
Seven­ty-four, seven­ty-five

Giving me more and I will defy
‘Cau­se you’re real­ly only
After seven­ty-four, seven­ty-five

I was the one who let you know
I was your sor­ry-ever-after
Seven­ty-four, seven­ty-five

Giving me more and I’ll defy
‘Cau­se you’re real­ly only
After seven­ty-four, seven­ty-five
Seven­ty-four, seven­ty-five
Seven­ty-four, seven­ty-five

Tłu­ma­cze­nie The Con­nells — ’74-’75

Nie ma powo­du abyś do mnie przy­cho­dzi­ła
A desz­cze padał
Nie ma powo­du
Aby ten sam głos powra­cał do mnie
Jak­by wszyst­ko spo­wal­nia­ło
I uwierz mi

Byłem tym jedy­nym, któ­ry dał ci znać
Byłem two­im wiecz­nym nie­szczę­ściem
Sie­dem­dzie­sią­ty czwar­ty, sie­dem­dzie­sią­ty pią­ty

Nie jest łatwo
Nie ma nic do powie­dze­nia, bo już zosta­ło to powie­dzia­ne
Nigdy nie jest łatwo

Kie­dy popa­trzę w two­je oczy
Wiem że sobie pora­dzę
Kie­dy popa­trzę w two­je oczy
Będzie ze mną lepiej

Byłem tym jedy­nym, któ­ry dał ci znać
Byłem two­im wiecz­nym nie­szczę­ściem
Sie­dem­dzie­sią­ty czwar­ty, sie­dem­dzie­sią­ty pią­ty

Dając mi wię­cej będę się sprze­ci­wiał
Ponie­waż tak napraw­dę jesteś jedy­na
Po sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym, sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym

Nie ma powo­du abyś do mnie przy­cho­dzi­ła
A desz­cze padał

Nie ma powo­du

Kie­dy popa­trzę w two­je oczy
Wiem że sobie pora­dzę
Kie­dy popa­trzę w two­je oczy
Będzie ze mną lepiej

Byłem tym jedy­nym, któ­ry dał ci znać
Byłem two­im wiecz­nym nie­szczę­ściem
Sie­dem­dzie­sią­ty czwar­ty, sie­dem­dzie­sią­ty pią­ty

Dając mi wię­cej będę się sprze­ci­wiał
Ponie­waż tak napraw­dę jesteś jedy­na
Po sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym, sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym

Byłem tym jedy­nym, któ­ry dał ci znać
Byłem two­im wiecz­nym nie­szczę­ściem
Sie­dem­dzie­sią­ty czwar­ty, sie­dem­dzie­sią­ty pią­ty

Dając mi wię­cej będę się sprze­ci­wiał
Ponie­waż tak napraw­dę jesteś jedy­na
Po sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym, sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym
Sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym, sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym
Sie­dem­dzie­sią­tym czwar­tym, sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym

Zwroty & wyrażenia

Run down

And the rain run­ning down

A deszcz padał

Tri­via
Czy wie­cie że ta pio­sen­ka zade­cy­do­wa­ła o losach zespo­łu? Ich sin­giel „ Slac­kja­wed”
nie odniósł wystar­cza­ją­co duże­go suk­ce­su i zespól był na skra­ju roz­pa­du.
Dopie­ro nie­by­wa­ły suk­ces “’74 ‘75” spo­wo­do­wał ze gru­pa powró­ci­ła do kon­cer­to­wa­nia.

To run down = opa­dać, padać, poru­szać się bar­dzo szyb­ko w dół, np:

I need to talk to you down here. Can you run down? = Muszę z tobą poroz­ma­wiać tutaj na dole. Czy możesz zejść?

Slow down

And the same voice coming to me like it’s all slowin’down

Aby ten sam głos powra­cał do mnie jak­by wszyst­ko spo­wal­nia­ło

To slow down = zwal­niać, spo­wal­niać, np.:

Ple­ase slow down. You are going too fast. = Pro­szę zwol­nij. Jedziesz zbyt szyb­ko.

The car slo­wed down when they saw the poli­ce. = Samo­chód zwol­nił, kie­dy zoba­czy­li poli­cje.

Sorry-ever-after

I was your sor­ry-ever-after

Byłem two­im wiecz­nym nie­szczę­ściem

Zwrot sor­ry-ever-after tak napraw­dę nie ma dosłow­ne­go tłu­ma­cze­nia.

Może­my powie­dzieć, że jest on prze­ci­wień­stwem zna­ne­go wyra­że­nia: hap­pi­ly-ever-after, któ­re ozna­cza tyle co (żyć, bądź żyli) dłu­go i szczę­śli­wie. Czę­sto tak koń­czy się baj­ki, czy opo­wia­da­nia dla dzie­ci.

W pio­sen­ce zwro­ty hap­pi­ly-ever-after został odwró­co­ny o sto osiem­dzie­siąt stop­ni i hap­pi­ly zosta­ło zosta­ło zamie­nio­ne na sor­ry. Tym samym sor­ry-ever-after może­my róż­nie rozu­mieć, dla­te­go jeśli macie jakieś inne pomy­sły niż nasza inter­pre­ta­cja to cze­ka­my na komen­ta­rze 🙂

2105 Video Upda­te
W 2015 roku powsta­ła nowa wer­sja tele­dy­sku, będą­ca aktu­ali­za­cją losów jego boha­te­rów. Zobacz­cie sami:

Defy

Giving me more and I will defy

Dając mi wię­cej będę się sprze­ci­wiał

To defy = odma­wiać posłu­szeń­stwa wobec oso­by, sprze­ci­wiać się sytu­acji, igno­ro­wać (naka­zy, zasa­dy) np.:

It is rare to see chil­dren open­ly defy­ing the­ir teachers. = Rzad­ko moż­na zoba­czyć dzie­ci, któ­re otwar­cie sprze­ci­wia­ją się swo­im nauczy­cie­lom.

She defied her boss and he fired her. = Prze­ci­sta­wia­ła się swo­je­mu sze­fo­wi i ją zwol­nił.

A defier = bun­tow­nik, oso­ba bun­tu­ją­ca się.

 

How do like our les­son?

Feel free to com­ment and sha­re your ide­as.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Owl2

    Świet­na lek­cja! Faj­nie dowie­dzieć się nie­co wię­cej o tej pio­sen­ce 🙂 Oso­bi­ście nie mam poję­cia jak prze­tłu­ma­czyć wyra­że­nie sor­ry-ever-after, ale poka­za­ne tu tłu­ma­cze­nie wyda­je się być dobre 🙂 Pozdra­wiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *