Coldplay — Fix you

Kolej­na pio­sen­ka zespo­łu Cold­play! Tym razem jest to utwór „Fix you”, pocho­dzą­cy z albu­mu  „X&Y”. Jest to prze­pięk­na bal­la­da, któ­ra jed­nak nie­sie w sobie ogrom bole­snych emo­cji. Został napi­sa­ny dla Gwy­neth po śmier­ci jej taty i wsłu­chu­jąc się w tekst, moż­na same­mu odczuć emo­cje, z któ­ry­mi musia­ła zma­gać się żona woka­li­sty Cold­play.

Magicz­ny utwór,  nie­sa­mo­wi­cie dzia­ła­ją­cy na uczu­cia, któ­ry potra­fi też pod­nieść na duchu w napraw­dę trud­nych chwi­lach. Chris Mar­tin pod­kre­śla, że utwór jest praw­do­po­dob­nie naj­waż­niej­szą pio­sen­ką, jaką kie­dy­kol­wiek napi­sał.

Tekst pio­sen­ki Cold­play — Fix you

When you try your best but you don’t suc­ce­ed
When you get what you want but not what you need
When you feel so tired but you can’t sle­ep
Stuck in rever­se

When the tears come stre­aming down your face
When you lose some­thing you can’t repla­ce
When you love some­one but it goes to waste
Could it be wor­se?

Lights will guide you home
And igni­te your bones
And I will try to fix you

High up abo­ve or down below
When you’ re too in love to let it go
But if you never try you’ll never know
Just what you’re worth

Lights will guide you home
And igni­te your bones
And I will try to fix you

Tears stre­am down your face
When you lose some­thing you can­not repla­ce
Tears stre­am down your face and I

Tears stre­am down your face
I pro­mi­se you I will learn from my mista­kes
Tears stre­am down your face and I

Lights will guide you home
And igni­te your bones
And I will try to fix you

Tłu­ma­cze­nie Cold­play — Fix you

Kie­dy sta­rasz się z całych sił, ale nie osią­gasz celu
Kie­dy dosta­jesz to, co chcesz, lecz nie to, cze­go potrze­bu­jesz
Kie­dy czu­jesz się tak zmę­czo­ny, ale nie możesz spać
Utkną­łeś w prze­szło­ści

Kie­dy łzy spły­wa­ją po two­jej twa­rzy
Kie­dy tra­cisz coś, cze­go nie możesz zastą­pić
Kie­dy kochasz kogoś, ale to idzie na mar­ne
Czy mogło­by być gorzej?

Świa­tła zapro­wa­dzą cię do domu
I roz­pa­lą two­je kości
A ja spró­bu­ję cię napra­wić

Wyso­ko w górze czy nisko na dole
Kie­dy jesteś zbyt zako­cha­ny, żeby odpu­ścić
Ale jeśli nigdy nie spró­bu­jesz, nigdy się nie dowiesz
Ile jesteś wart.

Świa­tła zapro­wa­dzą cię do domu
I roz­pa­lą two­je kości
A ja spró­bu­ję cię napra­wić

Łzy spły­wa­ją ci po twa­rzy
Kie­dy tra­cisz coś, cze­go nie możesz zastą­pić
Łzy spły­wa­ją ci po twa­rzy i ja

Łzy spły­wa­ją ci po twa­rzy
Obie­cu­ję, że będę uczył się na błę­dach
Łzy spły­wa­ją ci po twa­rzy i ja

Świa­tła zapro­wa­dzą cię do domu
I roz­pa­lą two­je kości
A ja spró­bu­ję cię napra­wić

Zwroty & Wyrażenia

Try your best

When you try your best but you don’t suc­ce­ed

Kie­dy sta­rasz się z całych sił, ale nie osią­gasz celu

To try your best to do some­thing = pró­bo­wać ze wszyst­kich sił coś zro­bić.

Przy­kład:

She tried her best to climb the moun­ta­in. = Pró­bo­wa­ła ze wszyst­kich sił wspiąć się na górę.

Inne wyra­że­nia o podob­nym zna­cze­niu:

To do your best = robić co tyl­ko moż­na, np.: You need to do your best if you want to pass that exam. = Musisz robić co tyl­ko moż­na, jeśli chcesz zdać ten egza­min.

To try hard = bar­dzo się sta­rać, np.: He tried hard to catch up. = On bar­dzo sta­rał się nad­ro­bić mate­riał.

Reverse

Stuck in rever­se!
Wyra­że­nie to nie jest pro­ste do prze­tłu­ma­cze­nia.

Kie­dy mówi­my o samo­cho­dzie, mamy na myśli, że samo­chód utknął w bie­gu wstecz­nym i nie może­my tego zmie­nić.

Jeśli jed­nak mówi­my o ludziach, to cho­dzi nam o to, że tkwi­my w prze­szło­ści i nie może­my myśleć o przy­szło­ści, gdyż cią­gle wspo­mi­na­my, żyje­my prze­szło­ścią, stąd więc tłu­ma­cze­nie:

Stuck in rever­se = Utkną­łeś w prze­szło­ści

Stuck in rever­se

Utkną­łeś w prze­szło­ści

To rever­se =

= odwra­cać, zmie­niać (np. decy­zję) , np.: I had to rever­se the deci­sion I had made ear­lier. = Musia­łem zmie­nić decy­zję, któ­rą pod­ją­łem wcze­śniej.

= cofać (pojaz­dem), np.: She got lost and had to rever­se her car. = Zgu­bi­ła się i musia­ła cof­nąć.

= zmie­niać, zamie­niać się (np. rola­mi), np.: The wor­kers rever­sed the­ir posi­tions. = Pra­cow­ni­cy zamie­ni­li się pozy­cja­mi w pra­cy.

= prze­wra­cać na dru­gą stro­nę, np.: She looked down at her book and slow­ly rever­sed. = Spoj­rza­ła na książ­kę i prze­wró­ci­ła na dru­gą stro­nę.

Ignite

And igni­te your bones

I roz­pa­lą two­je kości

To igni­te =

= zapa­lać (się), powo­do­wać zapłon (cze­goś), zająć się (ogniem), np.: He had igni­ted a fire within her that could never be put out. = Roz­pa­lił w niej ogień, któ­ry nigdy nie może być uga­szo­ny.

= wznie­cać, wzbu­dzać, ini­cjo­wać (np. poru­sze­nie), np.: He igni­ted agi­ta­tion. = Zaini­cjo­wał poru­sze­nie.

Fix

To fix — inne zna­cze­nia

To fix =

= wyszy­ko­wać (się)
= fin­go­wać, usta­wiać
= utrwa­lać zdję­cia
= zała­twić, pobić, zabić
= przy­go­to­wy­wać jedze­nie

And I will try to fix you

A ja spró­bu­ję cię napra­wić

Cza­sow­nik to fix ma bar­dzo wie­le róż­nych zna­czeń. Oto naj­waż­niej­sze z nich:

To fix =

= napra­wić , np.: Don’t wor­ry, I will fix it. = Nie martw się, napra­wię to.

= usta­lać (np. cenę), np.: We need to fix that pri­ce. = Musi­my usta­lić tą cenę.

= wyzna­czać, usta­lać (czas, datę, miej­sce), np.: She was respon­si­ble for fixing the time of the meeting. = Była odpo­wie­dzial­na za usta­le­nie cza­su spo­tka­nia.

= roz­wią­zy­wać pro­blem, znaj­do­wać wyj­ście (z sytu­acji), np.: They mana­ged to fix that pro­blem. = Uda­ło im się roz­wią­zać ten pro­blem.

Stream down

Tears stre­am down your face

Łzy spły­wa­ją ci po twa­rzy

To stre­am down =  pły­nąć w dół, spły­wać w dół.

Przy­kład:

When he left her, tears star­ted to stre­am down her face. = Gdy ją zosta­wił, łzy zaczę­ły spły­wać po jej twa­rzy.

Replace

When you lose some­thing you can’t repla­ce

Kie­dy tra­cisz coś, cze­go nie możesz zastą­pić

To repla­ce =

= odkła­dać (umie­ścić coś z powro­tem na swo­im miej­scu), np.:  I repla­ced the nec­kla­ce and left the shop.  = Odło­ży­łem naszyj­nik i wysze­dłem ze skle­pu.

= zastę­po­wać, np.: Nobo­dy will ever repla­ce her. = Nikt jej nigdy nie zastą­pi.

= wymie­niać, pod­mie­niać, np.: I’d like to repla­ce the bat­te­ry in my watch. = Chciał­bym wymie­nić bate­rię w zegar­ku.

Guide

Wię­cej o guide!
tour guide, tourist guide = prze­wod­nik wycie­czek, pilot wycie­czek
guided tour = zwie­dza­nie z prze­wod­ni­kiem
TV guide, tele­vi­sion sche­du­le = pro­gram tele­wi­zyj­ny (prze­wod­nik po pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych)
step-by-step guide = prze­wod­nik krok po kro­ku
guide dog = pies prze­wod­nik (dla oso­by nie­wi­do­mej)
user guide = prze­wod­nik użyt­kow­ni­ka
guide post = dro­go­wskaz
girl guide = skaut­ka, har­cer­ka
guiding prin­ci­ple = zasa­da prze­wod­nia
guiding light = wzór do naśla­do­wa­nia (o oso­bie)

Lights will guide you home

Świa­tła zapro­wa­dzą cię do domu

Jako rze­czow­nik guide ozna­cza =

= wska­zów­ka, np.: She didn’t want to reve­al any guides for the rid­dle. = Ona nie chcia­ła ujaw­nić żad­nych wska­zó­wek zagad­ki.

= prze­wod­nik, prze­wod­nicz­ka (oso­ba, np. pod­czas wyciecz­ki, podró­ży), np.: She’d make a gre­at tour guide. = Ona była­by świet­nym prze­wod­ni­kiem wycie­czek.

= prze­wod­nik (książ­ka), np.: I bought this guide for Lon­don, but it wasn’t any use­ful. = Kupi­łem ten prze­wod­nik po Lon­dy­nie, ale wca­le się nie przy­dał.

= har­cer­ka, np.: Mary was the leader of the guides. = Mary była lider­ką har­ce­rzy.

Nato­miast cza­sow­nik to guide może ozna­czać:

= pro­wa­dzić, zapro­wa­dzać, opro­wa­dzać, np.: The local guided us to the pub. = Miej­sco­wy zapro­wa­dził nas do pubu.

= kie­ro­wać, wpły­wać, np.: The woman guided her hus­band not to move out. = Kobie­ta wpły­nę­ła na męża, żeby się nie wypro­wa­dzał.

= pokie­ro­wać, napro­wa­dzać, np.: The hit­ch­hi­ker guided us to the motor­way. = Auto­sto­po­wicz pokie­ro­wał nas do auto­stra­dy.

Love

Słow­nic­two powią­za­ne z love!
part­ners = part­ne­rzy
matu­re = doj­rza­ły
mutu­al = wza­jem­ny
pla­to­nic = pla­to­nicz­ny
com­pa­ti­ble = zgod­ny
ido­li­ze = ide­ali­zo­wać, ubó­stwiać
flir­ta­tion = flirt
one-sided = jed­no­stron­ny
com­ple­ment = uzu­peł­niać
infa­tu­ation = zauro­cze­nie
hero-wor­ship = kult boha­te­ra
sta­ble = trwa­ły, sta­ły

When you’ re too in love to let it go

Kie­dy jesteś zbyt zako­cha­ny, żeby odpu­ścić

Jako cza­sow­nik to love zna­czy =

= kochać, np.: You know I love you, don’t you? = Wiesz, że cię kocham, praw­da?

Jako rze­czow­nik love =

= miłość (uczu­cie), np.: He’s in love with her. = On jest w niej zako­cha­ny.

= miłość (oso­ba, któ­rą się kocha), np.: You have been my only love. = Byłaś moją jedy­ną miło­ścią.

Ćwiczenie

A teraz sprawdź się! Uzu­peł­nij zda­nia, uży­wa­jąc poda­nych słów:

flir­ta­tion, com­ple­ment, sta­ble, pla­to­nic, com­pa­ti­ble, matu­re, mutu­al, ido­li­ze, part­ners, infa­tu­ation, one-sided, hero-wor­ship

1. The dif­fe­rent cha­rac­ters of the two people some­how …………..each other.
2. Young­sters some­ti­mes ………….film stars or other cele­bri­ties with a kind of blind, devo­ted …………………… .
3. Cer­ta­in­ly, for any rela­tion­ship to be …………….., the two people invo­lved must be……………… (they must get on well toge­ther).
4. Young people often deve­lop an irra­tio­nal obses­sion for ano­ther, older per­son, which is not an adult, …………….feeling, but sim­ply a youth­ful ……………………….. .
5. A rela­tion­ship which gives deep and lasting hap­pi­ness to both …………………must not be …………… (felt more stron­gly by one of the pair than by the other).
6. It might be very deep but enta­il no phy­si­cal desi­re, in which case it’s descri­bed as …………….. .
7. It sho­uld be based on ……………love and respect.
8. At par­ties a boy may play­ful­ly try to attract a girl or vice ver­sa, witho­ut inten­ding any serio­us, lasting rela­tion­ship. This is just a ………………… .

(odpo­wie­dzi poja­wią się wkrót­ce w komen­ta­rzach)

 

Jak podo­ba się Wam lek­cja na pod­sta­wie pio­sen­ki zespo­łu Cold­play?

Czy chcie­li­by­ście prze­czy­tać wię­cej lek­cji na pod­sta­wie pio­se­nek tego zespo­łu?

Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

 

Dobre miej­sce dla fanów zespo­łu:

Ofi­cjal­ny Fan­klub Cold­play

Cold­play Poland — Ofi­cjal­ny Fan­klub — coldplace.eu

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

4 komentarze

 1. Monika

  Uwiel­biam wasze lek­cje a ta tak samo jak poprzed­nie świet­na 🙂 Jeże­li cho­dzi o inne lek­cje na pod­sta­wie pio­se­nek tego zespo­łu to chęt­nie bym posłu­cha­ła i rów­no­cze­śnie pod­szko­li­ła­bym się w angiel­skim słu­cha­jąc Tro­uble .

  Pozdra­wiam

 2. Weronika

  Bar­dzo bym chcia­ła wię­cej lek­cji z pio­sen­ka­mi tego zespo­łu, uwiel­biam ich pio­sen­ki i z przy­jem­no­ścią bym przy­swa­ja­ła w ten spo­sób język

  Dzię­ki za to, co robi­cie! Pozdra­wiam.

 3. Wiktoria K.

  Domi­ni­ko, nie wie­dzia­lam ze zaj­mu­jesz sie czyms tak cie­ka­wym! Bar­dzo mile zasko­cze­nie widziec Cie na takiej stro­nie, w dodat­ku przy jed­nym z moich ulu­bio­ny utwo­row Cold­playa. Swiet­ne lek­cje, pozdra­wiam! 🙂

 4. Dominika Bona
  Author

  Odpo­wie­dzi do ćwi­cze­nia:

  1. Com­ple­ment
  2. Ido­li­ze, hero-wor­ship
  3. Sta­ble, com­pa­ti­ble
  4. Matu­re, infa­tu­ation
  5. Part­ners, one-sided
  6. Pla­to­nic
  7. Mutu­al
  8. Flir­ta­tion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *