Alanis Morissette — Hand In My Pocket

Uwiel­biam Ala­nis! Dzi­siaj chcia­ła­bym się z Wami podzie­lić moim opra­co­wa­niem jed­ne­go z jej pierw­szych hitów (a było ich wie­le) z pły­ty “Jag­ged Lit­tle Pill” pt. “Hand in my pocket”.

Dzię­ki pio­sen­kom Ala­nis uda­ło mi się poznać wie­le cie­ka­wych słó­wek i wyra­żeń. Ala­nis zazwy­czaj uży­wa w swo­ich utwo­rach bar­dzo roz­bu­do­wa­ne­go słow­nic­twa, w któ­rym mówi o swo­ich emo­cjach.

Pio­sen­ka “Hand In My Pocket” ma bar­dzo pro­stą, ale inte­re­su­ją­cą kon­struk­cję. Sku­pi­my się głów­nie na przy­miot­ni­kach, jaki­mi opi­su­je sie­bie pio­sen­kar­ka.

Tekst pio­sen­ki Ala­nis Moris­set­te — Hand In My Pocket

I’m bro­ke but I’m hap­py
I’m poor but I’m kind
I’m short but I’m heal­thy, yeah

I’m high but I’m gro­un­ded
I’m sane but I’m over­whel­med
I’m lost but I’m hope­ful, baby

And what it all comes down to
Is that everything’s gon­na be fine fine fine
Cau­se I’ve got one hand in my pocket
And the other one is giving a high five

I feel drunk but I’m sober
I’m young and I’m under­pa­id
I’m tired but I’m wor­king, yeah

I care but I’m restless
I’m here but I’m real­ly gone
I’m wrong and I’m sor­ry, baby

And what it all comes down to
Is that everything’s gon­na be quite alri­ght
Cau­se I’ve got one hand in my pocket
And the other one is flic­king a ciga­ret­te

And what it all comes down to
Is that I haven’t got it all figu­red out just yet
Cau­se I’ve got one hand in my pocket
And the other one is giving the peace sign

I’m free but I’m focu­sed
I’m gre­en but I’m wise
I’m hard but I’m frien­dly, baby

I’m sad but I’m lau­ghing
I’m bra­ve but I’m chic­ken shit
I’m sick but I’m pret­ty, baby

And what it all boils down to
Is that no one’s real­ly got it figu­red out just yet
Cau­se I’ve got one hand in my pocket
And the other one is play­ing a pia­no

And what it all comes down to my friends, yeah
Is that eve­ry­thing is just fine fine fine fine
Cau­se I’ve got one hand in my pocket
And the other one is hailing a taxi cab

Tłu­ma­cze­nie Ala­nis Moris­set­te — Hand In My Pocket

Jestem spłu­ka­na, ale szczę­śli­wa
Jestem bied­na, ale jestem życz­li­wa
Jestem niska, ale zdro­wa, yeah

Jestem pod­eks­cy­to­wa­na, ale jestem uzie­mio­na
Jestem zdro­wa psy­chicz­nie, ale jestem przy­tło­czo­na
Jestem zagu­bio­na, ale peł­na nadziei, kocha­nie

A to się spro­wa­dza do tego
Że wszyst­ko będzie dobrze dobrze dobrze
Bo jed­ną rękę mam w kie­sze­ni
A dru­ga przy­bi­ja piąt­kę

Czu­ję się pija­na, ale jestem trzeź­wa
Jestem mło­da i nie­do­sta­tecz­nie wyna­gra­dza­na
Jestem zmę­czo­na ale pra­cu­ję, yeah

Zale­ży mi, ale jestem nie­spo­koj­na
Jestem tutaj, ale tak napraw­dę mnie nie ma
Nie mam racji i prze­pra­szam, kocha­nie

A to spro­wa­dza się do tego
Że wszyst­ko będzie w mia­rę w porząd­ku
Bo jed­ną rękę mam w kie­sze­ni
A dru­ga strze­pu­je papie­ro­sa

A to się spro­wa­dza do tego
Że jesz­cze wszyst­kie­go nie ogar­nę­łam
Bo jed­ną rękę mam w kie­sze­ni
A dru­ga poka­zu­je znak poko­ju

Jestem wol­na, ale skon­cen­tro­wa­na
Jestem zie­lo­na, ale mądra
Jestem trud­na, ale przy­ja­ciel­ska, skar­bie

Jestem smut­na, ale się śmie­ję
Jestem odważ­na, ale jestem tchó­rzem
Jestem cho­ra, ale ład­na, kocha­nie

A to się spro­wa­dza do tego
Że nikt tak napraw­dę jesz­cze tego nie ogar­nął
Bo jed­ną rękę mam w kie­sze­ni
A dru­ga gra na pia­ni­nie

A to się spro­wa­dza do tego moi dro­dzy
Że wszyst­ko będzie po pro­stu dobrze dobrze dobrze
Bo jed­ną rękę mam w kie­sze­ni
A dru­ga przy­wo­łu­je tak­sów­kę

Zwroty & wyrażenia

High

I’m high but I’m gro­un­ded

Jestem wyso­ko, ale jestem uzie­mio­na

Przy­miot­nik high, jak wie­my, ozna­cza przede wszyst­kim = wyso­ki (zazwy­czaj w odnie­sie­niu do rze­czy nie­oży­wio­nych) .

Wyso­ki może być np. budy­nek (a high buil­ding), tem­pe­ra­tu­ra (high tem­pe­ra­tu­re), dźwięk (a high tone), czy pozy­cja (a high posi­tion).

Inne zna­cze­nia słów­ka high, o któ­re praw­do­po­dob­nie cho­dzi­ło Ala­nis, to zna­cze­nia wystę­pu­ją­ce w języ­ku potocz­nym.

Mam na myśli:

High =

= upo­jo­ny (np. szczę­ściem), w sta­nie eufo­rii, pod­eks­cy­to­wa­ny, np.: He was high on suc­cess, when he got pro­mo­tion. = Był upo­jo­ny suk­ce­sem, kie­dy dostał awans.

= na haju, naćpa­ny, np.: After our meeting I felt like high on some­thing. = Po naszym spo­tka­niu czu­łem się jak na haju.

Be grounded

I’m high but I’m gro­un­ded

Jestem wyso­ko, ale uzie­mio­na

W języ­ku potocz­nym (zwłasz­cza uży­wa­nym w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Kana­dzie i Austra­lii) ozna­cza to = mieć szla­ban, być uzie­mio­nym — mieć zakaz wycho­dze­nia z domu, np.:

“How long sho­uld a teena­ger be gro­un­ded?” she asked. = “Jak dłu­go nasto­la­tek powi­nien mieć szla­ban?” zapy­ta­ła.

To be gro­un­ded ozna­cza rów­nież = być uzie­mio­nym — w odnie­sie­niu do elek­tro­ni­ki.

Sane

Sane — inne zwro­ty
to stay/remain sane = pozo­stać przy zdro­wych zmy­słach
sani­ty, sane­ness = zdro­wie psy­chicz­ne, zdro­wy roz­są­dek
to keep sb sane = utrzy­my­wać kogoś przy zdro­wych zmy­słach
to keep sb sane = utrzy­mać kogoś przy zdro­wych zmy­słach

I’m sane but I’m over­whel­med

Jestem zdro­wa psy­chicz­nie, ale jestem przy­tło­czo­na

Sane =

= zdro­wy (psy­chicz­nie), przy zdro­wych zmy­słach, np.: In this fami­ly it’s real­ly dif­fi­cult to stay sane. = Cięż­ko pozo­stać przy zdro­wych zmy­słach w tej rodzi­nie.

= roz­sąd­ny (np. poli­ty­ka), rozum­ny, trzeź­wy (np. umysł), np.: She seems sane, but I don’t know that for sure. = Wyda­je się roz­sąd­na, ale nie wiem tego na pew­no.

Overwhelmed

I’m sane but I’m over­whel­med

Jestem zdro­wa psy­chicz­nie, ale jestem przy­tło­czo­na

Przy­miot­nik over­whel­med pocho­dzi od cza­sow­ni­ka to over­whelm =

= zasy­py­wać (np. lawi­na), zale­wać (np. powódź); zmiaż­dżyć, obez­wład­nić (np. wro­ga); ogar­nąć, owład­nąć (np. uczu­cie); przy­tło­czyć.

W związ­ku z tym, przy­miot­nik over­whel­med będzie miał rów­nież kil­ka zna­czeń =

Over­whel­med x 2
over­whelm with grief = pogrą­żo­ny w smut­ku
over­whelm with joy/rage = nie posia­da­ją­cy się z radości/gniewu

= zasy­pa­ny (np. lista­mi, ofer­ta­mi), np.: He is over­whel­med by the pho­ne calls from his mother. = On jest zasy­pa­ny tele­fo­na­mi od swo­jej mat­ki.

= przy­tło­czo­ny, np.: Kate has been over­whel­med by her wor­klo­ad recen­tly. = Kate ostat­nio jest przy­tło­czo­na pra­cą.

= do głę­bi poru­szo­ny, np. I am over­whel­med by the­ir daughter’s ill­ness. = Jestem do głę­bi poru­szo­na cho­ro­bą ich cór­ki.

Come down to sth

And what it all comes down to

A to się spro­wa­dza do tego

Mamy tutaj bar­dzo popu­lar­ny cza­sow­nik zło­żo­ny to come down.

Ma on bar­dzo wie­le zna­czeń, pierw­sze któ­re powin­no nam przyjść do gło­wy to =

= zejść, scho­dzić (np. z góry); zje­chać (np. win­dą); opaść, opusz­czać (np. zasło­nę), np.: Helen! Come down the sta­irs and help me with din­ner! = Helen! Zejdź na dół i pomóż mi z obia­dem.

W pio­sen­ce Ala­nis mamy inne zna­cze­nie tego cza­sow­ni­ka.

To come down (to sth) = spro­wa­dzać się (do cze­goś), np.: Money — this is what it comes down to. = Pie­nią­dze — do tego się to spro­wa­dza.

High five

And the other one is giving a high five

A dru­ga przy­bi­ja piąt­kę

Wyra­że­niem high five okre­śla­my piąt­kę (taki gest zwy­cię­stwa).

To give sb a high five = przy­bić z kimś piąt­kę, np. After the game we gave each other a high five. = Po meczu przy­bi­li­śmy piąt­kę.

Sober

Sober up!
as sober as a jud­ge = zupeł­nie trzeź­wy
the sober facts/truth = nagie fakty/naga praw­da
to talk in sober ear­nest = mówić cał­ko­wi­cie poważ­nie
sober-min­ded = trzeź­wo myślą­cy, roz­waż­ny
to sober up = trzeź­wieć
sober­ly = poważ­nie, sta­tecz­nie, skrom­nie

I feel drunk but I’m sober

Czu­ję się pija­na, ale jestem trzeź­wa

Przy­miot­nik sober ma kil­ka zna­czeń.

Sober =

= trzeź­wy ( nie pija­ny), np. I won’t go with you until you are sober. = Nie poja­dę z tobą dopó­ki nie będziesz trzeź­wy.

= trzeź­wy (np. osąd, zda­nie, posta­wa), np.: His sober jud­ge­ment of the situ­ation hel­ped us to solve the pro­blem. = Jego trzeź­wa oce­na sytu­acji pomo­gła nam roz­wią­zać pro­blem.

= poważ­ny, sta­tecz­ny, np.: He seemed to sober for his age. = Wyda­wał się zbyt poważ­ny na swój wiek.

Restless

I care but I’m restless

Zale­ży mi, ale jestem nie­spo­koj­na

Słów­ko rest ozna­cza = odpo­czy­nek.

Kie­dy doda­my przy­ro­stek - less, zmie­nia się nam jego zna­cze­nie.

Restless =

= nie­spo­koj­ny, ner­wo­wy (np. ruch, zwie­rzę), np.: This bun­ny is restless, are you tre­ating him pro­per­ly? = Ten kró­li­czek jest nie­spo­koj­ny, czy odpo­wied­nio go trak­tu­je­cie?

Mamy cie­ka­we wyra­że­nie zwią­za­ne z tym sło­wem:

To grow/get restless = zacząć się nie­cier­pli­wić (np. publicz­ność), zacząć się burzyć (np. lud­ność), np.: She quic­kly grows restless when she has to wait for some­bo­dy. = Ona szyb­ko się nie­cier­pli­wi, kie­dy musi na kogoś cze­kać.

Flick

And the other one is flic­king a ciga­ret­te

A dru­ga strze­pu­je papie­ro­sa

Mamy tutaj uży­ty cie­ka­we słów­ko flick, któ­re może wystę­po­wać zarów­no jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

To flick =

= pstryk­nąć (np. pal­ca­mi, ale też w zna­cze­niu: naci­snąć, pstryk­nąć np. tele­wi­zor), np.: Dan! Flick off the tele­vi­sion, ple­ase! = Dan! Wyłącz pro­szę tele­wi­zor!

= trzep­nąć, strzep­nąć (np. kurz), np.: She flic­ked her ciga­ret­te out of the win­dow. = Strzep­nę­ła za okno papie­ro­sa.

= mach­nąć (np. ogo­nem), np.: Your cat flick its tail in a fun­ny way. = Twój kot rusza ogo­nem w zabaw­ny spo­sób.

Green

I’m gre­en but I’m wise

Jestem zie­lo­na, ale mądra

W języ­ku pol­skim rów­nież ist­nie­je przy­miot­nik — zie­lo­ny, któ­rym okre­śla­my nie tyl­ko kolor, ale rów­nież ludzi.

Ma on wów­czas takie zna­cze­nie jak: naiw­ny, nie­do­świad­czo­ny, nie­kom­pe­tent­ny, nie­obe­zna­ny, nie­pro­fe­sjo­nal­ny czy nie­wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny.

Słów­ko gre­en = zie­lo­ny, ma podob­ne zna­cze­nie w języ­ku angiel­skim, jak w pol­skim.

Boil down to sth

Ala­nis Unplug­ged
Uwiel­biam tę wer­sję! Zosta­ła ona nagra­na w poło­wie lat 90.

And what it all boils down to

A to się spro­wa­dza do tego

Boil down to sth to w zasa­dzie syno­nim omó­wio­ne­go wcze­śniej wyra­że­nia to come down to sth.

To boil down to sth = spro­wa­dzać się do cze­goś, np.: Your conver­sa­tion boils down to sho­uting and scre­aming. = Wasza roz­mo­wa spro­wa­dza się do krzy­ku i wrza­sku.

Hail

And the other one is hailing a taxi cab

A dru­ga przy­wo­łu­je tak­sów­kę

To hail =

= zawo­łać, krzyk­nąć (do kogoś), przy­wo­ły­wać (np. tak­sów­kę), np.: He hailed a taxi and went away. = Zawo­łał tak­sów­kę i odje­chał.

= obwo­ły­wać, okrzyk­nąć kogoś kimś, np.: Her book will be hailed as a master­pie­ce! = Jej książ­ka będzie ogło­szo­na arcy­dzie­łem!

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *