Bobby Helms — Jingle Bell Rock

Ten świą­tecz­ny utwór praw­do­po­dob­nie wie­lu oso­bom koja­rzy się z fil­mem „Wred­ne dziew­czy­ny”  z Lind­say Lohan, Rachel McA­dams, Aman­da Sey­fried i Lacey Cha­bert, w któ­rym czte­ry głów­ne boha­ter­ki tań­czą do tego utwo­ru pod­czas kon­kur­su, któ­ry za spra­wą jed­nej z nich i jej nie­zdar­no­ści sta­je się prze­ko­micz­ną i żenu­ją­cą wpad­ką, któ­rą ratu­je boha­ter­ka gra­na przez Lind­say Lohan.

Pio­sen­ka „Jin­gle Bell Rock”  zosta­ła wyda­na przez Bob­bie­go Helm­sa  w 1957 roku i od tam­tej pory sta­ła się stan­dar­do­wym utwo­rem świą­tecz­nym i docze­ka­ła się wie­lu cove­rów. M. in. w 2006 roku Bil­ly Idol zamie­ścił swo­je wyko­na­nie tej pio­sen­ki na swo­im krąż­ku „Hap­py Holi­days”. Ponad­to utwór poja­wił się w seria­lu Glee.

Zapra­sza­my do nauki angiel­skie­go w ryt­mie „Jin­gle Bell Rock”!

Tekst pio­sen­ki Bob­by Helms — Jin­gle Bell Rock

Jin­gle bell, jin­gle bell
jin­gle bell rock
Jin­gle bells swing and jin­gle bells ring
Sno­wing and blo­wing in bushels of fun
Now the jin­gle hop has begun

Jin­gle bell
jin­gle bell
jin­gle bell rock
Jin­gle bells chi­me in jin­gle bell time
Dan­cing and pran­cing in Jin­gle Bell Squ­are
In the fro­sty air

What a bri­ght time
it’s the right time
To rock the night away
Jin­gle bell time is a swell time
To go gli­ding in a one-hor­se sle­igh
Gid­dy-up jin­gle hor­se
pick up your feet
Jin­gle aro­und the clock
Mix and a-min­gle in the jin­gling beat

That’s the jin­gle bell rock

Jin­gle bell
jin­gle bell
jin­gle bell rock
Jin­gle bells chi­me in jin­gle bell time
Dan­cing and pran­cing in Jin­gle Bell Squ­are
In the fro­sty air

What a bri­ght time
it’s the right time
To rock the night away
Jin­gle bell time is a swell time
To go gli­ding in a one-hor­se sle­igh
Gid­dy-up jin­gle hor­se
pick up your feet
Jin­gle aro­und the clock
Mix and a-min­gle in the jin­gling beat
That’s the jin­gle bell
that’s the jin­gle bell
that’s the jin­gle bell rock!

Tłu­ma­cze­nie Bob­by Helms — Jin­gle Bell Rock

Dzwo­ni dzwo­nek, dzwo­ni dzwo­nek
dzwo­nią­cy dzwo­nek daje cza­du
Dzwo­nią­ce dzwon­ki koły­szą się i dzwo­nią­ce dzwon­ki dzwo­nią
Pada śnieg i wie­je w busz­le zaba­wy
Teraz dzwo­nią­ca potań­ców­ka się zaczę­ła

Dzwo­ni dzwo­nek
Dzwo­ni dzwo­nek
Dzwo­nią­cy dzwo­nek daje cza­du,
Dzwo­nią­ce dzwon­ki dzwo­nią w dzwo­nią­ce­go dzwon­ka czas
Tań­cząc i podry­gu­jąc na Pla­cu Dzwo­nią­ce­go Dzwon­ka
Na mroź­nym powie­trzu

Co za rado­sny czas
to wła­ści­wy czas
Żeby zasza­leć w tę noc
Dzwo­nią­cych dzwon­ków czas jest pierw­szo­rzęd­ny
Aby sunąć na jed­no­kon­nych saniach
Wio dzwo­nią­cy koniu
Nabierz siły w swe kopy­ta
Dzwoń cały czas
Mie­szaj i przy­łą­czaj się do dzwo­nią­ce­go ryt­mu

To dzwo­nią­cy dzwo­nek daje cza­du

Dzwo­ni dzwo­nek
Dzwo­ni dzwo­nek
Dzwo­nią­cy dzwo­nek daje cza­du
Dzwo­nią­ce dzwon­ki dzwo­nią w dzwo­nią­ce­go dzwon­ka czas
Tań­cząc i podry­gu­jąc na Pla­cu Dzwo­nią­ce­go Dzwon­ka
Na mroź­nym powie­trzu

Co za rado­sny czas
to wła­ści­wy czas
Żeby zasza­leć w tę noc
Dzwo­nią­cych dzwon­ków czas jest pierw­szo­rzęd­ny
Aby sunąć na jed­no­kon­nych saniach
Wio dzwo­nią­cy koniu
Nabierz siły w swe kopy­ta
Dzwoń cały czas
Mie­szaj i przy­łą­czaj się do dzwo­nią­ce­go ryt­mu
To dzwo­nią­cy dzwo­nek
To dzwo­nią­cy dzwo­nek
To dzwo­nią­cy dzwo­nek daje cza­du!

Zwroty & wyrażenia

 Jingle

Bil­ly Idol & Jin­gle Bell Rock

Ten utwór spraw­dza się w każ­dej aran­ża­cji. Oto jed­na z naj­bar­dziej zna­nych —  Bil­ly Idol mie­rzy się ze świą­tecz­nym hitem Bob­bie­go Helm­sa i trze­ba przy­znać, że daje on cza­du :).

Jin­gle bell, jin­gle bell, jin­gle bell rock

Dzwo­ni dzwo­nek, dzwo­ni dzwo­nek, dzwo­nią­cy dzwo­nek daje cza­du

To jin­gle = brzęk­nąć, pobrzę­ki­wać, zadzwo­nić, np.: He got them and wal­ked home, jin­gling the chan­ge in his pockets. = Wziął je i wyszedł z domu, pobrzę­ku­jąc resz­tą w kie­sze­ni.

Jako rze­czow­nik jin­gle okre­śla = dzwo­nie­nie, brzęk, melo­dyj­ka, slo­gan, dżingiel,np.: They do put a lot of effort into tho­se jin­gles tho­ugh. = Jed­nak wkła­da­ją dużo wysił­ku w te dżin­gle.

Cie­ka­wost­ką jest, że wyra­że­nie jin­gle bra­ins ozna­cza pta­si móż­dżek.

Hop

Now the jin­gle hop has begun

Teraz dzwo­nią­ca potań­ców­ka się zaczę­ła

Cza­sow­nik to hop ozna­cza = pod­ska­ki­wać, ska­kać, np.: On his way back to bed, he sta­red to hop. = W dro­dze powrot­nej do łóż­ka, zaczął pod­ska­ki­wać.

Dodat­ko­wo ten cza­sow­nik okre­śla też kica­nie np. zają­ca.

Przy­kład:

Our bun­ny was hop­ping aro­und the yard. = Nasz kró­li­czek ska­kał po ogro­dzie.

Przejdź­my do zna­cze­nia tego wyra­zu jako rze­czow­nik, oprócz zna­cze­nia =

Czy wiesz, że … ?

W pio­sen­ce poja­wia się rze­czow­nik w licz­bie mno­giej — bushels. Bushel ozna­cza po pol­sku buszel, któ­ry jest nazwą mia­ry obję­to­ści (pojem­no­ści) mate­ria­łów syp­kich sto­so­wa­nej w kra­jach anglo­sa­skich.

Buszel angiel­ski = 8 galo­nów angiel­skich = 36,369 litra
Buszel ame­ry­kań­ski = 8 galo­nów ame­ry­kań­skich dla ciał syp­kich = 9,309 galo­nów ame­ry­kań­skich dla pły­nów = 35,238 litra

= pod­skok, prze­skok, skok.

Może­my się spo­tkać tak­że z takim zna­cze­niem =

= chmiel (rośli­na, z któ­rej kwia­tów robi się piwo).

Jed­nak zna­cze­nie, na któ­rym chcia­łam się sku­pić, to =

=  potań­ców­ka, wygi­ba­sy. Jest to nie­for­mal­ne zna­cze­nie.

Chime

Jin­gle bells chi­me in jin­gle bell time

Dzwo­nią­ce dzwon­ki dzwo­nią w dzwo­nią­ce­go dzwon­ka czas

Sam cza­sow­nik to chi­me ozna­cza = wybi­jać godzi­nę, dzwo­nić, wydzwa­niać kuran­ty.

Jed­nak może­my tak­że spo­tkać się z to chi­me in = wtrą­cić się, wtrą­cać się (np. do roz­mo­wy), dopo­wia­dać coś, dorzu­cać coś, przy­tak­nąć, pota­ki­wać

Przy­kła­dy:

A man behind me chi­med in and agre­ed with him. = Męż­czy­zna za mną wtrą­cić się i zgo­dził się z nim.

Eve­ry­one at the table began to chi­me in with the­ir own ide­as. = Wszy­scy przy sto­le zaczę­li dopo­wia­dać swo­je wła­sne pomy­sły.

War­to zwró­cić uwa­gę na zna­cze­nie rze­czow­ni­ka chi­me ma takie zna­cze­nie = kurant, dzwo­nie­nie, dźwięk dzwo­nu, kary­lion (zespół dzwo­nów wie­żo­wych, bicie wie­lu dzwo­nów, kom­po­zy­cja muzycz­na naśla­du­ją­ca bicie dzwo­nów. Zaś chi­mes ozna­cza = melo­dyj­ka kuran­to­wa (np. dzwo­nek w tele­fo­nie komór­ko­wym).

Prance

Dan­cing and pran­cing in Jin­gle Bell Squ­are

Tań­cząc i podry­gu­jąc na Pla­cu Dzwo­nią­ce­go Dzwon­ka

To pran­ce = podry­gi­wać, pod­ska­ki­wać( innym może się to wyda­wać dener­wu­ją­ce lub dzie­cin­ne), bry­kać (o koniu, dziec­ku).

Przy­kład:

He made a fool of him­self, pran­cing aro­und on sta­ge like that. = Zro­bił z sie­bie głup­ka, ska­cząc tak po sce­nie.

Frosty

In the fro­sty air

Na mroź­nym powie­trzu

Przy­miot­nik fro­sty to syno­nim przy­miot­ni­ka icy. Jego zna­cze­nie to = mroź­ny, zaszro­nio­ny, lodo­wa­ty, nie­przy­jem­ny.

Tego przy­miot­ni­ka moż­na użyć,gdy chce­my okre­ślić czy­jeś chłod­ne rela­cje i związ­ki = fro­sty rela­tion­ship, lodo­wa­te spoj­rze­nie = fro­sty look/ sta­re,  zim­ny ton = fro­sty tone.

Może­my tak­że zostać chłod­no przy­ję­ci = to have a fro­sty welco­me.

Przy­kła­dy:

He was back in the house that cold, fro­sty night. = Wró­cił do domu w tę zim­ną, nie­przy­jem­ną noc.

She fixed me with a fro­sty sta­re. = Pora­zi­ła mnie lodo­wa­tym spoj­rze­niem.

Har­ry, what did I do to cau­se that fro­sty tone? =Har­ry, co zro­bi­łam, że odno­sisz się do mnie z takim zim­nym tonem.

Glide

Wio koni­ku!

Jeże­li kie­dyś zasta­na­wia­li­ście się, jak się mówi Wio! po angiel­sku, to mamy dla Was odpo­wiedź :).

Gid­dy-up/ Gid­dy up! = Wio! (do konia)

War­to zauwa­żyć, że samo słów­ko gid­dy to przy­miot­nik, kóry ozna­cza = lek­ko­myśl­ny, roz­trze­pa­ny, kapryśny/ zawrot­ny (o pręd­ko­ści).

Może­my tak­że użyć zwro­tu to feel gid­dy, któ­ry zna­czy = mieć zawro­ty gło­wy.

To go gli­ding in a one-hor­se sle­igh

Aby sunąć na jed­no­kon­nych saniach

To gli­de = śli­zgać się, sunąć, szy­bo­wać.

Przy­kład:

He is not the type to just gli­de thro­ugh the life. = On nie jest typem, któ­ry prze­śli­zgu­je się przez życie.

Around the clock

Jin­gle aro­und the clock

Dzwoń cały czas

War­to zapa­mię­tać wyra­że­nie aro­und the clock, któ­re ma cie­ka­we zna­cze­nie. Oto ono =

Aro­und the clock/ aro­und-the-clock = cało­do­bo­wy, 24 godzi­ny na dobę, na okrą­gło, dzień i noc (np. pra­co­wać).

Przy­kła­dy:

Doctors and nur­ses wor­ked aro­und the clock to help tho­se inju­red in the tra­in crush. = Leka­rze i pie­lę­gniar­ki pra­co­wa­li dzień i noc, aby pomóc ran­nym z wypad­ku pocią­gu.

She needed aro­und-the-clock nur­sing. = Potrze­bo­wa­ła cało­do­bo­wej opie­ki pie­lę­gniar­skiej.

Mingle

Mix and a-min­gle in the jin­gling beat

Mie­szaj i przy­łą­czaj się do dzwo­nią­ce­go ryt­mu

Cza­sow­nik to min­gle to syno­nim cza­sow­ni­ka to mix.

To min­gle = przy­łą­czać (się), mie­szać (się).

Przy­kład:

The two fla­vo­urs min­gle well. = Dwa sma­ki dobrze się ze sobą mie­sza­ją.

Dodat­ko­wo ten cza­sow­nik, ozna­cza = poru­szać się i roz­ma­wiać z ludź­mi (np. pod­czas spo­tkań towa­rzy­skich), pozna­wać nowych ludzi.

Przy­kła­dy:

I am sin­gle and ready to min­gle. = Jestem sin­glem i jestem goto­wy poznać nowych ludzi.

You’ve been tal­king to Roger all eve­ning – you real­ly ought to be min­gling with the other guests. = Roz­ma­wia­łaś z Roge­rem pra­wie cały wie­czór – napraw­dę powin­nać spę­dzić czas z inny­mi gości/ poznać innych gości.

 

Co sądzi­cie o tym świą­tecz­nym utwo­rze?

Któ­ra aran­ża­cja podo­ba się Wam naj­bar­dziej?

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze!

 

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *