Fergie — A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)

“A Lit­tle Par­ty Never Kil­led Nobo­dy” to naj­now­sze nagra­nie dobrze zna­nej ame­ry­kań­skiej woka­list­ki Fer­gie (wcze­śniej wystę­po­wa­ła z zespo­łem Black Eyed Peas). Utwór ten został stwo­rzo­ny na potrze­by fil­mu “Wiel­ki Gats­by” z Leonar­do DiCa­prio. Pio­sen­ka typo­wo popo­wa z ele­men­ta­mi brzmie­nia elek­tro­nicz­ne­go, łatwo wpa­da w ucho i z pew­no­ścią pod­bi­ja ser­ca wie­lu słu­cha­czy.

Cie­ka­wost­ka… Fer­gie to tak napraw­dę pan­na Sta­cy. Inspi­ra­cją dla jej pseu­do­ni­mu arty­stycz­ne­go była księż­nicz­ka Yor­ku, była żona Andrze­ja księ­cia Yor­ku, Sarah Fer­gu­son, któ­ra posia­da takie samo nazwi­sko jak artyst­ka i podob­ne prze­zwi­sko, bowiem popu­lar­nie nazy­wa­na jest… ‘Fer­gie’.

Tekst pio­sen­ki Fer­gie — A Lit­tle Par­ty Never Kil­led Nobo­dy (All We Got)

I ain’t got time for you baby
Either you’re mine or you’re not
Make up your mind swe­et baby, right here
Right now’s all we got

A lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy
So we gon­na dan­ce until we drop
A lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy
Right here, right now is all we got

Islands, dia­monds, trips aro­und the world
Don’t mean a thing
If I ain’t your girl

A lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy
So we gon­na dan­ce until we drop
A lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy
Right here, right now is all we got

All we got (x8)

Glad that you made it, look aro­und
You don’t see one per­son sit­ting down
They got drinks in the­ir hands
And the room is abuzz
At the end of the night may­be you’ll find love
Fake chit-chat the things I got
A sto­ut repu­ta­tion of keeping it hot
At the par­ty of the year and my master plan
Is to make you reali­ze I’m your man

See the people get live
Under­ne­ath the moon­li­ght
Hot­sy-tot­sy, papa­raz­zi
Hold on whi­le I take this flick
Spe­ak easy
Roc­king the feathers, I’m bre­ezy
Hope you can keep up boys
’Cau­se belie­ve me
I’m the bee’s kne­es

It don’t mean a thing if I give you my heart
If you tear it apart, no, uh, uh, ah, oh
It don’t mean a thing if I ain’t in your eyes
Pro­ba­bly ain’t gon­na fly, no, uh, uh, ah, oh

Just one night’s all we got
Just one night’s all we got
Just one night’s all we got
Just one night’s all we got

What do you think Goon­rock?
Are you ready?

A lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy
So we gon­na dan­ce until we drop
A lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy
Right here, right now is all we got

All we got (x8)

Tłu­ma­cze­nie Fer­gie — A Lit­tle Par­ty Never Kil­led Nobo­dy (All We Got)

Nie mam dla cie­bie cza­su kocha­nie
Albo jesteś mój albo nie
Zde­cy­duj się sło­dziut­ki, wła­śnie teraz
Wła­śnie tu to wszyst­ko co mamy

Mała impre­za nigdy niko­go nie zabi­ła
Więc będzie­my tań­czyć do upa­dłe­go
Mała impre­za nigdy niko­go nie zabi­ła
Wła­śnie teraz, wła­śnie tu to wszyst­ko co mamy

Dia­men­ty, wyspy, podró­że dooko­ła świa­ta
Ale to nie ma już zna­cze­nia
Jeśli nie jestem two­ją dziew­czy­ną

Mała impre­za nigdy niko­go nie zabi­ła
Więc będzie­my tań­czyć do upa­dłe­go
Mała impre­za nigdy niko­go nie zabi­ła
Wła­śnie teraz, wła­śnie tu to wszyst­ko co mamy

Wszyst­ko co mamy (x8)

Cie­szę się, że ci się uda­ło, rozej­rzyj się
Nie widzisz niko­go sie­dzą­ce­go
Mają drin­ki w dło­niach
A sala aż huczy
Może nad ranem znaj­dziesz swo­ją miłość
Uda­wa­na poga­węd­ka o tym co mam
A moja dobra repu­ta­cja je roz­pa­la
Na przy­ję­ciu roku moim głów­nym celem
Jest spra­wić żebyś zro­zu­mia­ła że jestem two­im męż­czy­zną

Zobacz ludzie dadzą cza­du
Przy bla­sku księ­ży­ca
Wspa­nia­le, papa­raz­zi
Pocze­kaj, zro­bię tyl­ko film
Po pro­stu mów
Trzę­sę piór­ka­mi i jestem pełen werwy
Mam nadzie­ję, że nadą­ża­cie chło­pa­cy
Bo uwierz­cie
Jestem naj­lep­szy

Nie ma zna­cze­nia, jeśli oddam tobie swo­je ser­ce
A ty je roze­rwiesz, nie, uhm, uhm, ach, och
Nie ma zna­cze­nia, jeśli nie wpad­nę ci w oko
Pew­nie nie będę latać, nie, uhm, uhm, ach, och

Tyl­ko jed­na noc, to wszyst­ko co mamy
Tyl­ko jed­na noc, to wszyst­ko co mamy
Tyl­ko jed­na noc, to wszyst­ko co mamy
Tyl­ko jed­na noc, to wszyst­ko co mamy

Co myślisz Goon­Rock?
Goto­wy?

Mała impre­za nigdy niko­go nie zabi­ła
więc będzie­my tań­czyć do upa­dłe­go
Mała impre­za nigdy niko­go nie zabi­ła
wła­śnie teraz, wła­śnie tu to wszyst­ko co mamy

Wszyst­ko co mamy (x8)

Gramatyka

Either

W pio­sen­ce:

Either you’re mine or you’re not

Albo jesteś mój albo nie

Zdania twierdzące

Either… or… = albo…, albo…

Susan­ne is the kind of per­son you either love or hate. = Susan­ne jest oso­bą, któ­rą albo się kocha albo nie­na­wi­dzi.

I was expec­ting him either Tues­day or Wednes­day. = Spo­dzie­wa­łam się go albo we wto­rek, albo we śro­dę.

We can eat either now or after the show. = Może­my zjesć albo teraz, albo po przed­sta­wie­niu.

Zdania przeczące

Either… or… = ani…, ani…

I can’t spe­ak either Spa­nish or Ita­lian. = Nie mówię ani po hisz­pań­sku, ani po wło­sku.

Her hus­band isn’t either hand­so­me or weal­thy. = Jej mąż nie jest ani przy­stoj­ny ani boga­ty.

Gonna

Goon­Rock
Goon­Rock to pseu­do­nim arty­stycz­ny, pod któ­rym kry­je się ame­ry­kań­ski pro­du­cent i muzyk, David Jamahl Listen­bee.
Uro­dzo­ny i wycho­wa­ny w Los Ange­les, całe swo­je życie kon­cen­tru­je na muzy­ce hip hopo­wej. Two­rzył bity dla takich arty­stów jak Dr. Dre, Ne-Yo, Kanye West czy Juve­ni­le.
Był rów­nież współ­au­to­rem i współ­twór­cą nie­któ­rych utwo­rów LMFAO, w tym kul­to­wych kawał­ków takich jak ‘Par­ty Rock Anthem’ czy też ‘Sexy and I Know It’. Obec­nie razem z Fer­gie oraz Q-Tip nagrał kawa­łek ‘Lit­tle par­ty never kil­led nobo­dy”, któ­ry jest jed­no­cze­śnie sound­trac­kiem do fil­mu ‘Wiel­ki Gats­by’.

W pio­sen­ce:

So we gon­na dan­ce until we drop

Więc będzie­my tań­czyć do upa­dłe­go

Jest to slan­go­wa czy też potocz­na odmia­na going to = zamie­rzać.

I gon­naI’m going to = ja zamie­rzam.

A więc zda­nie:

What are you gon­na do?

W wer­sji  ofi­cjal­nej będzie brzmia­ło: What are you going to do? = Co zamie­rzasz zro­bić?

Inne czę­sto sto­so­wa­ne skró­ty tego typu to:

Wan­naI want = ja chcę.

I got­taI got to = ja muszę.

Ain’t

W pio­sen­ce poja­wia się rów­nież ain’t, któ­re sze­rzej zosta­ło omó­wio­ne przy oka­zji pio­sen­ki “Halo” Bey­on­cé.

W pio­sen­ce:

I ain’t got time for you baby

Nie mam dla cie­bie cza­su kocha­nie

 

It don’t mean a thing if I ain’t in your eyes

Nie ma zna­cze­nia, jeśli nie wpad­nę ci w oko

 

Don’t mean a thing if I ain’t your girl

Ale to nie ma już zna­cze­nia jeśli nie jestem two­ją dziew­czy­ną

Zwroty & wyrażenia

Make up

W pio­sen­ce:

Make up your mind swe­et baby, right here, right now’s all we got

Zde­cy­duj się sło­dziut­ki, wła­śnie teraz, wła­śnie tu to wszyst­ko co mamy

To make up one’s mind = zde­cy­do­wać się, pod­jąć decy­zję, posta­no­wić, np.: My mum has made up her mind and she will buy a new cooker.  = Moja mama pod­ję­ła decy­zję, o kup­nie nowe­go pie­kar­ni­ka.

Cza­sow­nik fra­zo­wy to make up ma kil­ka zna­czeń, oto naj­waż­niej­sze z nich:

To make up = uma­lo­wać się, zro­bić sobie maki­jaż, nało­żyć maki­jaż, np.: She has made up her face. = Uma­lo­wa­ła się.

To make up (with some­bo­dy) = pogo­dzić się, dojść do poro­zu­mie­nia (z kimś), np.: After the quar­rel they kis­sed and made up. = Po kłót­ni poca­ło­wa­li się i pogo­dzi­li.

To make up for sth = nad­ro­bić coś, pokry­wać coś, zre­kom­pen­so­wać coś.

Przy­kła­dy:

They tried to make up for the lost time. = Sta­ra­li się nad­ro­bić stra­co­ny czas.

He bought her a bouqet of flo­wers to make up for his bad beha­vio­ur. = Kupił jej bukiet kwia­tów aby zre­kom­pen­so­wać się za swo­je złe zacho­wa­nie.

To make up some­thing = wymy­ślić, wymy­ślać, zmy­ślić.

Przy­kła­dy:

You’re making it up! = Zmy­ślasz!

He made up the who­le sto­ry. = Zmy­ślił całą tę histo­rię.

To make some­thing up as one goes along = zmy­ślać na pocze­ka­niu.

To be made up of some­thing = skła­dać się z cze­goś, np.: The gro­up is made up of scien­ti­sts. = Ta gru­pa skła­da się z naukow­ców.

Hold on

W pio­sen­ce:

Hold on whi­le I take this flick

Pocze­kaj, zro­bię tyl­ko film

To hold on =

= zacze­kać, pocze­kać, np.: Hold on! I’m coming! = Pocze­kaj! Idę!

= nie odkła­dać słu­chaw­ki, np.: Hold on, I’ll just get him. = Chwi­lecz­kę, zaraz go popro­szę.

= trzy­mać się.

Przy­kła­dy:

Hold on tight! = Trzy­maj się moc­no!

Hold on with both hands. = Trzy­maj się obie­ma ręka­mi.

= wytrwać, wytrzy­mać, np.: Hold on, help is on the way. = Wytrzy­maj, pomoc jest już w dro­dze.

Keep up

War­to wie­dzieć
to keep up one’s strength/ spi­rit = zacho­wy­wać siły/ nie zała­my­wać się
to keep up appe­aran­ces = zacho­wy­wać pozo­ry
(by the way, któż nie oglą­dał jak­że prze­sym­pa­tycz­nej pani Buc­ket pró­bu­ją­cej zacho­wać pozo­ry wła­śnie  😉 )
to keep up with some­bo­dy = dotrzy­my­wać komuś kro­ku, utrzy­my­wać ten sam poziom
to keep up with some­thing = być na bie­żą­co z czymś
keep up the good work! = tak trzy­mać!
keep it up! = oby tak dalej!
keep your chin up! = gło­wa do góry!

W pio­sen­ce:

Hope you can keep up boys

Mam nadzie­ję, że nadą­ża­cie chłop­cy

To keep up =

= nadą­żyć, utrzy­my­wać się na tym samym pozio­mie, utrzy­my­wać się, np. I can’t keep up with him. = Nie mogę za nim nadą­żyć.

= dalej coś robić, kon­ty­nu­ować coś, np.: If sun keeps up, I’m going to the beach. = Jeśli nadal będzie świe­ci­ło słoń­ce, idę na pla­żę.

Tear apart

W pio­sen­ce:

It don’t mean a thing if I give you my heart if you tear it apart

Nie ma zna­cze­nia, jeśli oddam tobie swo­je ser­ce a ty je roze­rwiesz

To tear apart = roz­szar­pać, roz­no­sić, roz­bi­jać, roze­ry­wać, roze­rwać na strzę­py.

My dog tore my tousers apart. = Mój pies roz­darł na strzę­py moje spodnie.

Bee’s knees

W pio­sen­ce:

‘Cau­se belie­ve me, I’m the bee’s kne­es

Bo uwierz­cie, jestem naj­lep­szy

Bee’s kne­es = naj­lep­szy, pępek świa­ta; pysz­no­ści, pycho­ta (o jedze­niu), np.: Have you tried Ita­lian piz­za? It is real­ly the bee’s kne­es. = Pró­bo­wa­łeś kie­dyś wło­skiej piz­zy? Jest napraw­dę pysz­na.

To think one is the bee’s kne­es = uwa­żać się za Bóg wie co, np.: Kate won a gold medal. Now she thinks she’s the bee’s kne­es. = Kate wygra­ła zło­ty medal. Teraz uwa­ża się za naj­lep­szą.

Flick

Zapa­mię­taj!
to flick thro­ugh sth = prze­kart­ko­wać coś
to flick thro­ugh the chan­nels = ska­kać po kana­łach tele­wi­zyj­nych
to have a flick thro­ugh a book = prze­kart­ko­wać książ­kę
witho­ut a flick = bez zasta­no­wie­nia, bez zmru­że­nia oka

W pio­sen­ce:

Hold on whi­le I take this flick

Pocze­kaj, zro­bię tyl­ko film

A flick =

= film.

= przty­czek, trzep­nię­cie, mla­śnię­cie, np.: My dad gave my nose a lit­tle flick. = Tatuś dał mi prztycz­ka w nos.

= szyb­ki ruch, pstryk­nię­cie, trzask, trza­śnię­cie.

Chit-chat

W pio­sen­ce:

Fake chit-chat the things I got

Uda­wa­na poga­węd­ka o tym co mam

Chit-chat = poga­dusz­ka, poga­węd­ka, gad­ka szmat­ka, gadu-gadu.

To spend one’s time in idle chit-chat = spę­dzać czas na poga­dusz­kach.

Hotsy-totsy

W pio­sen­ce:

Hot­sy-tot­sy, papa­raz­zi

Wspa­nia­le, papa­raz­zi

Hot­sy-tot­sy = dobrze, świet­nie, cool, w porząd­ku, per­fekt.

Przy­kła­dy:

Eve­ry­thing is just hot­sy-tot­sy. = Wszyst­ko jest w porząd­ku.

I don’t feel so hot­sy-tosty. = Nie czu­ję się naj­le­piej.

Breezy

W pio­sen­ce:

Roc­king the feathers, I’m bre­ezy

Trzę­sę piór­ka­mi i jestem pełen werwy

Bre­ezy =

= wietrz­ny, np. It is a bre­ezy day today. = Dziś jest wietrz­ny dzień.

= roz­pro­mie­nio­ny, szczę­śli­wy, śmia­ły, pełen werwy, żwa­wy, lek­ki.

Bri­ght and bre­ezy = rado­sny.

Abuzz

Powią­za­ne zwro­ty i idio­my
to buzz = brzę­czeć, buczeć (np. tele­fon), bzy­czeć
to buzz off = zmy­wać się, zmyć się
buzz off! = zjeż­dżaj!, spa­daj!, wynoś się!
the buzz = bzy­cze­nie, brzę­cze­nie, gwar, plot­ki, pogło­ski
buz­zing = tęt­nią­cy życiem, oży­wio­ny, weso­ły, hucz­ny
buz­zword = mod­ne powie­dzon­ko, mod­ne sło­wo, sło­wo-wytrych, hasło
buzz mar­ke­ting = mar­ke­ting szep­ta­ny

W pio­sen­ce:

They got drinks in the­ir hands and the room is abuzz

Mają drin­ki w dło­niach a sala aż huczy

Abuzz = hała­śli­wy, pełen zgieł­ku.

The kin­der­gar­ten was abuzz with kids run­ning, sho­uting and lau­ghing. = Przed­szko­le hucza­ło od dzie­cię­cej bie­ga­ni­ny, krzy­ku i śmie­chu.

To be abuzz (with/ about/ over sth) = wrzeć, huczeć (z powo­du cze­goś, w związ­ku z czymś).

The scho­ol was abuzz with the gos­sip. = W szko­le hucza­ło od plo­tek.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *