Kate Bush — Babooshka

Utwór Kate Bush pt. “Babo­osh­ka” uka­zał się na albu­mie “Never for ever” wyda­nym w 1980 roku. W tym samym roku został wyda­ny jako sin­giel, któ­ry dotarł na pią­te miej­sce w zesta­wie­niu bry­tyj­skich prze­bo­jów.

Pio­sen­ka mówi o histo­rii kobie­ty, któ­ra spaw­dza lojal­ność swo­je­go męża uda­jąc kogoś inne­go.

Tekst pio­sen­ki Kate Bush — Babo­osh­ka

She wan­ted to test her hus­band
She knew exac­tly what to do
A pseu­do­nym to fool him
She couldn’t have made a wor­se move

She sent him scen­ted let­ters
And he rece­ived them with a stran­ge deli­ght
Just like his wife
But how she was befo­re the tears
And how she was befo­re the years flew by
And how she was when she was beau­ti­ful
She signed the let­ter

All yours
Babo­osh­ka, Babo­osh­ka, Babo­osh­ka-ya-ya!
All yours
Babo­osh­ka, Babo­osh­ka, Babo­osh­ka-ya-ya!

She wan­ted to take it fur­ther
So she arran­ged a pla­ce to go
To see if he
Would fall for her inco­gni­to

And when he laid eyes on her
He got the feeling they had met befo­re
Uncan­ny how she
Reminds him of his lit­tle lady

Capa­ci­ty to give him all he needs
Just like his wife befo­re she fre­ezed on him
Just like his wife when she was beau­ti­ful
He sho­uted out, I’m

All yours
Babo­osh­ka, Babo­osh­ka, Babo­osh­ka-ya-ya!
All yours
Babo­osh­ka, Babo­osh­ka, Babo­osh­ka-ya-ya!
All yours
Babo­osh­ka, Babo­osh­ka, Babo­osh­ka-ya-ya!

Tłu­ma­cze­nie Kate Bush — Babo­osh­ka

Chcia­ła spraw­dzić swo­je­go męża
Dokład­nie wie­dzia­ła co robić
Pseu­do­nim, żeby go oszu­kać
Nie mogła zro­bić gor­sze­go kro­ku

Sła­ła mu per­fu­mo­wa­ne listy
A on przyj­mo­wał je z dziw­nym zachwy­tem
Tak tak jak swo­ją żonę
Lecz jaką była przed łza­mi
I jaką była przed laty
I jaką była za cza­sów swej pięk­no­ści
Pod­pi­sa­ła list

Cała two­ja
Babo­osh­ka babo­osh­ka babo­osh­ka -ya -ya
Cała two­ja
Babo­osh­ka babo­osh­ka babo­osh­ka -ya -ya!

Chcia­ła posu­nąć się dalej
Więc zor­ga­ni­zo­wa­ła miej­sce na spo­tka­nie
Żeby spraw­dzić czy on
Czy on zadu­rzy się w niej inco­gni­to

I kie­dy zoba­czył ją po raz pierw­szy
Doznał uczu­cia, że już kie­dyś się spo­tka­li
Nie do wia­ry jak ona
Przy­po­mi­na mu jego małą damę

Zdol­ną dać mu wszyst­ko cze­go potrze­bu­je
Zupeł­nie jak jego żona, zanim sta­ła się bry­łą lodu
Zupeł­nie jak jego żona, za cza­sów swej pięk­no­ści
Zawo­łał, jestem

Cały twój
Babo­osh­ka babo­osh­ka babo­osh­ka -ya -ya
Cały twój
Babo­osh­ka babo­osh­ka babo­osh­ka -ya -ya
Cały twój
Babo­osh­ka babo­osh­ka babo­osh­ka -ya -ya

Zwroty & wyrażenia

Fool

A pseu­do­nym to fool him

Pseu­do­nim, żeby go oszu­kać

You don’t fool me…
fool for some­thing = maniak, zapa­le­niec cze­goś
old fool = sta­ry dureń
April Fool! = Pri­ma Apri­lis!
to fool aro­und = obi­jać się; wygłu­piać się; mieć romans
damn-fool = bar­dzo głu­pi
fooling = oszu­ki­wa­nie

To fool some­bo­dy = nabrać kogoś, np.: Why are you fooling her? = Dla­cze­go ją oszu­ku­jesz?

Słów­ko fool może wystę­po­wać rów­nież jako rze­czow­nik, wów­czas ozna­cza = głu­pek, dureń, bła­zen.

Przy­kład uży­cia:

Stop acting like a fool! = Prze­stań się zacho­wy­wać jak dureń!

Couldn’t have made

She couldn’t have made a wor­se move

Nie mogła zro­bić gor­sze­go kro­ku

Mamy tutaj przy­kład past modals z cza­sow­ni­kiem modal­nym could w for­mie prze­czą­cej.

Gene­ral­nie past modals two­rzy­my zgod­nie z takim wzo­rem:

Cza­sow­nik modal­ny (np. could, may, sho­uld) + have + cza­sow­nik w for­mie past par­ti­ci­ple (np. done, seen, bought itp.)

Przy­kła­dy kon­struk­cji past modal z cza­sow­ni­kiem modal­nym could:

I could have gone to that meeting. = Mogłam pójść na to spo­tka­nie.

She could have visi­ted us when she was in War­saw. = Mogła nas odwie­dzieć kie­dy była w War­sza­wie.

They could have tho­ught abo­ut the­ir chil­dren when they were youn­ger. = Mogli pomy­śleć o swo­ich dzie­ciach kie­dy były młod­sze.

I couldn’t have left my wal­let on the bus! = Nie mogłam zosta­wić swo­je­go port­fe­la w auto­bu­sie.

You coudn’t have known abo­ut his lover. = Nie mogłaś wie­dzieć o jego kochan­ce.

Delight

And he rece­ived them with a stran­ge deli­ght

A on przyj­mo­wał je z dziw­nym zachwy­tem

I kolej­ne słów­ko, któ­re wystą­pić zarów­no jako rze­czow­nik i cza­sow­nik.

Deli­ght = zachwyt, wiel­ka przy­jem­ność, roz­kosz, np.: It was deli­ght to meet her. = To była ogrom­na przy­jem­ność ją poznać.

To deli­ght = zachwy­cić, np.: Her pain­ting skills deli­ghts almost eve­ry­bo­dy. = Jej umięt­no­ści malar­skie zachwy­ca­ją pra­wie wszyst­kich.

Czę­sto two­rzo­ny jest rów­nież przy­miot­nik deli­gh­ted = zachwy­co­ny, np.: I am deli­gh­ted to be here. = Jestem zachwy­co­na, że tutaj jestem.

Babooshka

Inte­rview with Kate
Kate wyja­śnia zna­cze­nie pio­sen­ki i mówi o swo­jej inspi­ra­cji do jej napi­sa­nia.

Babo­osh­ka, Babo­osh­ka, Babo­osh­ka-ya-ya!

Babo­osh­ka — babusz­ka w języ­ku rosyj­skim ozna­cza po pro­stu bab­cię albo lal­kę Matriosz­kę.

Czy to ma jakiś zwią­zek z tre­ścią pio­sen­ki? Trud­no powie­dzieć, ponie­waż sama Kate Bush twier­dzi­ła, że nie zna­ła rosyj­skie­go w trak­cie pisa­nia tej pio­sen­ki.

Plot­ki gło­szą, że Kate usły­sza­ła jak ktoś śpie­wał w tele­wi­zji o “babo­osh­ce”, w maga­zy­nie prze­czy­ta­ła o ope­rze “Babo­osh­ka” oraz jej przy­ja­ciel miał kota o takim imie­niu.

Fall for sb

Would fall for her inco­gni­to

Czy on zadu­rzy się w niej inco­gni­to

Mamy tutaj cza­sow­nik zło­żo­ny.

To fall for some­bo­dy = zako­chać się w kimś, stra­cić dla kogoś gło­wę, np.: She fell for her boy­friend from the first sight. = Zako­cha­ła się w swo­im chło­pa­ku od pierw­sze­go wej­rze­nia.

Sam cza­sow­nik to fall ozna­cza mię­dzy inny­mi spa­dać, upa­dać lub… opa­dać 🙂

Lay eyes on somebody

Uwa­ga!
Cza­sow­ni­ka lay, laid, laid (= kłaść, poło­żyć) nie nale­ży mylić z lie, lay, lain (= leżeć) oraz z lie, lied, lied (= kła­mać).

And when he laid eyes on her

I kie­dy zoba­czył ją po raz pierw­szy

To lay eyes on some­bo­dy to idiom, któ­ry ozna­cza = zoba­czyć kogoś po raz pierw­szy.

When she laid eyes on him, at once she knew he was the one. = Kie­dy zoba­czy­ła go po raz pierw­szy od razu wie­dzia­ła, że to ten jedy­ny.

Uncanny

Uncan­ny how she reminds him of his lit­tle lady

Nie do wia­ry jak ona przy­po­mi­na mu jego małą damę

Uncan­ny to przy­miot­nik, któ­ry może ozna­czać =

= nie­sa­mo­wi­ty, zadzi­wia­ją­cy, np.: He had an uncan­ny way of making eve­ry­bo­dy smi­le. = W nie­zwy­kły spo­sób spra­wiał, że wszy­scy się uśmie­cha­li.

= tajem­ni­czy, zagad­ko­wy, np.: People are intri­gu­ed by Mona Lisa’s uncan­ny smi­le. = Ludzie są zain­try­go­wa­ni zagad­ko­wym uśmie­chem Mona Lisy.

 

A jaka jest Wasza opi­nia na temat zna­cze­nia tego utwo­ru? Może ktoś roz­wią­zał zagad­kę naj­słyn­niej­szej babusz­ki? 😉

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *