Within Temptation ft. Piotr Rogucki — Whole World Is Watching

Utwór ‘’Who­le world is wat­ching” pocho­dzi z albu­mu Within Temp­ta­tion “Hydra”. Tele­dysk z gościn­nym udzia­łem Pio­tra Roguc­kie­go, woka­li­sty Comy, po raz pierw­szy uka­zał się w sie­ci 28 stycz­nia 2014r. Pio­sen­ka jest rów­nież dostęp­na w dru­giej wer­sji z udzia­łem Davi­da Pir­ne­ra, woka­li­sty zespo­łu Soul Asy­lum. Tele­dysk mówi nam o nie­zwy­kłej sile ducha oraz o prze­kra­cza­niu swo­ich gra­nic, wzno­sze­niu się coraz wyżej.

Sha­ron den Adel, woka­list­ka Within Temp­ta­tion tak opo­wia­da o współ­pra­cy z Pio­trem Roguc­kim: „Gdy napi­sa­li­śmy utwór Who­le World Is Wat­ching czu­li­śmy, że dobrze by w nim zabrzmiał faj­ny, moc­ny męski głos. Pełen ener­gii, ale rów­nież emo­cji głos Pio­tra ide­al­nie paso­wał do tego kawał­ka, dla­te­go jeste­śmy nie­zmier­nie zado­wo­le­ni z efek­tu.”

Piotr Roguc­ki doda­je: „Utwór Who­le World Is Wat­ching to brzmie­nie nie­zwy­kłej przy­go­dy: ogrom­ny zaszczyt nie­spo­dzie­wa­ne­go zapro­sze­nia, owoc­na współ­pra­ca, a efek­tem tego wszyst­kie­go jest połą­cze­nie dwóch jak­że róż­nych gło­sów w jed­nej, pięk­nej pio­sen­ce. Mam nadzie­ję, że ten kawa­łek będzie rów­nie waż­ny dla słu­cha­czy tak, jak bez wąt­pie­nia, jest dla mnie.”

Tekst pio­sen­ki Within Temp­ta­tion ft. Piotr Roguc­ki — Who­le World Is Wat­ching

You live your life
You go day by day like nothing can go wrong
Tho­se colors are made, they’re chan­ging the game
You learn to play it hard

And I know you wish for more
and I know you try
And now you reali­ze
you know the time is right

The who­le world is wat­ching when you rise
The who­le world is beating for you right now
Your who­le life is fla­shing for your eyes
It’s all in this moment that chan­ges all

What are you waiting for?
What are you figh­ting for?
Cau­se time’s always slip­ping away
The who­le world is wat­ching
Yeah, the who­le world is wat­ching
You when you rise

You build your walls then bre­ak them away
cau­se that is what it takes
You saved your­self
You found who you are
That never goes away

And I know you wish for more
and I know you try
And now you reali­ze
you know the time is right

The who­le world is wat­ching when you rise
The who­le world is beating for you right now
Your who­le life is fla­shing for your eyes
It’s all in this moment that chan­ges all

What are you waiting for?
What are you figh­ting for?
Cau­se time’s always slip­ping away
The who­le world is wat­ching
Yeah, the who­le world is wat­ching
You when you rise

Your sacri­fi­ce goes thro­ugh your mind
But nothing is wasted
You’ve made it now
You rise aga­in, you’re bre­aking out
Each step that you’ve taken
You’ve paid the pri­ce

The who­le world is wat­ching
The who­le world is wat­ching
Yeah, the who­le world is wat­ching
You when you rise

What are you waiting for?
What are you figh­ting for?
Cau­se time’s always slip­ping away
The who­le world is wat­ching
Yeah, the who­le world is wat­ching
You when you rise

Tłu­ma­cze­nie Within Temp­ta­tion ft. Piotr Roguc­ki — Who­le World Is Wat­ching

Żyjesz swo­im życiem
Idziesz dzień za dniem jak­by nic nie mogło się popsuć
Tam­te kolo­ry są stwo­rzo­ne, one zmie­nia­ją grę
Uczysz się grać odważ­nie

I wiem, że pra­gniesz wię­cej
I wiem, że pró­bu­jesz
I teraz uświa­da­miasz sobie
Wiesz, że to wła­ści­wy czas

Cały świat się przy­glą­da kie­dy wsta­jesz
Cały świat sta­wia na cie­bie wła­śnie teraz
Całe życie prze­bie­ga ci przed ocza­mi
To wszyst­ko dzie­je się w chwi­li, któ­ra zmie­nia wszyst­ko

Na co cze­kasz?
O co wal­czysz?
Ponie­waż czas zawsze się wyśli­zgu­je
Cały świat się przy­glą­da
Tak, cały świat się przy­glą­da
Kie­dy wsta­jesz.

Budu­jesz mury, póź­niej je burzysz
Tyl­ko tyle potrze­ba
Oca­li­łeś sie­bie
Odkry­łeś kim jesteś
To nigdy nie odej­dzie

I wiem, że pra­gniesz wię­cej
I wiem, że pró­bu­jesz
I teraz uświa­da­miasz sobie
Wiesz, że to wła­ści­wy czas

Cały świat się przy­glą­da kie­dy wsta­jesz
Cały świat sta­wia na cie­bie wła­śnie teraz
Całe życie prze­bie­ga ci przed ocza­mi
To wszyst­ko dzie­je się w chwi­li, któ­ra zmie­nia wszyst­ko

Na co cze­kasz?
O co wal­czysz?
Ponie­waż czas zawsze się wyśli­zgu­je
Cały świat się przy­glą­da
Tak, cały świat się przy­glą­da
Kie­dy wsta­jesz

Two­je poświę­ce­nie prze­my­ka ci przez myśl
Ale nic nie jest na mar­ne
Doko­nu­jesz tego teraz
Znów się pod­no­sisz, wyry­wasz się
Za każ­dy krok, któ­ry podej­mu­jesz
Pła­cisz cenę

Cały świat się przy­glą­da
Cały świat się przy­glą­da
Tak, cały świat się przy­glą­da
Kie­dy wsta­jesz

Na co cze­kasz?
O co wal­czysz?
Ponie­waż czas zawsze się wyśli­zgu­je
Cały świat się przy­glą­da
Tak, cały świat się przy­glą­da
Kie­dy wsta­jesz

Zwroty & wyrażenia

Slip away

Cau­se time’s always slip­ping away

Ponie­waż czas zawsze się wyśli­zgu­je

To slip away = wyśli­zgnąć się (skądś).

Przy­kład:

I’ve let a lot of things slip away from me. = Pozwo­li­łam wie­lu rze­czom wyśli­zgnąć się ode mnie.

Break away

I wiesz wię­cej!
bre­ak down = zała­mać się
bre­ak down = popsuć się
bre­ak down = zła­mać się (w cza­sie prze­słu­cha­nia, wydać)
bre­ak in = prze­rwać, prze­ry­wać, wtrą­cić (np. do wypo­wie­dzi)
bre­ak in = wła­mać się (np. do budyn­ku)
bre­ak in = ujeż­dżać (np. konia)
bre­ak off = prze­stać mówić (nagle)
bre­ak off = uła­mać, ode­rwać się
bre­ak out = wybuch­nąć (o woj­nie)
bre­ak out = wyzwo­lić się
bre­ak thro­ugh = prze­bić się, zostać zauwa­żo­nym
bre­ak up = roz­bić się, pękać
bre­ak up = roz­stać się, zakoń­czyć

You build your walls then bre­ak them away

Budu­jesz mury, póź­niej je burzysz

To bre­ak away =

= odłą­czyć się, ode­rwać się (np. par­tia poli­tycz­na), np. A man had to bre­ak away from his work for a whi­le. = Męż­czy­zna musiał na chwi­lę ode­rwać się od pra­cy.

= ode­rwać się od staw­ki (np. w wyści­gu kolar­skim), np. He bro­ke away in a cyc­le race. = On ode­rwał się od staw­ki w wyści­gu kolar­skim.

= odpaść, odłą­czyć się, np. Then she star­ted try­ing to bre­ak away from me aga­in. = Póź­niej ona znów pró­bo­wa­ła odłą­czyć się ode mnie.

Go away

That never goes away

To nigdy nie odej­dzie

To go away =

= odejść, np. Go away and leave me alo­ne! = Odejdź i zostaw mnie w spo­ko­ju!

= opu­ścić, zosta­wić, np. She has gone away from this pla­ce. = Ona ode­szła z tego miej­sca.

= wyje­chać (np. do jakie­goś miej­sca), np. She’s gone away for two weeks. = Ona wyje­cha­ła na dwa tygo­dnie.

= zni­kać, odcho­dzić (np. złe emo­cje), np. The who­le anger went away when I left that pla­ce. = Cała złość ode­szła, kie­dy opu­ści­łem to miej­sce.

Day by day

You go day by day like nothing can go wrong

Idziesz dzień za dniem jak­by nic nie mogło się popsuć

Days & holi­days
day off = dzień wol­ny (np. od szko­ły, od pra­cy)
one day = któ­re­goś dnia, pew­ne­go dnia
some day = któ­re­goś dnia, kie­dyś (w przy­szło­ści)
day out = jed­no­dnio­wa wyciecz­ka, jed­no­dnio­wy wypad
Thanks­gi­ving Day = Świę­to Dzięk­czy­nie­nia (w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i Kana­dzie)
Memo­rial Day = Memo­rial Day (ame­ry­kań­ski dzień pamię­ci pole­głych na polu chwa­ły)
Chri­st­mas Day = Dzień Boże­go Naro­dze­nia
Father’s Day = Dzień Ojca
Mother’s Day = Dzień Mat­ki
Inde­pen­den­ce Day = Świę­to Nie­pod­le­gło­ści
Earth Day = Dzień Zie­mi
Valentine’s Day = Walen­tyn­ki

Day by day = z każ­dym dniem, stop­nio­wo, powo­li (np. popra­wiać kon­dy­cję).

Przy­kład:

I can see the love betwe­en them gro­wing day by day. = Widzę, że miłość pomię­dzy nimi wzra­sta z każ­dym dniem.

Wyraz day może­my użyć w wie­lu róż­nych kon­tek­stach w zda­niu:

Day =

= dzień, doba (jed­nost­ka cza­su), np. What day is it today? = Jaki jest dzi­siaj dzień?

= dzień (prze­ci­wień­stwo nocy), np. He works at night and sle­eps by day. = On pra­cu­je w nocy i śpi w cią­gu dnia.

= dzień (czas, w któ­rym czło­wiek nie śpi i jest aktyw­ny), np. How was your day? = Jak ci minął dzień?

= dzień pra­cy, np. She works an eight-hour day. = Ona ma ośmio­go­dzin­ny dzień pra­cy.

= czas, cza­sy (o prze­szło­ści), np. In my day a motel room cost abo­ut twe­lve dol­lars. = Za moich cza­sów pokój w mote­lu kosz­to­wał oko­ło dwu­na­stu dola­rów.

Right now

The who­le world is beating for you right now

Cały świat sta­wia na cie­bie wła­śnie teraz

Right now =

= wła­śnie teraz, np. But right now, I still just want to play the game. = Ale wła­śnie teraz, nadal chcę grać w tą grę.

= teraz, natych­miast, np. Right now, people say we can be a good team. = Teraz ludzie mówią, że może­my być dobra dru­ży­ną.

Ist­nie­je wie­le innych zwro­tów z uży­ciem now o podob­nym zna­cze­niu:

For now = na tę chwi­lę, jak na razie, np. For now, he is get­ting to know his new team. = Na tę chwi­lę, on pozna­je swo­ją nową dru­ży­nę

By now = do tej pory, np. If so, he would only be one of many by now. = Jeśli tak, on mógł być tyl­ko jed­nym z wie­lu do tej pory.

Until now = dotych­czas, do teraz, do tej pory , np. I didn’t know that until now. = Nie wie­dzia­łem o tym do teraz.

Up to now = do teraz, do tej pory, np. I’ve been hap­py with what I have up to now. = Do teraz byłem zado­wo­lo­ny z tego co mam.

Flash

Your who­le life is fla­shing for your eyes

Całe życie prze­bie­ga ci przed ocza­mi

Flash =

= bły­skać, np. Fla­shing your lights to warn others abo­ut a poli­ce patrol is for­bid­den. = Bły­ska­nie świa­tła­mi, aby ostrzec innych o patro­lu poli­cji jest zabro­nio­ne.

= migać, np. The focus assi­stant indi­ca­tes when the ima­ge is in focus by the fla­shing front LED of the came­ra. = Funk­cja opty­ma­li­za­cji ostro­ści wska­zu­je kie­dy obraz jest ostry za pomo­cą miga­ją­cej dio­dy LED z przo­du kame­ry.

= prze­sy­łać (spoj­rze­nie), np. She fla­shed him a quick look. = Prze­sła­ła mu szyb­kie spoj­rze­nie.

= poka­zy­wać na chwi­lę, np. She fla­shed her new mobi­le pho­ne for a short whi­le. = Poka­za­ła swój nowy tele­fon na chwi­lę.

= prze­sy­łać bły­ska­wicz­nie (wia­do­mo­ści), np. She fla­shed me new mes­sa­ge just in a few seconds. = Prze­sła­ła mi nowe wia­do­mo­ści tyl­ko w kil­ka sekund.

= prze­bie­gać, prze­my­kać, np. Life is fla­shing too fast. = Życie prze­bie­ga zbyt szyb­ko.

= zabły­snąć (np. zło­ścią), np.: His face fla­shed with anger. = Jego twarz zabły­snę­ła zło­ścią.

Step

Zapa­mię­taj!
step in = wkro­czyć, zaan­ga­żo­wać się (w coś)
step down = ustę­po­wać (ze sta­no­wi­ska)
step back = odsu­nąć się
step asi­de = ustą­pić miej­sca
take a step = zro­bić krok
watch your step = uwa­żać, aby kogoś nie zde­ner­wo­wać
fall into step = podą­żać
fal­se step = fał­szy­wy krok, błęd­ne posu­nię­cie
step back in time = cof­nąć się w cza­sie
step-by-step = krok po kro­ku, stop­nio­wo
step chan­ge = waż­ny krok, duża zmia­na

Each step that you’ve taken

Za każ­dy krok, któ­ry podej­mu­jesz

Step =

= krok, np. She took a step back. = Ona zro­bi­ła krok do tyłu.

= dzia­ła­nie, krok, np. This step needs to be done now. = Ten krok musi być zro­bio­ny teraz.

= poziom, etap, np. She raised to a higher step. = Wznio­sła się na wyż­szy etap.

= scho­dek, np. If you climb the­se three, six steps you will find some­thing very nice. = Jeśli wej­dzie się po tych schod­kach jest tam coś bar­dzo ład­ne­go.

= kro­ki, chód (np. w tań­cu), np. He tau­ght me new steps in sam­ba. = Nauczył mnie nowych kro­ków z sam­by.

= step (ćwi­cze­nie gim­na­stycz­ne), np. She tra­ined step to be fit. = Ćwi­czy­ła step, żeby być wyspor­to­wa­ną.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *