Taylor Swift — Blank Space

Tay­lor Swift to nie­zwy­kła artyst­ka, któ­ra swo­je pierw­sze pio­sen­ki zaczę­ła pisać w wie­ku dzie­się­ciu lat. Dzi­siaj ma na swo­im kon­cie milio­ny sprze­da­nych płyt i wie­le hitów, któ­re inspi­ru­ją jej fanów na całym świe­cie. Tek­sty jej utwo­rów zawie­ra­ją auto­bio­gra­ficz­ne wąt­ki, co spra­wia, że jest ona jesz­cze bliż­sza swo­im słu­cha­czom i sym­pa­ty­kom.

Tym razem zapra­sza­my w muzycz­ną i języ­ko­wą podróż z jej pio­sen­ką pt. „Blank Spa­ce”!

Tekst pio­sen­ki Tay­lor Swift — Blank Spa­ce

Nice to meet you, whe­re you been?
I could show you incre­di­ble things
Magic, mad­ness, heaven, sin
Saw you the­re and I tho­ught
Oh my God, look at that face
You look like my next mista­ke
Love’s a game, wan­na play?

New money, suit and tie
I can read you like a maga­zi­ne
Ain’t it fun­ny, rumors fly
And I know you heard abo­ut me
So hey, let’s be friends
I’m dying to see how this one ends
Grab your pas­sport and my hand
I can make the bad guys
good for a week­end

So it’s gon­na be fore­ver
Or it’s gon­na go down in fla­mes
You can tell me when it’s over
If the high was worth the pain
Got a long list of ex-lovers
They’ll tell you I’m insa­ne
’Cau­se you know I love the play­ers
And you love the game

‘Cau­se we’re young and we’re rec­kless
We’ll take this way too far
It’ll leave you bre­ath­less
Or with a nasty scar
Got a long list of ex-lovers
They’ll tell you I’m insa­ne
But I’ve got a blank spa­ce, baby
And I’ll wri­te your name

Cher­ry lips, cry­stal skies
I could show you incre­di­ble things
Sto­len kis­ses, pret­ty lies
You’re the King, baby, I’m your Queen
Find out what you want
Be that girl for a month
Wait, the worst is yet to come, oh no

Scre­aming, cry­ing, per­fect storms
I can make all the tables turn
Rose gar­den fil­led with thorns
Keep you second gues­sing like
“Oh my God, who is she?“
I get drunk on jealo­usy
But you’ll come back each time you leave
’Cau­se, dar­ling, I’m a night­ma­re dres­sed like a day­dre­am

So it’s gon­na be fore­ver
Or it’s gon­na go down in fla­mes
You can tell me when it’s over
If the high was worth the pain
Got a long list of ex-lovers
They’ll tell you I’m insa­ne
’Cau­se you know I love the play­ers
And you love the game

‘Cau­se we’re young and we’re rec­kless
We’ll take this way too far
It’ll leave you bre­ath­less
Or with a nasty scar
Got a long list of ex-lovers
They’ll tell you I’m insa­ne
But I’ve got a blank spa­ce, baby
And I’ll wri­te your name

Boys only want love if it’s tor­tu­re
Don’t say I didn’t say, I didn’t warn ya
Boys only want love if it’s tor­tu­re
Don’t say I didn’t say, I didn’t warn ya

So it’s gon­na be fore­ver
Or it’s gon­na go down in fla­mes
You can tell me when it’s over
If the high was worth the pain
Got a long list of ex-lovers
They’ll tell you I’m insa­ne
’Cau­se you know I love the play­ers
And you love the game

‘Cau­se we’re young and we’re rec­kless
We’ll take this way too far
It’ll leave you bre­ath­less
Or with a nasty scar
Got a long list of ex-lovers
They’ll tell you I’m insa­ne
But I’ve got a blank spa­ce, baby
And I’ll wri­te your name

Tłu­ma­cze­nie Tay­lor Swift — Blank Spa­ce

Miło cię poznać, gdzie się podzie­wa­łeś?
Mogła­bym poka­zać ci nie­sa­mo­wi­te rze­czy
Magię, sza­leń­stwo, nie­bo, grzech
Zoba­czy­łam cię tutaj i pomy­śla­łam
O mój Boże, spójrz­cie na tę twarz
Wyglą­dasz jak moja kolej­na pomył­ka
Miłość to gra, chcesz zagrać?

Dorob­kie­wicz, gar­ni­tur i kra­wat
Potra­fię czy­tać z cie­bie jak z cza­so­pi­sma
Czy to nie zabaw­ne, plot­ki roz­prze­strze­nia­ją się
I wiem, że sły­sza­łeś o mnie
Więc, hej, zostań­my przy­ja­ciół­mi
Nie mogę się docze­kać, żeby zoba­czyć jak to się skoń­czy
Chwyć swój pasz­port i moją dłoń
Mogę spra­wić, że nie­grzecz­ni chłop­cy
sta­ną się dobrzy na week­end

Więc to będzie na wiecz­ność
Lub zgi­nie w pło­mie­niach
Możesz mi powie­dzieć, kie­dy to się skoń­czy
Czy ta eks­ta­za była war­ta bólu
Mam listę byłych kochan­ków
Oni powie­dzą ci, że jestem obłą­ka­na
Bo wiesz, że kocham gra­czy
A ty kochasz grę

Bo jeste­śmy mło­dzi i jeste­śmy nie­roz­waż­ni
I tak zaj­dzie to za dale­ko
To zosta­wi cię z zapar­tym tchem
Lub z paskud­ną raną
Mam listę byłych kochan­ków
Oni powie­dzą ci, że jestem obłą­kana
Ale mam puste miej­sce, kocha­nie
I zapi­szę two­je imię

Wiśnio­we usta, krysz­ta­ło­we nie­ba
Mogła­bym poka­zać ci nie­sa­mo­wi­te rze­czy
Skra­dzio­ne poca­łun­ki, pięk­ne kłam­stwa
Jesteś Kró­lem, kocha­nie, ja jestem two­ją Kró­lo­wą
Dowiedz się, cze­go chcesz
Bądź tą dziew­czy­ną na mie­siąc
Pocze­kaj, naj­gor­sze jesz­cze nie nade­szło, o nie

Krzyk, płacz, kata­stro­fy
Mogę obró­cić wszyst­ko prze­ciw­ko tobie
Róża­ny ogród pełen kol­ców
Spra­wię, że będziesz zacho­dził w gło­wę
„O mój Boże, kim ona jest?”
Upi­jam się zazdro­ścią
Ale ty wró­cisz z powro­tem za każ­dym razem, kie­dy odej­dziesz
Bo, kocha­nie, jestem kosz­ma­rem, ubra­nym jak marze­nie

Więc to będzie na wiecz­ność
Lub zgi­nie w pło­mie­niach
Możesz mi powie­dzieć, kie­dy to się skoń­czy
Czy ta eks­ta­za była war­ta bólu
Mam listę byłych kochan­ków
Oni powie­dzą ci, że jestem obłą­ka­na
Bo wiesz, że kocham gra­czy
A ty kochasz grę

Bo jeste­śmy mło­dzi i jeste­śmy nie­roz­waż­ni
I tak zaj­dzie to za dale­ko
To zosta­wi cię z zapar­tym tchem
Lub z paskud­ną raną
Mam listę byłych kochan­ków
Oni powie­dzą ci, że jestem obłą­ka­na
Ale mam puste miej­sce, kocha­nie
I zapi­szę two­je imię

Chłop­cy chcą tyl­ko miło­ści, gdy to udrę­ka
Nie mów, że nie powie­dzia­łam, że nie ostrze­ga­łam cię
Chłop­cy chcą tyl­ko miło­ści, gdy to udrę­ka
Nie mów, że nie powie­dzia­łam, że nie ostrze­ga­łam cię

Więc to będzie na wiecz­ność
Lub zgi­nie w pło­mie­niach
Możesz mi powie­dzieć, kie­dy to się skoń­czy
Czy ta eks­ta­za była war­ta bólu
Mam listę byłych kochan­ków
Oni powie­dzą ci, że jestem obłą­ka­na
Bo wiesz, że kocham gra­czy
A ty kochasz grę

Bo jeste­śmy mło­dzi i jeste­śmy nie­roz­waż­ni
I tak zaj­dzie to za dale­ko
To zosta­wi cię z zapar­tym tchem
Lub z paskud­ną raną
Mam listę byłych kochan­ków
Oni powie­dzą ci, że jestem obłą­ka­na
Ale mam puste miej­sce, kocha­nie
I zapi­szę two­je imię

Zwroty & Wyrażenia

Madness

W tym sza­leń­stwie jest meto­da
fit of mad­ness = bez­myśl­ne dzia­ła­nie
moment of mad­ness = moment sza­leń­stwa
dog-mad­ness = wście­kli­zna psów
mid­sum­mer mad­ness = let­nie sza­leń­stwo (w środ­ku lata)
mid­ni­ght mad­ness sale = noc wyprze­da­ży
there’s method in somebody’s mad­ness = w czy­imś sza­leń­stwie jest meto­da

I could show you incre­di­ble things
Magic, mad­ness, heaven, sin

Mogła­bym poka­zać ci nie­sa­mo­wi­te rze­czy
Magię, sza­leń­stwo, nie­bo, grzech

Mad­ness = obłą­ka­nie, obłęd, szał, sza­leń­stwo, wariac­two.

Przy­kład:

To begin a war would be she­er mad­ness. = Roz­po­czę­cie woj­ny było­by czy­stym sza­leń­stwem.

Sin

I could show you incre­di­ble things
Magic, mad­ness, heaven, sin

Mogła­bym poka­zać ci nie­sa­mo­wi­te rze­czy
Magię, sza­leń­stwo, nie­bo, grzech

Rze­czow­nik sin ozna­cza = grzech. Może­my mieć do czy­nie­nia z ori­gi­nal sin = grzech pier­wo­rod­ny, mortal/ deadly sin  = grzech śmier­tel­ny lub car­di­nal sin = grzech cięż­ki.

Jeże­li nie chce­my już live in a sin = żyć w grze­chu, nale­ży pay for one’s sins = odpo­ku­to­wać za swo­je grze­chy.

Nawet jeże­li uwa­ża­my, że ktoś jest as ugly as sin = brzyd­ki jak nocy i nie­na­wi­dzi­my go like sin = z całe­go ser­ca, to lepiej mu tego nie mówić. 🙂

New money

New money, suit and tie

Dorob­kie­wicz, gar­ni­tur i kra­wat

New money/ new rich = dorob­kie­wicz, nowo­bo­gac­ki, oso­by, któ­re wzbo­ga­ci­ły się wła­sną siłą, a nie dzie­dzi­cząc.

Przy­kład:

Gats­by is an exam­ple of new money. = Gats­by jest przy­kła­dem dorob­kie­wi­cza.

Rumor

Ain’t it fun­ny, rumors fly

Czy to nie zabaw­ne, plot­ki roz­prze­strze­nia­ją się

Rumor (AmE)/ rumo­ur (BrE) = pogło­ska, plot­ka.

Przy­kła­dy:

Rumo­urs are going round the scho­ol abo­ut Mr Mason and his assi­stant. = Plot­ki krą­żą po szko­le o panu Maso­nie i jego asy­stent­ce.

She’s cir­cu­la­ting rumo­urs that the mana­ger is going to resign. = Ona roz­no­si plot­ki, że dyrek­tor ma zamiar zre­zy­gno­wać z zaj­mo­wa­ne­go sta­no­wi­ska.

Be dying for/to do something

Cie­ka­wość to pierw­szy sto­pień do pie­kła

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak mówi się w języ­ku angiel­skim umie­rać z cie­ka­wo­ści?

Be dying of/ from curio­si­ty = umie­rać z cie­ka­wo­ści, np.: I almost died from curio­si­ty to finish the book and see how the myste­ry was solved. = Pra­wie umar­łam z cie­ka­wo­ści, żeby skoń­czyć tę książ­kę i zoba­czyć, jak roz­wią­że się zagad­ka.

I’m dying to see how this one ends

Nie mogę się docze­kać, żeby zoba­czyć jak to się skoń­czy

To be dying for/to do some­thing = bar­dzo pra­gnąć coś zro­bić.

Przy­kła­dy:

I’m dying to hear your news. = Nie mogę się docze­kać, żeby usły­szeć two­je wie­ści.

I’m dying for some­thing to eat. = Bar­dzo chce mi się jeść.

Bad guy

I can make the bad guys good for a week­end

Mogę spra­wić, że nie­grzecz­ni chłop­cy sta­ną się dobrzy na week­end

Bad guy (AmE) = czar­ny cha­rak­ter, nega­tyw­ny boha­ter.

Przy­kład:

No one wants to come across as the bad guy. = Nikt nie chce ucho­dzić za czar­ny cha­rak­ter.

Perfect storm

Scre­aming, cry­ing, per­fect storms

Krzyk, płacz, kata­stro­fy

Per­fect storm = wyjąt­ko­wo kiep­ska sytu­acja, w któ­rej wie­le złych rze­czy dzie­je się w tym samym cza­sie, np.: The past two years have been a per­fect storm for the tra­vel indu­stry. = Ostat­nie dwa lata były wyjąt­ko­wo kiep­skie dla bran­ży tury­stycz­nej.

Sam rze­czow­nik storm, oprócz zna­cze­nia = burza, sztorm, może rów­nież ozna­czać = awan­tu­ra.

Turn the tables on somebody

I can make all the tables turn

Mogę obró­cić wszyst­ko prze­ciw­ko tobie

To turn tables on some­bo­dy = odwró­cić sytu­ację w taki spo­sób, aby mieć prze­wa­gę nad kimś, kto przed­tem miał prze­wa­gę nad nami.

Przy­kła­dy:

She tur­ned the tables on her rival with alle­ga­tions of cor­rup­tion. = Obró­ci­ła wszyst­ko prze­ciw­ko swo­je­mu rywa­lo­wi, wyko­rzy­stu­jąc oskar­że­nia o korup­cję.

Poli­ce invi­ted house­hol­ders to a semi­nar on how to turn the tables on bur­glars. = Poli­cja zapro­si­ła wła­ści­cie­li domów na semi­na­rium o tym, jak odwró­cić sytu­ację i zdo­być prze­wa­gę nad wła­my­wa­cza­mi.

Second-guess

Keep you second gues­sing like

Spra­wię, że będziesz zacho­dził w gło­wę

To second-guess =

=  prze­wi­dzieć, prze­wi­dy­wać, np.: She’s always try­ing to second-guess the boss. = Ona zawsze pró­bu­je prze­wi­dzieć, co zro­bi jej szef.

= kry­ty­ko­wać coś, kie­dy to już się zda­rzy­ło (AmE), np.: Of cour­se it’s easy to second-guess the mana­ge­ment of the elec­tion cam­pa­ign, but I do think serio­us mista­kes were made. = Oczy­wi­ście, że łatwo jest kry­ty­ko­wać kie­row­nic­two kam­pa­nii wybor­czej, ale uwa­żam, że popeł­nio­no poważ­ne błę­dy.

 

Co sądzi­cie o tej lek­cji?

Czy chcie­li­by­ście wię­cej lek­cji na pod­sta­wie pio­se­nek Tay­lor Swift?

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

  1. Karolina

    Lek­cja faj­na, mało cie­ka­wo­stek, ale bar­dzo przy­dat­ne idio­my (chy­ba to idio­my 😉 z second-guess oraz turn table. Jak dla mnie krót­ka, rze­czo­wa, ale przy­dat­na lek­cja.
    Pio­sen­ki Swift są dość pro­ste w moim odczu­ciu, ale myślę, że moż­na pró­bo­wać zna­leźć jesz­cze jakieś faj­ne do roz­ło­że­nia na czyn­ni­ki pierw­sze 🙂
    Dzię­ki za lek­cje!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *